Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 144/2021 (27.12.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2474

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 39. sjednici održanoj 29. studenoga 2021. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21. i 62/21.) u Tablici 2.2. iz članka 99. stavka 3. podaci pod šifrom FT031 mijenjaju se i glase:

»

FT031Robotska terapija gornjih i/ili donjih ekstremitetaMože se obračunati jednom u danu za gornje ili donje ekstremitete. Uključuje pripremne radnje na uređaju (postavljanje parametara, postavljanje virtualne igre, mjerenje opsega pokreta, kreiranje terapijskog plana) te terapiju na samom uređaju u trajanju prosječno 45 minuta. 
2,58

«.

Iza šifre FT031 dodaje se nova šifra FT032 sa sljedećim podacima:

»

FT032Robotska terapija šakeProvode posebno, dodatno educirani radni terapeuti/fizioterapeuti. 
2,14

«.

Iza šifre JK091 dodaje se nova šifra JK092 sa sljedećim podacima:

»

JK092Laparoskopska operacija hernije 
2,9,13,18,20126,97

«.

Podaci pod šiframa KD009, KD010, KD011, KD012 i KD013 mijenjaju se i glase:

»

KD009Transtorakalna ehokardiografija sa studijom deformacije (tkivni Doppler i globalni longitudinalni strain)Uključuje sve ultrazvučne pretrage srca (DTP-ovi pod šifrom UZ) koje se ne mogu dodatno obračunati te mjerenje globalne longitudinalne deformacije miokarda lijeve i desne klijetke. Provodi se dopplerom miokarda ili 2D strain metodom. Pretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. kardiologije akreditiran od strane stručnog društva (Nacionalne radne skupine ili Europskog udruženja za ehokardiografiju) sukladno stručnim smjernicama Nacionalne radne skupine ili Europskog društva za ehokardiografiju. Samo kod zatajenja srca (HFrEF + HFpEF), CAD sa/bez intervencije i CMP. Prosječno trajanje je 60-75 min.5,9,186,54
KD010Ispitivanje regionalne funkcije miokardaPretraga uključuje segmentalna mjerenja deformacije miokarda po segmentima lijeve i desne klijetke za sve faze srčanog ciklusa. Koristi sve načine rada – M-mode, 2D, doppler miokarda, speckle tracking, a svrha je otkrivanje regionalnih poremećaja u funkciji koji nisu vidljivi običnim TTE. Uključuje DTP-ove pod šifrom UZ koje se ne mogu dodatno obračunati (osim UZ043, UZ042, UZ041). Pretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. kardiologije akreditiran od strane stručnog društva (Nacionalne radne skupine ili Europskog udruženja za ehokardiografiju) sukladno stručnim smjernicama Nacionalne radne skupine/Europskog društva za ehokardiografiju. Samo kod regionalnih poremećaja kontraktiliteta utvrđenih UZ062, ACS, CAD, ishemijske CMP dokazane prethodnom transtorakalnom ehokardiografijom te LBBB-a sa zatajivanjem srca, toksične miokardiopatije i miokarditisa. Prosječno trajanje je 90 min.5,9,188,18
KD011Složena digitalna valvularna i hemodinamska studija – ehokardiografsko mjerenje tlakova i volumenaUključuje sve ultrazvučne pretrage srca (DTP-ovi pod šifrom UZ) osim TEE, 3DTEE koje se ne mogu dodatno obračunati te digitalnu pohranu i naknadnu analizu baze podataka. Hemodinamska studija je kompleksna ehokardiografska pretraga koja se koristi za opsežnu kvantitativnu hemodinamičku analizu što podrazumijeva izračunavanje hemodinamskih parametara na osnovi ehokardiografskih podataka. Pretragom se dobivaju podaci neophodni za kvantificiranje grešaka, volumetrijska mjerenja pretoka i povrata krvi, tlakova, otpora itd. Nalaz mora sadržavati regurgitirajući volumen za regurgitirajuće greške, izračunavanje otvora stenoze iz volumena protoka u stenozirajućim greškama, volumena pretoka iz mjerenja omjera plućne i sistemske cirkulacije ili omjera pretoka preko zalistaka, odnos promjene tlaka u vremenu u svim srčanim šupljinama, otpore u plućnoj cirkulaciji, tlakove punjenja lijeve i desne klijetke i pretklijetke, itd. Hemodinamska studija uključuje sve ehokardiografske tehnike za prikupljanje potrebnih podataka koji se pohranjuju u bazu podataka nakon čega slijedi opsežna naknadna analiza, izračunavanje i procjena. Tijekom pregleda kontinuirano se prati i bilježi jednokanalni elektrokardiogram i krivulje respiracije te krvni tlak. Uključuje ekspertno mišljenje tima. Pretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. kardiologije u Referentnom centru za ehokardiografiju ili dr. med. spec./subspec. kardiologije u ehokardiografskom laboratoriju za izvođenje složenih-naprednih ehokardiografskih procedura akreditiranom od strane stručnog društva (Nacionalne radne skupine ili Europskog udruženja za ehokardiografiju). Samo kod umjereno teške ili teške stenoze/regurgitacije jednog od zalistaka, višestruke bolesti zalistaka/prirođene greške, postavljanja dijagnoze i kontrola 2x godišnje te preoperativne i postoperativne analize. Prosječno trajanje je 220 min.5, 9,1813,00
KD012Ehokardiografska optimizacija resinkronizacijskog uređajaUključuje sve ultrazvučne pretrage srca (DTP-ovi pod šifrom UZ) koje se ne mogu dodatno obračunati (osim TEE). Uključuje globalno i regionalno ispitivanje funkcije LK+, programiranje resinkronizacijskog uređaja, kontrolu elektrostimulatora i programiranje stimulacije.
Pretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. kardiologije akreditiran od strane stručnog društva (Nacionalne radne skupine ili Europskog udruženja za ehokardiografiju) sukladno stručnim smjernicama Nacionalne radne skupine/Europskog društva za ehokardiografiju. Samo nakon ugradnje CRT uređaja, najviše 3 puta godišnje. Prosječno trajanje je 70 min.
5,9,186,81
KD013Ispitivanje koronarne rezerveUključuje sve ultrazvučne pretrage srca (DTP-ovi pod šifrom UZ) koje se ne mogu dodatno obračunati (osim TEE). Pretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. kardiologije u Referentnom centru Ministarstva zdravstva za ehokardiografiju ili akreditiranom ehokardiografskom laboratoriju od strane stručnog društva (Nacionalne radne skupine) dr. med. spec./subspec. kardiologije akreditiran za izvođenje kompleksnih pretraga od strane stručnog društva Nacionalne radne skupine/Europskog udruženja za ehokardiografiju. Samo kod poznate bolesti srčanih arterija.5,1815,51


«.

Iza šifre KD033 dodaju se nove šifre KD034, KD035 i KD036 sa sljedećim podacima:

»

KD034Složena digitalna transtorakalna i transezofagusna studija morfologije i hemodinamike bolesti zalistakaCjelovita morfološko-hemodinamska valvularna dijagnostika (uključuje KD011, UZ041, TEE 3D, UZ062, KD010). Pretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. kardiologije u Referentnom centru za ehokardiografiju ili nacionalnoj bolnici 0. kategorije ili dr. med. spec./subspec. kardiologije akreditiran za napredne ehokardiografske metode od EACVI-a u akreditiranom ehokardiografskom laboratoriju za izvođenje složenih-naprednih ehokardiografskih procedura (od strane stručnog društva Nacionalne radne skupine za ehokardiografiju i/ili Europskog ehokardiografskog udruženja), u Kliničkom bolničkom centru. Samo kod teške valvularne greške, višestruke bolesti zalistaka, nejasnog zatajivanja srca s 1 ili više bolesti zalistaka neovisno o njihovoj težini – pri postavljanju dijagnoze, za preoperativnu i postoperativnu analizu bolesti zalistaka, maksimalno 2x godišnje. Uključuje digitalnu pohranu i naknadnu analizu baze podataka.9,1816,63
KD035Ispitivanje kardiomehanike i fenotipizacija kardiomiopatijaPretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. kardiologije u Referentnom centru za ehokardiografiju ili nacionalnoj bolnici 0. kategorije ili dr. med. spec./subspec. kardiologije akreditiran za napredne ehokardiografske metode od EACVI-a u akreditiranom ehokardiografskom laboratoriju za izvođenje složenih-naprednih ehokardiografskih procedura (od strane stručnog društva Nacionalne radne skupine za ehokardiografiju i/ili Europskog ehokardiografskog udruženja), u Kliničkom bolničkom centru. Samo kod kardiomiopatije s patološkom sistoličkom ili dijastoličkom funkcijom lijeve i/ili desne klijetke, kao obrada prije i nakon TX ili mehaničke potpore, obrada nejasnog zatajivanja srca s povišenim biomarkerima zatajenja srca, maksimalno 2x godišnje. Uključuje digitalnu pohranu i naknadnu analizu baze podataka.9,1812,65
KD036Složena digitalna transtorakalna studija strukture i hemodinamike prirođenih bolesti srcaCjelovita morfološko-hemodinamska dijagnostika prirođenih bolesti srca u odraslih (uključuje KD011, UZ064, KD009). Pretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. kardiologije u Referentnom centru za ehokardiografiju ili nacionalnoj bolnici 0. kategorije ili dr. med. spec./subspec. kardiologije akreditiran za napredne ehokardiografske metode i/ili za prirođene bolesti srca od EACVI-a, te u akreditiranom ehokardiografskom laboratoriju za izvođenje složenih-naprednih ehokardiografskih procedura (od strane stručnog društva Nacionalne radne skupine za ehokardiografiju i/ili Europskog ehokardiografskog udruženja), u Kliničkom bolničkom centru. Samo kod teške prirođene srčane greške – pri postavljanju dijagnoze, za preoperativnu i postoperativnu analizu prirođene srčane bolesti (isključuje PFO i bikuspidni AV bez greške), maksimalno 2x godišnje osim kod trudnica i kod praćenja prije ili poslije kirurške i perkutane korekcije greške. Izvodi se u centrima koji imaju stručni tim za prirođene bolesti srca ili Referentnom centru za prirođene srčane bolesti. Uključuje digitalnu pohranu i naknadnu analizu baze podataka.9,1815,06


«.

Iza šifre LB906 dodaju se nove šifre LB907, LB908, LB909, LB910 i LB 911 sa sljedećim podacima:

»

LB907Grupa alergena (ekstrakti) 
 
4,09
LB908Molekularne komponente alergena 
 
3,75
LB909Proteini inducirani nedostatkom vitamina K – PIVKA-II 
 
2,66
LB910Vitamin B6 
 
6,06
LB911S-100 protein 
94,30

«.

Podaci pod šiframa LM203 i LM392 mijenjaju se i glase:

»

LM203Neutralizacijski test na staničnoj kulturi za dokaz protutijela – Denga virus (DV15) 
 
6,76
LM392Brzi antigenski test na Covid-19Uključuje uzimanje uzorka.91,11

«.

Podaci pod šifrom LI008, brišu se.

Iza šifre LM396 dodaje se nova šifra LM397 sa sljedećim podacima:

»

LM397Neutralizacijski test na staničnoj kulturi za dokaz protutijela – SARS-CoV2 
96,76

«.

Podaci pod šiframa MG005 i NM101 mijenjaju se i glase:

»

MG005Magnetska rezonanca (MR) dojkiU cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju. Ne uključuje trošak igle za MRI biopsiju te rešetke, kita i markera za iglu za MRI biopsiju.1,5,9,11,1820,39
NM101Termoablacija tumoraNe uključuje kratku antenu za ablaciju.11,18107,41

«.

Podaci pod šifrom PP006, mijenjaju se i glase:

»

PP006Konzultacija u djelatnosti psihijatrijeKonzultacija na traženje Centra za socijalnu skrb, odgojne ustanove, suda osnovom uputnice izabranog doktora. Provodi dr. med. spec. psihijatrije u suradnji s kliničkim psihologom/psihologom, radnim terapeutom, socijalnim pedagogom, edukacijskim rehabilitatorom, socijalnim radnikom. Isključuje konzultaciju na traženje drugog dr. med. spec. Prosječno trajanje konzultacije 20 minuta po osiguranoj osobi.9, 183,00

«.

Iza šifre PU059 dodaju se nove šifre PU060, PU061, PU062 i PU063 sa sljedećim podacima:

»

PU060Mehanička insuflacija-eksuflacijaEliminacija sekreta dostavljanjem pozitivnih i negativnih tlakova putem CPAP maske ili trahealne kanile u respiratorni sustav. Postupak provodi fizioterapeut. 
1,28
PU061Neincizijska drenaža uz manualnu perkusijuPostupak provodi fizioterapeut. 
1,49
PU062Podsticajna (incentivna) spirometrijaFizioterapijska intervencija kojom se provodi kontrolirano disanje i otvaraju mali dišni putovi s ciljem povećanja inspiratornog kapaciteta. Uključuje edukaciju. 
0,61
PU063Visokofrekventna oscilirajuća terapija prsnog košaPostupak provodi fizioterapeut s ciljem eliminacije sekreta. 
3,90


«.

Podaci pod šiframa RD009, RD010, RD025, RD026, RD028, RD029, RD030, RD031, RD032, RD033, RD043, RD044, RD045, RD046, RD047, RD048, RD049, RD050, RD051, RD052, RD053, RD054, RD055, RD056, RD063 mijenjaju se i glase:

»

RD009RTG zubaSvi troškovi (osim RTG filma) uključeni u cijenu.11,180,51
RD010OrtopantomografijaSvi troškovi (osim RTG filma) uključeni u cijenu.9,11,180,63
RD025Angiografija torakalna i/ili abdominalnaNe uključuje trošak stenta, balona i coilova.11, 18, 2922,98
RD026Cerebralna angiografijaNe uključuje trošak stenta, balona, coilova, mikrokatetera, mikrožice i uvodnice.11, 18, 2940,82
RD028Selektivna angiografija – dodatna projekcija u istom smjeruNe uključuje trošak stenta, balona i coilova.11, 18, 290,60
RD029Selektivna angiografijaNe uključuje trošak stenta, balona i coilova.11, 18, 2923,71
RD030Superselektivna angiografijaNe uključuje trošak stenta, balona i coilova.11, 18, 2928,47
RD031Superselektivna angiografija s koaksijalnom tehnikom mikrokateteraNe uključuje trošak stenta, balona i coilova.11, 18, 2940,23
RD032Medijastinalna ili zdjelična flebografija, kavografija, selektivna flebografija, splenoportografijaNe uključuje trošak stenta, balona i coilova.11, 18, 2926,77
RD033Periferna flebografijaNe uključuje trošak stenta, balona i coilova.11, 18, 2925,77
RD043Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) abdomena, 7-9 sljedovaNe može se obračunati uz RD041, RD042 i RD044.18, 2960,82
RD044Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) abdomena, 10 i više sljedovaNe može se obračunati uz RD041, RD042 i RD043.18, 2962,82
RD045Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) gornjih okrajina, 3 ili manje sljedovaNe može se obračunati uz RD046, RD047 i RD048.18, 2956,84
RD046Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) gornjih okrajina, 4-6 sljedovaNe može se obračunati uz RD045, RD047 i RD048.18, 2959,83
RD047Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) gornjih okrajina, 7-9 sljedovaNe može se obračunati uz RD045, RD046 i RD048.18, 2960,82
RD048Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) gornjih okrajina, 10 i više sljedovaNe može se obračunati uz RD045, RD046 i RD047.18, 2962,82
RD049Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) donjih okrajina, 3 ili manje sljedovaNe može se obračunati uz RD050, RD051 i RD052.18, 2956,84
RD050Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) donjih okrajina, 4-6 sljedovaNe može se obračunati uz RD049, RD051 i RD052.18, 2959,83
RD051Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) donjih okrajina, 7-9 sljedovaNe može se obračunati uz RD049, RD050 i RD052.18, 2960,82
RD052Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) donjih okrajina, 10 i više sljedovaNe može se obračunati uz RD049, RD050 i RD051.18, 2962,82
RD053Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) aorte i donjih okrajina, 3 ili manje sljedovaNe može se obračunati uz RD054, RD055 i RD056.18, 2989,05
RD054Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) aorte i donjih okrajina, 4-6 sljedovaNe može se obračunati uz RD053, RD055 i RD056.18, 2992,05
RD055Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) aorte i donjih okrajina, 7-9 sljedovaNe može se obračunati uz RD053, RD054 i RD056.18, 2993,04
RD056Digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) aorte i donjih okrajina, 10 i više sljedovaNe može se obračunati uz RD053, RD054 i RD055.18, 2995,03
RD063Latero-lateralno cefalometrijsko snimanje lubanje 
181,27

«.

Iza šifre RD066 dodaju se nove šifre RD067, RD068, RD069, RD070, RD071 i RD072 sa sljedećim podacima:

»

RD067Krioablacija tumora pod kontrolom CT-aUključuje CT i lokalnu anesteziju. Ne uključuje trošak sonde za krioablaciju.9, 11, 2922,75
RD068Krioablacija tumora pod kontrolom UZV-aUključuje UZV i lokalnu anesteziju. Ne uključuje trošak sonde za krioablaciju.9, 11, 2917,26
RD069Kompjuterska tomografija s konusnim zrakama (CBCT) – S poljeSnimanje CBCT jednog kvadranta. Samo ukoliko RTG snimka nije dovoljna za procjenu zdravstvenog stanja, odnosno plana terapije. Kod prekobrojnih zubi (meziodens, paramolari i sl.), procjene kvalitete i stanja alveolarne kosti, procjene količine koštane mase na mjestima planiranim za zubne implantate osiguranih osoba (odnosi se isključivo na indikacije u postupku DP051 – odnosi se na dva implantata, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinikama, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala), procjena mjesta transplantacije kosti, procjena sumnjivih lezija kosti i stupnja oštećenja u slučaju traume, dijagnostike prostornog položaja zaostalog, impaktiranog ili frakturiranog korijena, vertikalne frakture ili djelomično vertikalne frakture korijena zuba te nevertikalne frakture (s dislokacijom i bez dislokacije), procjene kompleksne morfologije endodontskog prostora, pronalaska i pozicioniranja korijenskog kanala (postojanje dodatnih korijenskih kanala, hipomineralizacije, obliteracije, dens invaginatus) te težih malformacija orofacijalne regije (npr. rascjep čeljusti). Ne može se obračunati uz RD070, RD071 i RD072.91,26
RD070Kompjuterska tomografija s konusnim zrakama (CBCT) – M poljeSnimanje CBCT jedne čeljusti. Samo ukoliko RTG snimka nije dovoljna za procjenu zdravstvenog stanja, odnosno plana terapije. Kod prekobrojnih zubi (meziodens, paramolari i sl.), procjene kvalitete i stanja alveolarne kosti, procjene količine koštane mase na mjestima planiranim za zubne implantate osiguranih osoba (odnosi se isključivo na indikacije u postupku DP051 – odnosi se na dva implantata, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinikama, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala), procjena mjesta transplantacije kosti, procjena sumnjivih lezija kosti i stupnja oštećenja u slučaju traume, dijagnostike prostornog položaja zaostalog, impaktiranog ili frakturiranog korijena, vertikalne frakture ili djelomično vertikalne frakture korijena zuba te nevertikalne frakture (s dislokacijom i bez dislokacije), procjene kompleksne morfologije endodontskog prostora, pronalaska i pozicioniranja korijenskog kanala (postojanje dodatnih korijenskih kanala, hipomineralizacije, obliteracije, dens invaginatus) te težih malformacija orofacijalne regije (npr. rascjep čeljusti). Ne može se obračunati uz RD069, RD071 i RD072.91,42
RD071Kompjuterska tomografija s konusnim zrakama (CBCT) – XL poljeSnimanje CBCT obje čeljusti. Samo ukoliko RTG snimka nije dovoljna za procjenu zdravstvenog stanja, odnosno plana terapije. Kod prekobrojnih zubi (meziodens, paramolari i sl.), procjene kvalitete i stanja alveolarne kosti, procjene količine koštane mase na mjestima planiranim za zubne implantate osiguranih osoba (odnosi se isključivo na indikacije u postupku DP051 – odnosi se na dva implantata, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinikama, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala), procjena mjesta transplantacije kosti, procjena sumnjivih lezija kosti i stupnja oštećenja u slučaju traume, dijagnostike prostornog položaja zaostalog, impaktiranog ili frakturiranog korijena, vertikalne frakture ili djelomično vertikalne frakture korijena zuba te nevertikalne frakture (s dislokacijom i bez dislokacije), procjene kompleksne morfologije endodontskog prostora, pronalaska i pozicioniranja korijenskog kanala (postojanje dodatnih korijenskih kanala, hipomineralizacije, obliteracije, dens invaginatus) te težih malformacija orofacijalne regije (npr. rascjep čeljusti). Ne može se obračunati uz RD069, RD070 i RD072.91,57
RD072Kompjuterska tomografija s konusnim zrakama (CBCT) – XXL poljeSnimanje CBCT obje čeljusti i temporo-mandibularnih zglobova. Samo ukoliko RTG snimka nije dovoljna za procjenu zdravstvenog stanja, odnosno plana terapije. Kod prekobrojnih zubi (meziodens, paramolari i sl.), procjene kvalitete i stanja alveolarne kosti, procjene količine koštane mase na mjestima planiranim za zubne implantate osiguranih osoba (odnosi se isključivo na indikacije u postupku DP051 – odnosi se na dva implantata, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinikama, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala), procjena mjesta transplantacije kosti, procjena sumnjivih lezija kosti i stupnja oštećenja u slučaju traume, dijagnostike prostornog položaja zaostalog, impaktiranog ili frakturiranog korijena, vertikalne frakture ili djelomično vertikalne frakture korijena zuba te nevertikalne frakture (s dislokacijom i bez dislokacije), procjene kompleksne morfologije endodontskog prostora, pronalaska i pozicioniranja korijenskog kanala (postojanje dodatnih korijenskih kanala, hipomineralizacije, obliteracije, dens invaginatus) te težih malformacija orofacijalne regije (npr. rascjep čeljusti). Ne može se obračunati uz RD069, RD070 i RD071.91,73

«.

Podaci pod šiframa SK078, SK079, SK081, UZ047, UZ056, UZ064, UZ065 i UZ074 mijenjaju se i glase:

»

SK078Biopsija iglom (core biopsija) pod kontrolom UZV ili RTG ili CT ili MR do tri uzorkaNe uključuje UZV ili RTG ili CT ili MR. Ne uključuje trošak igle za biopsiju, markera i rešetke za iglu za biopsiju.11,184,91
SK079Biopsija iglom (core biopsija) pod kontrolom UZV ili RTG ili CT ili MR, četvrta i svaka sljedećaNe uključuje UZV ili RTG ili CT ili MR. Ne uključuje trošak igle za biopsiju, markera i rešetke za iglu za biopsiju.11,180,72
SK081Biopsija kosti – odrasla osobaNe uključuje set za biopsiju koštane lezije.114,07
UZ047Transabdominalni 2D UZVNe može se obračunati uz UZ045, UZ048, UZ053 i UZ054. Prosječno vrijeme rada je 20 min po osiguranoj osobi.16,182,06
UZ056Transvaginalni kolor dopler UZVNe uključuje drugi UZV pregled. Iznosi 50% osnovne cijene uz UZ045 do UZ055. Prosječno vrijeme rada je 30 min po osiguranoj osobi.5, 162,73
UZ064Trodimenzionalna 3D ehokardiografija s 3D prikazomUključuje UZ062, obuhvaća dodatno 3D mjerenje volumena srčanih šupljina i 3D prikaz struktura. Pretragu može izvoditi dr. med. spec./subspec. kardiologije akreditiran od strane stručnog društva (nacionalne radne skupine ili europskog udruženja za ehokardiografiju) sukladno stručnim smjernicama Nacionalne radne skupine/Europskog društva za ehokardiografiju. Provodi se samo kod remodelirane/uvećane šupljine lijevog/desnog srca i valvularnih grešaka u praćenju. Prosječno trajanje je 65 min.16,184,85
UZ065Ultrazvučno navođenje igle za punkciju ili biopsijuOdnosi sa na ponovni UZV pregled pri kojem se radi punkcija ili biopsija. Ne uključuje trošak igle za biopsiju i markera.11,16,181,10
UZ074Transabdominalni kolor dopler – ginekološkiNe uključuje drugi UZV pregled. Iznosi 50% osnovne cijene uz UZ045 do UZ055. Prosječno vrijeme rada je 20 min po osiguranoj osobi.5, 181,75

«.

Iza napomene (28) dodaje se nova napomena (29) sa sljedećim podacima:

»Uz DTP postupak Klinike i Referentni centri mogu obračunati sljedeće materijale:

– Materijali za perkutanu transluminalnu angioplastiku (PTA): balon obložen lijekom (DCB), specijalni balon, stentovi, balonom šireći stent graft, samošireći stent graft, set za aterektomiju, kateter za kronične okluzije (CTO) perifernih arterija, filter za zaštitu od embolije perifernih arterija, kateter za mehaničku i farmakomehaničku trombektomiju i trombolizu, kateter za terapijsku infuziju i aspiracijsku trombektomiju perifernih arterija, manta set za zatvaranje mjesta žilnog pristupa i balon za litotripsiju; u primjeni kod endovaskularne intervencije u perifernoj arterijskoj bolesti (PAB)

– Materijali za transkatetersku embolizaciju (TAE): odvojiva embolizacijska zavojnica (»detachable coil«), embolizacijska tekućina i embolizacijske čestice; u primjeni kod embolizacije

– Materijali za transarterijsku kemoembolizaciju (TACE): čestice koje otpuštaju lijek (DEB); u primjeni kod transarterijska kemoembolizacija – TACE

– Samošireći venski stent kod endovaskularnog liječenja PTS-a; u primjeni kod intervencije na venskom sustavu – posttrombotski sindrom.

– Sonda za krioablaciju.

Sve dodatno obračunate materijale uz DTP potrebno je iskazati s indikatorom »D« na stavci računa Troškovi lijekova i materijala, na poziciji 10063 Stacionarna zdravstvena zaštita. Račun treba biti ispostavljen na ime pacijenta, po nabavnoj cijeni te dostavljen uz račun dobavljača i otpremnicu bolničke ljekarne koja također glasi na ime pacijenta kao dokaz o izdanom materijalu.«.

Članak 2.

U Tablici 3.4. iz članka 105. stavka 1. podaci pod šifrom Z010000051 mijenjaju se i glase:

»

Z010000051Uzimanje i izdavanje krvotvornih matičnih stanica i limfocita iz periferne krvi48.700,00

«.

Članak 3.

U Tablici 4.1. iz članka 107. stavka 1. podaci pod šifrom NPP06 mijenjaju se i glase:

»

NPP06Kolonoskopija s polipektomijom **1.463,47

«.

Ispod tablice napomena pod oznakom »1«, briše se.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/21-01/274
Urbroj: 338-01-01-21-01
Zagreb, 29. studenoga 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.