Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama i prigovorima zainteresiranih osoba upućenim društvima za osiguranje

NN 144/2021 (27.12.2021.), Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama i prigovorima zainteresiranih osoba upućenim društvima za osiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2477

Na temelju članka 201. stavka 6. u vezi članka 201. stavka 1. točke 10. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« 30/15, 112/18, 63/20, 133/20) i članka 15. točke 7. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« 140/05, 12/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. prosinca 2021. donijela je

PRAVILNIK

O IZVJEŠTAVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA O PRITUŽBAMA I PRIGOVORIMA ZAINTERESIRANIH OSOBA UPUĆENIM DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj izvješća te način i rokovi izvještavanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) o pritužbama i prigovorima zainteresiranih osoba upućenim društvima za osiguranje (dalje u tekstu: Društvo).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. zainteresirane osobe su osobe kako su definirane odredbom članka 375. Zakona o osiguranju (dalje u tekstu: Zakon)

2. pritužba i prigovor odnose se na izjavu nezadovoljstva upućenu Društvu od strane osobe povezane s ugovorom o osiguranju ili uslugom osiguranja, odnosno zainteresiranih osoba kako su definirane člankom 375. Zakona, uključujući izvršenje obveze iz ugovora o osiguranju ili izvanugovornu obavezu. Pritužba i prigovor podrazumijevaju i obraćanja zainteresiranih osoba koja se odnose na osnovanost i visinu odštetnog zahtjeva.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na i na podružnice društava za osiguranje iz druge države članice Europske unije/Europskog gospodarskog prostora ili iz treće države, a koja je osnovana na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) Društvo je Agenciji dužno dostaviti izvještaj o pritužbama i prigovorima zainteresiranih osoba dva puta godišnje i to za pritužbe i prigovore primljene u razdoblju od siječnja do lipnja najkasnije do kraja rujna tekuće godine, a za pritužbe i prigovore primljene u razdoblju od srpnja do prosinca, do kraja ožujka sljedeće godine za prethodnu godinu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Društvo je izvještaj o pritužbama i prigovorima zainteresiranih osoba za razdoblje od siječnja do prosinca 2021. godine dužno dostaviti u jedinstvenom izvještaju za cjelogodišnje razdoblje do kraja ožujka 2022. godine.

(3) Oblik i sadržaj izvještaja iz stavka 1. ovog članka određen je u obrascu u prilogu I »Izvještaj o pritužbama i prigovorima zainteresiranih osoba«, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Društvo je izvještaj iz stavka 1. ovog članka dužno dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za prijavu i rad sa sučeljem sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku.

(5) Smatra se da je Društvo dostavilo izvještaj iz stavka 1. ovog članka u trenutku kad je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(6) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 4. ovog članka, Društvo je dužno dostaviti izvještaj u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvještavanja. Društvo je dužno dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 4. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(7) Agencija može, u slučaju potrebe, od Društva zatražiti dostavu izvještaja iz stavka 1. ovog članka i u izvorniku ili u ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

(8) Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, podružnica društva za osiguranje iz druge države članice Europske unije/Europskog gospodarskog prostora ili iz treće države, a koja je osnovana na području Republike Hrvatske, izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostavlja Agenciji u pisanom obliku, neposredno ili poštom.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-04/01
Urbroj: 326-01-70-72-21-6

Zagreb, 22. prosinca 2021.

Predsjednik
Upravnog Vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I

Izvještaj o pritužbama i prigovorima zainteresiranih osoba

Ime društva za osiguranje/podružnice društva za osiguranje iz druge države

____________________________

LEI oznaka društva/podružnice:

____________________________

Izvještajno razdoblje (polugodište/godina):

____________________________

Ukupan broj pritužbi u izvještajnom razdoblju:

____________________________

Ukupan broj prigovora u izvještajnom razdoblju:

____________________________

Ime, prezime i kontakt osobe u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima u vezi izvještaja:

____________________________

Tablica 1. Broj pritužbi i prigovora po razlogu*

Razlog pritužbi i prigovoraBroj
Prodaja, distribucija
Od čega: Obraćanja vezana za predugovorno informiranje
Od čega: Obraćanja vezana za rad distributera/prodajnog osoblja
Od čega: Obraćanja vezana uz prodaju neprimjerenog proizvoda
Od čega: Ostala obraćanja vezana za prodaju i distribuciju
Upravljanje odštetnim zahtjevima
Od čega: Obraćanja vezana uz osnovanost i/ili visinu odštetnog zahtjeva
Od čega: Obraćanja vezana uz rokove rješavanja odštetnog zahtjeva
Od čega: Obraćanja vezana uz procjenu šteta/rad procjenitelja
Od čega: Obraćanja vezana uz komunikaciju s društvom
Od čega: Ostala obraćanja vezana za upravljanje odštetnim zahtjevima
Pokrića i isključenja iz ugovora o osiguranju
Provizija, naknade, troškovi
Premija
Administracija/upravljanje poslovnim procesima u društvu/podružnici koji imaju utjecaj na postupanje prema podnositelju pritužbe/prigovora
Komunikacija
Raskid ugovora
Ostalo
UKUPNO

Molimo navedite razloge pritužbi i prigovora iz kategorije »Ostalo«* Napomena: u slučaju da se pritužba/prigovor odnose na više razloga, unesite pritužbu/prigovor samo po jednoj osnovi i to najboljom vlastitom procjenom.

Tablica 2. Broj pritužbi i prigovora po proizvodu/usluzi

Proizvod/uslugaBroj
Životno osiguranje – ukupno
Životno osiguranje s dobiti
Životno osiguranje – unit-linked
Ostalo životno osiguranje
Neživotno osiguranje – ukupno
Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti
Ostalo osiguranje vezano uz vozila (kasko)
Osiguranje plovila
Osiguranje letjelica
Osiguranje prijevoza
Osiguranje robe u tranzitu
Osiguranje od nezgode
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje kućanstva i stvari
Osiguranje građevina
Osiguranje od požara
Osiguranje ostale štete na imovini
Osiguranje od prirodnih nepogoda
Osiguanje od prekida poslovanja
Odgovornost trećih strana
Osiguranje pravnih troškova
Zaštita pri gubitku prihoda (»income protection«)
Putno osiguranje
Osiguranje elektroničkih uređaja (i mobilnih telefona)
Osiguranje otplate drugih obaveza (»payment protection«)
Osiguranje otplate kredita
Osiguranje izvršenja obaveza (»suretyship«)
Osiguranje naknade zaposlenicima
Osiguranje od profesionalne odgovornosti
Osiguranje odgovornosti rukovoditelja
Asistencija
Ostalo osiguranje od financijskih gubitaka

* Napomene: ukoliko Vaše društvo ne nudi neki od navedenih proiz­voda, odnosno neku od navedenih usluga, molimo da u pripadajući red »Broj« upišete »X«, a ukoliko nudi neki od navedenih proizvoda, odnosno neku od navedenih usluga, ali nije bilo pritužbi ni prigovora vezanih uz navedeno, molimo da u pripadajući red »Broj« upišete »0«.

Ukoliko se pritužba ili prigovor odnose na ugovor o osiguranju u kojem postoji više vrsta osiguranja, molimo da metodom najbolje procjene na koju vrstu osiguranja se odnosi pritužba ili prigovor odaberete i upišete samo jednu vrstu osiguranja.

Tablica 3. Osobe koje su ovlaštene i zadužene za rješavanje pritužbi i prigovora i u društvu/podružnici

R.br.Ime i prezimeKontakt adresa elektroničke pošte