Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija

NN 147/2021 (31.12.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2555

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine«, br. 18/13, 115/18 i 37/20), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE, STAVLJANJA NA TRŽIŠTE I KORIŠTENJA OPASNIH KEMIKALIJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (»Narodne novine«, br. 99/13, 157/13 i 122/14) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje, stavljanja na tržište (prodaja na veliko i prodaja na malo) i korištenja opasnih kemikalija razvrstanih u jednu od sljedećih kategorija opasnosti: akutna toksičnost 1., 2., 3. i 4. kategorije; nagrizajuće za kožu 1. kategorije, potkategorija 1.A, 1.B i 1.C; preosjetljivost dišnih putova 1. kategorije, i podkategorija 1.A i 1.B; mutagenost 1.A, 1.B i 2. kategorije; karcinogenost 1.A, 1.B i 2. kategorije; reproduktivna toksičnost 1.A, 1.B i 2. kategorije; specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. i 2. kategorije; specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje 1. i 2. kategorije i aspiracijska toksičnost 1. kategorije.«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pravne ili fizičke osobe koje se bave stavljanjem u prodaju na malo opasnih kemikalija, ili koriste opasne kemikalije označene kao akutno toksične kategorije 4., nagrizajuće za kožu 1. kategorije, potkategorije 1.B i 1.C; koje izazivaju preosjetljivost dišnih putova 1. kategorije, podkategorija 1.A i 1.B, karcinogene 2. kategorije, mutagene 2. kategorije, reproduktivno toksične 2. kategorije, specifično toksične za ciljane organe – jednokratno izlaganje 2. kategorije, specifično toksične za ciljane organe – ponavljano izlaganje 2. kategorije i koje izazivaju aspiracijsku toksičnost 1. kategorije, mogu sve poslove obavljati u jednoj prostoriji koja zadovoljava sanitarno-tehničke i higijenske uvjete.«.

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako su kemikalije koje se proizvode, skladište, koriste u proizvodnji ili stavljaju na tržište označene sljedećim kategorijama opasnosti: akutna toksičnost 1., 2. i 3. kategorije, nagrizajuće za kožu kategorije 1., potkategorije 1.A, karcinogenost 1.A i 1.B kategorije, mutagenost 1.A i 1.B kategorije, reproduktivna toksičnost 1.A i 1.B kategorije, specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. kategorije i specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje 1. kategorije, odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka, mora imati završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz biomedicinskih, prirodoslovnih, biotehničkih ili tehničkih znanosti.«.

Članak 4.

U članku 7. točki 3. riječi: »znakovima opasnosti«/ brišu se, a iza riječi: »piktogramima« dodaje se zarez i riječi: »oznakama opasnosti«.

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »štetnih plinova i aerosola« dodaju se riječi: »odnosno prašine«.

Članak 6.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kemikalije koje se razvrstavaju kao akutno toksične 1. i 2. kategorije, specifično toksične za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. kategorije, moraju se držati u posebnim prostorijama, odvojeno od ostalih opasnih kemikalija i pod ključem te se smiju prodavati samo pravnim ili fizičkim osobama za profesionalnu uporabu uz obvezu vođenja evidencije o kupcima te namjeni za koju se opasna kemikalija koristi.«.

Članak 7.

U članku 17. podstavku 6. riječi: »R, odnosno« i »S, odnosno« brišu se.

Članak 8.

U članku 20. stavku 1. riječ: »koje« zamjenjuje se riječju: »koja«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/05
Urbroj: 534-07-1-1/5-21-14
Zagreb, 27. prosinca 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.