Pravilnik o načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija

NN 147/2021 (31.12.2021.), Pravilnik o načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija

Ministarstvo zdravstva

2553

Na temelju članka 17. stavka 8. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine«, br. 18/13, 115/18 i 37/20) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU STJECANJA TE PROVJERE ZNANJA O ZAŠTITI OD OPASNIH KEMIKALIJA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se način stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija za radnike prije početka rada s opasnim kemikalijama te dodatno stjecanje znanja radnika o zaštiti od opasnih kemikalija tijekom rada.

(2) Opasnim kemikalijama u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se: kemikalije koje se razvrstavaju u jednu od sljedećih kategorija opasnosti: akutna toksičnost 1., 2., 3. i 4. kategorije; nagrizajuće 1. kategorije, potkategorije 1.A i 1.B; teške ozljede oka 1.kategorije; preosjetljivost dišnih putova 1. kategorije podkategorija 1.A i 1.B; mutagenost 1.A, 1.B i 2. kategorije; karcinogenost 1.A, 1.B i 2. kategorije; reproduktivna toksičnost 1.A, 1.B i 2. kategorije; specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. i 2. kategorije; specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje 1. kategorije i aspiracijska toksičnost 1. kategorije.

Članak 2.

Sve pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija, obvezne su na radnom mjestu na kojem se radi s opasnim kemikalijama zapošljavati radnike koji su stekli propisana znanja o zaštiti od opasnih kemikalija.

Članak 3.

(1) Radnici koji rukuju opasnim kemikalijama stječu znanja o zaštiti od opasnih kemikalija na tečajevima i to: za neposredne izvršitelje poslova s opasnim kemikalijama, za odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama u pravnim osobama i za odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama zaposlene kod fizičkih osoba.

(2) Troškove stjecanja i provjere znanja snosi poslodavac ili fizička osoba koja se samostalno prijavi na tečaj.

Članak 4.

(1) Osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika pohađaju tečaj prije početka rada i tijekom obavljanja određenih poslova odnosno djelatnosti s opasnim kemikalijama. Tečaj za odgovorne osobe utvrđen je člankom 4. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija.

(2) Pohađanje tečaja obvezan je osigurati poslodavac na način da svake pete godine od posljednje provjere znanja upućuje radnike na tečajeve, a u svrhu unaprjeđenja uvjeta rada u proizvodnji, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija.

Članak 5.

(1) Tečaj za radnike koji rukuju opasnim kemikalijama održava se u trajanju od najmanje 6 sati teorijske nastave.

(2) Tečaj za odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama održava se u trajanju od najmanje 10 sati teorijske nastave.

Članak 6.

(1) Tečaj se provodi neposrednim izvođenjem nastave uz prisustvo polaznika tečaja.

(2) U slučaju posebne okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, provođenje nastave se može odvijati na daljinu (preko Interneta) uz obvezno praćenje nastave polaznika tečaja.

(3) Način i uvjete provođenja nastave na daljinu odlukom utvrđuje ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: HZJZ).

(4) Odluka iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama HZJZ-a.

Članak 7.

Za svaku skupinu polaznika tečajeva mora se voditi očevidnik sa sljedećim podacima:

1. ime i prezime polaznika tečaja

2. datum, mjesto i država rođenja

3. osobni identifikacijski broj (OIB)

4. podaci o školskoj spremi i poslodavcu (naziv poslodavca te radnog mjesta)

5. naziv tečaja

6. podatak o prisutnosti polaznika na tečaju.

Članak 8.

(1) Provjera znanja o zaštiti od opasnih kemikalija može se obaviti najranije sedam dana po završetku tečaja.

(2) Provjeri znanja može pristupiti samo onaj polaznik tečaja koji je redovito pohađao nastavu.

Članak 9.

(1) Provjera znanja o zaštiti od opasnih kemikalija obavlja se pisanim ispitom pod neposrednim nadzorom ispitivača kojeg imenuje HZJZ.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju pojave posebne okolnosti iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika, provjera znanja iz stavka 1. ovoga članka može se odvijati na daljinu (preko Interneta).

(3) Način i uvjete provođenja provjere znanja na daljinu odlukom utvrđuje ravnatelj HZJZ-a.

(4) Odluka iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama HZJZ-a.

(5) Dokumentacija o datumu pohađanja tečaja, mjestu održavanja tečaja, rezultatu ispita te potvrda o završnom tečaju, čuva se u elektroničkom obliku u HZJZ-u najmanje 5 godina.

Članak 10.

(1) Smatra se da je ispitanik uspješno položio ispit iz članka 9. ovoga Pravilnika, ako je točno odgovorio na 50 % ili više ispitnih pitanja.

(2) Ispit se može iznimno i u opravdanim situacijama provesti usmeno prema postojećim pitanjima iz pisanog ispita.

Članak 11.

(1) Ako ispitanik nije uspješno riješio ispit iz članka 9. ovoga Pravilnika, može mu se omogućiti još jedno polaganje ispita.

(2) Polaznik može ponovo pristupiti ispitu iz članka 9. ovoga Pravilnika u roku od 60 dana od dana neuspješnog rješavanja ispita, a ako ne pristupi ispitu u navedenom roku ili ako i tada ne položi ispit, mora ponovo pohađati tečaj.

Članak 12.

(1) Za polaznika tečaja koji je uspješno položio ispit iz članka 9. ovoga Pravilnika izdaje se potvrda koja se dostavlja poslodavcu, odnosno fizičkoj osobi koja se samostalno prijavila na tečaj.

(2) Potvrda o završenom tečaju izdaje se na obrascu koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka vrijedi 5 godina.

Članak 13.

Potvrde o završenom tečaju izdane na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (»Narodne novine«, broj 99/13) važe do isteka roka na koji su dane.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (»Narodne novine«, broj 99/13).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/07
Urbroj: 534-07-1-1/5-21-18
Zagreb, 27. prosinca 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

PRILOG I.

Na temelju članka 17. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine«, br. 18/13, 115/18 i 37/20)

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

izdaje

POTVRDU

Broj evidencije ______________________________________
(broj evidencije)
Ime i prezime _______________________________________
(ime i prezime)
OIB _______________________
(OIB)
Rođen(a) ____________________________________
(dan, mjesec, godina)(mjesto, država)
pohađao(la) je tečaj za stjecanje znanja o zaštiti od opasnih kemikalija
od ____________ do ____________ godine s ukupnim brojem sati ____ i dana _____________ godine pred ispitnom komisijom
Službe za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
dokazao(la) da je stekao(la) potrebno znanje za obavljanje poslova
__________________________________________________
(neposredni izvršitelj poslova s opasnim kemikalijama/odgovorna osoba za rad s opasnim kemikalijama)
Potvrda vrijedi 5 godina.
Zagreb, __________________
(datum)
Ravnatelj:
MP