Odluka o porezima Grada Varaždina

NN 144/2021 (27.12.2021.), Odluka o porezima Grada Varaždina

Grad Varaždin

2468

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 7. sjednici održanoj 10. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU

O POREZIMA GRADA VARAŽDINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, obveznici plaćanja, porezne stope i osnovica te način obračuna i plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda Grada Varaždina.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradu Varaždinu pripadaju sljedeći gradski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na korištenje javnih površina.

III. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7,5%.

IV. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

(1) Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2%.

(2) Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, nadležna ispostava Porezne uprave.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 5.

(1) Pod javnim površinama smatraju se ulice, trgovi, igrališta, nogostupi, parkovi, zelene površine, kao i svi ostali prostori u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima.

(2) U smislu ove Odluke javne površine podijeljene su u dvije zone i to:

• I. zonu čini prostor povijesne jezgre grada Varaždina, omeđen ulicama Augusta Cesarca, Stanka Vraza, Vladimira Nazora s Trgom bana Jelačića i Petra Preradovića, uključujući i katastarske čestice obostrano uz navedene ulice, a

• II. zonu čine javne površine u ostalim dijelovima Grada,

Članak 6.

(1) Za korištenje javnih površina za terase, prodajne stolove i klupe, zamrzivače, zabavišta, prijenosne stalke za obavještavanje, banere i drugu privremenu upotrebu, plaća se porez po m2 površine po danu, najmanje za 1 m2 površine, i to za:

NamjenaZona I.
povijesna jezgra grada
kn/m2
Zona II.
Ostali dijelovi grada
kn/m2
– ljetne terase2,001,50
–     korištenje javne površine za pečenje i prodaju plodina i prodaju cvijeća3,202,40
– prodajni stolovi, štandovi i kućice2,802,00
– izlaganje robe2,802,00
– prijenosni stalci za obavještavanje20,0016,00
– baneri20,008,00
– postavljanje zabavnih radnji
1,20
– postave skela i druga zauzimanja javnih površina radi izvođenja građevinskih radova duže od 30 radnih dana, za svaki slijedeći dan2,00

(2) Porez za korištenje javne površine za postavu terasa plaća se za razdoblje od 1. travnja do 31. listopada tekuće godine.

(3) Za reklamne table u pokretu, osim one na motornim vozilima čije dimenzije reklame ne prelaze dimenzije vozila na kojima su postavljene (tzv. hodajuće reklame, konstrukcije reklame na biciklu, dijeljenje promotivnih letaka iz ruke i sl.) plaća se porez u iznosu od 100,00 kn/danu.

(4) Za reklamne panoe po vidljivoj oglasnoj površini plaća se porez u mjesečnom iznosu i to:

– površine do 3 m2 – 100,00 kn

– površine od 3 do 6 m² – 150,00 kn

– površine od 6 do 12 m² – 300,00 kn

– površine preko 12 m2 – 600,00 kn

(5) Za rezervirana mjesta na javnim površinama u zoni II. plaća se za:

– samostojeće vitrine za izlaganje robe 50,00 kn dnevno/kom.

– samoposlužni automati za prodaju prehrambenih i neprehrambenih proizvoda i sl. 50,00 kn dnevno/kom.

– samostojeći hladnjaci uz kioske 50,00 kn dnevno/kom.

– samostojeći zamrzivači 50,00 kn dnevno/kom.

(6) Za prigodne prodaje povodom vjerskih i državnih blagdana, gradskih manifestacija, promotivnih akcija i drugih programa, plaća se porez u paušalnom iznosu, i to za:

– prodajne stolove, štandove i kućice (do 6,00 m2)

u zoni I i II 1 dan – 200,00 kn

– prodajne stolove, štandove i kućice (do 6,00 m2)

u zoni I i II do 3 dana – 600,00 kn

– prodajne stolove, štandove i kućice (do 6,00 m2)

u zoni I i II do 5 dana – 1.000,00 kn

– prodajni šatori (do 25 m2)

u I i II zoni do 10 dana – 3.000,00 kn

– promotivne akcije, prezentacije i drugi programi u zoni I i II:

do 3 dana

– do 50 m2 – 2.500,00 kn

– od 50 m2 do 100 m2 – 5.000,00 kn

– preko 100 m2 – 50,00 kn/m2

do 5 dana

– do 50 m2 – 5.000,00 kn

– od 50 m2 do 100 m2 – 10.000,00 kn

– preko 100 m2 – 100,00 kn/m2

– ugostiteljski sadržaj do 100 m2 u zoni I do 3 dana – 15.000,00 kn

– ugostiteljski sadržaj do 100 m2 u zoni II do 3 dana – 3.000,00 kn

(7) Za manifestacije iz prethodnog stavka koje traju duže od 5 dana gradonačelnik će za svaki slučaj posebno utvrditi visinu poreza koja ne može biti manja od iznosa utvrđenih u točci 6. ovog stavka.

(8) Za korištenje javnih površina za terase za vrijeme trajanja »Špancirfesta« utvrđuje se obaveza plaćanja poreza po m2 javne površine, i to:

– 20,00 kn/m2 po danu za terase na Trgu kralja Tomislava, Trgu Miljenka Stančića, Franjevačkom trgu, Ulici Silvija Strahmira Kranjčevića, Ulici Ljudevita Gaja i Kapucinskom trgu,

– 15,00 kn/m2 po danu za terase u Ulici Ivana Kukuljevića do Ulice Augusta Šenoe, Bakačevoj ulici, Trgu slobode, Pavlinskoj ulici, Uršulinskoj ulici, Ulici Ivana Padovca, Ulici Alojzija Stepinca i na prostoru kod Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu tzv. »Kazališnom trgu«, prostor »Stari Grad« i parka Vatroslava Jagića,

– 12,00 kn/m2 po danu za terase na Trgu bana Jelačića, Ulici Janka Draškovića i Ulici Vatroslava Lisinskog.

(9) Za pokretnu prodaju putem vozila na javnoprometnim površinama Grada plaća se porez u paušalnom iznosu od 7.300,00 kuna po vozilu godišnje, 1.000,00 kuna po vozilu mjesečno, odnosno 50,00 kuna po vozilu dnevno.

(10) U slučaju kad se u korištenju javne površine koristi i električna energija iz elektro ormarića u vlasništvu Grada, korisnik je dužan platiti paušal za korištenje električne energije u iznosu:

– štandovi, kućice i šatori do 2 kW 40,00 kn/dan,

– štandovi, kućice i šatori od 2 do 5 kW 100,00 kn/dan,

– štandovi, kućice i šatori preko 5 kW 100,00 kn/dan, odnosno 20 kn/dan za svaki naredni kW,

– promotivne akcije, prezentacije i drugi programi 500,00 kn/dan,

– priključak pozornice 1.000,00 kn/dan.

(11) Od plaćanja poreza za korištenje javne površine i plaćanja paušala za korištenje električne energije, osim kada organiziraju komercijalna događanja, oslobođeni su:

• podnositelji zahtjeva koji su oslobođeni plaćanja upravnih pristojbi prema Zakonu o upravnim pristojbama,

• političke stranke, političke inicijative, nezavisne liste te referendumske inicijative,

• sportski klubovi,

• organizatori sportskih i humanitarnih akcija,

• organizatori vatrometa,

• izvoditelji građevinskih radova izvan povijesne jezgre za zauzimanje površine radi izgradnje i popravka zgrada i drugih objekata,

• izvoditelji građevinskih radova u povijesnoj jezgri do 30 radnih dana za zauzimanje površine radi izgradnje i popravka zgrada i drugih objekata,

• ustanove i trgovačka društva kojih je Grad osnivač,

• organizatori programa kojih je pokrovitelj Grad Varaždin, a koje imaju sjedište ili prebivalište na području Grada Varaždina te za projekte i manifestacije od interesa za Grad Varaždin,

Članak 7.

(1) Poslove utvrđivanja poreza i donošenja rješenja o porezu za korištenje javne površine vodi upravni odjel u čijem djelokrugu su komunalni poslovi, koji vrši i nadzor nad provedbom korištenja javne površine.

(2) Praćenje i evidenciju naplate vodi upravni odjel u čijem djelokrugu su poslovi financija.

(3) Obveznik je dužan platiti porez prije izdavanja rješenja kojim se odobrava korištenje javne površine, osim za postavljanje terase na području povijesne jezgre Grada Varaždina.

(4) Za postavljanje terase na području povijesne jezgre, plaćanje poreza za korištenje javnih površina je moguće u mjesečnim obrocima na način da se za prvi mjesec mora platiti prije postavljanje terase, a za svaki slijedeći mjesec najkasnije do 25-og u mjesecu. Ukoliko se ne plati jedna rata u roku od 15 dana od dana dospijeća izvršit će se uklanjanje terase sljedeći dan po isteku roka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Na utvrđivanje, naplatu, povrat poreza, žalbeni postupak, zastaru i prekršajni postupak primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opći porezni postupak, osim ako je Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima drugačije određeno u kojem slučaju se primjenjuju odredbe tih zakona.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 9/17, 1/18, 6/19, 10/19, 2/20, 5/21 – Odluka Ministarstva financija i 7/21).

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina« i u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene.

Klasa: 410-01/21-01/3

Urbroj: 2186/01-02-21-8

Varaždin, 10. prosinca 2021.

Predsjednica
Gradskog vijeća
Zdravka Grđan, prof., v. r.