Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2025. godine

NN 147/2021 (31.12.2021.), Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2025. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2536

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 12. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine, broj 123/17.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA RAZVOJA ZDRAVSTVA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE I AKCIJSKOG PLANA RAZVOJA ZDRAVSTVA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE

I.

Donosi se Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijski plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2025. godine, u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo zdravstva aktom, klasa: 011-02/21-02/47, urbroj: 534-07-1-1/10-21-13, od 9. prosinca 2021.

II.

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da o ovoj Odluci izvijesti nadležna tijela, nositelje provedbe posebnih ciljeva iz Nacionalnog plana i mjera iz Akcijskog plana iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da Nacionalni plan i Akcijski plan iz točke I. ove Odluke objavi na svojim mrežnim stranicama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-42/10

Urbroj: 50301-04/12-21-6

Zagreb, 30. prosinca 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.