Odluka o naknadi za razvoj društva Moslavina d.o.o.

NN 6/2022 (14.1.2022.), Odluka o naknadi za razvoj društva Moslavina d.o.o.

Moslavina d.o.o.

61

Na temelju čl. 23. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine« 66/2019) i čl. 52. – 58. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) te čl. 32. Društvenog ugovora za Moslavinu d.o.o. Skupština Društva MOSLAVINE d.o.o. na svojoj sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine donosi

ODLUKU

O NAKNADI ZA RAZVOJ DRUŠTVA
MOSLAVINA d.o.o.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o naknadi za razvoj utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj na području nadležnosti javnog isporučitelja vodne usluge Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Školska ulica 4, Kutina (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) način obračuna, visina i obveznici plaćanja naknade za razvoj, korištenje prikupljenih sredstava te nadzor nad obračunom i naplatom i korištenjem sredstava prikupljenih iz naknade za razvoj.

Područje nadležnosti Isporučitelja obuhvaća: Grad Kutina, Grad Popovača i Općina Velika Ludina.

Ova Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje važenja plana gradnje komunalnih vodnih građevina (2020. – 2023. godine).

II. OBVEZA PLAĆANJA I NAČIN OBRAČUNA NAKNADE ZA RAZVOJ

Članak 2.

Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge, uz koju se obračunava naknada za razvoj, na području nadležnosti javnog isporučitelja vodne usluge.

Osnovica naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno 1 kubni metar isporučene vodne usluge javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje.

Naknada za razvoj se obračunava putem računa za vodnu uslugu, na kojem se zasebno iskazuje.

III. VISINA NAKNADE ZA RAZVOJ

Članak 3.

Naknada za razvoj utvrđuje se u jednakoj visini na području nadležnosti javnog isporučitelja vodne usluge, i to u iznosu od:

– 3,00 kn/m³ za građane (stambeni prostor)

– 4,50 kn/m³ za pravne osobe (poslovni prostor).

Naknada za razvoj je javno davanje na koje se ne obračunava porez na dodanu vrijednost.

IV. KORIŠTENJE PRIHODA OD NAKNADE ZA RAZVOJ

Članak 4.

Naknada za razvoj prihod je javnog isporučitelja vodnih usluga.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina odnosno za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno financijskom planu javnog isporučitelja vodnih usluga, koji se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuju vodne usluge.

V. NADZOR NAD OBRAČUNOM I NAPLATOM I KORIŠTENJEM SREDSTAVA PRIKUPLJENIH IZ NAKNADE ZA RAZVOJ

Članak 5.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj provodi svaka jedinica lokalne samouprave za svoje područje.

Javni isporučitelj vodnih usluga u svojim poslovnim knjigama vodi prikupljenu naknadu za razvoj na zasebnom kontu, za svaku jedinicu lokalne samouprave te svakoj jedinici lokalne samouprave dostavlja izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj, polugodišnje.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« te na mrežnoj stranici javnog isporučitelja vodnih usluga koji ju je dužan putem mrežne stranice držati dostupnom javnosti za cjelokupno vrijeme njezina važenja.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je ovu Odluku dostaviti u roku od 5 dana od njenog donošenja Vijeću za vodne usluge.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju vrijediti sve odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj donijete od strane jedinica lokalne samouprave Grada Kutina, Grada Popovača i Općine Velika Ludina na temelju čl. 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17), a koje su odluke objavljene u: Grad Kutina – Službene novine Grada Kutine br. 10/10, 4/11, Grad Popovača – Službene novine Grada Popovače br. 1/11, 5/12, 8/15, Općina Velika Ludina – Službene novine Općine Velika Ludina br. 2/11, 1/15.

Urbroj: 4491-1/2021
Kutina, 28. prosinca 2021.

Predsjednik Skupštine
Dražen Pavlović, v. r.