Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije

NN 147/2021 (31.12.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije

Ministarstvo unutarnjih poslova

2550

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU TE UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU ODOBRAVANJA PLANA SANACIJE

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije (»Narodne novine« br. 38/18) članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. prouzročitelj onečišćenja jest nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora ionizirajućeg zračenja koji je prouzročio radioaktivno onečišćenje

2. osobe koje sudjeluju u sanaciji podrazumijevaju i radnike i samozaposlene pojedince i pojedince koji rade kao volonteri«.

(2) Ostali izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju značenje utvrđeno člankom 4. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18).

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. riječi: »Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Zavod)« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. točki 6. riječ: »saniranju« zamjenjuje se riječju: »sanaciji«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sadržaj Plana sanacije propisan je u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

1. Plan sanacije u pisanom i elektroničkom obliku

2. podaci o nositelju izrade Plana sanacije i to:

– za pravnu osobu: naziv, adresa, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresa elektroničke pošte

– za fizičku osobu: ime i prezime, adresa, OIB, broj telefona i adresa elektroničke pošte

3. podaci o lokaciji za koju se izrađuje Plan sanacije:

– naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uključujući podatke o katastarskoj općini.

Članak 5.

U članku 8. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 3. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 7.

U članku 12. stavku 1. riječi: »Narodne novine«, br. 24/18 zamjenjuju se riječima: »Narodne novine«, br. 24/18, 70/20 i 114/21.

U stavku 4. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 10. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«, a riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 8.

U članku 13. stavcima 1. i 2. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 9.

U Prilogu I. točki 3.1 riječi: »na pr.« zamjenjuju se riječju: »npr.«.

Točka 4.6. mijenja se i glasi:

»4.6. ostvarenje ciljeva sanacije na temelju karakterizacije, evaluacije i interpretacije rizika s obzirom na odabrani cilj sanacije«.

U točki 5.2. iza riječi: »modela« dodaje se riječ: »provedbe sanacije«.

U točki 5.6. riječi: »potrebnih za provedbu sanacije« zamjenjuju se riječima: »koje sudjeluju u sanaciji«.

U točki 6.2. riječi: »koji će provoditi sanaciju« zamjenjuju se riječima: »koje sudjeluju u sanaciji«.

U točki 8.3. riječi: »koji će provoditi sanaciju« zamjenjuju se riječima: »koje sudjeluju u sanaciji«.

U točkama 9.1. i 9.2. riječi: »praćenja stanja okoliša« zamjenjuju se riječima: »praćenja stanja radioaktivnosti u okolišu«.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/65
Urbroj: 511-01-152-21-10
Zagreb, 22. prosinca 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.