Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

NN 147/2021 (31.12.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2556

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine«, br. 18/13, 115/18 i 37/20) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O KEMIKALIJAMA TE O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE PODATAKA IZ OČEVIDNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (»Narodne novine«, br. 99/13 i 157/13) u članku 1. stavku 1. riječi: »Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping (u daljnjem tekstu: HZTA)« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: HZJZ)«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za potrebe ovoga Pravilnika kemikalijama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se kemikalije definirane u članku 3. točki 2. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine« br. 18/13, 115/18 i 37/20) te kemikalije za koje je potrebno izraditi sigurnosno-tehnički list sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ Tekst značajan za EGP (SL L 396, 30. 12. 2006.).«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obveza vođenja očevidnika o kemikalijama iz stavka 1. ovoga članka odnosi se također i na biocidne proizvode.«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. riječ: »HZTA-u« zamjenjuje se riječju: »HZJZ-u«.

Članak 4.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Očevidnik o kemikalijama, odnosno biocidnim proizvodima, vodi se u elektroničkom obliku ili u knjizi očevidnika, prema trgovačkom nazivu kemikalije, odnosno biocidnog proizvoda, otisnutom na originalnom pakiranju, ili prema nazivu iz prateće dokumentacije kemikalije, odnosno biocidnog proizvoda.«.

Članak 5.

U članku 5. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Očevidnik o proizvodnji biocidnih proizvoda, koji se vodi u knjizi očevidnika, vodi se na Obrascu 4. koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Očevidnik o proizvodnji biocidnog proizvoda, koji se vodi u elektroničkom obliku, mora sadržavati sve elemente koji se navode u Obrascu 4.«.

Članak 6.

U članku 6. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Očevidnik o uvozu, odnosno unosu biocidnog proizvoda na teritorij Republike Hrvatske, koji se vodi u knjizi očevidnika, vodi se na Obrascu 5. koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Očevidnik o uvozu, odnosno unosu biocidnog proizvoda na teritorij Republike Hrvatske, koji se vodi u elektroničkom obliku, mora sadržavati sve elemente koji se navode u Obrascu 5.«.

Članak 7.

U članku 7. stavcima 1. i 2. riječ: »HZTA-u« zamjenjuje se riječju: »HZJZ-u«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Podaci iz Obrasca 4. i Obrasca 5. dostavljaju se HZJZ-u kao zbirni podaci na Obrascu 6. koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Obrazac 6. dostavlja se HZJZ-u najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.«.

Članak 8.

Dosadašnji Prilog zamjenjuje se novim Prilogom koji se nalazi u Dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/06

Urbroj: 534-07-1-1/5-21-16

Zagreb, 27. prosinca 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.

DODATAK

PRILOG

OČEVIDNIK O KEMIKALIJAMAPROIZVODNJAObrazac 1.
Naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja
popunjava očevidnik:
 
Naziv proizvoda: 
Piktogrami:
Ime i adresa proizvođača: 
H oznake: 
Sastav:CAS/EC:Kemijsko ime:%CAS/EC:Kemijsko ime:%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mjesto proizvodnje: 
Redni brojSerijaProizvedena količina iz te serije (kg/L)Mjesto skladištenja proizvedene količineDatum
proizvodnje
Potpis ovlaštene osobe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UKUPNO 
Datum zaključivanja očevidnika i potpis ovlaštene osobe: 
 


OČEVIDNIK O KEMIKALIJAMAUVOZ/UNOSObrazac 2.
Naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja popunjava očevidnik: 
Naziv proizvoda: 
Piktogrami:
Ime i adresa uvoznika/unosnika: 
H oznake:
Sastav:CAS/EC:Kemijsko ime:%CAS/EC:Kemijsko ime:%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redni brojSerijaKoličina (kg/L)Lokacija skladištaZemlja podrijetlaDan upisaPotpis ovlaštene osobe
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

UKUPNO: 
Datum zaključivanja očevidnika i potpis ovlaštene osobe: 
 

ZBIRNI OČEVIDNIK O KEMIKALIJAMAObrazac 3.

Djelatnost: proizvodnja, uvoz/unos na teritorij Republike Hrvatske

I. Opći podaci

1. Naziv pravne ili fizičke osobe koja ispunjava očevidnik:
2. Adresa pravne ili fizičke osobe koja ispunjava očevidnik:
3. Ime kemikalije:
4. Piktogrami:5. H oznake:
6. Naziv tvari u sastavu i postotak:%

CAS:

EC:

%

CAS:

EC:

%

CAS:

EC:

%

CAS:

EC:


%

CAS:

EC:


%

CAS:

EC:


%

CAS:

EC:


%

CAS:

EC:


%

CAS:

EC:


%

CAS:

EC:


7. Datum ispunjavanja očevidnika:
8. Ime ovlaštene osobe koja je ispunila očevidnik:


II. Podaci o proizvodnji

9. Ime i adresa proizvođača:
10. Lokacija skladišta:
11. Količina proizvoda (kg/L):

III. Podaci o uvozu/unosu na teritorij RH

12. Naziv i adresa pošiljatelja:
13. Zemlja podrijetla:14. Uvoz/unos:
15. Količina nabavljene kemikalije (kg/L):

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Služba za toksikologiju

Borongajska 83 g, 10000 Zagreb

tel. 46-86-910; fax. 46-41-368

www.hzt.hr; e-mail: toksikologija@hzjz.hr

OČEVIDNIK O BIOCIDNIM PROIZVODIMA I AKTIVNIM TVARIMAPROIZVODNJAObrazac 4.
Naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja popunjava očevidnik: 
Naziv proizvoda: 
Piktogrami:
Ime i adresa proizvođača: 
H oznake: 
Sastav:Aktivne tvariOstale tvari u sastavu
CAS/EC:Kemijsko ime:Točan %CAS/ EC:Kemijsko ime:% ili raspon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mjesto proizvodnje: 
Broj vrste biocidnog proizvoda:
Redni brojSerijaProizvedena količina iz te serije (kg/L)Mjesto skladištenja proizvedene količineDatum
proizvodnje
Potpis ovlaštene osobe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UKUPNO 
Datum zaključivanja očevidnika i potpis ovlaštene osobe: 
 

OČEVIDNIK O BIOCIDNIM PROIZVODIMA I AKTIVNIM TVARIMAUVOZ/UNOSObrazac 5.
Naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja popunjava očevidnik:
Naziv proizvoda: 
Piktogrami:
Ime i adresa uvoznika/unosnika: 
H oznake: 
Sastav:Aktivne tvariOstale tvari u sastavu
CAS/EC:Kemijsko ime:Točan %CAS/EC:Kemijsko ime:% ili raspon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj vrste biocidnog proizvoda:
Redni brojSerijaKoličina (kg/L)Lokacija skladištaZemlja
podrijetla
Dan upisaPotpis ovlaštene osobe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UKUPNO 
Datum zaključivanja očevidnika i potpis ovlaštene osobe: 

ZBIRNI OČEVIDNIK O BIOCIDNIM PROIZVODIMA I AKTIVNIM TVARIMAObrazac 6.

Djelatnost: proizvodnja, uvoz/unos na teritorij Republike Hrvatske

I. Opći podaci

1. Naziv pravne ili fizičke osobe koja ispunjava očevidnik:
2. Adresa pravne ili fizičke osobe koja ispunjava očevidnik:
3. Ime biocidnog proizvoda:
4. Broj vrste biocidnog proizvoda:
5. Piktogrami:6. H oznake:
7. Naziv aktivne tvari u biocidnom proizvodu i točan postotak:%

EC:

CAS:


%

EC:

CAS:


%

EC:

CAS:


%

EC:

CAS:


%

EC:

CAS:


8. Naziv ostalih tvari u sastavu i postotak:%

EC:

CAS:


%

EC:

CAS:


%

EC:

CAS:


%

EC:

CAS:


%

EC:

CAS:


9. Datum ispunjavanja očevidnika:
10. Ime ovlaštene osobe koja je ispunila očevidnik:

II. Podaci o proizvodnji

11. Ime i adresa proizvođača:
12. Lokacija skladišta:
13. Količina proizvoda (kg/L):

III. Podaci o uvozu/unosu na teritorij RH

14. Naziv i adresa pošiljatelja:
15. Zemlja podrijetla:16. Uvoz/unos:
17. Količina nabavljenog proizvoda (kg/L):

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Služba za toksikologiju

Borongajska 83 g, 10000 Zagreb

tel. 46-86-910; fax. 46-41-368

www.hzt.hr; e-mail: toksikologija@hzjz.hr