Odluka o izmjeni Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori

NN 6/2022 (14.1.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori

Hrvatska revizorska komora

60

Na temelju članka 105. stavka 2. točke 2. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17, dalje: Zakon), Skupština Hrvatske revizorske komore, na sjednici održanoj 14. prosinca 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O STOPI DOPRINOSA I IZNOSU ČLANARINE
HRVATSKOJ REVIZORSKOJ KOMORI
(Narodne novine, broj 58/18)

I.

Ovom Odlukom Skupština Hrvatske revizorske komore utvrđuje izmjenu stope i datuma dospijeća doprinosa Hrvatskoj revizorskoj komori (nadalje: Komora).

II.

U Odluci o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori (nadalje: Odluka) članak 5. mijenja se i glasi:

»Doprinos se obračunava primjenom stope od 3,3 ‰ godišnje na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.«

III.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Doprinos utvrđen ovom Odlukom, obveznici doprinosa iz članka 2. stavka 1. ove Odluke dužni su platiti jednokratno, najkasnije 30 dana po isteku roka za javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja, na temelju podataka poslovne godine za koju su obvezni javno objaviti godišnje financijske izvještaje.«

IV.

Ostale odredbe utvrđene na temelju Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori (»Narodne novine«, broj 58/18) ostaju nepromijenjene.

V.

Ova Odluka važeća je i primjenjuje se do donošenja nove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/21-01/2
Urbroj: 251-442-01-21-02
Zagreb, 14. prosinca 2021.

Predsjednik
Hrvatske revizorske komore
Berislav Horvat, v. r.