Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima

NN 145/2021 (29.12.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2510

Na temelju članka 135. stavka 4. Zakona o lijekovima (»Narodne novine«, br. 76/13, 90/14 i 100/18) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA DAVANJE DOZVOLE SPECIJALIZIRANIM PRODAVAONICAMA ZA PROMET NA MALO LIJEKOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima (»Narodne novine«, br. 122/14 i 32/21) u članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako specijalizirana prodavaonica ima zaposlenu odgovornu osobu na nepuno radno vrijeme, mora imati i najmanje jednu zaposlenu stručnu osobu na puno radno vrijeme.«.

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za davanje dozvole za obavljanje prometa na malo lijekovima u specijaliziranoj prodavaonici fizička ili pravna osoba podnosi Agenciji, pisanim putem ili putem elektroničke pošte«.

Članak 3.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Podnositelj zahtjeva uz zahtjev iz članka 11. ovoga Pravilnika obvezan je dostaviti dokumentaciju koja sadrži sljedeće podatke i dokumente:

1. dokaz o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora,

2. opis prostora i tlocrt prostora izrađen od ovlaštenog projektanta,

3. diplomu odgovorne osobe i odobrenje za samostalan rad,

4. svjedodžbu o završenom obrazovanju i uvjerenje o položenom stručnom ispitu stručne osobe,

5. ugovor o radu s odgovornom i stručnom osobom,

6. dokaz o plaćenim troškovima postupka.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/55
Urbroj: 534-07-1-1/10-21-4
Zagreb, 28. prosinca 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.