Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

NN 11/2022 (26.1.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

Ministarstvo poljoprivrede

111

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 21. stavka 6., članka 27. stavka 2., članka 28. stavka 4., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 5. i članka 34. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 23/21, 52/21, 67/21, 72/21 i 97/21) u članku 35. stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka koji je podnio zahtjev za plaćanje za mladog poljoprivrednika po prvi puta u 2021. godini, dužan je do 1. veljače 2022. godine dostaviti podružnici Agencije za plaćanja kopiju dokumenta o obrazovanju iz stavka 9. ovoga članka. Podatke o obrazovanju poljoprivrednika podružnica Agencije za plaćanja upisuje u Upisnik poljoprivrednika.«

Članak 2.

U članku 124. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Odobreni iznos za mjeru Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima smanjuje se ovisno o veličini zatražene površine za M13.

Smanjenja iznosa:

a) 20% za zatraženih više od 20 do uključivo 50 ha

b) 30% za zatraženih više od 50 do uključivo 100 ha

c) 50% za zatraženih više od 100 ha.«

Članak 3.

U članku 134. stavku 7. riječi: »15. siječnja 2022. godine« zamjenjuju se riječima: »31. siječnja 2022. godine«.

U stavku 8. riječi »15. siječnja 2022. godine« zamjenjuju se riječima: »31. siječnja 2022. godine«.

U stavku 11. riječi: »20. siječnja 2022. godine« zamjenjuju se riječima: »4. veljače 2022. godine«.

U stavku 15. riječi »15. siječnja 2022. godine« zamjenjuju se riječima: »31. siječnja 2022. godine«.

Stavak 17. mijenja se i glasi:

»(17) Podatke iz stavaka 6., 7., 11., 14., 15. i 16. ovoga članka Ministarstvo dostavlja Agenciji za plaćanja do 15. veljače 2022. godine.«.

Članak 4.

Nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovorna osoba ili osoba ovlaštena od strane odgovorne osobe u slučaju ostalih organizacijskih oblika poljoprivrednog gospodarstva može do 25. siječnja 2022. godine ispuniti godišnju obvezu izobrazbe, individualnog savjetovanja ili demonstracijske aktivnosti iz članaka 63., 66., 69., 72., 75., 78., 81., 84., 89., 94., 97., 100., 103., 106., 109., 112., 112.c, 118., 123. i 134. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/01

Urbroj: 525-08/0276-22-21

Zagreb, 19. siječnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.