Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora

NN 145/2021 (29.12.2021.), Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora

Općina Podgora

2523

Na temelju članka 20., članka 41. stavak 4. i članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 32. Statuta Općine Podgora (»Glasnik Općine Podgora« broj 5/09, 9/09, 3/13, 3/15, 4/18, 5/20 – pročišćeni tekst, 14/20 i 4/21), Općinsko vijeće Općine Podgora, na 6. sjednici održanoj 15. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE PODGORA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se lokalni porezi koji pripadaju Općini Podgora (u daljnjem tekstu: Općina), visina stope poreza, visina poreza te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor i

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodna vina, specijalna vina, piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima na području Općine po stopi od 3 %.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 6.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina je svaka pravna ili fizička osoba koja koristi javnu površinu koja se nalazi na području Općine Podgora.

Članak 7.

Javnom površinom se smatraju sve površine koje su u stvarnosti u vlasništvu, posjedu i korištenju od strane Općine Podgora i dijele se na: javne zelene površine, javnoprometne površine, pješačke staze, pješačke zone, trgovi, parkovi, dječja igrališta, ogradni zidovi i fasade zgrada koje graniče s javnom površinom, te lučko područje i pomorsko dobro za koje nije dana koncesija niti koncesijsko odobrenje drugim pravnim i fizičkim osobama, te lučko područje i pomorsko dobro za koje je dana koncesija ili koncesijsko odobrenje drugim pravnim i fizičkim osobama ali izvan dnevnog vremena korištenja ili sezonskog termina korištenja koncesionara kao dopunski sadržaj korištenja drugog ili istog koncesionara, pravne ili fizičke osobe.

Članak 8.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u godišnjem iznosu, bez obzira na vremenski period korištenja javne površine, ukoliko nije drugačije propisano ovom Odlukom, i to prema svrsi korištenja, načinu korištenja i zoni, odnosno položaju korištenja.

Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina koje se nalaze na području Općine Podgora prihod je Općine Podgora.

Članak 10.

Utvrđuju se sljedeće zone za obračun poreza na javne površine:

Zona 1: Podgora – od Studenca do Medore (cijela riva)

Zona 2: Podgora – ostala područja

Zona 3: Igrane, Živogošće – Blato

Zona 4: Drašnice, Živogošće – Porat, Velika i Mala Duba

Ako u ovoj Odluci nije izrijekom navedeno da se porez na javne površine plaća za pojedinu zonu, smatrat će se da se određeni iznos poreza na javnu površinu plaća u navedenom iznosu za sve zone.

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina za štekat, odnosno opremu koja se postavlja za potrebe organiziranja terasa ugostiteljskih objekta (stolovi, stolice, posude za cvijeće, pokretne ograde, različite podne obloge i ostala oprema) kao i za izložbeni prostor u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti, koji nije natkriven plaća se godišnje po 1 m² zauzete javne površine:

– za zonu 1 u iznosu od 650,00 kuna

– za zonu 2 u iznosu od 550,00 kuna

– za zonu 3 u iznosu od 500,00 kuna

– za zonu 4 u iznosu od 450,00 kuna.

Porez na korištenje javnih površina za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti (štekata) utvrđuje se za štekate ili dio štekata koji se postavljaju na javnu površinu u vremenskom periodu manjem od 6 sati rada ugostiteljskog objekta u tijeku jednog dana, uz odobrenje Općine Podgora za takav rad, i to:

– za zonu 1 u iznosu od 390,00 kuna

– za zonu 2 u iznosu od 330,00 kuna

– za zonu 3 u iznosu od 300,00 kuna

– za zonu 4 u iznosu od 270,00 kuna.

Za postavljanje tenda, pergola, drugih fiksnih naprava za zaštitu te nadstrešnica, sve bez bočnih stranica, na štekate ugostiteljskih objekata i izložbene prostore iz stavka 1. ovog članka, porez se uvećava za 10 %.

Za postavljanje tenda, plastenika, staklenika, različitih zimskih vrtova, nadstrešnica i drugih fiksnih naprava za zaštitu, sve sa zatvorene dvije (2) ili više bočnih stranica, na štekate ugostiteljskih objekata i izložbene prostore iz stavka 1. ovog članka, porez se uvećava za 25 %.

Površina štekata koju koristi isti korisnik na više lokacija računaju se pojedinačno za svaku lokaciju, te se za svaku pojedinačno izdaje porezno rješenje.

Članak 12.

Za korištenje javnih površina radi postavljanja kioska, štanda, šanka na otvorenom ili kućice otvorenog tipa plaća se porez za sezonsko korištenje (1. travnja – 30. listopada), i to:

– za kiosk/kućicu unutar 100 m od obale u iznosu od 17.000,00 kn izuzev kioska za prodaju tiska koji se naplaćuje u iznosu od 15.000,00 kn.

– za kiosk/kućicu na ostalom području u iznosu od 12.000,00 kn

– za štand tip 1- 300x100 cm unutar 100 m od obale u iznosu od 15.000,00 kn izuzev za prodaju voća, povrća i cvijeća koji se naplaćuje u iznosu od 12.000,00 kn

– za štand tip 1- 300x100 cm na ostalom području od obale u iznosu od 10.000,00 kn

– za štand tip 2-120x 90 cm u iznosu od 12.000,00 kn

– za unikatne štandove uz odobrenje općine po m2 u iznosu od 3.500,00 kn

– za šank na otvorenom (bar) u iznosu od 2.000,00 kn/m2.

Ako se štandovi, kiosci ili kućice iz ovog članka koriste za isključivu prodaju unikatnih, autohtonih, vlastitih ili hrvatskih proizvoda, što se dokazuje certifikatom proizvođača svakog proizvoda, porez na korištenje javnih površina umanjuje se za 30 %, a ako se radi o proizvodima iz eko proizvodnje, što se dokazuje certifikatom proizvođača svakog proizvoda, porez na korištenje javnih površina umanjuje se za 40 %.

Porezni obveznik dužan je dostaviti odgovarajući dokaz da prodaje unikatne, autohtone, vlastite ili hrvatske proizvode, odnosno proizvode iz eko proizvodnje.

Ako se štandovi, kiosci ili kućice iz ovog članka koriste za prodaju proizvoda neprofitabilnih udruga od strane istih, za svoju korist i u svoje ime porez za korištenje javne površine umanjuje se za 70 %.

Ako se štandovi, kiosci ili kućice iz ovog članka koriste za prodaju uvozne robe plažnog asortimana; tekstila, plastike i slično, plaća se porez uvećan za 10 %.

Za postavljanje štandova iz ovog članka za političku aktivnost, izbornu promidžbu ili referendumske aktivnosti, porez za korištenje javne površine naplaćuje se u iznosu od 50 kuna po danu.

Članak 13.

1. Za korištenje javnih površina za postavljanje aparata za tekući sladoled, aparata za sok i aparata za tople napitke i sl. plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 6.000,00 kuna po aparatu.

2. Za korištenje javnih površina za postavljanje škrinje za konfekcijski sladoled i pićeu originalnom pakiranju plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 6.000,00 kuna po aparatu.

3. Za korištenje javnih površina za postavljanje rashladnog pulta za sladoled na kugle, piće i sl. plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 10.000,00 kuna.

4. Za korištenje javnih površina izvan zakupljenih štekata za postavljanje aparata za sokove ili tople napitke plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 4.000,00 kuna.

5. Za korištenje javnih površina za postavljanje aparata za pečenje palačinki i sl., aparata za pripravu i pečenje raznovrsnih polugotovih pekarskih proizvoda, te aparata za pečenje ili kuhanje raznih plodina (kokice, kukuruz i sl.) plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 10.000,00 kuna po aparatu.

6. Za korištenje javnih površina za postavljanje aparata za kompjutersku izradu razglednica plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 5.000,00 kuna po aparatu.

7. Za korištenje javnih površina radi obavljanja djelatnosti crtanja portreta i izrade umjetničkih slika plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 5.000,00 kuna.

8. Za korištenje javnih površina radi obavljanja djelatnosti body painting i tatooa plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 5.000,00 kuna.

9. Za korištenje javnih površina radi obavljanja djelatnosti prodaje karata za izlete – prodajno mjesto (štand tip 2 ili drugačije uz dozvolu općine), za svaku lokaciju posebno, plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od:

– 4.500,00 kn za brod ili brodicu kapaciteta do 20 osoba

– 7.000,00 kn za brod kapaciteta do 70 osoba

– 10.000,00 kn za brod kapaciteta preko 70 osoba.

10. Za korištenje javnih površina radi postavljanja reklame za određene proizvode ili usluge samo uz dozvolu Općine Podgora, plaća se porez prema veličini reklame – oglasne površine (definirane odlukom Općine koja propisuje način korištenja javnih površina), po 1 m²:

– u ljetnom razdoblju - 900,00 kn,

– cijelu godinu u iznosu od – 1.200,00 kn.

Obostrano postavljeni reklamni panoi obračunavaju se u ukupnoj površini.

11. Za korištenje javnih površina radi postavljanja izložbeno-prodajnih vitrina i reklama postavljenih na fasadu objekta, a svojom ortogonalnom projekcijom zauzimaju javnu površinu, plaća se po m2 postavljane izložbeno-prodajne vitrine i reklame površine, i to u iznosu od 900,00 kn/m2.

12. Za korištenje javnih površina radi postavljanja naprava za zabavu malodobne djece plaća se prema zauzetoj površini godišnje, i to:

– do 2 m2 3.000,00 kuna

– od 2 m2 do 10 m2 6.000,00 kuna

– od 10 m2 do 20 m2 10.000,00 kuna

– više od 20 m2 15.000,00 kuna

13. Za korištenje javnih površina radi iznajmljivanja renta a car vozila, bicikla, motocikla, mopeda, skutera i dječjih automobila plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje

– za jedno vozilo rent a car električno 3.000,00 kn, za dizel ili benzin 3.500,00 kn

– za iznajmljivanje bicikla 400,00 kuna po komadu

– za iznajmljivanje motocikla na dva i četiri kotača, mopeda, skutera po komadu 1.800,00 kn, te električnih navedenih za 1.500,00 kn po komadu

– električni romobil 600,00 kn po komadu

– za jedan dječji automobil 600,00 kn, dječji romobil 300,00 kn.

14. Za korištenje javnih površina radi izlaganja dijela prodajnog programa ispred prodavaonica plaća se porez na godišnje korištenje, i to:

– za površine na pročelju zgrade ili uz pročelje zgrade po m2 zauzetog pročelja – 900,00 kn/m2

– površine ispred prodavaonice za postavu stalaka ili nosača robe po dužnom – 2.000,00 kn

– za postavu stalaka i nosača robe nestandardnih dimenzija koji se mogu postaviti samo uz odobrenje Općine Podgora obračunava se po m2 korištene površine i to: – 3.000,00 kn/m2

15. Za korištenje javne površine za komercijalnu vožnju turističkog električnog vlaka po trasi i vremenu koji odredi Općina Podgora plaća se porez na sezonsko (1. travnja – 30. listopada) korištenje u iznosu od 20.000,00 kn.

16. Za korištenje javnih površina za izlaganje i prodaju umjetničkih slika izvan tipskih štandova, samo uz odobrenje Općine Podgora naplaćuje se:

– po dužnom metru korištenja ako se izlažu u jednom redu min 6 m', a 800,00 kn/m'

– po m2 korištenja ako se izlažu na uličnu fasadu zgrade min. 6 m2, a 1.200,00 kn/m2.

17. Za korištenje javnih površina prigodom blagdana i drugih jednodnevnih svečanosti u svrhu obavljanja ugostiteljskih i trgovačkih usluga plaća se porez na korištenje javnih površina dnevno, i to:

– za prodaju i usluživanje pića do 2 m2 – 500,00 kn

– za prodaju i usluživanje hrane bez pripreme do 2 m2 – 400,00 kn

– za prodaju i usluživanje hrane i pića do 2 m2 – 700,00 kn

– za prodaju i usluživanje pića do 5 m2 – 1.000,00 kn

– za prodaju i usluživanje hrane bez pripreme do 5 m2 – 800,00 kn

– za prodaju i usluživanje hrane i pića do 5 m2 – 1.400,00 kn

– za prodaju i usluživanje pića preko 5 m2 – 3.000,00 kn

– za prodaju i usluživanje hrane bez pripreme preko 5 m2 – 2.000,00 kn

– za prodaju i usluživanje hrane i pića preko 5 m2 – 4.000,00 kn

– za pečenje i prodaju mesa s roštilja do 2 m2 – 500,00 kn

– za pečenje i prodaju mesa s roštilja do 5 m2 – 1.000,00 kn

– za pečenje i prodaju ribe s roštilja do 2 m2 – 200,00 kn

– za pečenje i prodaju ribe s roštilja do 5 m2 – 300,00 kn

– za pečenje i prodaju mesa s ražnja do 5 m2 – 1.000,00 kn

– za pečenje i prodaju mesa s ražnja preko 5 m2 – 1.500,00 kn

– za prodaju trgovačke robe do 2 m2 – 200,00 kn

– za prodaju trgovačke robe do 5 m2 – 400,00 kn

– za prodaju voća i povrća do 5 m2 – 1.000,00 kn

– za prodaju krizantema i drugog cvijeća, po 1 m² zauzete javne površine – 100,00 kn

– za prodaju jelki i ostalog božićnog drvca od strane proizvođača, po 1 m² zauzete javne površine – 10,00 kn

– za prodaju jelki i ostalog božićnog drvca od strane trgovca koji nije proizvođač, po 1 m² zauzete javne površine – 20,00 kn

– za prodaju adventskih vjenčića i drugih prigodnih ukrasa i dekoracija, po 1 m² zauzete javne površine – 100,00 kn.

18. Za korištenje javnih površina radi obavljanja djelatnosti prodaje raznih predmeta s dnevnom naplatom (knjiga, umjetničkih slika, suvenira, bižuterije, tekstila,željezne galanterije voća i povrća i sl.) plaća se porez za svaki započeti dan u iznosu od 300,00 kuna.

19. Za postavljanje bankomata na javnu površinu po 1 m² zauzete javne površine u iznosu od:

– 17.000,00 kuna godišnje u zoni 1

– 15.000,00 kuna godišnje u zoni 2

– 12.000,00 kuna godišnje u zoni 3

– 10.000,00 kuna godišnje u zoni 4.

20. Za korištenje javne površine za postavljanje kontejnera za odlaganje stare odjeće radi recikliranja, plaća se porez u iznosu od 2.000,00 kn godišnje po kontejneru.

21. Za korištenje javne površine za postavljanje elektroničkog telekomunikacijskog kabineta i sličnih elektroničkih naprava i uređaja i govornica porez se plaća u iznosu od 15.000,00 kn po 1 m² godišnje.

22. Za korištenje javne površine za postavljanje paketomata (uređaja za primanje i slanje paketa) plaća se godišnji porez u iznosu od 15.000,00 kn po komadu.

23. Za korištenje javnih površina na području Općine, za pokretnu prodaju, do 15 dana, razne robe (tiskovine, duhana, suvenira, voća, povrća, cvijeća i druge robe) te za pokretnu prodaju raznih usluga (u svezi s pripremom i usluživanjem hrane i/ili pića i napitaka, sladoleda i slično te prodaje karata i ostale rezervacije) plaća se porez u iznosu od 200,00 kn na dan, a za prodaju u trajanju dužem od 15 dana, porez se plaća u iznosu od 300,00 kn na dan.

24. Za korištenje javne površine radi snimanja filma, serije, tv reklame, spota i sl. plaća se porez po danu snimanja u iznosu od 3.000,00 kn.

25. Za privremeno korištenje javne površine za potrebe gradilišta, za potrebe odlaganja materijala koji se upotrebljava u graditeljstvu, zanatstvu i ostalim granama, za potrebe smještaja glomaznog otpada, ambalaže, vozila, plovila, ribolovnog alata i drugo, za organizaciju gradilišta - postavljanje građevinske fasadne skele i ograde gradilišta, za smještaj kontejnera i drugih privremenih objekata za potrebe gradilišta, plaća se porez za svaki dan korištenja, po 1 m² zauzete javne površine u iznosu od 100,00 kn.

26. Za postavljene putokaze na javnim površinama, osim prometne i turističke signalizacije koju postavlja Općina i Turistička zajednica te pravne osobe koje upravljaju javnim cestama, plaća se porez godišnje, po putokazu, u iznosu od 100,00 kn.

Članak 14.

Ako porezni obveznik javnu površinu koristi bez odobrenja do 15 dana, porez na korištenje javnih površina povećava se za 50 %.

Ako porezni obveznik javnu površinu koristi bez odobrenja od 15 do 30 dana, porez na korištenje javnih površina povećava se za 100 %.

Porezni obveznik kojemu su kao korisniku javne površine u prethodnoj kalendarskoj godini izrečene mjere od strane komunalnog redara (obvezni prekršajni nalog, rješenje o uklanjanju) zbog nepridržavanja propisa kojima je uređen način korištenja javne površine, porez na korištenje javnih površina uvećava se za tekuću godinu, za svaku izrečenu mjeru za 10 %, a najviše do 50 % po ovoj osnovi.

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina koji se utvrđuje za ugostiteljske štekate, kioske i kućice, umanjit će se za 20 % ako korisnik radi cijelu godinu, uz uvjet da je u roku određenom poreznim rješenjem zatvorio dugovanje prethodne godine te nema evidentiranih ostalih dugovanja prema Općini Podgora na dan 1. ožujka tekuće godine.

Porezni obveznik dužan je uz zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka dostaviti dokaz o cjelogodišnjem radu (prijava obrta, porezni dokument ili sl.) do 31. ožujka tekuće godine za koju se izdaje rješenje, a najkasnije danom početka obavljanja djelatnosti, ako je počeo obavljati djelatnost iza tog datuma.

Visina poreza na korištenje javnih površina koji se utvrđuje za ugostiteljske štekate, kioske, kućice i štandove, umanjit će se za 10 % obvezniku plaćanja poreza uz uvjet da ima prebivalište ili sjedište u Općini Podgora, da je u roku određenom poreznim rješenjem zatvorio dugovanje prethodne godine te nema evidentiranih ostalih dugovanja prema Općini Podgora na dan 1. ožujka tekuće godine.

Umanjenja poreza na korištenje javnih površina iz stavka 1. i stavka 3. ne mogu se kumulirati.

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se za aktivnosti i manifestacije koje se financiraju iz proračuna Općine te za humanitarne manifestacije, ekološke manifestacije i javnozdravstvene preventivne akcije.

Članak 17.

Visina poreza utvrđena za korištenje javnih površina, a koje se daju na korištenje putem natječaja, smatraju se početnom cijenom.

Članak 18.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju porezne obveze.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 19.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke za Općinu Podgora obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. stavka 1. točke 3. i 4. ove Odluke obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora.

Članak 20.

Porezni obveznik dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podgora dostaviti dokaze o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze za porez iz članka 2. stavka 1. točke 3. i 4., u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 21.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Postupci utvrđivanja i naplate prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po Odluci o lokalnim porezima Općine Podgora (»Glasnik Općine Podgora« br. 5/17 i 16/17).

Postupci utvrđivanja i naplate poreza na korištenje javnih površina započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po Odluci o lokalnom porezu na korištenje javnih površina Općine Podgora (»Glasnik Općine Podgora« br. 5/17).

Postupci utvrđivanja i naplate poreza na tvrtku ili naziv započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema Odluci o lokalnim porezima (5/17 i 16/17), odnosno Odluci o općinskim porezima Općine Podgora (»Glasnik Općine Podgora« broj 3/11 i 6/11).

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o lokalnom porezu na korištenje javnih površina Općine Podgora (»Glasnik Općine Podgora« br. 5/17) te Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora (»Glasnik Općine Podgora« br. 5/17 i 16/17).

Članak 23.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Glasniku«, službenom glasilu Općine Podgora, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, osim odredbe članaka 3. koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-05/21-01/63
Urbroj: 2147/05-02/01-21-1
Podgora, 15. prosinca 2021.

Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Radonić, v. r.