Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama članova fonda društvima za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN 144/2021 (27.12.2021.), Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama članova fonda društvima za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2476

Na temelju članka 64. i članka 67. stavka 1. točke a)., podtočke 3., i članka Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine 19/14, 29/18, 115/18; dalje u tekstu: Zakon) i članka 15. stavka 1. točaka 1. i 7. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine 140/05, 12/12), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. prosinca 2021. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZVJEŠTAVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA O PRITUŽBAMA ČLANOVA FONDA DRUŠTVIMA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj izvješća te način i rokovi izvještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) o pritužbama članova fonda upućenim društvima za upravljanjem dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Društvo).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. članovi fonda su osobe kako su definirane odredbom članka 3., točka 11. Zakona

2. pritužba označava izjavu nezadovoljstva upućenu Društvu od strane člana fonda povezanu s članstvom u fondu ili s radom odnosno postupanjem Društva. Pritužba se ne odnosi na upit za pojašnjenjem ili zahtjev za jednostavnom općenitom informacijom o karakteristici ili obilježju usluge/proizvoda koje Društvo nudi.

Članak 3.

(1) Društvo je Agenciji dužno dostaviti izvještaj o pritužbama članova fonda osoba dva puta godišnje i to za pritužbe i prigovore primljene u razdoblju od siječnja do lipnja najkasnije do kraja rujna tekuće godine, a za pritužbe i primljene u razdoblju od srpnja do prosinca, do kraja ožujka sljedeće godine za prethodnu godinu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Društvo je izvještaj o pritužbama i prigovorima članova fonda za razdoblje od siječnja do prosinca 2021. godine dužno dostaviti u jedinstvenom izvještaju za cjelogodišnje razdoblje do kraja ožujka 2022. godine.

(3) Oblik i sadržaj izvještaja iz stavka 1. ovog članka određen je u obrascu u prilogu I »Izvještaj o pritužbama članova fonda«, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Društvo je izvještaj iz stavka 1. ovog članka dužno dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za prijavu i rad sa sučeljem sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku.

(5) Smatra se da je Društvo dostavilo izvještaj iz stavka 1. ovog članka u trenutku kad je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(6) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 4. ovog članka, Društvo je dužno dostaviti izvještaj u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvještavanja. Društvo je dužno dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 4. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(7) Agencija može, u slučaju potrebe, od Društva zatražiti dostavu izvještaja iz stavka 1. ovog članka i u izvorniku ili u ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-03/05
Urbroj: 326-01-70-72-21-1
Zagreb, 22. prosinca 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I

Izvještaj o pritužbama članova fonda

Ime društva:

____________________________

LEI oznaka društva:

____________________________

Izvještajno razdoblje (polugodište/godina):

____________________________

Ukupan broj pritužbi u izvještajnom razdoblju:

____________________________

Ime, prezime i kontakt osobe u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima u vezi izvještaja:

____________________________

Tablica 1.     Broj pritužbi po razlogu za dobrovoljne zatvorene mirovinske fondove pod upravljanjem društva

Razlog pritužbi i prigovoraBroj
Prodaja
Uvjeti
Troškovi i naknade
Administracija i upravljanje
Pružanje informacija i transparentnost
Prenosivost sredstava
Isplate
Rad, odnosno postupanje društva
Ostalo
UKUPNO

Molimo navedite razloge pritužbi iz kategorije »Ostalo«

 

* Napomena: u slučaju da se pritužba/prigovor odnose na više razloga, unesite pritužbu/prigovor samo po jednoj osnovi i to najboljom vlastitom procjenom.

Tablica 2.     Broj pritužbi po razlogu za dobrovoljne otvorene mirovinske fondove pod upravljanjem društva*

Razlog pritužbi i prigovoraBroj
Prodaja
Uvjeti
Troškovi i naknade
Administracija i upravljanje
Pružanje informacija i transparentnost
Prenosivost sredstava
Isplate
Rad, odnosno postupanje društva
Ostalo
UKUPNO

Molimo navedite razloge pritužbi iz kategorije»Ostalo«

 

* Napomena: u slučaju da se pritužba/prigovor odnose na više razloga, unesite pritužbu/prigovor samo po jednoj osnovi i to najboljom vlastitom procjenom.

Tablica 3.     Osobe koje su ovlaštene i zadužene za rješavanje pritužbi u društvu

R.br.Ime i prezimeKontakt adresa elektroničke pošte