Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Buzeta

NN 5/2022 (12.1.2022.), Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Buzeta

PARK ODVODNJA D.O.O. BUZET

47

Na temelju članka 23. st. 1. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« br. 66/2019.), čl. 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) te čl. 14. st. 2. Izjave o osnivanju TD »Park odvodnja« d.o.o. za javnu odvodnju Buzet (u daljnjem tekstu: »Društvo«, odnosno »Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje«), Skupština Društva donosi

ODLUKU

O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ JAVNE ODVODNJE NA PODRUČJU
GRADA BUZETA

Članak 1.

Ovom se Odlukom na području Grada Buzeta uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne odvodnje Grada Buzeta.

Članak 2.

Ovom Odlukom o naknadi za razvoj (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se detaljnije namjene kojima služi prihod od naknade za razvoj, obveznici plaćanja naknade za razvoj, izuzeća od plaćanja, osnovica plaćanja, visina naknade, način i rokovi uplate naknade za razvoj, nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj, prekršajne odredbe za Isporučitelja vodne usluge javne odvodnje.

Članak 3.

Plaćanje naknade za razvoj od interesa je za jedinicu lokalne samouprave – Grad Buzet.

Naknada za razvoj javne odvodnje uvodi se iz razloga da se osigura ravnomjeran razvoj sustava javne odvodnje području Grada Buzeta.

Ova Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje važenja plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Buzeta.

Članak 4.

Obveznici plaćanja naknade za razvoj su svi obveznici plaćanja cijene vodnih usluga na području Grada Buzeta.

Izuzeće od plaćanja naknade za razvoj javne odvodnje bit će korisnici usluge javne vodoopskrbe koji koriste vodovodni priključak za poljoprivredu-navodnjavanje, te za urbane vrtove i javne zelene površine u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Grada Buzeta.

Članak 5.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan prostorni metar (1 m³) isporučene vode.

Visina naknade za razvoj utvrđuje se u iznosu od 2,00 kn/m³ isporučene vode.

Od plaćanja naknade za razvoj izuzeti su socijalno ugroženi građani koji su taj status stekli sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Članak 6.

Naknada za razvoj se uplaćuje putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

Račune za vodnu uslugu na području Grada Buzeta ispostavlja trgovačko društvo »Istarski vodovod« d.o.o. Buzet, vršitelj vodne usluge javne vodoopskrbe a iste je moguće fakturirati i Isporučitelj vodne usluge ili druga pravna osoba koja je temeljem Ugovora obvezna obračunavati iznos računa javne vodne usluge.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vode odnosno količine vode i iznosa naknade utvrđene člankom 5. ove Odluke.

Članak 7.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 8.

Prihod od naknade za razvoj javne odvodnje je prihod Isporučitelja vodnih usluga Park odvodnja d.o.o. Buzet.

Trgovačko društvo iz čl. 6. st. 2. obvezno je doznačavati Park odvodnji d.o.o. naplaćena sredstva naknade za razvoj sukladno sklopljenom Ugovoru.

Članak 9.

Naknada za razvoj javne odvodnje koristit će se za financiranje projektne i ostale pripremne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih poslova, provođenje potrebnih studijskih analiza za razvoj sustava javne odvodnje, zatim gradnje komunalnih vodnih građevina javne odvodnje u obuhvatu Aglomeracije Buzet, kao i ostalih sustava izvan aglomeracije Buzeta kojim upravlja Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje, a koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne odvodnje sukladno Planu gradnje komunalnih vodnih građevina, te za nabavku potrebne opreme za razvoj sustava javne odvodnje.

Sredstva razvojne koriste se i za financiranje otplate zajmova, kredita i drugih obveza i ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno financijskom planu javnog isporučitelja vodnih usluga, koji se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuju vodne usluge.

Članak 10.

Prikupljanje sredstava od naknade za razvoj te namjensko trošenje tih sredstava sukladno namjenama utvrđenim člankom 9. ove Odluke obavlja Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje na području Grada Buzeta – Park odvodnja d.o.o. Buzet.

Članak 11.

Prava i obveze isporučitelja u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijevaju:

– prikupljanje sredstava od naknade za razvoj na računu Isporučitelja za vodne usluge

– vođenje posebne evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj javne odvodnje na zasebnom kontu

– izrađivanje i dostavljanje Gradu Buzetu godišnja izvješća o obračunatim iznosima, te o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj javne odvodnje

– izrada Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Buzeta

– izrada drugih planova i izvješća na zahtjev Grada Buzeta.

Članak 12.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj Grada Buzeta obavlja Grad Buzet putem povjerenstva kojeg čini članovi resornih Upravnih odjela koji obuhvaćaju djelokrug proračuna i financija, te gospodarenja prostorom i zaštite okoliša.

Članak 13.

Ova se Odluka dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana od donošenja.

Članak 14.

Zakonom su propisane prekršajne odredbe ukoliko javni isporučitelj vodnih usluga obračunava i/ili naplaćuje naknadu za razvoj protivno odredbama čl. 52. st. 3. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, odnosno protivno odredbama ove Odluke, ne objavi ovu Odluku u »Narodnim novinama«, sukladno čl. 52. st. 4. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, ne dostavi ovu Odluku sukladno čl. 52. st. 5. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i ne koristi prihode od naknade za razvoj sukladno čl. 57. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Članak 15.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama Grada Buzeta«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine te će se primjenjivati do opoziva.

Buzet, 31. prosinca 2021.

Za Skupštinu Društva
Damir Kajin, v. r.