Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-126/20-13 od 20. prosinca 2021.

NN 6/2022 (14.1.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-126/20-13 od 20. prosinca 2021.

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

63

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Dijane Vidović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Senke Orlić-Zaninović i Ante Galića članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, povodom zahtjeva podnositelja S. H. d.d., S., kojeg zastupa opunomoćenica K. V., odvjetnica u Z., u postupku ocjene zakonitosti općeg akta, na sjednici vijeća održanoj 20. prosinca 2021.

presudio je

Ukida se Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada S. (Službeni glasnik Grada Supetra, 7/14).

Obrazloženje

1. Podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada S., koju je donijelo Gradsko vijeće Grada S., objavljene u Službenom glasniku Grada Supetra, 7/14 od 7. svibnja 2014. – dalje: Odluka. Zahtjevu je priložio rješenje komunalnog redara Jedinstvenog upravnog odjela Grada S., Odsjeka za komunalno redarstvo, klasa: UP/I-363-05720-01/12, urbroj: 2104/01-03-0672-20-2 od 9. rujna 2020., kojim mu je naloženo da obustavi radove na javno-prometnoj površini koja u naravi predstavlja odvojak ulice P. V. L. u S. prema hotelu K. na adresi P. V. L. 8. U bitnome, navodi da su sporne ceste interne prometnice izgrađene na česticama zemljišta u njegovom vlasništvu, kojima se ostvaruje prometna cirkulacija unutar površine ugostiteljsko-turističkog kompleksa, koji je osnovan 1948. i predstavlja jedinstvenu gospodarsku cjelinu. Također, ističe da zakonska odredba temeljem koje je donesena Odluka, nije valjana osnova za njeno donošenje. S tim u svezi poziva se na praksu ovoga suda. Predlaže sudu da Odluku ukine.

2. Donositelj Odluke, po opunomoćeniku, u očitovanju navodi da se radi o postojećoj cesti koja, od dana izgradnje do danas, služi za svakodnevnu komunikaciju građana S. s njihovim nekretninama, a prema gradskom groblju je jedina cesta. Navodi i da je Odluka u skladu sa Zakonom o cestama (»Narodne novine«, 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.) dalje: ZOC, te ne postoji zakonska osnova da ju sud ukine samo iz razloga što nije donesena pozivom na odredbu članka 107. stavak 3. ZOC-a. Predlaže sudu da zahtjev odbije.

3. Zahtjev je osnovan.

4. Odluka je donesena na temelju odredbi članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13.) i članka 32. Statuta Grada S. (Službeni glasnik Grada Supetra, 9/09. i 4/13.) – dalje: Statut.

5. Odredbama članka 109. ZOC-a uređene su ovlasti jedinica lokalne samouprave za izvođenje radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta, kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova te prekršajne odredbe. Također je uređeno davanje dozvole za izvanredni prijevoz i postupanje s tim u svezi.

6. Odredba članka 32. Statuta propisuje nadležnost Gradskog vijeća, međutim ta odredba samostalno, bez mjerodavnog materijalnog prava, ne može biti osnova za donošenje općeg akta.

7. Iz naprijed navedenih odredbi, koje su osnova za donošenje Odluke, ne proizlazi ovlast predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da donese odluku o nerazvrstanim cestama.

8. Stoga ovaj sud smatra da se radi o nezakonitom općem aktu. Ovakvo stajalište izraženo je u više odluka suda, primjerice: ­Usoz-5/17 od 26. listopada 2017., Usoz-26/19-7 od 30. listopada 2019., Usoz-71/19 od 25. listopada 2021., Usoz-22/20-6 od 21. prosinca 2020.

9. Zbog navedenog, sud je na temelju odredbe članka 86. stavka 3. ZUS-a odlučio kao u izreci, a na temelju odredbe članka 86. stavka 4. ZUS-a ukinuti opći akt prestaje važiti danom objave ove presude u »Narodnim novinama«.

Poslovni broj: Usoz-126/20-13
Zagreb, 20. prosinca 2021.

Predsjednica vijeća
Dijana Vidović, v. r.