Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvješća za potrebe planiranja sanacije kreditnih institucija

NN 145/2021 (29.12.2021.), Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvješća za potrebe planiranja sanacije kreditnih institucija

Hrvatska narodna banka

2518

Na temelju članka 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624 od 23. listopada 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka te standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066 (SL L 277, 7. 11. 2018.), članka 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/763 od 23. travnja 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja i javne objave minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (SL L 168, 12. 5. 2021.), članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1751 od 1. listopada 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ujednačenih formata i predložaka za obavijesti o utvrđivanju neizvedivosti uključivanja ugovornog priznavanja ovlasti za otpis i konverziju (SL L 349/5, 4. 10. 2021.) i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O INFORMATIČKIM RJEŠENJIMA ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA ZA POTREBE PLANIRANJA SANACIJE KREDITNIH INSTITUCIJA

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom se Odlukom pobliže uređuje:

1) informatičko rješenje za dostavu izvješća iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624 od 23. listopada 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka te standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066 (SL L 277, 7. 11. 2018.; u nastavku teksta: Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1624) koje kreditna institucija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci

2) informatičko rješenje za dostavu izvješća iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/763 od 23. travnja 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja i javne objave minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (SL L 168, 12. 5. 2021.; u nastavku teksta: Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/763) koje kreditna institucija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci i

3) informatičko rješenje za dostavu izvješća iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1751 od 1. listopada 2021. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ujednačenih formata i predložaka za obavijesti o utvrđivanju neizvedivosti uključivanja ugovornog priznavanja ovlasti za otpis i konverziju (SL L 349/5, 4. 10. 2021.; u nastavku teksta: Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1751) koje kreditna institucija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci.

Obveznici primjene Odluke

Članak 2.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se na kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj osim ako zakonom ili podzakonskim propisom kojim se uređuje način primjene pojednostavnjenih obveza iz područja sanacije nije drugačije određeno.

Način dostave izvješća

Članak 3.

(1) Kreditna institucija dužna je dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci izvješća iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/763 i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1751 na način propisan podzakonskim propisom kojim se uređuju izvješća za potrebe supervizije kreditnih institucija, uz sljedeće tehničke prilagodbe:

1) sadržaj izvješća popunjava se prema prilozima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624, prilozima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/763 i prilozima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1751

2) kreditna institucija dužna je sadržaj datoteke prilagoditi izvješćima koja se sastavljaju za svaki referentni datum propisan Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1624, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/763 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1751; ako nije drugačije navedeno, kreditna institucija dužna je za određeni referentni datum dostaviti sve potrebne oznake izvješća; izvješća čija obveza dostave nije propisana za određeni datum ne trebaju biti sastavni dio sadržaja datoteke koja se šalje za određene oznake izvješća

3) u datoteci se u polju oznake izvješća navodi jedna od sljedećih oznaka koja obuhvaća određeni izvještajni skup:

– »RN« za godišnje nekonsolidirano izvješće – planovi sanacije koji obuhvaćaju izvješća iz članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624

– »RK« za godišnje konsolidirano izvješće – planovi sanacije koji obuhvaćaju izvješća iz članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624

– »TN« za nekonsolidirano izvješće – MREL koji obuhvaća izvješća iz članka 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/763

– »TK« za konsolidirano izvješće – MREL koji obuhvaća izvješća iz članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/763 i

– »IM« za nekonsolidirano izvješće – obavijesti o utvrđivanju neizvedivosti koje obuhvaćaju informacije iz članka 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1751

4) za elektroničku dostavu datoteka XML upotrebljava se naziv datoteke COFI_MBR_OZNAKAIZVJ_DATUMSTANJA.XML, gdje oznaka izvješća u datoteci (OZNAKAIZVJ) obuhvaća oznake: »RN« ili »RK« ili »TN« ili »TK« ili »IM« (kako su definirane točkom 3. ovog stavka) i

5) sadržaj kontrola izvješća iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/763 i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1751 u skladu je s validacijskim pravilima iz definicije točaka podataka iz jedinstvenog obrasca s točkama podataka utvrđenog u prilogu IV. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624, u prilogu III. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/763 i prilogu IV. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1751 koje objavljuje i ažurira Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(2) Smatra se da je kreditna institucija Hrvatskoj narodnoj banci dostavila izvješća iz stavka 1. ovog članka ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) izvješća su zaprimljena u Hrvatskoj narodnoj banci u propisanim rokovima

2) sva izvješća koja je dostavila kreditna institucija zadovoljila su odgovarajuće tehničke zahtjeve iz podzakonskog propisa kojim se uređuju izvješća za potrebe supervizije kreditnih institucija i

3) izvješća su zadovoljila validacijska pravila koja objavljuje Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo na svojoj internetskoj stranici i koja vrijede za određeni izvještajni datum.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Hrvatska narodna banka može u opravdanim slučajevima odstupiti od primjene određenih kontrola podataka koje dostavlja kreditna institucija, a u svrhu osiguravanja točnog i pravodobnog izvješćivanja.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prestankom važenja Odluke o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije (»Narodne novine«, br. 9/2018., 120/2018. i 96/2021.).

O. broj: 367-091/12-21/BV

Zagreb, 22. prosinca 2021.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.