Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenata

NN 10/2022 (24.1.2022.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenata

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

97

Na temelju članka 47. stavaka 2. i 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20., 134/20. i 143/21.) te članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 24. siječnja 2022., donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O UVOĐENJU POSEBNE SIGURNOSNE MJERE KOJU SU ZDRAVSTVENE USTANOVE, TRGOVAČKA DRUŠTVA KOJA OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DJELATNOST I PRIVATNI ZDRAVSTVENI DJELATNICI OBVEZNI PROVODITI PRILIKOM PRIJEMA PACIJENATA

I.

U Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenata (»Narodne novine«, br. 105/21. i 108/21.) naziv Odluke mijenja se i glasi:

»Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 prilikom prijema pacijenata u prostorima zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih djelatnika«.

II.

Iza točke I. dodaje se točka I.a, koja glasi:

»I.a

Zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici iz točke I. ove Odluke nositelji su zdravstvene djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna služba te se u smislu zakona koji uređuje zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti i ove Odluke smatraju javnopravnim tijelima (u daljnjem tekstu: pružatelji zdravstvene zaštite), a zakonski zastupnik pružatelja zdravstvene zaštite odgovornom osobom.«

III.

Iza točke III. dodaje se točka III.a, koja glasi:

»III.a

Pacijentima, osobama u pratnji pri porodu, roditeljima/skrbnicima koji borave u smještaju s djecom te osobama koje dolaze u pratnji pacijenata i u posjete hospitaliziranim pacijentima iz točke I. ove Odluke, koji ovlaštenoj osobi pružatelja zdravstvene zaštite odbiju predočiti na uvid EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19, a prema ovoj Odluci su to obvezni učiniti, nije dozvoljeno ući u prostore pružatelja zdravstvene zaštite, osim u slučajevima i na način propisan u točki II. stavku 2. ove Odluke.

Ako u slučaju iz stavka 1. ove točke ne osigura provedbu posebne sigurnosne mjere predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19, odgovorna osoba iz točke I.a ove Odluke podliježe prekršajnoj odgovornosti sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti.

U smislu ove Odluke, smatra se da odgovorna osoba nije osigurala provedbu posebne sigurnosne mjere iz stavka 2. ove točke ako je izrijekom odbila osigurati njezino provođenje ili je to učinila prešutno na način da je:

‒ propustila odrediti jednu ili više osoba za neposrednu provedbu posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 prije ulaska u prostore pružatelja zdravstvene zaštite, ili

‒ propustila osigurati, to jest organizirati i naložiti da osoba određena za neposrednu provedbu posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 bez odgode prijavi njoj i nadležnom tijelu ulazak u prostore pružatelja zdravstvene zaštite osobe koja je odbila predočiti dokaz, ali je suprotno zabrani ušla u te prostore.«

IV.

Ova Odluka zajedno s obrazloženjem objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite na kojoj se objavljuju odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom, na adresi: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koronavirusom/2304.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 25. siječnja 2022.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-22-484

Zagreb, 24. siječnja 2022.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.