Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pomorskoj opremi

NN 145/2021 (29.12.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pomorskoj opremi

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2508

Na temelju članka 77. stavka 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA
O POMORSKOJ OPREMI

Članak 1.

U Pravilniku o pomorskoj opremi (»Narodne novine« br. 83/16) u članku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – Direktiva 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ (Tekst značajan za EGP), (SL L 257, 28. 8. 2014.), kako je posljednje izmijenjena Delegiranom direktivom Komisije (EU) 2021/1206 od 30. travnja 2021. o izmjeni Priloga III. Direktivi 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pomorskoj opremi u pogledu primjenjive norme za laboratorije koje upotrebljavaju tijela za ocjenu sukladnosti za pomorsku opremu (Tekst značajan za EGP) (SL, L 261, 22. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Direktiva),«.

Članak 2.

U članku 3. točka 26. briše se.

Članak 3.

U članku 20. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako Ministarstvo smatra da nesukladnost nije ograničena na područje Republike Hrvatske ili na brodove hrvatske državne pripadnosti, tada o rezultatima procjene provedene na temelju stavka 1. ovoga članka te o poduzetim mjerama izvješćuje Komisiju i ostale države članice Europske unije putem informacijskog sustava koji je u svrhu nadzora tržišta uvela Komisija.«

Stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) Ako gospodarski subjekt ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere u roku iz stavka 2. ovoga članka ili na drugi način ne ispuni svoje obveze na temelju ovog Pravilnika, Ministarstvo će rješenjem privremeno zabraniti ili ograničiti dostupnost pomorske opreme na tržištu Republike Hrvatske ili ugradnju na brodove hrvatske državne pripadnosti, odnosno povući ili opozvati proizvod s tržišta.

(7) O poduzetim mjerama iz stavka 6. ovoga članka Ministarstvo bez odlaganja izvješćuje Komisiju i druge države članice Europske unije uz dostavljanje svih dostupnih informacija, a posebno podataka potrebnih za identifikaciju nesukladnosti pomorske opreme, podrijetlo proizvoda, prirodu navodne nesukladnosti i uključeni rizik, prirodu i trajanja poduzetih nacionalnih mjera i argumente koje je izrazio dotični gospodarski subjekt te posebno naznačuje je li nesukladnost posljedica:

(a) nemogućnosti pomorske opreme da ispuni važeće zahtjeve projektiranja, izvedbe i učinkovitosti utvrđene na temelju članka 5. ovoga Pravilnika;

(b) nesukladnosti s ispitnim normama iz članka 5. ovoga Pravilnika tijekom postupka ocjenjivanja sukladnosti;

(c) nedostataka tih ispitnih normi.«.

Članak 4.

U članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) O poduzetim mjerama iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo bez odlaganja izvješćuje Komisiju i druge države članice Europske unije uz dostavljanje svih dostupnih informacija, a posebno podataka potrebnih za identifikaciju pomorske opreme, podrijetlo pomorske opreme i njezina opskrbnog lanca, prirodu uključenog rizika te prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.«

Stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 5.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako nesukladnost iz stavka 1. ovoga članka nije otklonjena Ministarstvo će donijeti rješenje u svrhu ograničavanja ili zabrane stavljanja pomorske opreme na tržište ili kako bi se osigurao njezin opoziv ili povlačenje s tržišta.«

Članak 6.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo izvješćuje Komisiju o nazivima i podacima za kontakt tijela koja su nadležna za provedbu ovoga Pravilnika putem informacijskog sustava koji je u tu svrhu stavila na raspolaganje Komisija.«.

Članak 7.

U Prilogu III. točki 19. riječi »EN ISO/IEC 17025:2005« zamjenjuju se riječima »EN ISO/IEC 17025:2017«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-03/64
Urbroj: 530-03-21-5
Zagreb, 23. prosinca 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.