Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri

NN 13/2022 (31.1.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

136

Na temelju odredbe članka 14. stavka 3. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (»Narodne novine« br. 44/16), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. siječnja 2022. godine donijela

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU O NEUSPJELIM NAMIRAMA I O INTERNALIZIRANOJ NAMIRI

Članak 1.

U Pravilniku o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri (»Narodne novine« br. 47/18) u članku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. izvješćivanje o neuspjelim namirama iz članka 7. Uredbe (EU) br. 909/2014 kako je detaljnije propisano Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/1229 od 25. svibnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o disciplini namire«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka (e) mijenja se i glasi:

»(e) Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1229 je Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1229 оd 25. svibnja 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o disciplini namire (Tekst značajan za EGP.) (SL L 230, 13. 9. 2018.).«

Iza točke (j) dodaju se nove točke (k) i (l) koje glase:

»(k) Smjernice o izvješćivanju o internaliziranim namirama su Smjernice o izvješćivanju o internaliziranim namirama u skladu s člankom 9. CSDR-a (ESMA70-151-367 HR).

(l) Smjernice o izvješćivanju o neuspjelim namirama su Smjernice o izvješćivanju o neuspjelim namirama u skladu s člankom 7. Uredbe CSDR (ESMA70-156-4717).«.

U stavku 2. riječi »regulatornim tehničkim standardima« zamjenjuju se riječima: »Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/1229«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. iza riječi »izvještava« dodaju se riječi: »kako je propisano Smjernicama o izvješćivanju o neuspjelim namirama«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»2. Izvješće iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća podatke navedene u Prilogu I. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229 te u skladu sa Smjernicama o izvješćivanju o neuspjelim namirama, a dostavlja se izravnim pristupom računalnom sustavu Hanfe u sustavu za dostavu podataka u elektroničkom obliku (reports.hanfa.hr) u XML formatu sukladno propisanoj shemi objavljenoj na internetskim stranicama Hanfe.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»3. Do 20. siječnja tekuće kalendarske godine, središnji depozitorij vrijednosnih papira dostavlja godišnje izvješće Hanfi za prethodnu kalendarsku godinu, s podacima navedenim u Prilogu II. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229 te u skladu sa Smjernicama o izvješćivanju o neuspjelim namirama i to izravnim pristupom računalnom sustavu Hanfe u sustavu za dostavu podataka u elektroničkom obliku (reports.hanfa.hr) u XML formatu sukladno propisanoj shemi objavljenoj na internetskim stranicama Hanfe.«.

U stavku 4. riječi »regulatornih tehničkih standarda« zamjenjuju se riječima: »Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»5. Hanfa izvješća iz stavka 2. ovoga članka, izravno i bez preinaka, bez odgode, a najkasnije u roku od 10 radnih dana od zaprimanja, prosljeđuje ESMA-i putem ESMA-inog informatičkog sustava. Hanfa po potrebi izvješća dostavlja i HNB-u.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»6. Hanfa izvješća iz stavka 3. ovoga članka, izravno i bez preinaka, bez odgode, a najkasnije do 31. siječnja svake godine, prosljeđuje ESMA-i putem ESMA-inog informatičkog sustava. Hanfa po potrebi izvješća dostavlja i HNB-u.«.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi:

»7. Središnji depozitorij vrijednosnih papira bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 radna dana od suspenzije, izvješćuje Hanfu o suspenzijama sudionika koji stalno i sustavno ne izvršavaju isporuku financijskih instrumenata u skladu s odredbom članka 7. stavka 9. Uredbe (EU) br. 909/2014 te u skladu s odredbom članka 39. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229, na način da izvješće o suspenziji dostavlja Hanfi na adresu elektroničke pošte passport.posttrading@hanfa.hr. Hanfa bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 radna dana od zaprimanja izvješća o istome obavještava HNB«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 3. riječi: »na adresu elektroničke pošte csdr@hanfa.hr« zamjenjuju se riječima: »izravnim pristupom računalnom sustavu Hanfe u sustavu za dostavu podataka u elektroničkom obliku (reports.hanfa.hr) u XML formatu sukladno propisanoj shemi objavljenoj na internetskim stranicama Hanfe«.

Članak 5.

U članku 5. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Potpisivanje datoteka naprednim elektroničkim potpisom obavlja se sukladno važećoj Tehničkoj uputi za primjenu elektroničkog potpisa u postupku izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a prijava na računalni sustav Hanfe (reports.hanfa.hr) radi dostave izvješća prema ovom Pravilniku provodi se u skladu s Tehničkom uputom za prijavu i rad sa sučeljem sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku.«.

Članak 6.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»2. Članak 3. stavak 1. ovoga Pravilnika počinje s primjenom s obvezom dostavljanja prvog mjesečnog izvješća koje treba dostaviti najkasnije do kraja petog radnog dana u ožujku 2022., a koje se odnosi na veljaču 2022. godine«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»3. Članak 3. stavak 3. Pravilnika počinje s primjenom s obvezom dostavljanja prvog godišnjeg izvješća koje treba dostaviti najkasnije do 20. siječnja 2023., a koje treba obuhvaćati podatke za prethodnu godinu.

4. Članak 3. stavak 7. Pravilnika počinje s primjenom nakon 1. veljače 2022. kao datuma početka primjene Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/03

Urbroj: 326-01-70-72-22-1

Zagreb, 26. siječnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.