Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika

NN 145/2021 (29.12.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika

HRVATSKA NARODNA BANKA

2519

Na temelju članka 100. stavka 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIMICIMA RADNIKA

Članak 1.

U Odluci o primicima radnika (»Narodne novine«, br. 31/2017., 57/2017. i 4/2021.) u članku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4) Varijabilni primici jesu primici koji nisu fiksni.«

U članku 2. točka 6. mijenja se i glasi:

»6) Bonusi za zadržavanje radnika jesu varijabilni primici koji se dodjeljuju pod uvjetom da radnici ostanu u radnom odnosu s kreditnom institucijom tijekom unaprijed određenog razdoblja. Njima se može koristiti tijekom restrukturiranja, likvidacije, stečaja, sanacije, promjene u kontroli nad poslovanjem kreditne institucije ili kako bi se osigurao dovršetak velikih projekata.«

U članku 2. točka 8. mijenja se i glasi:

»8) Otpremnine jesu varijabilni primici povezani s prijevremenim prestankom ugovora, odnosno u slučaju ugovora na određeno vrijeme, prestankom ugovora prije datuma isteka ugovora te, u slučaju ugovora na neodređeno vrijeme, prije ugovornoga ili zakonskog umirovljenja, koje provode kreditna institucija ili njezina društva kćeri. Redovne isplate primitaka tijekom otkaznog roka ne smatraju se otpremninama.«

U članku 2. točka 11. mijenja se i glasi:

»11) Identificirani radnik jest radnik čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti pojedine kreditne institucije ili na profil rizičnosti grupe u skladu s kriterijima utvrđenima u članku 27. ove Odluke i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/923 оd 25. ožujka 2021. o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se utvrđuju kriteriji za definiranje upravljačkih odgovornosti i kontrolnih funkcija, značajnih poslovnih jedinica i značajnog utjecaja na profil rizičnosti značajnih poslovnih jedinica te kojima se utvrđuju kriteriji za utvrđivanje zaposlenika ili kategorija zaposlenika čije profesionalne aktivnosti imaju utjecaj na profil rizičnosti institucije koji je usporediv s utjecajem zaposlenika ili kategorija zaposlenika iz članka 92. stavka 3. te direktive (Tekst značajan za EGP) (Službeni list EU L 203/1, 9. 6. 2021.; u nastavku teksta: Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/923).«

U članku 2. točka 31. mijenja se i glasi:

»31) Bonitetna konsolidacija jest ispunjavanje bonitetnih zahtjeva utvrđenih u Zakonu o kreditnim institucijama i Uredbi (EU) br. 575/2013 na konsolidiranoj ili potkonsolidiranoj osnovi, u skladu s dijelom 1. glavom 2. poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.«

U članku 2. iza točke 41. dodaje se nova točka 42., koja glasi:

»42) Rodno uvjetovana razlika u plaći jest razlika između prosječne bruto zarade po satu muškaraca i žena izražena kao postotak prosječne bruto zarade po satu muškaraca.«

Članak 2.

U članku 9. iza stavka 8. dodaju se novi stavci 9. i 10., koji glase:

»(9) Kreditna institucija dužna je odvojeno pratiti kretanje rodno uvjetovane razlike u plaći za:

1) identificirane radnike, ne uključujući članove uprave i nadzornog odbora

2) članove uprave

3) članove nadzornog odbora i

4) druge radnike.

(10) Ako postoje materijalne razlike između prosječne plaće muških i ženskih radnika ili muških i ženskih članova uprave i nadzornog odbora, kreditna institucija dužna je:

1) dokumentirati glavne razloge postojanja razlika i poduzeti odgovarajuće mjere, gdje je to relevantno ili

2) dokazati da razlika ne proizlazi iz politike primitaka koja nije rodno neutralna.«

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) u skladu je s ciljevima poslovne strategije i strategije rizika, uključujući ciljeve povezane s okolišnim, društvenim i upravljačkim rizicima, vrijednostima i dugoročnim interesima kreditne institucije te obuhvaća mjere za sprječavanje sukoba interesa,«.

Članak 4.

U članku 16. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3) ako kreditna institucija i radnik sklope izvansudsku nagodbu u slučaju postojanja neslaganja o pravima i obvezama iz radnog odnosa koje može dovesti do pokretanja radnog spora pred sudom (podnošenja tužbe pred sudom) ili sudsku nagodbu u radnom sporu, uključujući i sporazum radnika i poslodavca o prestanku ugovora o radu.«

U članku 16. stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3) kada značajni gubici dovedu do situacije u kojoj kreditna institucija više nema adekvatan kapital, što rezultira prodajom određenog područja poslovanja ili smanjenjem obujma poslovnih aktivnosti.«

U članku 16. stavku 6. mijenja se uvodna rečenica, koja glasi:

»(6) Iznimno, sljedeće vrste otpremnina ne uzimaju se u obzir pri izračunu maksimalnog odnosa između varijabilnoga i fiksnog dijela ukupnih primitaka iz članka 20. stavka 2. ove Odluke i na njih se ne primjenjuju odredbe o odgodi i isplati varijabilnih primitaka u instrumentima iz članaka od 38. do 40. ove Odluke:«.

U članku 16. stavku 6. dodaje se nova točka 6., koja glasi:

»6) otpremnina na temelju stavka 2. ovoga članka koja nije navedena u točkama od 1. do 5. u slučaju kada je kreditna institucija dokazala Hrvatskoj narodnoj banci razloge i primjerenost iznosa otpremnine.«

U članku 16. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7., koji glasi:

»(7) Dodatna plaćanja u smislu redovnog isteka ugovornog razdoblja ili imenovanja osobe članom uprave, npr. dodijeljene diskrecijske mirovinske pogodnosti, ne smatraju se otpremninama. Ako su takve isplate varijabilni primici i ako se plaćaju identificiranim radnicima, podliježu svim posebnim zahtjevima za varijabilne primitke iz ove Odluke.«

Članak 5.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Ako kreditna institucija dodjeljuje bonuse za zadržavanje radnika identificiranom radniku, dužna je primijeniti odredbe o varijabilnim primicima, uključujući odredbe o maksimalno dozvoljenom odnosu između varijabilnoga i fiksnog dijela ukupnih primitaka, naknadnom usklađenju za rizike, isplati u instrumentima, odgodi, zadržavanju, mehanizmu malusa i povrata primitaka.

(2) Na bonuse za zadržavanje radnika na odgovarajući način primjenjuju se i odredbe članka 224. stavka 1. točke 15. Zakona o kreditnim institucijama i članaka 24. i 43. ove Odluke.

(3) Bonusi za zadržavanje ne smiju se isplatiti kao zamjena za primitke zasnovane na ocjeni uspješnosti.

(4) Kreditna institucija dužna je odrediti:

1) uvjete zadržavanja i primjenjive uvjete uspješnosti

2) trajanje razdoblja zadržavanja ili, ako točno trajanje razdoblja zadržavanja nije unaprijed poznato, uvjet čije ispunjenje dovodi do isteka razdoblja zadržavanja i

3) datum ili događaj nakon kojega se utvrđuje jesu li uvjeti za zadržavanje i uvjeti uspješnosti ispunjeni.

(5) Uvjeti uspješnosti iz stavka 4. točke 1. ovoga članka obuhvaćaju uvjete povezane s:

1) legitimnim interesom zbog kojeg bi radnik trebao biti zadržan

2) ponašanjem radnika i

3) odredbama stavka 2. ovoga članka.

(6) Bonusi za zadržavanje dodjeljuju se po isteku razdoblja zadržavanja nakon ispunjenja uvjeta za zadržavanje i primjenjivih uvjeta uspješnosti.

(7) Pri utvrđivanju odnosa između varijabilnoga i fiksnog dijela ukupnih primitaka uzima se u obzir:

1) godišnji iznos bonusa za zadržavanje za svaku godinu razdoblja zadržavanja. Navedeni odnos izračunava primjenom načela pravilnoga vremenskog razgraničavanja, neovisno o činjenici što se ukupan iznos bonusa za zadržavanje dodjeljuje po isteku razdoblja zadržavanja ili

2) ukupan iznos bonusa za zadržavanje radnika u godini u kojoj je ispunjen uvjet zadržavanja.«

Članak 6.

U članku 27. stavku 1. točki 3., u prvoj alineji riječi »u protuvrijednosti« brišu se.

Članak 7.

U članku 38. stavku 4. riječi »tri milijuna kuna« zamjenjuju se riječima »400.000 eura«.

Članak 8.

U članku 40. stavku 3., u prvoj rečenici iza riječi »svaki« dodaju se riječi »neodgođeni i«.

Članak 9.

U članku 45. stavku 1. točki 3. riječi »stavku 2. točki 5.« zamjenjuju se riječima »stavku 2. točki 3.«.

U članku 45. stavku 2. iza točke 4. riječ »i« briše se i dodaje se nova točka 5., koja glasi:

»5) kretanje rodno uvjetovane razlike u plaći iz članka 9. stavaka 9. i 10. i«.

U članku 45. stavku 2. dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

Članak 10.

U članku 46. stavku 1. riječi »u protuvrijednosti« brišu se.

Članak 11.

U cijelom tekstu Odluke o primicima radnika (»Narodne novine«, br. 31/2017., 57/2017. i 4/2021.) riječi »Delegirana uredba Komisije (EU) o identificiranim radnicima« zamjenjuju se riječima »Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/923« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 12.

(1) Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave, osim odredbi članaka 6., 7. i 10. ove Odluke, koje stupaju na snagu datumom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno od članka 38. stavka 7. Odluke o primicima radnika (»Narodne novine«, br. 31/2017., 57/2017. i 4/2021.) kreditna institucija može skratiti rok za isplatu prvoga odgođenog dijela primitka dodijeljenog za 2020. na manje od godinu dana u prvom razdoblju nakon početka razdoblja odgode.

(3) Iznimno od članka 40. stavka 3. Odluke o primicima radnika (»Narodne novine«, br. 31/2017., 57/2017. i 4/2021.) kreditna institucija može skratiti razdoblje zadržavanja za prvi neodgođeni dio primitka dodijeljenog za 2020. na manje od godinu dana od prijenosa prava iz instrumenata.

(4) Kreditna institucija dužna je najkasnije do 30. travnja 2022. uskladiti svoje politike s ovom Odlukom.

O.br. 370-091/12-21/BV

Zagreb, 27. prosinca 2021.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.