Odluka o uvjetima ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 5/2022 (12.1.2022.), Odluka o uvjetima ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

44

Na temelju članaka 21. i 31. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 144/2021) te članka 21. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/16), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 16. sjednici, 21. prosinca 2021. donosi

ODLUKU

O UVJETIMA OSTVARIVANJA DOBROVOLJNOG ČLANSTVA U HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem tekstu: Komora).

Članak 2.

U Komoru se mogu dobrovoljno učlaniti ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i strukovna udruženja, znanstvene i obrazovne institucije, udruge te pravne i fizičke osobe koje svojim radom mogu doprinijeti obavljanju djelatnosti Komore.

Članak 3.

Dobrovoljno članstvo započinje upisom u Registar članova Komore iz članka 16. točke 15. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, po Izjavi o dobrovoljnom učlanjenju u Komoru i uplatom članarine, u trajanju od najmanje 12 mjeseci do opoziva.

Dobrovoljne članice ostvaruju pravo na korištenje usluga Komore ovisno o skupini u koju se razvrstavaju sukladno važećem Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori i Odluci o financiranju Hrvatske gospodarske komore, a na temelju navedenih osnova određuje se i visina članarine.

Dobrovoljne članice Komore koje izraze volju za pripadnost višoj skupini u odnosu na onu u koju bi se razvrstale na temelju odredbi ovoga članka, plaćat će članarinu u visini koja odgovara višoj skupini.

Dobrovoljno članstvo prestaje brisanjem iz Registra članova Komore iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Nadzor obračuna i naplate članarine utvrđene ovom Odlukom provodi Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava, a za dobrovoljne članice koje nisu u Registru poreznih obveznika, nadzor obračuna i naplate vodi Komora.

Dobrovoljne članice koje su u Registru poreznih obveznika dužne su članarinu plaćati sukladno važećem Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Dobrovoljne članice koje nisu u Registru poreznih obveznika, članarinu su obvezne uplaćivati na temelju računa koji izdaje Komora.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 4. siječnja 2022. godine.

Klasa: 023-02/21-01/12
Urbroj: 311-02-00-00-21-5
Zagreb, 21. prosinca 2021.

Predsjednik
dr. sc. Luka Burilović, v. r.

IZJAVA O DOBROVOLJNOM PLAĆANJU ČLANARINE

Naziv:
OIB:
Adresa:
Zastupnik:
Kontakt tel./e-mail:

Na temelju važećeg Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori i Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, kao zastupnik gore navedenog trgovačkog društva, koje pripada prvoj skupini obveznih članica Hrvatske gospodarske komore, izjavljujem da će navedeno trgovačko društvo dobrovoljno plaćati članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori u trajanju od najmanje 12 mjeseci od dana potpisivanja ove Izjave do opoziva.

______________________________________
(mjesto i datum)(potpis i pečat)

IZJAVA O DOBROVOLJNOM UČLANJENJU U HRVATSKU GOSPODARSKU KOMORU I PLAĆANJU ČLANARINE

Ime i prezime/Naziv
OIB:
Adresa:
Zastupnik:
Kontakt tel./e-mail:

Na temelju važećeg Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore te Odluke o uvjetima ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori, kao fizička osoba, odnosno kao zastupnik gore navedene ustanove, druge pravne osobe koja obavlja društvenu djelatnost, profesionalnog ili strukovnog udruženja, udruge, znanstvene ili obrazovne institucije, izjavljujem da će se navedeni subjekt dobrovoljno učlaniti u Hrvatsku gospodarsku komoru te plaćati članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori u trajanju od najmanje 12 mjeseci od dana potpisivanja ove Izjave do opoziva.

______________________________________
(mjesto i datum)(potpis i pečat)

*Podatak o zastupniku i pečat ne odnose se na fizičke osobe