Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2021. godinu

NN 13/2022 (31.1.2022.), Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2021. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

137

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12), primjenom odredbi članka 113. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20) i članka 4. stavka 1. Pravilnika o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 103/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. siječnja 2022. donijela je

ODLUKU

O ZAJAMČENOM PRINOSU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

(1) Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2021. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije A za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 8,724 %.

(2) Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije A za 2021. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije A umanjenog za dvanaest postotnih bodova iznosi -3,276 %.

Članak 2.

(1) Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2021. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije B za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 5,748 %.

(2) Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije B za 2021. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije B umanjenog za šest postotnih bodova iznosi -0,252 %.

Članak 3.

(1) Referentni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije C za 2021. godinu utvrđen u visini ponderirane aritmetičke sredine stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova kategorije C za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iznosi 2,324 %.

(2) Zajamčeni prinos obveznih mirovinskih fondova kategorije C za 2021. godinu utvrđen u visini referentnog prinosa za fondove kategorije C umanjenog za tri postotna boda iznosi -0,676 %.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-03/02

Ubroj: 326-01-40-41-22-1

Zagreb, 26. siječnja 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća

dr. sc. Ante Žigman, v. r.