Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-79/21-6 od 29. studenoga 2021.

NN 1/2022 (3.1.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-79/21-6 od 29. studenoga 2021.

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

4

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, predsjednice vijeća Senke Orlić-Zaninović, dr. sc. Sanje Otočan mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović i Marine Kosović Marković, članova vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom u povodu zahtjeva MIT j.d.o. i dr. koje zastupa opunomoćenik Đ. Č., odvjetnik u P., na sjednici vijeća održanoj 29. studenoga 2021.

presudio je

Ukida se Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone u 2021. godini (Službene novine Općine Medulin, broj 11/2020.).

Obrazloženje

1. Ovom Sudu je podnesen zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone u 2021. godini (Službene novine Općine Medulin, broj 11/2020., dalje: Odluka). Zahtjev je putem opunomoćenika podnijelo više trgovačkih društava i obrtnika, od kojih je nekima u vremenu na koje se odnosi zabrana iz osporene Odluke, pojedinačnim upravnim aktima zabranjeno izvođenje zemljanih i konstrukcijskih radova na gradilištima na području Općine Medulin.

2. Podnositelji zahtjeva smatraju da predmetna Odluka nije sukladna odredbi članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, dalje ZoG) te taj stav obrazlažu tumačenjem navedene odredbe zakona koja daje mogućnost predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave da odredi vrijeme i vrste građevinskih radova te građevina koje je zabranjeno izvoditi u tom odlukom određenog razdoblja u tekućoj godini. Smatraju da zakon ne omogućuje određivanje zabrane za sve građevine, mišljenja su da im se time onemogućuje poduzetnička sloboda i predlažu osporavanu Odluku ukinuti.

3. U odgovoru na zahtjev donositelj akta pojašnjava da je Odluka donesena u skladu s odredbom članaka 132. ZoG-a i u proceduri koja je tom odredbom propisana, Odluka je važeća i u cijelosti zakonita pa predlažu zahtjev odbiti.

4. Zahtjev je osnovan.

5. Odluka je donesena temeljem odredbi članka 132. ZoG-a, po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine M. i članka 13. Statuta Općine M. (Službene novine Općine Medulin br. 2/13, 2/18, 8/18, 2/20) na 39. sjednici Općinskog vijeća Općine M., održanoj dana 23. prosinca 2020. godine.

6. Predmetna Odluka zabranjuje izvođenje građevinskih radova koji se odnose na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine svih vrsta građevina na području Općine M. za vrijeme trajanja turističke sezone te određuje vrijeme i kalendarsko razdoblje u 2021. godini za koje vrijedi privremena zabrana izvođenja radova i glasi:

»ODLUKA
o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone u 2021. godini

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova koji se odnose na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine svih vrsta građevina na području Općine Medulin za vrijeme trajanja turističke sezone, te se određuje vrijeme i kalendarsko razdoblje u 2021. godini za koje vrijedi privremena zabrana izvođenja radova, građevinski radovi čije izvođenje je dopušteno te nadzor nad provođenjem odluke.

Članak 2.

(1) Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju, smatraju se svi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina i to:

1) zemljani radovi: radovi iskopa i nasipavanja koji se obavljaju uz uporabu teške građevinske mehanizacije, radovi na uklanjanju dijela ili cijele građevine, radovi na strojnom utovaru i prijevozu materijala koji nastaje tim radovima

2) radovi na izradi konstruktivnih dijelova građevine: izrada temelja, zidova, izrada međukatne konstrukcije i krovne konstrukcije, izrada oplata, betoniranje, građevinsko-obrtnički i instalacijski radovi, koji se obavljaju pomoću građevinskih strojeva i alata na električni pogon (električne bušilice, brusilice, električne pile, kompresori i sl.) te drugih alata koji proizvode buku.

(2) Zabrana radova ne odnosi se na radove navedene u članku 132. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19).

Članak 3.

(1) Na području Općine Medulin u vremenskom razdoblju opisanom u članku 4. ove odluke dopušteno je ručno izvođenje zemljanih radova te izvođenje građevinsko-obrtničkih radova i instalacijskih radova odnosno podopolagačkih, soboslikarskih, fasaderskih, krovopokrivačkih radova kojima se ne proizvodi buka i to bez korištenja električnih uređaja i strojeva iz članka 2. st.1. t. 2. ove Odluke.

Članak 4.

(1) Na cijelom području Općine Medulin izvođenje građevinskih radova opisanih u članku 2. zabranjuje se:

• u razdoblju od 01. lipnja do 15. rujna 2021. godine u vremenu od 00,00 do 24,00 sata,

• dva dana prije, na dan blagdana Uskrsa i Duhova, te dva dana nakon navedenih blagdana, te

• dva dana prije, na dan 01. svibnja 2021. godine, te dva dana nakon Praznika rada.

(2) Privremena zabrana izvođenja radova u gore navedenom periodu ne primjenjuje se za gradnju slijedećih građevina za čije građenje je utvrđen interes Republike Hrvatske:

k.č.br. 711, 688/4, 688/3 sve u k.o. Medulin - izgradnja groblja u naselju Medulin,

k.č. br. 1686/2, 716/5, 715/82 sve u k.o. Medulin i dr. - prometnica Munida - Katikulić,

k.č. br. 998/1 k.o. Pomer - prometnica Paltana,

k.č.br. 759/307, 759/278, 759/309 sve u k.o. Pomer - biciklistička staza Kamik - Premantura, trasa Kamik - Volme,

k.č.br. 1047/1 k.o. Pomer - Park povijesti Banjole,

Članak 5.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari Općine Medulin sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13).

Članak 6.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone u 2020. godine (Službene novine Općine Medulin broj 9/2019).

Članak 7.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Općine Medulin.«.

7. Prema odredbi članka 132. ZoG-a predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice općine, odnosno grada može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine. Odluka iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, na uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti i na građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

8. Iz odredbi članka 1., članka 2. stavak 1. i članka 4. stavak 1. citirane Odluke proizlazi da se na cijelom području Općine, u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2021. godine i to od 00,00 do 24,00 sata, zatim dva dana prije, na dan blagdana Uskrsa i Duhova te dva dana nakon navedenih blagdana, kao i dva dana prije na 1. svibnja 2021. godine te dva dana nakon Praznika rada zabranjuju svi radovi iskopa i nasipavanja koji se obavljaju uz uporabu teške građevinske mehanizacije, radovi na uklanjanju dijela ili cijele građevine, radovi na strojnom utovaru i prijevozu materijala koji nastaje tim radovima, kao i radovi na izradi konstruktivnih dijelova svih građevina.

9. Donositelj akta je, po ocjeni ovog Suda, prekoračio ovlasti dane odredbom članka 132. ZoG-a, jer se zabrana odnosi na sve građevine i na cijelom području Općine Medulin, što nije cilj i svrha odredbe članka 132. stavka 1. ZoG-a.

10. Naime, smisao ove odredbe zakona nije u zabrani svih građevinskih radova, na cijelom području jedinice lokalne samouprave i za sve vrste građevina, već odredba omogućuje jedinici lokalne samouprave da zabrani izvođenje zakonom određenih građevinskih radova tijekom turističke sezone, uz suglasnost turističke zajednice.

11. Ovo znači da se odlukom o zabrani iz članka 132. stavka 1. ZoG-a treba odrediti na koja se područja odnosi zabrana, vrijeme zabrane i vrstu građevina na koje se zabrana odnosi i to u smislu članka 4. ovog zakona, koji građevine i radove na tim građevinama razvrstava s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom.

12. Slijedom navedenog, ovaj Sud ocjenjuje da je predmetna Odluka, u dijelu koji se odnosi na sve građevine, na cijelom području općine u nesuglasju s odredbom članka 132. stavka 1. Zakona pa je primjenom odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 29/17. i 110/21), odlučeno kao u izreci ove presude. Odluka je ukinuta u cijelosti jer je vrijeme na koje se zabrana odnosi prošlo i radi budućeg zakonitog postupanja.

Poslovni broj: Usoz-79/21-6

Zagreb, 29. studenoga 2021.

Predsjednica Vijeća
Senka Orlić-Zaninović, v. r.