Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2

NN 10/2022 (24.1.2022.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

96

Na temelju članka 47. stavaka 2. i 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20., 134/20. i 143/21.) te članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 24. siječnja 2022., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU POSEBNE SIGURNOSNE MJERE OBVEZNOG TESTIRANJA SVIH ZAPOSLENIKA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, TRGOVAČKIH DRUŠTAVA KOJE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DJELATNOST TE PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA VIRUS SARS-CoV-2

I.

U Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2 (»Narodne novine«, br. 105/21. i 108/21.) naziv Odluke mijenja se i glasi:

»Odluka o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 i obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 u djelatnosti zdravstva«.

II.

U točki I. iza stavka 1. dodaje se stavak 2., koji glasi:

»Zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici iz stavka 1. ove točke nositelji su zdravstvene djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna služba te se u smislu zakona koji uređuje zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti i ove Odluke smatraju javnopravnim tijelima (u daljnjem tekstu: poslodavci), a njihov zakonski zastupnik odgovornom osobom u javnopravnom tijelu.«.

III.

U točki III. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za zaposlenike iz točke I. ove Odluke uvodi se posebna sigurnosna mjera obveznog predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u prostore poslodavca, kojim dokazuju da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili su preboljele bolest COVID-19.«.

IV.

Točka V. mijenja se i glasi:

»Zaposlenicima iz točke I. ove Odluke i osobama iz točke IV. ove Odluke koji odbiju testiranje, a odbiju predočiti i EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19, nije dozvoljeno ući u prostore poslodavca.

Ako ne osigura provedbu posebne sigurnosne mjere obveze predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u prostore poslodavca, odgovorna osoba podliježe prekršajnoj odgovornosti sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti.

U smislu ove Odluke, smatra se da odgovorna osoba nije osigurala provedbu posebne sigurnosne mjere iz stavka 2. ove točke ako je izrijekom odbila osigurati njezino provođenje ili je to učinila prešutno na način da je:

– propustila odrediti jednu ili više osoba za neposrednu provedbu posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 prije ulaska u službene prostore, ili

‒ propustila osigurati, to jest organizirati i naložiti da osoba određena za neposrednu provedbu posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 bez odgode prijavi njoj i nadležnom tijelu ulazak u službene prostore osobe koja je odbila predočiti dokaz, ali je suprotno zabrani ušla u službene prostore poslodavca.«.

V.

U točki VII. riječi: »sigurnosne mjere uvedene ovom Odlukom« zamjenjuju se riječima: »sigurnosnih mjera uvedenih ovom Odlukom«.

VI.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite na kojoj se objavljuju odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, na adresi: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304.

VII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 25. siječnja 2022.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-22-483

Zagreb, 24. siječnja 2022.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.