Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

NN 6/2022 (14.1.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

53

Na temelju članka 32. stavaka 2. i 3., članka 34., članka 72. stavka 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo i ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, br. 53/18) u članku 1. stavku 2. podstavku 4. riječi: »Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Zavod)« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu Ministarstvo)«.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Prostor se smatra područjem posebnog nadgledanja ako bi osoba koja radi u tom prostoru mogla primiti efektivnu dozu višu od 6 mSv u godini dana ili ekvivalentnu dozu za leću oka višu od 15 mSv u godini dana ili ekvivalentnu dozu za kožu ili ekstremitete višu od 150 mSv u godini dana.

(2) Područjem posebnog nadgledanja mora se proglasiti područje ako je zadovoljen jedan od sljedećih uvjeta:

a) brzina ambijentalnog doznog ekvivalenta usrednjena preko radnog dana prelazi 7,5 µSv/h

b) ruke izloženog radnika mogu se naći u području gdje je osmosatni prosjek brzine doznog ekvivalenta smjera viši od 75 µSv/h

c) postoji rizik širenja radioaktivnog onečišćenja izvan radnog prostora

d) nužno je spriječiti ili neposredno nadzirati pristup neovlaštenim osobama tijekom provedbe djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

e) trenutna brzina ambijentalnog doznog ekvivalenta je viša od 100 µSv/h neovisno što brzina ambijentalnog doznog ekvivalenta usrednjena preko radnog dana ne prelazi 7,5 µSv/h

f) pri radu s izvorima ionizirajućeg zračenja za provjeru kvalitete radiografijom brzina ambijentalnog doznog ekvivalenta usrednjena u minuti je viša od 7,5 µSv/h

(3) Pri uporabi zatvorenih radioaktivnih izvora za brahiterapiju područja izloženosti su:

a) spremišta za privremenu pohranu radioaktivnih izvora u kojima se zatvoreni radioaktivni izvori čuvaju kad se ne koriste

b) prostorije za ozračivanje pacijenta, dok je zatvoreni radioaktivni izvor u prostoriji

c) operacijske dvorane, dok je zatvoreni radioaktivni izvor u operacijskoj dvorani

d) prostorija u kojoj se koristi rendgenski uređaj za dijaskopiju i snimanje koji služi za pozicioniranje zatvorenog radioaktivnog izvora u pacijentu, dok je zatvoreni radioaktivni izvor u prostoriji

e) putovi za vrijeme prijevoza zatvorenih radioaktivnih izvora za brahiterapiju i pacijenta sa zatvorenim radioaktivnim izvorima unesenim u tijelo

(4) Pri uporabi zatvorenih radioaktivnih izvora za terapiju vanjskim ozračivanjem s daljinskim upravljanjem područje izloženosti je prostorija u kojoj se zatvoreni radioaktivni izvor nalazi.

(5) Prostorije u kojima se otvoreni radioaktivni izvori pripravljaju za primjenu ili se čuvaju prije uporabe smatraju se područjem posebnog nadgledanja.

(6) Prostorija u kojoj se pacijentima u svrhu terapije otvorenim radioaktivnim izvorima primjenjuje radionuklid smatra se područjem posebnog nadgledanja.

(7) Čekaonica za bolesnike kojima su primijenjeni otvoreni radioaktivni izvori smatra se područjem posebnog nadgledanja.«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. riječi: »posebnim propisom« zamjenjuju se riječima: »pravilnikom koji propisuje granice ozračenja, preporučeno dozno ograničenje i procjenjivanje osobnog ozračenja«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 3. riječ: »rad« zamjenjuje se riječju: »rada«.

Članak 5.

U članku 12. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, provjeru radioaktivnih onečišćenja iz članka 82. i članka 84. ovoga Pravilnika smije provoditi i nositelj odobrenja.«.

Članak 6.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Minimalni skup parametara koji se ispituju u okviru provjere kvalitete izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme iz stavka 1. ovoga članka, te granice dopuštenih odstupanja pobrojani su u Prilozima 3. do 12. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 7.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Ako posebnim propisima nije određeno drugačije, izvori ionizirajućeg zračenja, uređaji i oprema iz članka 15. stavaka 1. i 5. ovoga Pravilnika moraju se ispitati:

1. jednom godišnje (redovito godišnje ispitivanje)

2. prije njihovog stavljanja u uporabu (prihvatno ispitivanje)

3. u skladu s rokovima ispitivanja određenih parametara koji su pobrojani u Prilozima 3. do 12. ovoga Pravilnika (redovito ispitivanje)

4. nakon obavljenih značajnijih popravaka, preinake ili zamjena dijelova izvora kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja i/ili kvalitetu dijagnostičke informacije ili terapijskog ishoda, a prije ponovnog početka uporabe (prihvatno ispitivanje)

5. prije početka uporabe na novom mjestu uporabe, ako su izvori ionizirajućeg zračenja premješteni s jednog mjesta na drugo (izvanredno ispitivanje)

6. poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene prostorije u kojoj je izvor ionizirajućeg zračenja smješten, a kojima se mogu promijeniti uvjeti zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan te prostorije (izvanredno ispitivanje)

7. prigodom pripreme za kliničku uporabu (izvanredno ispitivanje).

(2) Na izvore ionizirajućeg zračenja koji su po svojim značajkama i namjeni prenosivi izvori ionizirajućeg zračenja ne primjenjuje se odredba stavka 1. točke 5. i 6. ovoga članka.

(3) Na izvore ionizirajućeg zračenja iz članka 15. stavka 5. ne primjenjuju se odredbe stavka 1. točke 3. i 7. ovoga članka.

(4) Izvori iz članka 15. stavka 1. i stavka 5. ovoga Pravilnika moraju se ispitati nakon bilo kojeg događaja koji je mogao oštetiti izvor o čemu se prema potrebi izvješćuje nadležno tijelo.«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 2. točka b) mijenja se i glasi:

»b) medicinski fizičar koji ima najmanje dvije godine iskustva na poslovima ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika, o čemu postoji pisani dokaz ili medicinski fizičar koji ima manje od dvije godine iskustva na poslovima ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika, uz nadzor stručnjaka za medicinsku fiziku«.

U stavku 3. točka b) mijenja se i glasi:

»b) medicinski fizičar koji ima najmanje dvije godine iskustva na poslovima ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika, o čemu postoji pisani dokaz ili medicinski fizičar koji ima manje od dvije godine iskustva na poslovima ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika, uz nadzor stručnjaka za medicinsku fiziku«.

U stavku 4. točka b) mijenja se i glasi:

»b) medicinski fizičar koji ima najmanje dvije godine iskustva na poslovima ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika, o čemu postoji pisani dokaz ili medicinski fizičar koji ima manje od dvije godine iskustva na poslovima ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika, uz nadzor stručnjaka za medicinsku fiziku«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Osposobljenost iz stavka 4. točke d) ovoga članka stječe se redovitim obrazovanjem ili dopunskim obrazovanjem koje provode osobe iz stavka 2. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ispitivanja iz stavka 3. i 4. ovoga članka mogu provoditi i ovlašteni stručni tehnički servisi pri čemu osobe zaposlene u ovlaštenom stručnom tehničkom servisu smiju samostalno provoditi ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika ako imaju najmanje dvije godine iskustva na tim poslovima, o čemu postoji pisani dokaz te do ispunjenja tog uvjeta ispitivanja moraju provoditi pod nadzorom onih zaposlenika ovlaštenog stručnog tehničkog servisa koji udovoljavaju tom uvjetu.«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: »stavak 3.« zamjenjuju se riječima »stavka 4.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 19. mijenja se i glasi:

»Provedba ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme koja se koristi u svrhu provedbe medicinskog ozračenja«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 20. mijenja se i glasi:

»Provedba ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme koja se ne koristi u svrhu provedbe medicinskog ozračenja«.

Članak 11.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Ispitivanje uređaja iz članka 15. stavka 5. ovoga Pravilnika sastoji se od:

a) provjere funkcionalne ispravnosti dijelova izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja ili opreme, dijelova uređaja za daljinsko upravljanje te mogu li se koristiti sukladno proizvođačkim specifikacijama

b) ispitivanja parametara u cilju utvrđivanja udovoljavanja propisanim zahtjevima kvalitete koji su dani međunarodno prihvaćenim standardima i/ili uputama proizvođača.

(2) U slučaju zatvorenih radioaktivnih izvora, osim navedenog u stavku 1. ovoga članka ispitivanje uključuje i ispitivanje s ciljem utvrđivanja mogućeg ispuštanja sadržaja iz zatvorenog radioaktivnog izvora, odnosno radioaktivnog onečišćenja.

(3) Izvori ionizirajućeg zračenja, uređaji i oprema iz članka 15. stavka 5. ovoga Pravilnika ispituju se na mjestu uporabe i u normalnim uvjetima njihove uporabe, a prenosivi izvori ionizirajućeg zračenja mogu se ispitati i na drugom mjestu, ako je tako moguće utvrditi činjenice potrebne za ocjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.

(4) Pravna ili fizička osoba koja proizvede, proda, isporuči, uveze, postavi, iznajmi ili na drugi način obavi drugu vrstu prometa izvorom ionizirajućeg zračenja, uređajem i opremom iz članka 15. stavka 5. ovoga Pravilnika poslije njihove montaže ili ugradnje radioaktivnih izvora u spremnike, odnosno uređaje, a prije predaje tih izvora ionizirajućeg zračenja, uređaja i opreme iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika te zaštitnih spremnika, odnosno uređaja krajnjem korisniku obvezna je osigurati prihvatno ispitivanje.

(5) Tijekom prihvatnog ispitivanja ispituje se udovoljavanje propisanim zahtjevima kvalitete koji su dani međunarodno prihvaćenim standardima i/ili uputama proizvođača.

(6) Izvješće o prihvatnom ispitivanju iz stavka 4. ovoga članka pravna ili fizička osoba iz stavka 4. ovoga članka obvezna je uz ostalu dokumentaciju predati krajnjem korisniku.

(7) Vrijednosti parametara izmjerenih za vrijeme prihvatnog ispitivanja, a označene su kao početne vrijednosti, predstavljaju referentne vrijednosti za provedbu provjere kvalitete.«.

Članak 12.

U članku 25. stavku 3. riječ: »Zavod« zamjenjuju se riječima: »inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost Ministarstva«.

Članak 13.

U članku 26. stavku 9. riječ: »Zavod« zamjenjuju se riječima: »inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost Ministarstva«.

Članak 14.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna ili fizička osoba koja proizvede, proda, isporuči, uveze, postavlja ili ugradi, iznajmi ili na drugi način obavi promet radioaktivnim izvorima mora nositelju odobrenja ili korisniku koji će koristiti radioaktivni izvor obvezno predati:

a) certifikat za radioaktivni izvor

b) certifikat za spremnik ako je korištenje spremnika vezano uz korištenje toga radioaktivnog izvora

c) fotografiju radioaktivnog izvora, za visokoaktivni zatvoreni radioaktivni izvor

d) fotografiju spremnika, za visokoaktivni zatvoreni radioaktivni izvor

e) uputu za rukovanje i održavanje uređaja u koji je ugrađen zatvoreni radioaktivni izvor, na hrvatskom jeziku.«.

U stavku 2. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 3. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječima: »inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost Ministarstva«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 28. mijenja se i glasi:

»Obveze proizvođača, uvoznika i dobavljača potrošačkih proizvoda koji sadrže radioaktivne tvari iznad propisanih granica«.

Članak 16.

U članku 28. stavku 4. riječi: »regulira promet izvorima ionizirajućeg zračenja« zamjenjuju se riječima: »propisuje obavješćivanje, registriranje i odobrenja te promet izvorima ionizirajućeg zračenja«.

U stavku 5. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 29. mijenja se i glasi:

»Očevidnici koje vodi Ministarstvo«.

Članak 18.

U članku 29. stavku 1. riječi: »Zavod je obvezan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je obvezno«.

U stavku 4. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 19.

U članku 30. riječ: »Zavod« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 20.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo vodi očevidnike električnih uređaja i postrojenja koji proizvode ionizirajuće zračenje, koji sadrže najmanje sljedeće podatke:

– podaci o uređaju:

a) proizvođač

b) model

c) serijski ili tvornički broj

d) najveći napon rendgenske cijevi

e) broj rendgenskih cijevi

f) godina proizvodnje

g) godina postavljanja

h) je li uređaj digitalni ili analogni

i) mobilnost uređaja (stacionarni, pokretni, ručni)

j) podaci o snopu ionizirajućeg zračenja – za akcelerator za terapiju u medicini

k) podaci o kolimaciji snopa – za akcelerator za terapiju u medicini

l) namjena rendgenskog uređaja ili akceleratora

– podaci o kućištu i rendgenskoj cijevi (ne primjenjuje se na akceleratore):

1. kućište rendgenske cijevi:

a) proizvođač

b) model

c) serijski broj kućišta

2. rendgenska cijev:

a) proizvođač

b) model

c) serijski broj

– podaci o smještaju.«.

Članak 21.

U članku 33. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U točki 13. na kraju stavlja se točka, a točke 14. i 15. brišu se.

U stavku 3. riječi: »te štitova i balasta od osiromašenog uranija« brišu se.

Članak 22.

U članku 34. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 3. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 23.

U članku 35. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pravna ili fizička osoba koja je proizvela električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje obvezna je voditi evidencije o proizvedenim rendgenskim uređajima, akceleratorima ili drugim električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje koje sadrže sljedeće podatke:

1. model

2. serijski ili tvornički broj

3. maksimalni napon

4. broj rendgenskih cijevi

5. godina proizvodnje

6. namjena

7. datum isporuke

8. naručitelj.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Uvoznik električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje je obvezan voditi evidencije o uvezenim električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje koje sadrže sljedeće podatke:

1. proizvođač

2. model

3. serijski ili tvornički broj

4. maksimalni napon

5. broj rendgenskih cijevi

6. godina proizvodnje

7. namjena

8. datum uvoza

9. datum isporuke

10. naručitelj.«.

U stavcima 5. i 6. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 24.

U članku 36. stavku 1. točki 1. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 2. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 25.

U članku 42. stavak 2. briše se.

Članak 26.

U članku 45. stavku 2. točki a) riječ: »fluoroskopska« zamjenjuje se riječju: »dijaskopska«.

U točki f) riječ: »ispitivanja« zamjenjuje se riječima: »o pregledima«.

Članak 27.

U članku 49. iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Tijekom uporabe rendgenskog uređaja za dijaskopiju pri posebnim postupcima (angiografija, nadzor nad ugradnjom implantata u tijelo pacijenta i sl.) osobe koje su uz pacijenta moraju koristiti i druga zaštitna sredstva, uključujući štitove, paravane i zavjese, kojima se smanjuje njihovo izlaganje ionizirajućem zračenju raspršenom od pacijenta i dijelova rendgenskog uređaja.

(8) Zaštitni učinak zaštitnih sredstava iz stavka 7. ovoga članka mora biti jednakovrijedan učinku olova debljine najmanje 0,4 mm.«.

Članak 28.

U članku 57. stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Zaštitni učinak zaštitnih pregača iz stavaka 11. do 13. ovoga članka mora imati jednakovrijedan učinak olova debljine 0,5 mm.«

Stavci 16. i 17. brišu se.

Članak 29.

U članku 61. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kod električnih uređaja namijenjenih za terapiju u medicini moraju se ugraditi prekidači koji onemogućuju rad uređaja kada je otvoren ulaz u prostoriju u kojoj se obavlja ozračivanje.«.

Stavak 6. briše se.

Članak 30.

U članku 71. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zatvorene radioaktivne izvore, ako je primjenjivo, pribor, spremnik i radne površine treba jednom godišnje provjeriti izravnim mjerenjem pomoću uređaja za mjerenje površinskog radioaktivnog onečišćenja ili uzimanjem briseva i naknadnim mjerenjem kojim se utvrđuje prisutnost radionuklida u brisu radi utvrđivanja mogućeg ispuštanja radioaktivnog sadržaja, odnosno radioaktivnog onečišćenja.«.

Članak 31.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»Mjere ograničenja kretanja i zadržavanja u radioaktivno onečišćenom području moraju se provoditi sve dok se ne obavi cjelovito čišćenje i dok se mjerenjem ne potvrdi da je radioaktivno onečišćenje ispod granica propisanih u Prilogu 19. ovoga Pravilnika.«

Članak 32.

Naslov iznad članka 86. i članak 86. brišu se.

Članak 33.

U članku 130. stavku 3. riječi: »ravnatelja Zavoda« zamjenjuju se riječima: »ministra unutarnjih poslova«.

Članak 34.

U članku 132. stavku 4. iza riječi: »na mjestima« dodaju se riječi: »rada i«.

U stavku 5. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 35.

U članku 133. stavcima 1., 2. i 3. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 36.

U članku 134. stavku 1. riječi: »na ulaznim vratima« zamjenjuju se riječima »iznad ulaznih vrata«.

Članak 37.

U članku 143. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 38.

U Prilogu 1. Tablica 2. mijenja se i glasi:

»Tablica 2.

UKUPNE VRIJEDNOSTI AKTIVNOSTI I KONCENTRACIJE AKTIVNOSTI ZA IZUZEĆE BILO KOJE VRSTE MATERIJALA U UMJERENIM KOLIČINAMA

RadionuklidKoncentracija aktivnosti
(kBq kg
-1)
Aktivnost
(Bq)
H-31 E 61 E 9
Be-71 E 31 E 7
C-141 E 41 E 7
O-151 E 21 E 9
F-181 E 11 E 6
Na-221 E 11 E 6
Na-241 E 11 E 5
Si-311 E 31 E 6
P-321 E 31 E 5
P-331 E 51 E 8
S-351 E 51 E 8
Cl-361 E 41 E 6
Cl-381 E 11 E 5
Ar-371 E 61 E 8
Ar-411 E 21 E 9
K-401 E 21 E 6
K-421 E 21 E 6
K-431 E 11 E 6
Ca-451 E 41 E 7
Ca-471 E 11 E 6
Sc-461 E 11 E 6
Sc-471 E 21 E 6
Sc-481 E 11 E 5
V-481 E 11 E 5
Cr-511 E 31 E 7
Mn-511 E 11 E 5
Mn-521 E 11 E 5
Mn-52 m1 E 11 E 5
Mn-531 E 41 E 9
Mn-541 E 11 E 6
Mn-561 E 11 E 5
Fe-521 E 11 E 6
Fe-551 E 41 E 6
Fe-591 E 11 E 6
Co-551 E 11 E 6
Co-561 E 11 E 5
Co-571 E 21 E 6
Co-581 E 11 E 6
Co-58 m1 E 41 E 7
Co-601 E 11 E 5
Co-60 m1 E 31 E 6
Co-611 E 21 E 6
Co-62 m1 E 11 E 5
Ni-591 E 41 E 8
Ni-631 E 51 E 8
Ni-651 E 11 E 6
Cu-641 E 21 E 6
Zn-651 E 11 E 6
Zn-691 E 41 E 6
Zn-69 m1 E 21 E 6
Ga-721 E 11 E 5
Ge-711 E 41 E 8
As-731 E 31 E 7
As-741 E 11 E 6
As-761 E 21 E 5
As-771 E 31 E 6
Se-751 E 21 E 6
Br-821 E 11 E 6
Kr-741 E 21 E 9
Kr-761 E 21 E 9
Kr-771 E 21 E 9
Kr-791 E 31 E 5
Kr-811 E 41 E 7
Kr-83 m1 E 51 E 12
Kr-851 E 51 E 4
Kr-85 m1 E 31 E 10
Kr-871 E 21 E 9
Kr-881 E 21 E 9
Rb-861 E 21 E 5
Sr-851 E 21 E 6
Sr-85 m1 E 21 E 7
Sr-87 m1 E 21 E 6
Sr-891 E 31 E 6
Sr-90 (2)1 E 21 E 4
Sr-911 E 11 E 5
Sr-921 E 11 E 6
Y-901 E 31 E 5
Y-911 E 31 E 6
Y-91 m1 E 21 E 6
Y-921 E 21 E 5
Y-931 E 21 E 5
Zr-93 (2)1 E 31 E 7
Zr-951 E 11 E 6
Zr-97 (2)1 E 11 E 5
Nb-93 m1 E 41 E 7
Nb-941 E 11 E 6
Nb-951 E 11 E 6
Nb-971 E 11 E 6
Nb-981 E 11 E 5
Mo-901 E 11 E 6
Mo-931 E 31 E 8
Mo-991 E 21 E 6
Mo-1011 E 11 E 6
Tc-961 E 11 E 6
Tc-96 m1 E 31 E 7
Tc-971 E 31 E 8
Tc-97 m1 E 31 E 7
Tc-991 E 41 E 7
Tc-99 m1 E 21 E 7
Ru-971 E 21 E 7
Ru-1031 E 21 E 6
Ru-1051 E 11 E 6
Ru-106 (2)1 E 21 E 5
Rh-103 m1 E 41 E 8
Rh-1051 E 21 E 7
Pd-1031 E 31 E 8
Pd-1091 E 31 E 6
Ag-1051 E 21 E 6
Ag-108 m1 E 11 E 6
Ag-110 m1 E 11 E 6
Ag-1111 E 31 E 6
Cd-1091 E 41 E 6
Cd-1151 E 21 E 6
Cd-115 m1 E 31 E 6
In-1111 E 21 E 6
In-113 m1 E 21 E 6
In-114 m1 E 21 E 6
In-115 m1 E 21 E 6
Sn-1131 E 31 E 7
Sn-1251 E 21 E 5
Sb-1221 E 21 E 4
Sb-1241 E 11 E 6
Sb-1251 E 21 E 6
Te-123 m1 E 21 E 7
Te-125 m1 E 31 E 7
Te-1271 E 31 E 6
Te-127 m1 E 31 E 7
Te-1291 E 21 E 6
Te-129 m1 E 31 E 6
Te-1311 E 21 E 5
Te-131 m1 E 11 E 6
Te-1321 E 21 E 7
Te-1331 E 11 E 5
Te-133 m1 E 11 E 5
Te-1341 E 11 E 6
I-1231 E 21 E 7
I-1251 E 31 E 6
I-1261 E 21 E 6
I-1291 E 21 E 5
I-1301 E 11 E 6
I-1311 E 21 E 6
I-1321 E 11 E 5
I-1331 E 11 E 6
I-1341 E 11 E 5
I-1351 E 11 E 6
Xe-131 m1 E 41 E 4
Xe-1331 E 31 E 4
Xe-1351 E 31 E 10
Cs-1291 E 21 E 5
Cs-1311 E 31 E 6
Cs-1321 E 11 E 5
Cs-134 m1 E 31 E 5
Cs-1341 E 11 E 4
Cs-1351 E 41 E 7
Cs-1361 E 11 E 5
Cs-137 (2)1 E 11 E 4
Cs-1381 E 11 E 4
Ba-1311 E 21 E 6
Ba-1331 E 21 E 6
Ba-140 (2)1 E 11 E 5
La-1401 E 11 E 5
Ce-1391 E 21 E 6
Ce-1411 E 21 E 7
Ce-1431 E 21 E 6
Ce-144 (2)1 E 21 E 5
Pr-1421 E 21 E 5
Pr-1431 E 41 E 6
Nd-1471 E 21 E 6
Nd-1491 E 21 E 6
Pm-1471 E 41 E 7
Pm-1491 E 31 E 6
Sm-1511 E 41 E 8
Sm-1531 E 21 E 6
Eu-1521 E 11 E 6
Eu-152 m1 E 21 E 6
Eu-1541 E 11 E 6
Eu-1551 E 21 E 7
Gd-1531 E 21 E 7
Gd-1591 E 31 E 6
Tb-1601 E 11 E 6
Dy-1651 E 31 E 6
Dy-1661 E 31 E 6
Ho-1661 E 31 E 5
Er-1691 E 41 E 7
Er-1711 E 21 E 6
Tm-1701 E 31 E 6
Tm-1711 E 41 E 8
Yb-1751 E 31 E 7
Lu-1771 E 31 E 7
Hf-1811 E 11 E 6
Ta-1821 E 11 E 4
W-1811 E 31 E 7
W-1851 E 41 E 7
W-1871 E 21 E 6
Re-1861 E 31 E 6
Re-1881 E 21 E 5
Os-1851 E 11 E 6
Os-1911 E 21 E 7
Os-191 m1 E 31 E 7
Os-1931 E 21 E 6
Ir-1901 E 11 E 6
Ir-1921 E 11 E 4
Ir-1941 E 21 E 5
Pt-1911 E 21 E 6
Pt-193 m1 E 31 E 7
Pt-1971 E 31 E 6
Pt-197 m1 E 21 E 6
Au-1981 E 21 E 6
Au-1991 E 21 E 6
Hg-1971 E 21 E 7
Hg-197 m1 E 21 E 6
Hg-2031 E 21 E 5
Tl-2001 E 11 E 6
Tl-2011 E 21 E 6
Tl-2021 E 21 E 6
Tl-2041 E 41 E 4
Pb-2031 E 21 E 6
Pb-210 (2)1 E 11 E 4
Pb-212 (2)1 E 11 E 5
Bi-2061 E 11 E 5
Bi-2071 E 11 E 6
Bi-2101 E 31 E 6
Bi-212 (2)1 E 11 E 5
Po-2031 E 11 E 6
Po-2051 E 11 E 6
Po-2071 E 11 E 6
Po-2101 E 11 E 4
At-2111 E 31 E 7
Rn-220 (2)1 E 41 E 7
Rn-222 (2)1 E 11 E 8
Ra-223 (2)1 E 21 E 5
Ra-224 (2)1 E 11 E 5
Ra-2251 E 21 E 5
Ra-226 (2)1 E 11 E 4
Ra-2271 E 21 E 6
Ra-228 (2)1 E 11 E 5
Ac-2281 E 11 E 6
Th-226 (2)1 E 31 E 7
Th-2271 E 11 E 4
Th-228 (2)1 E 01 E 4
Th-229 (2)1 E 01 E 3
Th-2301 E 01 E 4
Th-2311 E 31 E 7
Th-234 (2)1 E 31 E 5
Pa-2301 E 11 E 6
Pa-2311 E 01 E 3
Pa-2331 E 21 E 7
U-2301 E 11 E 5
U-2311 E 21 E 7
U-232 (2)1 E 01 E 3
U-2331 E 11 E 4
U-2341 E 11 E 4
U-235 (2)1 E 11 E 4
U-2361 E 11 E 4
U-2371 E 21 E 6
U-238 (2)1 E 11 E 4
U-2391 E 21 E 6
U-2401 E 31 E 7
U-240 (2)1 E 11 E 6
Np-237 (2)1 E 01 E 3
Np-2391 E 21 E 7
Np-2401 E 11 E 6
Pu-2341 E 21 E 7
Pu-2351 E 21 E 7
Pu-2361 E 11 E 4
Pu-2371 E 31 E 7
Pu-2381 E 01 E 4
Pu-2391 E 01 E 4
Pu-2401 E 01 E 3
Pu-2411 E 21 E 5
Pu-2421 E 01 E 4
Pu-2431 E 31 E 7
Pu-2441 E 01 E 4
Am-2411 E 01 E 4
Am-2421 E 31 E 6
Am-242 m (2)1 E 01 E 4
Am-243 (2)1 E 01 E 3
Cm-2421 E 21 E 5
Cm-2431 E 01 E 4
Cm-2441 E 11 E 4
Cm-2451 E 01 E 3
Cm-2461 E 01 E 3
Cm-2471 E 01 E 4
Cm-2481 E 01 E 3
Bk-2491 E 31 E 6
Cf-2461 E 31 E 6
Cf-2481 E 11 E 4
Cf-2491 E 01 E 3
Cf-2501 E 11 E 4
Cf-2511 E 01 E 3
Cf-2521 E 11 E 4
Cf-2531 E 21 E 5
Cf-2541 E 01 E 3
Es-2531 E 21 E 5
Es-2541 E 11 E 4
Es-254 m1 E 21 E 6
Fm-2541 E 41 E 7
Fm-2551 E 31 E 6(1) Izuzete su kalijeve soli u količinama manjima od 1000 kg.

(2) Radionuklidi roditelji i njihovi potomci čija se raspodjela doze uzima u obzir prilikom procjene doze (čime se zahtijeva da se u obzir uzimaju samo granične vrijednosti za izuzimanje dane za radionuklid roditelj) dani su u sljedećoj tablici:

Radionuklid roditeljPotomak
Sr-90Y-90
Zr-93Nb-93 m
Zr-97Nb-97
Ru-106Rh-106
Ag-108 mAg-108
Cs-137Ba-137 m
Ba-140La-140
Ce-144Pr-144
Pb-210Bi-210, Po-210
Pb-212Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Bi-212Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Rn-220Po-216
Rn-222Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Ra-226Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228Ac-228
Th-226Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-229Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-234Pa-234 m
U-230Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
U-235Th-231
U-238Th-234, Pa-234 m
U-240Np-240 m
Np237Pa-233
Am-242 mAm-242
Am-243Np-239


Članak 39.

Prilog 3. mijenja se i glasi:

»PRILOG 3.

PARAMETRI KOJI SE ISPITUJU, MINIMALNI ZAHTJEVI NA PARAMETRE KAO I GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA TE ROKOVI ISPITIVANJA ZA RENDGENSKE UREĐAJE KOJI SE KORISTE ZA DIJAGNOSTIČKE I INTERVENCIJSKE POSTUPKE U MEDICINI I DENTALNOJ MEDICINI TE PRATEĆIH SUSTAVA ZA DOBIVANJE DIJAGNOSTIČKE INFORMACIJE, ODNOSNO TERAPIJSKOG ISHODA

U sljedećim tablicama dani su parametri koji se ispituju, minimalni zahtjevi na parametre, kao i granice dopuštenih odstupanja te rokovi ispitivanja za uređaje koji se koriste za dijagnostičke i intervencijske postupke u medicini i dentalnoj medicini te pratećih sustava za dobivanje dijagnostičke informacije, odnosno terapijskog ishoda. Parametri su zasnovani na dokumentu Europske komisije Radiation Protection No. 162 te i način mjerenja mora biti prilagođen referencama danim u istom dokumentu.

Tablica 1.

RENDGENSKI UREĐAJ ZA SNIMANJE

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJAUčestalost ispitivanja
GodišnjeMjesečnoDnevnoNapomena
Visoki napon na rendgenskoj cijevi
Točnost< 10 % ili 10kVp, štogod je manjeX


Varijacija sa strujom kroz rendgensku cijev< 10 %X


Ponovljivost< 5 %X


Sloj poluapsorpcije (HVL)
50 kV>1,8 (1,5*) mm AlX


60 kV>2,2 (1,8*) mm AlX

70 kV>2,5 (2,1*) mm AlX

80 kV>2,9 (2,3*) mm AlX

90 kV>3,2 (2,5*) mm AlX

100 kV>3,6 (2,7*) mm AlX

110 kV>3,9 (3,0*) mm AlX

120 kV>4,3 (3,2*) mm AlX

Dozimetrijske karakteristike
Vrijednost doze po mAs pri 80 kV i filtraciji 2,5 mm Al na 1 m udaljenosti (Y)

25 μ Gy/mAs < Y

80 μ Gy/mAs > Y

X

Nominalni napon mora biti što je moguće bliže 80 kV
Postojanost doznog izlaza uz nepromijenjene postavkeOdstupanje od srednje vrijednosti mjerenja manje od 20%X


Ponovljivost doznog izlaza u μGy/mAs za raspon mA i mAs vrijednostiOdstupanje od srednje vrijednosti mjerenja manje od 20%X

Nepromjenjivi kV
Vrijeme ekspozicije
Točnost

< 20 % za t > 100 ms

< 30% za t < 100 ms

X

Geometrija polja zračenja
Sukladnost svjetlosnog polja i polja zračenja

Suma u glavnim smjerovima

< 3 % udaljenosti

žarište-prijemnik slike

XX

Sukladnost svjetlosnog polja i centra rešetkeOdstupanje centra svjetlosnog polja i centra rešetke < 1% udaljenosti žarište-prijamnik slikeX


Okomitost snopa zračenja i prijemnika slike< 1,5º otklona od okomitog položajaXX

Kolimacija polja zračenja
Automatska kolimacija

< 2 % udaljenosti

žarište – prijemnik slike

u svim smjerovima.

Unutar granica prijemnika slike.

XX

Rešetka
ArtefaktiNeprihvatljiviXXX
PokretljivostNe smije biti vidljivaXXX
Indikator doze
Kalibracija integriranog «indikatora doze« (točnost DAP/KAP metra)Ukupna nesigurnost < ±25%X


Propuštanje zračenja
Propuštanje zračenjaKa (1m) < 1 mGy/h na maksimalnoj ekspoziciji specificiranoj od proizvođačaX


FILM/FOLIJA SUSTAVI
Automatska kontrola ekspozicije (AEC)
Ograničenje naboja kroz rendgensku cijev< 600 mAsX


Ograničenje vremena ekspozicije< 6 sX


Ponovljivost doze u snopu< 10 %X


Ujednačenost komorica AEC< 0,5 optičke gustoće (OD) od srednje vrijednosti za sve komoriceXX
Iznimka ako su komorice kalibrirane različito zbog izvedbe uređaja
Kompenzacija atenuacije u snopu zračenja

< 0,3 OD

od srednje vrijednosti za sve mjerene debljine

XX

Kompenzacija visokog napona na cijevi

<0,2 OD

od srednje vrijednosti za sve mjerene vrijednosti kV

XX
Korak 20 kV pri 20 cm tkivno ekvivalentnog materijala
Kvaliteta slike
Razlučivanje> 1,6 lp / mmXX
Test se izvodi sa 20 cm PMMA između testnog objekta i receptora slike ili s atenuacijskim materijalom prema preporuci proizvođača
Kaseta, folija i film
Optičko zacrnjenje referentne snimke0.9 < OD < 1.4XXX
Referentna snimka fantomaOdstupanje od referentne vrijednosti mAs ± 10%XXX
Ponovljivost optičkog zacrnjenjaOdstupanje < 0,3 od referentne vrijednostiXX

Kaseta i folijaNema vidljivih oštećenjaXXX
Kontakt film/folijaJednolika gustoća bez gubitka oštrineX


KOMPJUTORIZIRANA RADIOGRAFIJA (CR)
Automatska kontrola ekspozicije (AEC)
Ograničenje naboja kroz rendgensku cijev< 600 mAsX


Provjera doze na prijamniku slike u AEC načinu rada< 10 µGyX


Ponovljivost AECOdstupanje doznog indeksa ili mjerene kerme < 40% od srednje vrijednosti svih mjerenja

X
Kompenzacija atenuacije u snopu zračenjaOdstupanje doznog indeksa ili mjerene kerme < 40% od srednje vrijednosti svih mjerenjaXX

Kaseta i PSP folija
Stanje kasete i folijeNema vidljivih oštećenjaXX

Kvaliteta slike
Tamni šum (dark noise)Prema uputama proizvođača CR sustavaX


Signal transfer properties (STP)Veza ne smije biti nepoznata ili složenaX


Efikasnost brisanja< 1%X


Ponovljivost doznog indeksaOdstupanje od referentne vrijednosti < 20%XXX
Provjera točnosti udaljenosti na snimciOdstupanje < 4%X


Razlučivanje

>2,8 lp/mm za dozu<10µGy

>2,4 lp/mm za dozu<5µGy

XX

KontrastPrema preporuci proizvođača fantomaXX

DIGITALNA RADIOGRAFIJA (DR)
Automatska kontrola ekspozicije (AEC)
Granica prekoračenja ekspozicije600 mAsVerifikacija receptora zrak – kerma< 10 µGyPonovljivost AECOdstupanje doznog indeksa ili mjerene kerme < 40% od srednje vrijednosti svih mjerenjaXX
Kvaliteta slike
Tamni šum (dark noise)Ne smije biti pretjeranog šuma u sistemuX

Ukoliko je primjenjivo
Signal transfer properties (STP)Veza ne smije biti nepoznata ili složenaX

Ukoliko je primjenjivo
Zadržavanje slike (ghost image)< 1%X

Ukoliko je primjenjivo
Ponovljivost doznog indeksaOdstupanje od referentne vrijednosti < 20%XXX
Provjera točnosti udaljenosti na snimciOdstupanje < 4%X


Razlučivanje

>2,8 lp/mm za dozu ≤ 10µGy

>2,4 lp/mm za dozu ≤ 5µGy

XX

KontrastPrema preporuci proizvođača fantomaXX
*Vrijedi za uređaje proizvedene prije 2012. godine

Tablica 2.

RENDGENSKI UREĐAJ ZA SNIMANJE DOJKE (MAMOGRAFIJU)

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJAUčestalost ispitivanja
GodišnjeMjesečnoDnevnoNapomene
Visoki napon na rendgenskoj cijevi
Odstupanje visokog napona< 2 kVX


Sloj poluapsorpcije pri 25 kV (tipične vrijednosti)
Mo Mo0,32 ± 0,02X


Mo Rh0,38 ± 0,02X


Rh Rh0,37 ± 0,02X


W Rh0,50 ± 0,03X


W Ag0,51 ± 0,03X


W Al (0,5 mm)0,34 ± 0,03X


W Al (0,7 mm)0,42 ± 0,03X


Sloj poluapsorpcije pri 28 kV (tipične vrijednosti)
Mo Mo0,35 ± 0,02X


Mo Rh0,42 ± 0,02X


Rh Rh0,42 ± 0,02X


W Rh0,53 ± 0,03X


W Ag0,58 ± 0,03X


W Al (0,5 mm)0,39 ± 0,03X


W Al (0,7 mm)0,49 ± 0,03X


Sloj poluapsorpcije pri 31 kV (tipične vrijednosti)
Mo Mo0,38 ± 0,02X


Mo Rh0,45 ± 0,02X


Rh Rh0,45 ± 0,02X


W Rh0,56 ± 0,03X


W Ag0,61 ± 0,03X


W Al (0,5 mm)0,44 ± 0,03X


W Al (0,7 mm)0,55 ± 0,03X


Sloj poluapsorpcije pri 34 kV (tipične vrijednosti)
Mo Mo0,40 ± 0,02X


Mo Rh0,47 ± 0,02X


Rh Rh0,47 ± 0,02X


W Rh0,59 ± 0,03X


W Ag0,64 ± 0,03X


W Al (0,5 mm)0,49 ± 0,03X


W Al (0,7 mm)0,61 ± 0,03X


Sloj poluapsorpcije pri 37 kV (tipične vrijednosti)
W Rh0,62 ± 0,03X


W Ag0,67 ± 0,03X


W Al (0,5 mm)0,53 ± 0,03X


W Al (0,7 mm)0,66 ± 0,03X


Dozimetrijske značajke
Dozni izlaz rendgenske cijevi

Dosljednost s kV

bolja od 20 %

X


Ki za referentnu snimku< 10 mGyX

28 kV, 4,5 cm PMMA
Srednja glandularna doza*

< 1 mGy za 2 cm PMMA

< 1,5 mGy za 3 cm PMMA

< 2 mGy za 4 cm PMMA

< 2,5 mGy za 4,5 cm PMMA

< 3 mGy za 5 cm PMMA

< 4,5 mGy za 6 cm PMMA

< 6,5 mGy za 7 cm PMMA

X

28 kV, 4,5 cm PMMA
Geometrija polja zračenja
Poravnanje polja zračenja i detektora slike< 5 mmXX

Kompresija
Sila kompresije< 300 N; Uređaji s automatskim podešavanjem kompresije: između 150 N i 200 NXX

Dosljednost< 20 NXX

Rešetka
ArtefaktiNe postoje artefakti koji mogu utjecati na dijagnostičku informacijuXXX
PokretljivostNe smije biti vidljivaXXX
Zahtjevi na kombinaciju film – kaseta
Razlučivanje> 12 lp/mmX


Referentna snimka1,3 < OD < 2,1XXXpri 28 kV uz 45 mm PMMA fantom
Kontakt film – folija< 1 cm2 lošeg kontaktaX


Prag vidljivog kontrasta< 1,5% za objekt 5-6 mmX


Automatska kontrola ekspozicije (AEC): film – kaseta
AEC kratkoročna ponovljivost< 15 % varijacije u mAsXXX
Kompenzacija debljine pri 2, 4 i 6 cm PMMA

≤ 0,15 OD u odnosu na 4 cm PMMA fantom (AEC) ili

≤ 0,35 OD za cijeli raspon (AAEC)

XX

Kompenzacija visokog napona na rendgenskoj cijevi uz 4 cm PMMA fantom

< 0,35 OD

za cijeli raspon (AEC)

XX

Zahtjevi na uređaje za digitalnu mamografiju
Prag vidljivog kontrasta

< 0,85% za objekt 5-6 mm

< 2,35 % za objekt 0,5 mm

< 5,45 % za objekt 0,25 mm

< 23 % za objekt 0,1 mm

X

Kliničke ekspozicije koristeći ekvivalent 5 cm PMMA (moralo bi biti dostižno MGD<3mGy) ili ekvivalentno ograničenje (ovisno o fantomu)

Test se može zamijeniti drugim validiranim ekvivalentnim testom.

Automatska kontrola ekspozicije (AEC) – digitalna mamografija
AEC kratkoročna ponovljivost< 5 % varijacije u mAsXXX
Kompenzacija debljine

Odnos kontrast/šum

> 115 % za 2 cm PMMA

> 110 % za 3 cm PMMA

> 105 % za 4 cm PMMA

> 103 % za 4,5 cm PMMA

> 100 % za 5 cm PMMA

> 95 % za 6 cm PMMA

> 90 % za 7 cm PMMA

X

CNR izračunat iz 5 cm PMMA i 0.2 mm Al pri ekspoziciji na kojoj dobivena CNR vrijednost prolazi kao kriterij postavljen kao referentni

Test se može zamijeniti drugim validiranim ekvivalentnim testom.
* U slučaju neudovoljavanja ovom kriteriju, potrebno je provjeriti može li se protokol snimanja optimizirati jer problem nije nužno izazvan opremom.

Tablica 3.

RENDGENSKI UREĐAJ ZA DIJASKOPIJU

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJAUčestalost ispitivanja
GodišnjeMjesečnoDnevnoNapomene
Omjer površina polja zračenja/površina slikePovršina polja zračenja < 1,25 površine slikeX


KolimacijaOdstupanje < 3% od SID udaljenosti u lateralnim ili longotudinalnim smjerovima ili < 4% za sumu dva smjeraX


Razlučivanje visokog kontrasta

> 0,8 lp/mm za polja veličine >25 cm

> 1 lp/mm za polja manja od 25 cm

> 1,2 lp/mm za kardio sustave

XX

Prag vidljivog kontrasta< 4 %XX

Vremenski alarm za dijaskopijuKontinuiran zvuk do manualnog prekidaX


Sloj poluapsorpcije (HVL)
50 kV>1,8 (1,5*) mm AlX


60 kV>2,2 (1,8*) mm AlX


70 kV>2,5 (2,1*) mm AlX


80 kV>2,9 (2,3*) mm AlX


90 kV>3,2 (2,5*) mm AlX


100 kV>3,6 (2,7*) mm AlX


110 kV>3,9 (3,0*) mm AlX


120 kV>4,3 (3,2*) mm AlX


Dozimetrijske značajke
Kalibracija indikatora doze (DAP/KAP)< 35 %X

Točnost od 35 posto se odnosi na vrijednosti iznad 2,5 Gycm2, 100 mGy ili 6 mGy/min
Brzina doze na površini pacijenta pri dijaskopiji

< 50 mGy/min za klasično pojačalo slike

< 100 mGy/min za digitalni detektor

X

‘Normal’ način rada
Brzina doze na površini pacijenta pri akviziciji scena

< 2 mGy po snimci

< 0,2 mGy po snimci za kardio sustave

X

‘Normal’ način rada
Brzina doze na površini detektora – dijaskopija< 1 µGy/sX

‘Normal’ način rada, Cu ili Al atenuator, bez rešetke
Doza na površini detektora pri akviziciji scena

< 5 µGy/snimci

Za kardio sustave

< 0.5 µG /snimci

X

‘Normal’ način rada, Cu ili Al atenuator, bez rešetke


*Vrijedi za uređaje proizvedene prije 2012. godine

Tablica 4.

RENDGENSKI UREĐAJ ZA KOMPJUTORIZIRANU TOMOGRAFIJU (CT)

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJAUčestalost ispitivanjaNapomene
GodišnjeMjesečnoDnevno
Dozimetrijske karakteristike
CTDI HEAD±20 % od proizvođačke specifikacijeX

Kod prihvatnog ispitivanja, najmanje za dvije različite kombinacije kV, debljine sloja i broja slojeva
CTDI BODY± 20 % od proizvođačke specifikacijeX

CTDI AIR

±20 % ispitivanja prihvaćanja ili

± 20 % od proizvođačke specifikacije

X


CTDIvol za odabrane kliničke protokole*

Standardna glava, odrasli < 80 mGy

Abdomen, odrasli < 30 mGy

Abdomen, djeca starosti do 5 godina < 25 mGy

X


Debljina sloja (klinički korištene vrijednosti)
Debljina sloja

Odstupanje:

< 0,5 mm za debljinu sloja < 1 mm;

50 % za debljinu sloja između 1 i 2 mm;

< 1 mm za debljinu sloja > 2 mm

X


Kvaliteta slike
Šum± 15 % od referentne vrijednostiXXX
Homogenost CT brojeva

Odstupanje < 10 HU za vodu promjera < 20 cm

< 20 HU za vodu promjera > 20 cm

XXXDruge vrijednosti za druge materijale
Točnost CT brojevaVoda: ±10 HU za vodu do promjera 30cmX

Druge vrijednosti za druge materijale
Točnost laseraOdstupanje manje od 5 mmXX

Točnost topogramaOdstupanje manje od 2 mmXX

Prostorna rezolucija

Odstupanje od proizvođačke specifikacije <10%

ili 0.5 lp/mm, ovisno što je veće

X

Mora se koristiti metodologija mjerenja koju je specificirao proizvođač

* U slučaju neudovoljavanja ovom kriteriju, potrebno je provjeriti može li se protokol snimanja optimizirati jer problem nije nužno izazvan opremom.

Tablica 5.

RENDGENSKI UREĐAJ ZA DENZITOMETRIJU

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJAUčestalost ispitivanjaNapomena
GodišnjeMjesečnoDnevno
Ulazna kožna doza± 35 % od tvorničke specifikacije ili < 500 µGy za pregled kralježniceX


BMD točnost±3% od specifikacije proizvođačaXXXStandardni protokol s proizvođačkim fantomom

Tablica 6.

RENDGENSKI UREĐAJ ZA SNIMANJE ZUBI

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJAUčestalost ispitivanja
GodišnjeMjesečnoDnevno
Generator
Odstupanje visokog napona< 10 %X

Točnost vremena ekspozicije< 20 %X

Preciznost vremena ekspozicije< 10 %X
Odstupanje doznog izlaza od linearnosti< 10 %X

Ponovljivost doznog izlazaOdstupanje od srednje vrijednosti <20%X

HVL

Za < 70 kVp, HVL > 1,5

Za ostale sustave vidi Tablicu 1.

X

RazlučivanjePrema specifikacijama proizvođačaPrema uputama proizvođača
KontrastPrema specifikacijama proizvođačaPrema uputama proizvođača
Ciljano snimanje zubi
Kerma u zraku na kraju tubusa za tipičnu snimku – gornji molari*< 4 mGyX

Panoramski uređaji
Kerma-površina produkt za tipičnu kliničku ekspoziciju*< 100 mGy/cm2 ili u skladu s nacionalnim DRL-omX

Kefalometrija
Ulazna kerma za lubanju AP/PA *< 3 mGyX

Ulazna kerma za lubanju lateralno*< 1,5 mGyX

Udaljenost žarište-površina pacijenta> 1,5 mX


* U slučaju neudovoljavanja ovom kriteriju, potrebno je provjeriti može li se protokol snimanja optimizirati jer problem nije nužno izazvan opremom.

Tablica 7.

DENTALNI CBCT UREĐAJ

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJAUčestalost ispitivanja
GodišnjeMjesečnoDnevnoNapomene
Visoki napon na rendgenskoj cijeviVidi tablicu 1.X

Koliko je primjenjivo
Kalibracija indikatora doze (DAP/KAP)Vidi tablicu 3.X

Koliko je primjenjivo
Polje (FOV)manje od veličine detektoraX


Geometrijska točnost< 1 mmX


ŠumOdstupanje od referentne vrijednosti <25%X


RazlučivanjeVeće od 1 lp/mmX

U visokorezolucijskom modu koristeći visokokontrastni rezolucijski uzorak
Vrijednosti gustoće vokselaPrema specifikacijam proizviđača ili <25% razlike vode i zrakaX

Prema EFOMP, 2017 QC protokolu
Razlučivanje niskog kontrasta (CNR)Odstupanje referentne vrijednosti <40%X

Prema EFOMP, 2017 QC protokolu
ArtefaktiNe postoje artefakti koji mogu utjecati na dijagnostičku informacijuXXX

Tablica 8.

SUSTAV ZA RAZVIJANJE FILMOVA, TAMNA KOMORA

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJAUčestalost ispitivanja
GodišnjeMjesečnoDnevno
Uređaj za razvijanje
Bazično zacrnjenje filmaOD < 0,3XXX
Indeks brzine1,2 ± 0,3XXX
Indeks kontrasta1 ± 0,3XXX
Film, folija, tamna komora
Kaseta i folijaNema vidljivih artefakataXXX
Homogenost folije

< 10 % ili

< 0,3 OD preko cijelog filma

XX
Kontakt filma i folijeBez gubitka oštrineX

Sigurnosna rasvjeta tamne komoreFilm izložen dvostrukom vremenu uobičajenog rukovanja ne smije pokazivati dodatno ambijentalno svjetlo – dodatno zacrnjenje mora biti < 0,05 ODX

Ambijentalno svjetlo< 100 luxXTablica 9.

UREĐAJ ZA GLEDANJE SLIKE (NEGATOSKOP)

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJAUčestalost ispitivanja
GodišnjeMjesečnoDnevno
Osvijetljenost

>1000 cd/m2

Mamografija:

3000 do 6000 cd/m2

X

Jednoličnost< 30 %X

Osvjetljenje u prostoriji

< 150 lux

Mamografija:

< 50 lux

X


Tablica 10.

DIJAGNOSTIČKI MONITORI

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJAUČESTALOST ISPITIVANJANAPOMENA
Ambijentalno osvjetljenje

25 – 75 lux

Mamografske radne stanice < 10 lux

GodišnjeVidi AAPM RPT 270 i EUREF 4
Provjera kalibracijske krivulje

primarni monitori 10 % od DICOM GSDF krivulje

sekundarni monitori 10 % od inicijalnih vrijednosti

GodišnjeVidi AAPM RPT 270
Provjera odziva svjetlineobjekti niskog kontrasta moraju biti vidljivi u svim područjimaGodišnjeVidi AAPM RPT 270
Jednoličnost osvijetljenosti monitora

Odstupanje < 30 %

U slučaju monitora koji se koriste za očitavanje mamografskih snimki razlika osvijetljenosti uparenih monitora

(središnja područja) ≤ 10 %

GodišnjeVidi AAPM RPT 270 i IAEA HHS 17
ŠumRazina šuma ne utječe na dijagnostičku informacijuGodišnjeVidi AAPM RPT 270
Uniformnost kromatičnosti monitoraNe smije biti značajnih odstupanja u boji za svaki monitor, niti među različitim monitorimaGodišnjeVidi AAPM RPT 270

Članak 40.

Prilog 4. mijenja se i glasi:

»PRILOG 4.

PARAMETRI KOJI SE ISPITUJU, MINIMALNI ZAHTJEVI NA PARAMETRE KAO I GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA TE ROKOVI ISPITIVANJA ZA RENDGENSKE UREĐAJE I AKCELERATORE ZA TERAPIJU U MEDICINI TE PRATEĆIH SUSTAVA ZA OSIGURAVANJE TERAPIJSKOG ISHODA

Tablica 1.

AKCELERATOR ZA TERAPIJU IZUZEV AKCELERATORA ZA STEREOTAKSIJSKU RADIOTERAPIJU

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJAUČESTALOST ISPITIVANJA
DnevnoTjednoMjesečnoTromjesečnoGodišnje
A) MEHANIČKI PARAMETRI UREĐAJA
Pozicija izocentra uređaja
a) Stativ2 mm (promjer)


XX
b) Kolimator

XXX
c) Terapijski stol

XXX
Provjera veličina polja zračenja
a) simetrični snop2 mm

XXX
b) asimetrični snop

XXX
Položaj lamela višelamelarnog kolimatora2 mm

XXX
Sukladnost lasera2 mmXXXXX
Optički pokazivač udaljenosti2 mmXXXX
Pomak projekcije centra svjetlosnog polja s:
Rotacijom kolimatora2 mmXXX
Vertikalnim pomacima stola2 mm

XXX
Rotacijom stola2 mm

XXX
Pokazivač kuta kolimatora


X
Pokazivač kuta stativa


X
Spoj nedivergentnih asimetričnih polja:
Spoj polja na kutu stativa 0˚2 mm ili 20% nominalne doze

XXX
Spoj polja rotacijom stativa2 mm ili 20% nominalne dozeX
B) DOZIMETRIJSKI PARAMETRI UREĐAJA
Kalibracija snopova1%


XX
Provjera doze u referentnoj točki u vodi ekvivalentnom fantomu

2% (fotoni)

3% (elektroni)


XXXX
Stabilnost ‘izlaza’ snopa u maksimumu2%


X
Stabilnost ‘izlaza’ snopa u ovisnosti o kutu stativa2%


X
Ovisnost »izlaza« snopa o brzini doze2%


X
Ovisnost ‘izlaza’ snopa o veličini polja2%


X
Stabilnost izlaza snopa tijekom dana2%


X
Karakterizacija fotonskih snopova

Linearnost dozimetrijskog sustava akceleratora

> 10 MU

< 10 MU


1 %

2 %

X
Krivulje postotne dubinske doze
a) D %10 cm2%


XX
b) TPR 10 202%


XX
Profili polja otvorenih snopova
a) Simetrija3%


XX

b) Poravnatost

(Flatness) osim za FFF snopove

3%


XX
c) Veličina polja2 mm


XX
d) Polusjena2 mm


XX
Stabilnost parametara snopova mjerena uređajem za brzu provjeru parametara snopa ili u čvrstom vodi ekvivalentnom fantomu
a) Doza na središnjoj osi5%XXXXX

b) Poravnatost

(Flatness)

5%XXXXX
c) Simetrija u smjeru y-osi (GT)5%XXXXX
d) Simetrija u smjeru x-osi (LR)5%XXXXX
e) Faktor kvalitete snopa5%XXXXX
Karakterizacija elektronskih snopova
Linearnost dozimetrijskog sustava akceleratora (provjeriti do broja MU koje se klinički koriste)2 %


X
Krivulje postotne dubinske doze
a) R 802 mm


XX
b) R 502 mm


XX
c) D x5%


XX
Profili polja snopova
a) Simetrija3%


XX

b) Poravnatost

(Flatness)

5%


XX
c) Polusjena2 mm


XX
Stabilnost parametara snopova mjerena uređajem za brzu provjeru parametara snopa ili u čvrstom vodi ekvivalentnom fantomu
a) Doza na središnjoj osi5%
XXXX

b) Poravnatost

(Flatness)

5%
XXXX
c) Simetrija u smjeru y-osi (GT)5%
XXXX
d) Simetrija u smjeru x-osi (LR)5%
XXXX
e) Faktor kvalitete snopa5%
XXX
C) SIGURNOSNI PARAMETRI UREĐAJA
Provjera sigurnosnih prekidačaRadi pravilnoXXXXX
Provjera video/audio sustavaRadi pravilnoXXXXX
Provjera funkcije »Beam on/off«Radi pravilnoXXXXX
Provjera rada svjetlosne signalizacijeRadi pravilnoXXXXX
Prekid ekspozicije otvaranjem vrataRadi pravilnoX
Provjera mogućnosti ozračivanja elektronima iz fotonskog modaNije mogućeX
Provjera mogućnosti ozračivanja fotonima kroz elektronski aplikatorNije mogućeXTablica 2.

RENDGENSKI UREĐAJ ZA TERAPIJU

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJAUČESTALOST ISPITIVANJA
DnevnoTjednoMjesečnoTromjesečnoGodišnje
Provjera doze u vodi ekvivalentnom fantomu3%X
Simetrija snopa10%X
Reproducibilnost odziva2%


XX
Linearnost odziva2%


XX
Reproducibilnost odziva uz prekide ekspozicije2%


XX
Provjera postotne dubinske doze5%X
Provjera veličine polja zračenja2 mmX
Provjera sigurnosnih parametara
a. Provjera sigurnosnih prekidačaRadi
XXXX
b. Provjera funkcije”Beam on/off” na upravljačkoj jedinici uređajaRadi
XXXX
c. Provjera rada svjetlosne signalizacijeRadiXXXXX
d. Prekid ekspozicije otvaranjem vrataRadiXXXXX

Tablica 3.

SUSTAVI ZA PROVJERU POLOŽAJA BOLESNIKA INTEGRIRANI S LINEARNIM AKCELERATOROM ZA TERAPIJU: SUSTAV ZA CT REKONSTRUKCIJU KONUSNIM SNOPOM (ENG. CONE BEAM CT – CBCT) I SUSTAV ZA ELEKTRONIČKO PORTALNO OSLIKAVANJE (ENG. ELECTRONIC PORTAL IMAGING DEVICE – EPID)

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJAUČESTALOST ISPITIVANJA
DnevnoMjesečnoGodišnje
EPID
Sigurnosne provjereRadi pravilnoXXX
Podudaranje središta detektora i slike (za uređaje na kojima je test izvediv)± 2 mmXX
KontrastPrema specifikaciji proizvođača

X
RezolucijaPrema specifikaciji proizvođača

X
Uniformnost i šumKorektno u odnosu na početne vrijednosti

X
Skala i udaljenost


X
CBCT
Sigurnosne provjereRadi pravilnoXXX
Geometrijska točnost pomaka stola prema CBCT-u± 2 mmXXX
Podudaranje kV i MV izocentra± 2 mmXX
Uniformnost i šumPrema specifikaciji proizvođača

X
Skala i udaljenost± 1 mm

X
Prostorna rezolucijaPrema specifikaciji proizvođača

X
KontrastPrema specifikaciji proizvođača

X
Provjera doznog izlaza

± 20 % (kV)

± 3 % (MV)X


Tablica 4.

SUSTAV ZA IZRAČUN I OPTIMIZACIJU RASPODJELE DOZE U RADIOTERAPIJI (TREATMENT PLANNING SYSTEM)

Parametri koje je potrebno provjeriti prije kliničke upotrebe
Određivanje konverzijskih krivulja Hounsfeldovih (CT) brojeva i elektronskih gustoća
Osnovni administrativni testovi
Provjere vanjskih jedinica za planiranje terapije

Provjere ulaznih podataka dobivenih CT simulacijom

– Orijentacija

– Udaljenost

– Elektronska gustoća

Provjere anatomskog modula sustava za planiranje
Provjere ovisnosti izračuna doze o promjenama unutar anatomskog modula
Provjere alata za validaciju plana terapije
Provjera prijenosa podataka vezanih za plan terapije
Provjere računa doze u homogenom (vodi ekvivalentnom) fantomu
Provjera apsorbirane doze u točki
Referentno polje
CRT polja
IMRT polja
Provjera dvodimenzionalne raspodjele apsorbirane doze
Referentno polje
CRT polja
IMRT polja
Provjere računa doze u antropomorfnom fantomu
Provjera apsorbirane doze u točki
Referentno polje
CRT polja
IMRT polja
CRT planovi različite složenosti
IMRT planovi različite složenosti

Članak 41.

Prilog 5. mijenja se i glasi:

»PRILOG 5.

PARAMETRI KOJI SE ISPITUJU, MINIMALNI ZAHTJEVI NA PARAMETRE KOJI SE ISPITUJU KAO I GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA TE ROKOVI ISPITIVANJA ZA GAMA NOŽ

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJAUČESTALOST ISPITIVANJA
DnevnoTjednoMjesečnoTromjesečnoPolugodišnjeGodišnje
DOZIMETRIJSKI PARAMETRI
Absorbirana doza u referentnoj sferičnoj geometriji – brzina doze± 1 %


X

Profili za sve kolimatore u x, y

i z smjeru – Puna širina profila na polovini maksimuma (FWHM)

± 0.5 mmX

Profili za sve kolimatore u x, y

i z smjeru – Širina polusjene (Penumbra)

± 0.5 mm


X
Relativni izlazni faktori za sve kolimatore± 1 %


X
Kompleksna izodozna raspodjela± 2 % / 1.0 mm


X
Dozni indeks kompjutorizirane tomografije CBCT sustava (CTDI)± 20%X
Dozna izlazna uniformnost kolimatorskih sektora za 16 mm kolimator± 3%X
Prijelazna doza po jednoj ekspoziciji – Transit dose per shot za prijelaz s 4 mm na 8 mm kolimator< 3 cGy/ekspoziciji


X
Prijelazna doza po jednoj ekspoziciji – Transit dose per shot za prijelaz s 4 mm na 16 mm kolimator< 3 cGy/ekspozicijiX
Prijelazna doza po jednoj ekspoziciji – Transit dose per shot za prijelaz s 8 mm na 16 mm kolimator< 3 cGy/ekspozicijiX
GEOMETRIJSKI PARAMETRI
Koincidencija radiološkog fokusa (Radiological focus point – RFP) i sustava za namještanje pacijenta (Patient Positioning System – PPS)< 0.4 mmX
Preciznost radiološkog fokusa RFP – Focus precision< 0,3 mmX
Preciznost CBCT sustava – CBCT precision< 0,3 mmX
Položaj sektora s radioaktivnim izvorima Co-60radiX
Razlučivost CBCT slikovnog prikaza pri vrijednosti CTDI = 2.5 mGy≥ 6 lp/cm

X
Razlučivost CBCT slikovnog prikaza pri vrijednosti CTDI = 6.3 mGy≥ 6 lp/cmX
Omjer kontrasta i šuma CBCT slikovnog prikaza (CNR) pri vrijednosti CTDI=2.5 mGy> 0,5

X
Omjer kontrasta i šuma CBCT slikovnog prikaza (CNR) pri vrijednosti CTDI=6.3 mGy> 0.8X
Relativna uniformnost CT broja za CBCT slikovni prikaz pri vrijednosti CTDI=2.5 mGy< 21 %

X
Relativna uniformnost CT broja za CBCT slikovni prikaz pri vrijednosti CTDI=6.3 mGy< 21 %

X
Sustav za upravljanje pokretom u visokoj razlučivosti (High Definition Motion Management System)radi


X
Geometrijska točnost radiokirurškog postupka (End-to-end test)< 0,5 mm

X
SIGURNOSNI PARAMETRI
Mjerač vremena ozračivanja – Timer: točnost± 2 s


X
Mjerač vremena ozračivanja – Timer: linearnost± 3 %


X
End-effect vrijeme≤ 0,03 min

X
Alarm u slučaju nužde – Emergency alarmradiX
Tipkalo za prekid postupka – »Emergency stop«radiX
Svjetlo za upozorenje na zračenje – Radiation warning lampradiX
Curenje zračenja unutar kolimatorskog sustava – Radiation cavity leak< 2 %X
Curenje zračenja u terapijsku prostoriju u definiranim točkama oko uređaja – Radiation leak

< 12 μSv/h (stražnja strana uređaja)

< 10 μSv/h (bočne strane uređaja)

< 8 μSv/h (prednja strana uređaja – terapijski ležaj)

X
Sigurnosna sklopka bočne zaštite ležajaradi
X
Ručno zatvaranje zaštitnih vrata gama nožaradi


X
Ručno zatvaranje sektora s izvorima Co-60radi


X
Ručno izvlačenje ležajaradi


X
Sigurnosna sklopka vrata terapijske prostorijeradi

X
Tipkalo pauze – Pause


radi


X

Tipkalo za ručno upravljanje ležajemradiX
Osjetnik adaptera za stereotaktički okvirradi
X
Osjetnik za provjeru gama kutaradi

X
Alat za provjeru kolizijaradi

X
Video/audio sustavradiX
Baterija UPS-a u terapijskoj jediniciradi

X
Baterija UPS-a u kontrolnoj jediniciradi

XČlanak 42.

Prilog 7. mijenja se i glasi:

»PRILOG 7.

PARAMETRI KOJI SE ISPITUJU, MINIMALNI ZAHTJEVI NA PARAMETRE KAO I GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA TE ROKOVI ISPITIVANJA ZA CT UREĐAJ ZA SIMULACIJU U RADIOTERAPIJI

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJAUČESTALOST ISPITIVANJA
DnevnoTjednoMjesečnoGodišnje
Mehaničke provjerepravilnoXXXX
Položaj lasera (CT i pomičnih)< 2 mmXXXX
Točnost CT brojeva

± 5 HU za vodu

± 20 HU za ostalo

XXXX
Uniformnost CT brojeva

± 4 HU

ili prema specifikaciji proizvođača ukoliko < ± 4 HU
X
Šumpo specifikaciji proizvođačaXXXX
Debljina sloja< 1 mm

XX
Rezolucija niskog kontrasta

Odstupanje od specifikacije proizvođača

< 10 %
X
Rezolucija visokog kontrasta – prostorna rezolucija

Odstupanje od specifikacije proizvođača

< 10 % ili 0,5 lp/mm, ovisno što je veće
X
Provjera korektnosti pomaka (za virtualnu simulaciju)pravilno
XX
CTDI HEAD± 20 % od specifikacije proizvođača


X
CTDI BODY± 20 % od specifikacije proizvođača


X
CTDI AIR± 20 % od prihvatnog ispitivanja


X

Članak 43.

Prilog 10. mijenja se i glasi:

»PRILOG 10.

PARAMETRI KOJI SE ISPITUJU, MINIMALNI ZAHTJEVI NA PARAMETRE KAO I GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA TE ROKOVI ISPITIVANJA ZA GAMA KAMERE

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENOG ODSTUPANJAUČESTALOST ISPITIVANJA
DnevnoTjednoMjesečnoPolugodišnjeGodišnje
Provjera pozadinskog zračenjaPo specifikaciji proizvođačaXXXXX
Pikiranje±2%XXXXX
Uniformnost (intrinzična ili ekstrinzična) – vizualnopravilnoXXXXX
Intrinzična uniformnostPo specifikaciji proizvođača ili < 7 %
XXXX
Ekstrinzična uniformnost (za sve kolimatore koji se klinički koriste)

Po specifikaciji proizvođača i

< 2 % od referentne vrijednosti


 
XX
Energijska rezolucija± 15 %

X
Intrinzična prostorna rezolucija6 mm ili ± 10 % od referentne vrijednosti


XX
Sistemska planarna osjetljivost± 20 % od vrijednosti prema specifikaciji proizvođača


X
Razlika u osjetljivosti između detektora (sustav sa suprotnim detektorima)± 10 %X


Članak 44.

Prilog 11. mijenja se i glasi:

»PRILOG 11.

PARAMETRI KOJI SE ISPITUJU, MINIMALNI ZAHTJEVI NA PARAMETRE KAO I GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA TE ROKOVI ISPITIVANJA ZA SPECT I SPECT/CT UREĐAJE

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENOG ODSTUPANJAUČESTALOST ISPITIVANJA
DnevnoTjednoMjesečnoPolugodišnjeGodišnje
Provjera pozadinskog zračenjaPo specifikaciji proizvođačaXXXXX
Pikiranje±2%XXXX
Uniformnost (intrinzična ili ekstrinzična) – vizualnopravilnoXXXXX
Intrinzična uniformnostPo specifikaciji proizvođača ili < 7 %
XXXX
Ekstrinzična uniformnost (za sve kolimatore koji se klinički koriste)

Po specifikaciji proizvođača i

< 2 % od referentne vrijednosti


 
 
XX
Energijska rezolucija± 15 %
X
Intrinzična prostorna rezolucija6 mm ili ± 10 % od referentne vrijednosti


XX
Sistemska planarna osjetljivost± 20 % od vrijednosti prema specifikaciji proizvođača

X
Razlika u osjetljivosti između detektora (sustav sa suprotnim detektorima)± 10 %


X
Centar rotacije (CoR)± 1 pixel

XXX
SPECT prostorna rezolucijaFWHM < 15 mm


X
Provjera SPECT sustava u cijelosti (Jaszczak fantom); prostorna rezolucija, kontrast, šum, uniformnost i artefaktiReferentne vrijednosti


X
Registracija slike (samo za SPECT/CT uređaje< 1 pikselX
Primjenjivi parametri Tablice 4. Priloga 3. (samo za SPECT/CT uređaje


Članak 45.

Prilog 12. mijenja se i glasi:

»PRILOG 12.

PARAMETRI KOJI SE ISPITUJU, MINIMALNI ZAHTJEVI NA PARAMETRE KAO I GRANICE DOPUŠTENIH ODSTUPANJA TE ROKOVI ISPITIVANJA ZA PET I PET/CT UREĐAJE

PARAMETARGRANICE DOPUŠTENOG
ODSTUPANJA
UČESTALOST ISPITIVANJA
DnevnoMjesečnoGodišnje
Osjetljivost detekcijePrema specifikaciji proizvođačaXXX
Uniformnost odzivaPrema specifikaciji proizvođačaXXX
Međusobno umjeravanje PET uređaja i mjerača aktivnostiPrema specifikaciji proizvođača

X
Registracija slike (samo za PET/CT uređaje< 1 piksel

X
Primjenjivi parametri Tablice 4. Priloga 3. (samo za PET/CT uređaje)
Članak 46.

Prilog 16. briše se.

Članak 47.

Prilog 17. briše se.

Članak 48.

Prilog 18. briše se.

Članak 49.

U prilogu 20. točki 3.1. riječi: »pokretni/stacionarni« zamjenjuju se riječima: »pokretni /stacionarni/ručni«.

Članak 50.

U prilogu 21. točki 7. iza riječi: »zračenja« dodaju se riječi: »za djelatnosti koje uključuju visokoaktivne zatvorene radioaktivne izvore i podatke o održavanju opreme, radioaktivnih izvora i spremnika«

Članak 51.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/109

Urbroj: 511-01-152-22-15

Zagreb, 4. siječnja 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.