Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2022. godinu

NN 144/2021 (27.12.2021.), Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2022. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2478

Na temelju odredbi članka 20. stavka 1. alineje 2. i stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12), članka 683. stavaka 5. i 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18, 17/20 i 83/21), članka 198. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 93/15, i 64/18, 115/18 i 58/20), članka 275. stavka 6. i 275.a Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 29/18 i 115/18), članka 347. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16, 126/19 i 110/21), članka 233. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18, 126/19 i 110/21), članka 218. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), članka 138. i 138.a Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18), članka 33. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine« broj 153/13), članka 80. Zakona o leasingu (»Narodne novine« broj 141/13), članka 74. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« broj 94/14, 85/15 i 41/16) i članka 19. stavka 1. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju (»Narodne novine« broj 63/20) Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine

PRAVILNIK

O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2022. GODINU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se izračun i visina naknada te način i izvršenje naplate naknada koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) za 2022. godinu.

Obveznici plaćanja

Članak 2.

(1) Obveznici plaćanja naknada iz članka 1. ovog Pravilnika su:

1. subjekti nadzora Hanfe iz članka 203. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20 dalje: ZOS) osim subjekata nadzora iz članka 203. stavka 5. točaka 4., 5., 6., 7., 9., 10. i 11. ZOS-a i subjekti iz članka 66. i iz članka 17. stavka 1. točki 4. i 5. i stavka 3. točki 3. i 4. ZOS-a

2. burze iz članka 284. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18, 17/20 i 83/21 dalje: ZTK)

3. središnji depozitoriji iz članka 558. i središnja klirinška depozitarna društva iz članka 628. ZTK-a

4. središnje druge ugovorne strane iz članka 536. stavka 1. točke 1. ZTK, koje dobiju odobrenje za rad od strane Hanfe

5. izdavatelji iz članka 459. stavka 1. ZTK

6. osobe koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti sukladno članku 6. ZTK-a (kreditne institucije, investicijska društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima i tržišni posrednici),

7. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz članka 5. i članka 198. stavka 5. točke 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20)

8. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz članka 9. i članka 275. stavka 5. točaka 1, 2. i 4. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 29/18 i 115/18)

9. subjekti nadzora Hanfe iz članka 346. stavka 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, 126/19 i 110/21 dalje: ZOIFJP)

10. subjekti nadzora Hanfe iz članka 232. stavka 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, 126/19 i 110/21, dalje: ZAIF)

11. društva za upravljanje fondovima osnovanima posebnim zakonima, nad čijim je poslovanjem Hanfa ovlaštena za provođenje nadzora

12. leasing-društva iz članka 3. stavka 1. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, broj 141/13, dalje: ZOL), leasing društva iz treće države i leasing društva države članice iz članka 46. stavka 2. ­ZOL-a koje obavljaju poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice sukladno članku 48. ZOL-a, kao i leasing društvo države članice iz članka 46. stavka 1. ZOL-a koje obavlja poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice

13. faktoring-društva iz članka 20. stavka 1. Zakona o faktoringu (»Narodne novine«, broj 94/14, 85/15 i 41/16, dalje: ZOF), faktoring-društva iz treće države i faktoring-društva iz druge države članice iz članka 59. stavka 2. ZOF-a koja obavljaju poslove faktoringa na području Republike Hrvatske putem podružnice sukladno članku 61. ZOF-a kao i faktoring-društva iz druge države članice iz članka 59. stavka 1. ZOF-a koja obavljaju poslove faktoringa na području Republike Hrvatske preko podružnice,

14. mirovinska osiguravajuća društva iz članka 5. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14, 29/18 i 115/18) i institucije za strukovno mirovinsko osiguranje iz članka 138. stavka 5. točaka 2. i 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i

15. društva za dokup mirovina iz članka 3. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine«, broj 153/13).

16. subjekti nadzora iz članka 6. stavak 1. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju (»Narodne novine« broj 63/20)

(2) Obveznici iz stavka 1. ovoga članka plaćaju naknade u rokovima kako je uređeno ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Naknade su prihod Hanfe i uplaćuju se u korist računa Hanfe: HR91 2390 0011 1003 29373.

(2) Naknada mora biti uplaćena u punom iznosu na račun Hanfe bez umanjenja za proviziju banke i ostale troškove.

(3) Hanfi se naknade uplaćuju mjesečno i to u roku od 15 dana od zadnjeg dana obračunskog mjeseca osim ako za pojedine obveznike nije ovim Pravilnikom drugačije propisano.

(4) Hanfa svojom odlukom može osloboditi obveznike plaćanja naknada obveze plaćanja naknada za određeno razdoblje.

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje

Članak 4.

(1) Društva za osiguranje i društva za reosiguranje iz članka 17. stavka 1. točke 1. i stavka 3. točke 1. ZOS-a dužna su Hanfi platiti naknadu u visini od 0,2 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine društva za osiguranje i društva za reosiguranje.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima društva za osiguranje i društva za reosiguranje (Izvještaj o financijskom položaju) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

(3) Društva za osiguranje i društva za reosiguranje naknadu izračunavaju primjenom sljedeće formule za izračun:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti s 0,2 ‰ (tisućinki) i podijeliti s 12 mjeseci.

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovoga članka mjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi, a društva za osiguranje i društva za reosiguranje dužna su je uplatiti do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Društva za osiguranje iz druge države članice koja na temelju članka 66. ZOS-a obavljaju poslove osiguranja na temelju prava poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj, dužna su platiti godišnju paušalnu naknadu u iznosu od 20.000,00 kuna, u roku od tri mjeseca od završetka godine za koju se naknada obračunava.

(6) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje iz treće države iz članka 17. stavka 1. točke 5. i stavka 3. točke 4. ZOS-a koja u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove osiguranja putem poslovnog nastana odnosno koja obavljaju poslove reosiguranja putem slobode pružanja usluga ili poslovnog nastana dužna su Hanfi platiti godišnju paušalnu naknadu u iznosu od 20.000,00 kuna, u roku od tri mjeseca od dana završetka godine za koju se naknada obračunava.

(7) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje iz Švicarske Konfederacije iz članka 17. stavka 1. točke 4. i stavka 3. točke 3. ZOS-a koja u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove osiguranja putem poslovnog nastana odnosno koja obavljaju poslove reosiguranja putem slobode pružanja usluga ili poslovnog nastana, dužna su Hanfi platiti godišnju paušalnu naknadu u iznosu od 20.000,00 kuna, u roku od tri mjeseca od završetka godine za koju se naknada obračunava.

Distributeri osiguranja i distributeri reosiguranja: društva za zastupanje u osiguranju, obrtnici zastupnici u osiguranju, obrtnici brokeri u osiguranju i/ili reosiguranju, društva za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju i sve druge pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja

Članak 5.

(1) Društva za zastupanje u osiguranju, obrtnici zastupnici u osiguranju, obrtnici brokeri u osiguranju i/ili reosiguranju, društva za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditne institucije, investicijska društva i sve druge pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije u osiguranju i/ili reosiguranju iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika dužna su Hanfi platiti naknadu u visini od 0,8 ‰ (tisućinki) računano od ostvarenog prihoda odnosno fakturiranog iznosa provizije osiguranja odnosno reosiguranja, koji prethodno navedene pravne i fizičke osobe zaračunavaju za pružene usluge distribucije osiguranja i/ili reosiguranja.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka za društva za zastupanje u osiguranju i društva za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju obračunava se na temelju podataka o ostvarenom prihodu od pruženih usluga distribucije osiguranja i/ili reosiguranja, po godišnjem financijskom izvješću za prethodnu godinu prikazanom u Računu dobiti i gubitka društva za zastupanje odnosno društva za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, opis pozicije POSLOVNI PRIHODI, pod rednim brojem 002, oznaka pozicije I.1. Prihodi od zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

(3) Naknada iz stavka 1. ovog članka za obrtnike zastupnike u osiguranju, obrtnike brokere u osiguranju, kreditne institucije, investicijska društva i za sve pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije u osiguranju i/ili reosiguranju, osim društava za zastupanje u osiguranju i društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju iz stavka 2. ovoga članka, obračunava se na temelju ostvarenoga fakturiranog iznosa provizije po ugovorima o osiguranju, po godišnjem statističkom izvješću za prethodnu godinu prikazanom u obrascu Statistički izvještaj o fakturiranom iznosu provizije/naknade u stupcu 5 Sveukupni iznos fakturirane provizije osiguranja odnosno reosiguranja.

(4) Obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka naknadu izračunavaju primjenom sljedećeg izračuna:

Ostvaren godišnji prihod s osnova provizije iz stavka 2. odnosno stavka 3. ovog članka pomnožiti sa 0,8 ‰ (tisućinki)

(5) Izračunata naknada iz stavka 4. ovoga članka godišnji je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(6) Obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka, naknadu Hanfi uplaćuju u roku od 15 dana od roka za dostavu godišnjeg financijskog odnosno statističkog izvješća.

(7) Iznimno, obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka oslobađaju se plaćanja naknade Hanfi ako ista iznosi manje od 10 kuna.

Burze, središnja klirinška depozitarna društva, središnje druge ugovorne strane i središnji depozitorij

Članak 6.

(1) Burza iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika dužna je Hanfi platiti naknadu od 0,003‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije svih financijskih instrumenata uvrštenih na uređenom tržištu kojim upravlja, osim dužničkih vrijednosnih papira za koje je dužna Hanfi platiti naknadu od 0,0001‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije dužničkih vrijednosnih papira uvrštenih na uređenom tržištu kojim upravlja.

(2) Ako burza upravlja multilateralnom trgovinskom platformom (u daljnjem tekstu: MTP) dužna je Hanfi platiti naknadu od 0,003‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije svih financijskih instrumenata primljenih u trgovinu na MTP, osim dužničkih vrijednosnih papira za koje je dužna Hanfi platiti naknadu od 0,0001‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije dužničkih vrijednosnih papira primljenih u trgovinu na MTP.

(3) Ako financijski instrumenti uvršteni na uređenom tržištu i/ili primljeni u trgovinu na MTP-u nemaju tržišnu kapitalizaciju, burza je dužna Hanfi platiti naknadu od 0,003‰ (tisućinki) od ukupnog godišnjeg prometa tim financijskim instrumentima.

(4) Središnji depozitorij odnosno središnje klirinško depozitarno društvo iz članka 2. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika dužno je Hanfi platiti naknadu od 0,005‰ (tisućinki) računano od tržišne kapitalizacije svih financijskih instrumenata upisanih u središnji depozitorij vrijednosnih papira ili središnji registar financijskih instrumenata, osim dužničkih vrijednosnih papira za koje je dužno Hanfi platiti naknadu od 0,0005 ‰ (tisućinki) računano od tržišne kapitalizacije svih dužničkih vrijednosnih papira upisanih u središnji depozitorij vrijednosnih papira ili središnji registar financijskih instrumenata.

(5) Središnja druga ugovorna strana iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika dužna je Hanfi platiti naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od ukupno ostvarenih prihoda iz poslova poravnanja u smislu članka 535. stavka 1. ZTK i ukupno ostvarenih financijskih prihoda iz ulaganja vlastite imovine, osim prihoda ostvarenih od upravljanja kolateralom sudionika u sustavu poravnanja (članova središnje druge ugovorne strane), te 0,5‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti kolaterala sudionika u sustavu poravnanja kojim središnja druga ugovorna strana upravlja.

(6) Naknada iz stavka 5. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule: prihode od poslova poravnanja u smislu članka 535. stavka 1. ZTK i prihode iz ulaganja vlastite imovine pomnožiti sa 0,7 ‰ (tisućinki) te dodati iznos vrijednosti kolaterala pomnožen sa 0,5 ‰ (tisućinki).

(7) Pod ostvarenim prihodima iz stavka 5. ovog članka podrazumijevaju se prihodi ostvareni za svako tromjesečje tekuće godine, prikazani u tromjesečnim financijskim izvještajima Središnje druge ugovorne strane.

(8) Izračunatu naknadu burza, središnji depozitorij, središnje klirinško depozitarno društvo i središnja druga ugovorna strana plaćaju Hanfi iz sredstava prihoda.

(9) Tržišna kapitalizacija u smislu ovoga članka izračunava se zadnjeg dana svakog tromjesečja poslovne godine i dijeli s brojem 4 (četiri).

(10) Burza, središnji depozitorij, središnje klirinško depozitarno društvo i središnja druga ugovorna strana naknadu Hanfi uplaćuju tromjesečno, u roku od 15 dana od završetka tromjesečja za koje se naknada obračunava.

Izdavatelji

Članak 7.

(1) Izdavatelji dionica iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika dužni su Hanfi platiti naknadu od 0,035‰ (tisućinki) računano od prihoda do iznosa od 5 milijardi kuna uvećanu za naknadu od 0,045‰ (tisućinki) računano od dijela prihoda iznad 5 milijardi kuna do 10 milijardi kuna i uvećanu za naknadu od 0,055‰ (tisućinki) računano od dijela prihoda iznad 10 milijardi kuna.

(2) Izdavatelji obveznica iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika koji nisu izdavatelji dionica iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika dužni su Hanfi platiti naknadu od 0,025‰ (tisućinki) računano od prihoda.

(3) Najviša naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koju su izdavatelji iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika dužni platiti Hanfi iznosi 400.000,00 kuna.

(4) Iznimno od stavaka 1. do 3. ovoga članka, izdavatelji iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika koji su ostvarili gubitak razdoblja dužni su Hanfi platiti naknadu od 0,015‰ (tisućinki) računano od prihoda.

(5) Najviša naknada iz stavka 4. ovoga članka koju su izdavatelji iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika dužni platiti Hanfi iznosi 10.000,00 kuna.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, izdavatelji iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika koji su ostvarili gubitak razdoblja koji je jednak ili veći od 30% prihoda dužni su Hanfi platiti najmanju naknadu.

(7) Najmanja naknada iz stavka 6. ovoga članka koju su izdavatelji iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika dužni platiti Hanfi iznosi 5.000,00 kuna.

(8) Izdavatelji iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika koji su matično društvo dužni su Hanfi platiti naknadu računano od prihoda umanjenih za prihode ovisnih društava koja su izdavatelji iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika.

(9) Naknade iz stavaka 1. do 8. ovoga članka obračunavaju se na temelju podataka o ukupnim prihodima iskazanim u revidiranim konsolidiranim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika (Račun dobiti i gubitka) za razdoblje prethodne poslovne godine. Prihodi ovisnih društava iz stavka 8. ovoga članka su ukupni prihodi iskazani u revidiranim konsolidiranim godišnjim financijskim izvještajima tih izdavatelja (Račun dobiti i gubitka) za razdoblje prethodne poslovne godine. Pod gubitkom razdoblja iz stavaka 4. i 6. ovoga članka podrazumijeva se gubitak razdoblja iskazan u revidiranim konsolidiranim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika (Račun dobiti i gubitka) za razdoblje prethodne poslovne godine.

(10) Naknada iz stavka 1. do 8. ovoga članka podijeli se s brojem 4 (četiri) da se dobije tromjesečni iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(11) Izdavatelji iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika dužni su Hanfi uplatiti tromjesečni iznos naknade iz stavka 10. ovoga članka u roku od mjesec dana od završetka tromjesečja.

Osobe koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti

Članak 8.

(1) Kreditne institucije iz članka 6. stavka 1. točke 4. ZTK-a, dužne su Hanfi platiti naknadu od 0,3‰ (tisućinki) računano od prihoda od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihoda od izvršavanja naloga za račun klijenta; naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te trgovanja za vlastiti račun; naknadu od 0,014‰ (tisućinki) računano od iznosa vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun kreditne institucije te 0,005‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja do 10 milijardi kuna, a na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna, obračunava se naknada od 0,001‰ (tisućinki).

(2) Kreditna institucija iz druge države članice koja pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužna je Hanfi platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,7‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

(3) Kreditna institucija sa sjedištem u trećoj državi koja pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužna je Hanfi platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,7‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

(4) Investicijska društva iz članka 6. stavka 1. točke 1. ZTK-a dužna su Hanfi platiti naknadu od 0,3‰ (tisućinki) računano od prihoda od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihoda od izvršavanja naloga za račun klijenta; naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te trgovanja za vlastiti račun; naknadu od 0,014‰ (tisućinki) računano od iznosa vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun investicijskog društva te 0,005‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja do 10 milijardi kuna, a na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna, obračunava se naknada od 0,001‰ (tisućinki).

(5) Investicijsko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici koje pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužno je Hanfi platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,3‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

(6) Investicijsko društvo sa sjedištem u trećoj državi koje pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj, preko podružnice, dužno je Hanfi platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,3‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

(7) Društva za upravljanje investicijskim fondovima iz članka 6. stavka 2. točke 2. ZTK-a dužna su Hanfi platiti naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od ostvarenih prihoda od investicijskog savjetovanja, te 0,005 ‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja na datum izvještaja do 10 milijardi kuna, a na iznos vrijednosti portfelja koji je na datum izvještaja veći od 10 milijardi kuna, obračunava se naknada od 0,001 ‰ (tisućinki).

(8) Tržišni posrednici iz članka 6. stavka 2. točke 3. ZTK-a dužni su Hanfi platiti naknadu od 0,3‰ (tisućinki) računano od prihoda od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od ostvarenih prihoda od investicijskog savjetovanja.

(9) Pod ostvarenim prihodima iz stavaka 1., 4., 7. i 8. ovog članka podrazumijevaju se prihodi od obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti sukladno odredbama članka 5. ZTK-a ostvareni za svako tromjesečje tekuće godine (prikazani u obrascu PR_Izvještaj o prihodima i rashodima s osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti, koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

(10) Pod vrijednošću skrbništva i portfelja iz stavaka 1., 4. i 7. ovog članka podrazumijevaju se sredstva klijenata koja su vezana uz ugovor o upravljanju portfeljem i sredstva klijenata kojima pravna osoba može upravljati po nalogu klijenta, a vezano uz ugovor za pomoćne usluge iz članka 5. stavka 2. točke 1. ZTK-a na datum izvještaja (prikazana u obrascu US_Izvještaj o upravljanju sredstvima klijenata koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

(11) Pod iznosom vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun kreditne institucije iz stavka 1. i investicijskog društva iz stavka 4. podrazumijeva se knjigovodstvena vrijednost pozicija financijskih instrumenata (članak 3. točka 24. ZTK-a) u vlastitom portfelju društva klasificirano prema MSFI 9 vrednovana na izvještajni datum sukladno primijenjenim računovodstvenim politikama (prikazana u obrascu VP_Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

(12) Naknada iz stavka 1. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihode od izvršavanja naloga za račun klijenta pomnožiti sa 0,3‰ (tisućinki), dodati iznos svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te prihoda od trgovanja za vlastiti račun pomnoženih sa 0,7‰ (tisućinki); dodati iznos vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun pomnoženih sa 0,014‰ (tisućinki); te dodati iznos vrijednosti portfelja i skrbništva do 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,005‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,001‰ (tisućinki).

(13) Naknada iz stavaka 2. i 3. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Ostvarene ukupne prihode od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj pomnožiti s 0,7‰ (tisućinki).

(14) Naknada iz stavka 4. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihode od izvršavanja naloga za račun pomnožiti sa 0,3‰ (tisućinki), dodati iznos svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te prihoda od trgovanja za vlastiti račun pomnoženih sa 0,7‰; dodati iznos vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun pomnoženih sa 0,014‰ (tisućinki); te dodati iznos vrijednosti portfelja i skrbništva do 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,005‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna pomnožen s 0,001‰ (tisućinki)

(15) Naknada iz stavaka 5. i 6. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Ostvarene ukupne prihode od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj pomnožiti s 0,3‰ (tisućinki)

(16) Naknada iz stavka 7. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od investicijskog savjetovanja pomnožiti sa 0,7‰ (tisućinki), te dodati iznos vrijednosti portfelja do 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,005‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja koji je na datum izvještaja veći od 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,001‰ (tisućinki)

(17) Naknada iz stavka 8. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata pomnožiti s 0,3‰ (tisućinki) te dodati prihode od investicijskog savjetovanja pomnožene s 0,7‰ (tisućinki)

(18) Izračunata naknada iz stavaka 1. do 8. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(19) Osobe iz stavaka 1., 4., 7. i 8. ovog članka koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti naknadu Hanfi uplaćuju u roku od 15 dana od proteka zakonskog roka za dostavu Nadzornih izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti za razdoblje za koje se naknada izračunava.

(20) Osobe iz stavaka 2., 3., 5. i 6. ovog članka naknade Hanfi plaćaju tromjesečno u roku od 30 dana od završetka tromjesečja za koji se naknada obračunava.

Društva za upravljanje mirovinskim fondovima

Članak 9.

(1) Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz članka 2. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika, kao i društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz članka 2. stavka 1. točke 8. ovoga Pravilnika, dužna su Hanfi platiti naknadu od 0,35‰ (tisućinki) računano od osnovice koju čini vrijednost ukupne imovine mirovinskog fonda pojedine vrste i kategorije.

(2) Društva za upravljanje mirovinskim fondovima naknadu izračunavaju u rokovima koji su istovjetni rokovima vrednovanja imovine fonda i to primjenom sljedeće formule:

Osnovicu pomnožiti s 0,35 ‰ (tisućinki) i podijeliti sa stvarnim brojem dana u godini

(3) Mjesečni iznos obveze naknada za Hanfu izračunava se zbrajanjem dnevno izračunatih naknada iz stavka 2. ovoga članka tijekom obračunskog mjeseca.

(4) Izračunati iznos naknade za Hanfu ne tereti imovinu mirovinskog fonda.

(5) Naknadu iz stavka 1. ovog članka društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima plaćaju Hanfi iz naknade koju zaračunavaju sukladno članku 63. točki 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, dok je društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima plaćaju Hanfi iz naknade koju zaračunavaju sukladno članku 72. točki 2. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Društva za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondovi

Članak 10.

(1) Društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske ili druge države članice koje upravlja UCITS fondovima u Republici Hrvatskoj, dužno je Hanfi platiti naknadu u iznosu od 0,3‰ (tisućinki) ukupne imovine UCITS fonda za svaki UCITS fond osnovan u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju novčanih UCITS fondova, postotni iznos naknade umanjuje se za 0,1‰ (tisućinki).

(3) Naknada iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka izračunava se u rokovima koji su istovjetni rokovima vrednovanja imovine UCITS fonda na način da se ukupna imovina pomnoži s odgovarajućim postotkom i podijeli s brojem dana vrednovanja u godini. Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje izračunava se zbrajanjem naknada izračunatih na način iz ovog stavka tijekom obračunskog mjeseca.

(4) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz Republike Hrvatske koje upravlja UCITS fondovima u drugoj državi članici ili trećoj državi, iznosi 30.000,00 HRK godišnje.

(5) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz Republike Hrvatske ili druge države članice koje upravlja UCITS fondom iz druge države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj izravno, iznosi 14.000,00 HRK po fondu godišnje. U slučaju krovnog fonda, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-fond za 3.000,00 HRK.

(6) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz druge države članice koje upravlja UCITS fondom iz druge države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj preko podružnice iznosi 20.000,00 HRK po fondu godišnje. U slučaju krovnog fonda, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-fond za 4.500,00 HRK.

(7) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz Republike Hrvatske, druge države članice ili društva za upravljanje iz treće države koje upravlja otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom iz treće države čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj iznosi 20.000,00 HRK po fondu godišnje.

(8) Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje iz stavaka 4. do 7. ovoga članka izračunava se na način da se iznos godišnje naknade za nadzor podijeli s 12. Iznimno, ako društvo za upravljanje iz druge države članice ili treće države to zatraži, iznos obveze naknade za plaćanje iz stavaka 5. do 7. ovoga članka može se plaćati i na godišnjoj razini. Iznosi naknada iz stavaka 4. do 7. se međusobno ne isključuju.

UAIF i AIF

Članak 11.

(1) UAIF iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji upravlja AIF-ovima u Republici Hrvatskoj, dužan je Hanfi platiti naknadu u iznosu od 0,3‰ (tisućinki) ukupne imovine tog AIF-a za svaki AIF osnovan u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka izračunava se za zadnji dan obračunskog razdoblja na način da se ukupna imovina pomnoži s 0,3‰ (tisućinki) i podijeli s brojem obračunskih razdoblja (12 za AIF-ove s javnom ponudom, a s 2 za AIF-ove s privatnom ponudom). Prilikom izračuna iznosa obveze naknade uzima se u obzir broj dana rada AIF-a tijekom obračunskog razdoblja, tj. naknada se obračunava razmjerno broju dana poslovanja AIF-a u obračunskom razdoblju. Naknada se uplaćuje u roku od 15 dana od roka dostave izvještaja o vrednovanju imovine AIF-a i izračunu cijene udjela AIF-a sukladno Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela u AIF-u.

(3) Naknada za nadzor UAIF-a iz Republike Hrvatske koje upravlja AIF-om u drugoj državi članici ili trećoj državi, iznosi 30.000,00 HRK godišnje.

(4) Naknada za nadzor UAIF-a iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji upravlja AIF-om iz druge države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj izravno, iznosi 14.000,00 HRK po AIF-u godišnje. U slučaju krovnog AIF-a, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-AIF za 3.000,00 HRK.

(5) Naknada za nadzor UAIF-a iz druge države članice koji upravlja AIF-om iz druge države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj preko podružnice iznosi 20.000,00 HRK po AIF-u godišnje. U slučaju krovnog AIF-a, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-AIF za 4.500,00 HRK.

(6) UAIF-a iz treće države kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica i koji izravno ili putem podružnice u državi članici domaćinu upravlja AIF-om osnovanim u drugoj državi članici, za svaki AIF dužan je Hanfi platiti naknadu za nadzor u iznosu 20.000,00 HRK godišnje.

(7) Naknada za nadzor UAIF-a iz treće države s Europskom putovnicom kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica te koji trguje udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske, druge države članice ili treće države, za svaki AIF iznosi 30.000,00 HRK godišnje.

(8) Naknada za nadzor UAIF-a iz treće države koji ima odgovarajuće odobrenje za upravljanje AIF-ovima od nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a, kada Republika Hrvatska nije referentna država članica UAIF-a i koji u Republici Hrvatskoj preko podružnice ili izravno upravlja AIF-om, za svaki AIF iznosi 20.000,00 HRK godišnje.

(9) Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 3. do 8. ovoga članka izračunava se na način da se iznos godišnje naknade za nadzor podijeli s 12. Iznimno, ako društvo za upravljanje iz druge države članice ili treće države to zatraži, iznos obveze naknade za plaćanje iz stavaka 4. do 8. ovoga članka može se plaćati i na godišnjoj razini. Iznosi naknada iz stavaka 3. do 7. se međusobno ne isključuju.

(10) Obveza plaćanja naknade iz stavka 4. odnosno stavka 5. ovoga članka ne odnosi se na UAIF-ove iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji na području Republike Hrvatske prekogranično trguju udjelima EuVECA, odnosno EuSEF fondova, u skladu s odredbama Uredbe br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala odnosno Uredbe br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo.

Društva za upravljanje fondovima osnovanima posebnim zakonima

Članak 12.

(1) Društvo za upravljanje fondom osnovanim posebnim zakonom iz članka 2. stavka 1. točke 11. ovoga Pravilnika dužno je Hanfi platiti naknadu od 0,27‰ (tisućinki) računano od osnovice koju čini vrijednost ukupne imovine tog fonda.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka izračunava se u rokovima koji su istovjetni rokovima vrednovanja imovine fonda osnovanim posebnim zakonom na način da se ukupna imovina pomnoži s odgovarajućim postotkom i podijeli s brojem dana vrednovanja u godini. Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje izračunava se zbrajanjem naknada izračunatih na način iz ovog stavka tijekom obračunskog mjeseca.

(3) Izračunati iznos naknade za Hanfu ne tereti imovinu fonda osnovanog posebnim zakonom.

Leasing-društva

Članak 13.

(1) Leasing-društva iz članka 2. stavka 1. točke 12. ovog Pravilnika dužna su Hanfi platiti naknadu od 0,2 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine leasing društava.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima leasing-društva (Izvještaj o financijskom položaju) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

(3) Leasing-društva naknadu izračunavaju primjenom sljedeće formule:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti sa 0,2 ‰ (tisućinki) i podijeliti s 4 tromjesečja

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(5) Leasing-društva naknadu Hanfi uplaćuju u roku od 30 dana od završetka tromjesečja.

(6) Leasing društvo iz treće države i leasing društvo države članice iz članka 46. stavka 2. ZOL-a koje obavlja poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice sukladno članku 48. ZOL-a, kao i leasing društvo države članice iz članka 46 stavka 1. ZOL-a koje obavlja poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice dužno je Hanfi platiti godišnju naknadu u iznosu od 10.000,00 kn.

(7) Osobe iz stavka 6. ovog članka naknadu Hanfi plaćaju polugodišnje, u roku od tri mjeseca od završetka polugodišta.

(8) Polugodišnji iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 6. ovoga članka izračunava se na način da se iznos godišnje naknade podijeli s 2.

Faktoring-društva

Članak 14.

(1) Faktoring-društva iz članka 2. stavka 1. točke 13. ovog Pravilnika dužna su Hanfi platiti naknadu od 0,2‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine faktoring društva.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima faktoring-društava (Izvještaj o financijskom položaju) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

(3) Faktoring-društva naknadu izračunavaju primjenom sljedeće formule:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti sa 0,2 ‰ (tisućinki) i podijeliti s 4 tromjesečja

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(5) Faktoring-društva naknadu Hanfi uplaćuju u roku od 30 dana od završetka tromjesečja.

(6) Faktoring-društvo iz treće države i faktoring-društvo iz druge države članice iz članka 59. stavka 2. ZOF-a koja obavljaju poslove faktoringa na području Republike Hrvatske putem podružnice sukladno članku 61. ZOF-a kao i faktoring-društvo iz druge države članice iz članka 59. stavka 1. ZOF-a koje obavlja poslove faktoringa na području Republike Hrvatske preko podružnice dužno je Hanfi platiti godišnju naknadu u iznosu od 10.000,00 kn.

(7) Osobe iz stavka 6. ovog članka naknadu Hanfi plaćaju polugodišnje, u roku od tri mjeseca od završetka polugodišta.

(8) Polugodišnji iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 6. ovoga članka izračunava se na način da se iznos godišnje naknade podijeli s 2.

Mirovinska osiguravajuća društva

Članak 15.

(1) Mirovinska osiguravajuća društva iz članka 2. stavka 1. točke 14. ovog Pravilnika dužna su Hanfi platiti naknadu u visini od 0,3 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima mirovinskih osiguravajućih društava (Izvještaj o financijskom položaju) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

(3) Mirovinska osiguravajuća društva naknadu izračunavaju primjenom sljedeće formule:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti s 0,3 ‰ (tisućinki) i podijeliti s 4 tromjesečja

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(5) Mirovinska osiguravajuća društva naknadu Hanfi uplaćuju u roku od mjesec dana od dana završetka tromjesečja.

(6) Institucija za strukovno mirovinsko osiguranje iz druge države članice koja neposredno obavlja poslove iz članka 9. stavka 1. točke 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima u Republici Hrvatskoj dužna je Hanfi platiti godišnju paušalnu naknadu u iznosu od 5.000,00 kuna, u roku od tri mjeseca od dana završetka godine za koju se naknada obračunava.

(7) Institucija za strukovno mirovinsko osiguranje iz druge države članice koja u Republici Hrvatskoj obavlja poslove iz članka 9. stavka 1. točke 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima preko podružnice osnovane u Republici Hrvatskoj dužna je Hanfi platiti godišnju paušalnu naknadu u iznosu od 10.000,00 kuna, u roku od tri mjeseca od dana završetka godine za koju se naknada obračunava.

Društva za dokup mirovina

Članak 16.

(1) Društva za dokup mirovina iz članka 2. stavka 1. točke 15. ovog Pravilnika dužna su Hanfi platiti naknadu u visini od 0,3 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine društva za dokup mirovina.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima društava za dokup mirovina (Izvještaj o financijskom položaju) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

(3) Društva za dokup mirovina naknadu izračunavaju primjenom sljedeće formule:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti s 0,3 ‰ (tisućinki) i podijeliti s 4 tromjesečja

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(5) Društva za dokup mirovina naknadu Hanfi uplaćuju u roku od mjesec dana od dana završetka tromjesečja.

Subjekti uključeni u sekuritizaciju

Članak 17.

(1) Subjekti iz članka 2. stavka 1. točke 16. ovoga Pravilnika u ulozi izdavatelja sekuritiziranih vrijednosnih papira dužni su Hanfi platiti naknadu u vrijednosti od 0.5‰ (tisućinki) od nominalne vrijednosti izdanih sekuritiziranih vrijednosnih papira.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o ukupnoj vrijednosti sekuritiziranih vrijednosnih papira koju je subjekt iz točke 16. stavka 2. ovoga Pravilnika dužan dostaviti Hanfi najkasnije do 31. siječnja za proteklu kalendarsku godinu.

(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka obračunava se primjenom sljedeće formule:

Ukupna nominalna vrijednost izdanih sekuritiziranih vrijednosnih papira množi se s 0,5 ‰ (tisućinki) i podijeli s 4 tromjesečja.

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(5) Subjekti iz točke 16. članka 2. ovoga Pravilnika u ostalim ulogama u sekuritizaciji dužni su Hanfi platiti naknadu u vrijednosti od 0.5‰ (tisućinki) od nominalne vrijednosti sekuritiziranih izloženosti.

(6) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o ukupnoj nominalnoj vrijednosti sekuritiziranih izloženosti koju je subjekt iz točke 16. stavka 2. ovoga Pravilnika dužan dostaviti Hanfi najkasnije do 31. siječnja za proteklu kalendarsku godinu.

(7) Naknada iz stavka 1. ovoga članka obračunava se primjenom sljedeće formule:

Ukupna nominalna vrijednost sekuritiziranih izloženosti množi se s 0,5 ‰ (tisućinki) i podijeli s 4 tromjesečja.

(8) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Hanfi.

(9) Subjekti iz točke 16. članka 2. ovoga Pravilnika koji ulažu u sekuritizirane vrijednosne papire ne plaćaju naknadu Hanfi.

(10) Najviša naknada iz stavaka 1. i 6. ovoga članka koju su subjekti iz članka 2. stavka 1. točke 16. ovoga Pravilnika dužni platiti Hanfi iznosi 200.000,00 kuna na godišnjoj razini.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 18.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

(2) Obveze plaćanja naknada prema odredbama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 02/2020), koji se primjenjuje za obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021., izvršit će se prema odredbama toga Pravilnika.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-08/02
Urbroj: 326-01-70-72-21-1
Zagreb, 22. prosinca 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.