Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama

NN 13/2022 (31.1.2022.), Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama

Ministarstvo turizma i sporta

130

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 52/19. i 42/20.), ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja koje moraju ispunjavati zaposleni u lokalnoj turističkoj zajednici, regionalnoj turističkoj zajednici, Turističkoj zajednici Grada Zagreba i Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. POSEBNI UVJETI ZA ZAPOSLENE U LOKALNOJ TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Članak 3.

(1) Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, jesu:

1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,

2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,

3. znanje jednog stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu.

(2) Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Članak 4.

(1) Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, jesu:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

2. najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili najmanje dvije godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,

3. znanje jednoga stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu.

(2) Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Članak 5.

Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta rukovođenja u lokalnoj turističkoj zajednici, razine pomoćnika direktora i rukovoditelja ustrojstvene jedinice, jesu:

1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,

2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u turizmu,

3. znanje jednoga stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu.

Članak 6.

Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta na kojima se obavljaju stručni poslovi u lokalnoj turističkoj zajednici jesu:

1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),

2. najmanje jedna godina radnog iskustva,

3. znanje jednoga stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu.

III. POSEBNI UVJETI ZA ZAPOSLENE U REGIONALNOJ TURISTIČKOJ ZAJEDNICI I TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA ZAGREBA

Članak 7.

(1) Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta direktora regionalne turističke zajednice jesu:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

2. najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, ili najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka,

3. znanje jednog i poznavanje još jednoga stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu.

(2) Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Članak 8.

Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta rukovođenja u regionalnoj turističkoj zajednici razine pomoćnika direktora, rukovoditelja ustrojstvene jedinice, jesu:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

2. najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u turizmu,

3. znanje jednog stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu.

Članak 9.

Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta na kojima se obavljaju stručni poslovi u regionalnoj turističkoj zajednici jesu:

1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),

2. najmanje jedna godina radnog iskustva,

3. znanje jednoga stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu.

Članak 10.

Odredbe članka 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika, primjenjuju se i na zaposlene u Turističkoj zajednici Grada Zagreba.

IV. POSEBNI UVJETI ZA ZAPOSLENE U HRVATSKOJ TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Članak 11.

(1) Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta direktora Hrvatske turističke zajednice jesu:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

2. najmanje pet godina radnoga iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili najmanje deset godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka,

3. znanje jednog i poznavanje još jednoga stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu.

(2) Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Hrvatske turističke zajednice, izrađenog na temelju nacionalnih strateških dokumenata.

Članak 12.

Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta pomoćnika direktora, rukovoditelja ustrojstvene jedinice više razine, voditelja ureda direktora i glavnog savjetnika, u Hrvatskoj turističkoj zajednici, jesu:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

2. najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima u turizmu koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1.,

3. znanje jednog i poznavanje još jednoga stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu.

Članak 13.

(1) Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta rukovoditelja ustrojstvene jedinice niže razine, unutarnjeg revizora i savjetnika, u Hrvatskoj turističkoj zajednici, jesu:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka,

3. znanje jednoga stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu.

(2) Na radno mjesto unutarnjeg revizora primjenjuju se i uvjeti sukladno propisima kojima se uređuje unutarnja revizija.

Članak 14.

Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta na kojima se obavljaju stručni poslovi u Hrvatskoj turističkoj zajednici, jesu:

1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,

2. najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1.,

3. znanje jednoga stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu.

Članak 15.

(1) Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta direktora predstavništva ili voditelja ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu, jesu:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

2. najmanje četiri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu ili marketinga u turizmu koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili najmanje šest godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka,

3. znanje jednoga stranog jezika i poznavanje još jednoga stranog jezika ili jezika turističkog tržišta za koje je predstavništvo ili ispostava nadležna,

4. poznavanje turističkog tržišta za koje je predstavništvo ili ispostava nadležna,

5. znanje rada na osobnom računalu.

(2) Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg plana aktivnosti predstavništva ili ispostave.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Turističko vijeće turističke zajednice dužno je uskladiti opći akt za rad i djelovanje stručne službe turističke zajednice s ovim Pravilnikom u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Osobe zatečene u radnom odnosu u turističkim zajednicama u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika na radnim mjestima za koja ne ispunjavaju posebne uvjete propisane ovim Pravilnikom, osim direktora turističkih ureda, zadržavaju postojeće ugovore o radu.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (»Narodne novine«, broj 23/17. i 72/17.).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/29

Urbroj: 529-06-03-01-01/1-22-6

Zagreb, 25. siječnja 2022.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.