Uredba o proglašenju Posebnog rezervata »Lokve u Majkovima«

NN 13/2022 (31.1.2022.), Uredba o proglašenju Posebnog rezervata »Lokve u Majkovima«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

128

Na temelju članka 123. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. donijela

UREDBU

O PROGLAŠENJU POSEBNOG REZERVATA »LOKVE U MAJKOVIMA«

Članak 1.

Ovom Uredbom proglašava se Posebni rezervat »Lokve u Majkovima« (u daljnjem tekstu: Posebni rezervat).

Članak 2.

(1) Posebni rezervat obuhvaća dvije lokve u Majkovima Donjim i lokvu u Prljevićima, a proglašava se radi očuvanja populacije riječne kornjače (Mauremys rivulata) koja je jedna od najrjeđih i najugroženijih vrsta gmazova u Republici Hrvatskoj.

(2) Posebni rezervat je prema svojim obilježjima herpetološki rezervat.

Članak 3.

Granice i položaj u prostoru Posebnog rezervata prikazani su na topografskoj karti iz Priloga I. ove Uredbe, a utvrđeni su geodetskom podlogom (Geo Vrtine d.o.o., Slano, 22. siječnja 2021.) iz Priloga II. ove Uredbe.

Članak 4.

(1) Posebni rezervat upisuje se u Upisnik zaštićenih područja kojeg vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

(2) Kartografski prikaz obuhvata Posebnog rezervata u analognom i digitalnom obliku čuva tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode. U digitalnom obliku obuhvat Posebnog rezervata čuva se kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS) i javno je dostupan putem mrežnog portala Informacijskog sustava zaštite prirode – Bioportal (http://www.bioportal.hr/gis) kojeg vodi tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode.

(3) Upis posebnog pravnog režima (posebni rezervat) u katastar i zemljišne knjige temelji se na geodetskoj podlozi iz članka 3. ove Uredbe, koja se u analognom i digitalnom obliku čuva pri tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu prirode.

Članak 5.

(1) U Posebnom rezervatu dopuštene su poljoprivredne aktivnosti u zatečenom obimu i obavljanje djelatnosti kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog kojih je proglašen rezervatom.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode može dopustiti provođenje zahvata u Posebnom rezervatu kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog kojih je proglašen rezervatom.

Članak 6.

Posebnim rezervatom upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Članak 7.

Prilozi I. i II. čine sastavni dio ove Uredbe.

Članak 8.

Pravilnik o zaštiti i očuvanju za Posebni rezervat »Lokve u Majkovima« donosi se u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/49

Urbroj: 50301-05/14-22-3

Zagreb, 27. siječnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

GRANICA POSEBNOG REZERVATA »LOKVE U MAJKOVIMA«

PRILOG II.

GEODETSKA PODLOGA