Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane

NN 144/2021 (27.12.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2481

Na temelju članka 548. stavka 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18, 17/20 i 83/21) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. prosinca 2021. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE

Članak 1.

U Pravilniku o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane (»Narodne novine« br. 82/19) članak 3. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Osim izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, središnja druga ugovorna strana Hanfi dostavlja i nadzorni izvještaj koji sadrži podatke koji su potrebni za razmjenu informacija s kolegijem regulatora u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 648/2012, a u vezi s člankom 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 876/2013, a popunjava se u skladu s obrascem »ESMA_CCP data reporting« propisan od strane Esme na način i u formatu propisanim Tehničkom uputom za izradu i dostavu nadzornih izvještaja, financijskih izvještaja i obavijesti središnjih drugih ugovornih strana.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. riječi »stavka 6. članka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 10. članka 3.«.

Članak 3.

U Prilogu 1 pod nazivom »Obrazac A-SDUS« iz članka 3. stavka 1. točke a) Pravilnika o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane (Narodne novine br. 82/19), obrazac »CCP-C 04.00 – KREDITNI RIZIK I KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CCP-CR SA)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 1) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Obrazac »CCP-C 06.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKIM RIZICIMA DUŽNIČKIH INSTRUMENATA KOJIMA SE TRGUJE (CCP-MKR SA TDI)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 2) u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Obrazac »CCP-C 07.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP ZA POZICIJSKI RIZIK U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA (CCP-MKR SA EQU)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 3) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Obrazac »CCP-C 08.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI VALUTNOM RIZIKU (CCP-MKR SA FX)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 4) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/01

Urbroj: 326-01-70-72-21-6

Zagreb, 22. prosinca 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG

1) Obrazac »CCP-C 04.00 – KREDITNI RIZIK I KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CCP-CR SA)«

2) Obrazac »CCP-C 06.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKIM RIZICIMA DUŽNIČKIH INSTRUMENATA KOJIMA SE TRGUJE (CCP-MKR SA TDI)«

3) Obrazac CCP-C 07.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP ZA POZICIJSKI RIZIK U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA (CCP-MKR SA EQU)

4) Obrazac »CCP-C 08.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI VALUTNOM RIZIKU (CCP-MKR SA FX)«