Uredba o plaćama policijskih službenika

NN 7/2022 (17.1.2022.), Uredba o plaćama policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

66

Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2022. donijela

UREDBU

O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta policijskih službenika i visina dodataka za specifičnost policijske službe na osnovi klasifikacije radnih mjesta policijskih službenika razvrstanih u kategorije, potkategorije i razine potkategorija propisane Zakonom o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.) i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

II. OSNOVNA PLAĆA

Članak 2.

(1) Plaća policijskog službenika sastoji se od osnovne plaće i dodatka za rad na poslovima s posebnim uvjetima.

(2) Osnovna plaća policijskog službenika utvrđuje se množenjem koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je policijski službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnim propisom, uvećane za 0,5 % za svaku godinu navršenoga radnog staža.

(3) Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta policijskog službenika sastoji se od osnovnog koeficijenta uvećanog za postotak dodatka za specifičnost policijske službe.

(4) Visinu dodatka za rad na poslovima s posebnim uvjetima Vlada Republike Hrvatske propisuje posebnom uredbom sukladno Zakonu o državnim službenicima i Zakonu o policiji.

III. DODACI ZA SPECIFIČNOST POLICIJSKE SLUŽBE

Članak 3.

Dodatak za specifičnost policijske službe utvrđuje se za:

1. povećanu opasnost za život i zdravlje policijskog službenika

2. osobno policijsko zvanje

3. odgovornost u sustavu hijerarhije rukovođenja.

Članak 4.

Dodaci iz članka 3. točaka 1. i 3. ove Uredbe stalni su, isplaćuju se mjesečno u osnovnoj plaći, a utvrđuju se u rasponu od 20 % do 35 % od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 1 ove Uredbe, od 40 % do 60 % od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 2 ove Uredbe i od 70 % do 90 % od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 3 ove Uredbe.

Dodatak iz članka 3. točke 2. ove Uredbe utvrđuje se u postotku od osnovice za izračun plaće policijskog službenika.

Članak 5.

Dodatak na osobno policijsko zvanje iznosi:

– viši policajac2,32 %
– samostalni policajac3,52 %
– policijski narednik4,62 %
– viši policijski narednik5,72 %
– samostalni policijski narednik6,82 %
– policijski inspektor7,92 %
– viši policijski inspektor10,12 %
– samostalni policijski inspektor12,76 %
– glavni policijski inspektor15,40 %
– policijski savjetnik18,04 %
– glavni policijski savjetnik20,68 %

Članak 6.

Dodatak na osobno policijsko zvanje obračunava se prema osobnom zvanju policijskog službenika bez obzira na koje radno mjesto je raspoređen.

Članak 7.

Osnovni koeficijenti za izračun plaće policijskog službenika te ukupni iznos dodataka iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe iskazani su u Popisu naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) koji je sastavni dio ove Uredbe.

IV. RJEŠENJE O PLAĆI

Članak 8.

Ministar unutarnjih poslova ili osoba kojoj je u opisu poslova donošenje rješenja sukladno propisima o ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova, donosi rješenje o plaći.

V. KOEFICIJENT PLAĆE VJEŽBENIKA

Članak 9.

Vježbenik za policijskog službenika ima pravo na 85 % vrijednosti koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 129/11., 82/12., 25/13., 140/13., 32/15., 40/15., 40/16., 11/17., 129/17., 5/18., 66/18., 109/18. i 24/19.).

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/61

Urbroj: 50301-21/06-22-2

Zagreb, 13. siječnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1
Naziv radnog mjestaKoeficijent složenostiDodaci
Osnovni koeficijentDodaci 20 – 35 %
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA GRANICU3,05635
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET3,05635
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST3,05635
NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«2,23135
NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE2,23135
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST2,23135
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU2,23135
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI2,23135
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE2,18335
NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA2,18335
ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA ZA INTERVENCIJE2,18335
NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA2,18335
NAČELNIK SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA2,18330
NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE2,18330
POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«2,18330
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE2,18330
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA2,18330
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST2,18330
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU2,18330
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI2,18330
TAJNIK KABINETA MINISTRA2,18330
NAČELNIK SEKTORA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE2,18330
POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE2,18325
VODITELJ UNAPREĐENJA PROCESA I RAZVOJA TEHNOLOŠKIH KAPACITETA2,18325
SAVJETNIK MINISTRA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA2,13425
SAVJETNIK MINISTRA2,13420
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 1. KATEGORIJE2,09530
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE2,00835
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE1,92135
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA SPECIJALNU POLICIJU U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE1,92135
POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA1,92130
DEKAN VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE1,92130
BISKUPSKI VIKAR ZA PASTORAL1,92126
KOORDINATOR ZA MEDIJE I PROTOKOL1,92126
KOORDINATOR ZA POLICIJSKO OBRAZOVANJE I ZAJEDNIČKE POSLOVE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,92126
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVECIJE1,84335
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU1,83330
NAČELNIK SEKTORA U PU 1. KATEGORIJE1,83330
VODITELJ POLICIJSKE ŠKOLE »JOSIP JOVIĆ«1,83330
VODITELJ SLUŽBE ZA KOORDINACIJU ISTRAŽIVANJA I NOVE TEHNOLOGIJE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,83330
VODITELJ SLUŽBE ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,83330
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 2. KATEGORIJE1,83330
PRODEKAN VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE1,83330
VODITELJ KATEDRE U VISOKOJ POLICIJSKOJ ŠKOLI1,83325
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE1,74635
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE POSEBNIH KRIMINALISTIČKU POSLOVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,74635
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,74635
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLCIIJE1,74635
VODITELJ SLUŽBE U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«1,74635
VODITELJ SLUŽBE U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE1,74635
VODITELJ SLUŽBE U SEKTORU OPĆEG KRIMINALITETA I MEĐUNARODNE POLICIJSKE SURADNJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,74635
VODITELJ SLUŽBE ZA ZAŠTITU SVJEDOKA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,74635
VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKE SLUŽBE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST1,74635
VODITELJ SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU1,74635
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 3. KATEGORIJE1,74635
GLAVNI VJEŠTAK CENTRA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«1,74630
GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«1,74630
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U UPRAVI ZAJAVNI RED I SIGURNOST1,74630
NAČELNIK SEKTORA U PU 2. KATEGORIJE1,74630
VODITELJ PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE U UPRAVI ZA GRANICU1,74630
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE I SAVJETNIK ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST1,74630
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA NADZOR ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA1,74630
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ1,74630
VODITELJ SLUŽBE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,74630
VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,74630
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST1,74630
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU1,74630
ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U UPRAVI ZA GRANICU1,74630
ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST1,74630
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KOORDINATOR ZA POSLOVE IZRADE I PRIMJENE PROPISA1,74625
POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE1,74625
PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE1,74620
PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE – VODITELJ SAVJETOVALIŠTA ZA STUDENTE1,74620
VODITELJ ODJELA ZAGREB/SPLIT/RIJEKA/OSIJEK U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,65935
VODITELJ ODJELA PRIPREME, NADZORA I PRIMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,65935
VODITELJ ODJELA ZA CILJANE POTRAGE I PRECIZNO LOCIRANJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,65935
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DIGITALNU FORENZIKU U SLUŽBI KIBERNETIČKE SIGURNOSTI UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,65935
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST U SLUŽBI KIBERNETIČKE SIGURNOSTI UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,65935
VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U SLUŽBI POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,65933
POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA ZA JAVNI RED I SIGURNOST I SEKTORA ZA GRANICU U PU 1. KATEGORIJE1,65932
GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«1,65930
GLAVNI VJEŠTAK U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«1,65930
VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJA DIGITALNIH ZAPISA, TELEFONSKE I INFORMATIČKE OPREME U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«1,65930
VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,65930
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 1. KATEGORIJE1,65930
VODITELJ POSLOVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,65930
VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE1,65930
VODITELJ SLUŽBE U UREDU NAČELNIKA PU 1. KATEGORIJE1,65930
VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA1,65925
VODITELJ ODJELA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,65925
VODITELJ ODJELA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,65925
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE1,65925
POMOĆNIK VODITELJA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE1,65925
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE1,65925
GLAVNI KOORDINATOR ZA SCHENGENSKE EVALUACIJE U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,65925
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,65925
POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE JOSIP JOVIĆ1,65925
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST1,65925
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU1,65925
GLAVNI PROJEKTANT – VODITELJ ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST1,65923
VODITELJ AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE U UPRAVI ZA MATERIJALNO -FINANCIJSKE POSLOVE1,65923
VODITELJ VOZNOG PARKA U UPRAVI ZA MATERIJALNO -FINANCIJSKE POSLOVE1,65923
VODITELJ POSLOVA U UPRAVI ZA MATERIJALNO – FINANCIJSKE POSLOVE1,65923
VODITELJ POSLOVA U KABINETU MINISTRA1,65921
GLAVNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – INFORMATIČKO-TEHNIČKO PODRUČJE1,65920
GLAVNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – PRAVNO PODRUČJE1,65920
GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER1,65920
GLAVNI PROJEKTANT ZA POLICIJSKU OPREMU I ODORU1,65920
GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA1,65920
GLAVNI PROJEKTANT ZAŠTITE INFORMACIJSKOG SUSTAVA1,65920
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE1,65920
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PROCEDURA RADA I POSTUPANJA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«1,65920
PROJEKTANT RAČUNALNIH MREŽA1,65920
VODITELJ POSLOVA – POLICIJSKE TEHNIKE, SPECIJALNE OPREME I NAORUŽANJA1,65920
VODITELJ POSLOVA RAZVOJA – POLICIJSKA OPREMA I ODORA1,65920
VODITELJ POSLOVA U GLAVNOM TAJNIŠTVU1,65920
VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR1,65920
VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR1,65920
VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR1,65920
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST1,65920
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 1. KATEGORIJE1,57135
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE 4. KATEGORIJE1,57135
VODITELJ ZA METODOLOGIJU I TAKTIKU POSTUPANJA SPECIJALNE I INTERVENTNE POLCIIJE U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVECNIJE1,57135
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE1,57130
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST1,57130
POLICIJSKI SLUŽBENIK PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA1,57130
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ POSLOVA SMJEŠTAJNO OBUČNOG CENTRA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,57130
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA TE MEĐUNARODNU SURADNJU SPECIJALNE I INTERVENTNE POLCIJE U ZAPOVJEDNIŠTVU SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE1,57130
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ POSLOVA MUZEJA POLICIJE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,57130
POLICIJSKIH SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU STRUČNIH I ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA I NOVIH TEHNOLOGIJA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,57130
SAMOSTALNI VJEŠTAK U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«1,57130
VODITELJ OPERATIVNOG DEŽURSTVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,57130
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 2. KATEGORIJE1,57130
VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI 2., 3. I 4. KATEGORIJE1,57130
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE1,57130
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,57130
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA U POLICIJSKOJ ŠKOLI JOSIP JOVIĆ1,57125
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU1,57125
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE AZILA, MIGRACIJA I INTEGRACIJE U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,57125
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE GRANICA I VIZA U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,57125
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE POLICIJSKE SURADNJE, PREVENCIJE I SUZBIJANJA KRIMINALA TE UPRAVLJANJE KRIZAMA U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,57125
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,57125
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRILAGODBU PROPISA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,57120
POLICIJSKI SLUžBENIK ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE TE DRUGE INOZEMNE IZVORE FINANCIRANJA U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,57125
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,57125
ANALITIČAR – PROJEKTANT U GLAVNOM TAJNIŠTVU1,57120
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE1,57120
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA1,57120
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST1,57120
UNUTARNJI REVIZOR1,57120
GLAVNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50435
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA CILJANE POTRAGE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50435
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJE U PU III. KATEGORIJE I PU ISTARSKOJ1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50435
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S INFORMATORIMA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50435
VODITELJ ODSJEKA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50433
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA KRIMINALISTIČKOG ISTRAŽIVANJA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50433
VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50433
GIS ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE ISTRAGE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IDENTIFIKACIJU I POTRAGE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IMOVINSKE DELIKTE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE I SEKSUALNE DELIKTE, OPĆU SIGURNOST I OKOLIŠ U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PSIHOLOŠKU POTPORU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE U PP 1. KATEGORIJE1,50430
STRATEŠKI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
VIŠI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 3. KATEGORIJE1,50430
VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENIH OSOBA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,50430
ZAPOVJEDNIK SATNIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE1,50430
VODITELJ ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU U UPPR-u1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDSTAVNIK U EUROPOLU1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREVODITELJ U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERPOLA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ODJELA EUROPOLA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ODJELA S.I.Re.N.E U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMATIČKO-TEHNIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INFORMATIČAR U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST U SLUŽBI ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MEĐUNARODNU SURADNJU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST S.I.S U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST SUSTAVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
VODITELJ SMJENE U ODJELU ZA INFORAMCIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50430
VODITELJ U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE1,50430
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE U PP 1. KATEGORIJE1,50430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR PODATKOVNOG PROMETA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50429
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU U PP VELIKA GORICA I ZAPREŠIĆ1,50428
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 1. I 2. KATEGORIJE1,50427
ADMINISTRATOR KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMATIČKU POTPORU U ODJELU ZA INFORAMCIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50425
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50425
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – INFORMATIČKO-TEHNIČKO PODRUČJE1,50425
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA – PRAVNO PODRUČJE1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTPORU U ODJELU ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50425
VODITELJ ODJELA ZA UNUTARNJU KONTROLU I NADZOR – OSIJEK, RIJEKA, SPLIT1,50425
VODITELJ ODJELA U POLICIJSKOJ UPRAVI1,50425
VODITELJ SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE1,50425
VODITELJ TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE1,50425
ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE GRANIČNE POLICIJE1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U ODSJEKU TEHNIČKOG RAZVOJA I NADZORA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE1,50425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I ANALIZU U SLUŽBI ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50420
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI1,50425
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50425
VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U OKCP-u RAVNATELJSTVA POLICIJE1,50425
VODITELJ SMJENE – INSTRUKTOR ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50425
VODITELJ POSLOVA IZVJEŠTAJNE ANALITIKE I ODNOSA S JAVNOŠĆI U POLICIJSKOJ UPRAVI1,50424
VODITELJ POSLOVA PREVENCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI1,50424
INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE – VODITELJ1,50423
VJEŠTAK U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«1,50423
VODITELJ RADIONICE U UPRAVI ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE1,50423
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50420
ANALITIČAR NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA1,50420
ASISTENT VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK – GLAVNI ANALITIČAR U KABINETU MINISTRA1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR NA POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK U POLICIJSKOJ ŠKOLI JOSIP JOVIĆ1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE AKADEMIJE/VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE/POLICIJSKE ŠKOLE JOSIP JOVIĆ1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA GRANICU U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50420
SUDAC DISCIPLINSKOG SUDA U UPRAVI ZA LJUDSKE POTENCIJALE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IZRADU PROPISA U GLAVNOM TAJNIŠTVU1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PLANIRANJE I PROVEDBU OBUKE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZVOJ POLICIJSKOG OBRAZOVANJA NA NACIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI U POL. AKADEMIJI1,50420
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST1,50420
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE ZA POSLOVE PRITVORSKIH NADZORNIKA I PRITVORSKIH POLICIJSKIH JEDINICA U OKCP-u U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE1,50420
INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE1,50420
PROJEKTANT – RAZVOJNI INŽENJER1,50420
RAZVOJNI INŽENJER ZA POLICIJSKU OPREMU I ODORU1,50420
TEHNIČKI INSPEKTOR ZA LETJELICE1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE EUROPSKOG ZAKONODAVSTVA U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EU1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EU1,50420
VODITELJ SMJENE NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA1,50420
VODITELJ SMJENE NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA1,50420
VODITELJ SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,50420
ZAMJENIK VODITELJA TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE1,50420
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE GRANIČNE POLICIJE1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK U SAMOSTALNOJ SLUŽBI ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ1,50420
ANALITIČAR – STATISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK – ZA PROVEDBU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA, OSPOSOBLJAVANJA I SPECIJALIZACIJE1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PEDAGOG U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,50420
POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ KLASE I IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI1,50420
VODITELJ GRUPE ZA NADZOR GRANICE NA SUSTAVIMA IZ ZRAKA U UPRAVI ZA GRANICU1,50420
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE1,35835
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE1,35832
INSTRUKTOR U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,35830
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MOTORIZIRANU PRATNJU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,35830
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,35830
POMOĆNIK VODITELJA SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE1,35830
SAMOSTALNI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35830
VODITELJ ZA SIGURNOSNE PRETHODNICE I KOORDINACIJU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,35830
VOĐA GRUPE ZA POSEBNA OSIGURANJA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,35830
ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU1,35830
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJE U PU III. KATEGORIJE I PU ISTARSKOJ1,35830
VODITELJ POSLOVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U PU 1. KATEGORIJE1,35830
VODITELJ PREGOVARAČKOG TIMA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE1,35830
VODITELJ POSLOVA PROMETNE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 3. KETEGORIJE1,35830
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 2. KATEGORIJE1,35828
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 3. KATEGORIJE1,35828
POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E. U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,35825
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,35825
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA GRANICU U PU 4. KATEGORIJE1,35825
VODITELJ PROGRAMA SPECIJALISTIČKE OBUKE U INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJE PU DUBROVAČKO-NERETVANSKE, KARLOVAČKE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I ZADARSKE1,35825
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,35825
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U PU1,35823
VOĐA GRUPE U KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI1,35823
VODITELJ POSLOVA PROMETNE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI 4. KATEGORIJE1,35823
GLASNOGOVORNIK POLICIJSKE UPRAVE1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U POLICIJSKIM UPRAVAMA1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – ZA PREVENCIJU1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U PU1,35820
KONSTRUKTOR I1,35820
KRIMINALISTIČKO-OBVJEŠTAJNI ANALITIČAR U PU1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK – POMOĆNIK VODITELJA TKC-a U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PRITVORSKI NADZORNIK1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKE POLICIJE U SEKTORU/SLUŽBI/ODJELU/POLICIJSKOJ POSTAJI POLICIJSKE UPRAVE1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE (OPERATIVNA TEHNIKA) U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE ZA JAVNI RED I SIGURNOST U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK SEKTORA/SLUŽBE ZA GRANICU U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DOKUMENTIRANJE I ANALIZU U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EU1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I ANALIZU1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU POLICIJU U PP 1. I 2. KATEGORIJE1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKO ISPITIVANJE U POLICIJSKOJ UPRAVI1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U PPRP1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIHVAT I DEPORTACIJE U TRANZITNOM PRIHVATNOM CENTRU1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU OBUKE GRANIČNE POLICIJE U SMJEŠTAJNO-OBUČNOM CENTRU1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA U PP1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U ODJELIMA SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU1,35820
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,35820
ŠEF SMJENE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,35820
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,35820
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU 4. KATEGORIJE1,35820
VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 1.I 2. KATEGORIJI PU1,35820
VODITELJ ZA POSLOVE KRIMINALISTIČKE ANALITIKE U PU1,35820
VODITELJ ZA POSLOVE POLICIJSKE ANALITIKE U PU1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KOORDINATOR ZA SURADNJU S LOKALNOM ZAJEDNICIM U PP1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE PROMETNE POLICIJE U PP 1. I 2. KATEGORIJE1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE EUROPSKOG SUSTAVA ZA INFORMACIJE I ODOBRAVANJE PUTOVANJA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE POLICIJE U PP 1. I 2. KATEGORIJE1,35820
POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ FOTOLABORATORIJA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«1,16435
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«1,16435
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJSKIH UPRAVA IV. KATEGORIJE1,16435
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SATNIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE1,16435
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S INFORMATORIMA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLCIJE1,16435
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLCIJE1,16430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU – ZAKONITOST POSTUPANJA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU1,16430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTPORU NADZORA PODATKOVNOG PROMETA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLCIJE1,16430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA IZ OTVORENIH IZVORA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLCIJE1,16430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU1,16430
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE1,16430
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE 3. KATEGORIJE1,16430
ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP A1,16430
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER U ODJELU ZA INFORMACIJE O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU1,16430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,16430
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,16430
VIŠI INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,16430
VODITELJ PROGRAMA SPECIJALISTIČKE OBUKE U INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJE PU BJELOVARSKO-BILOGORSKE, BRODSKO-POSAVSKE, ISTARSKE, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE, KRAPINSKO-ZAGORSKEM LIČKO-SENJSKE, MEĐIMURSKE, POŽEŠKO-SLAVONSKE, ŠIBENSKO-KNINSKE, VARAŽDINSKE, VIROVITIČKO-
-PODRAVSKE I VUKOVARSKO-SRIJEMSKE
1,16430
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE -PRITVORSKI NADZORNIK U 1. KATEGORIJE POLICIJSKE UPRAVE1,16429
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU – PRITVORSKI NADZORNIK1,16429
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE1,16429
UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP A U PP1,16425
UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP B U PP1,16425
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA OPHODNOG BRODA TIP A U PP1,16425
ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP B1,16425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE POLICIJE U PP III. KATEGORIJE I PP PAZIN S ISPOSTAVOM BUZET, PP KRAPINA S ISPOSTAVOM PREGRADA, PP GOSPIĆ, I. PP OSIJEK S ISPOSTAVOM ČEPIN, PP SISAK, PP VIROVITICA1,16425
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE PROMETNE POLICIJE U PP III. KATEGORIJE I PP VIROVITICA1,16425
POLICIJSKI SLUŽBENIKA ZA GRANIČNU POLICIJU U PP1,16425
VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U PP 3. KATEGORIJE1,16425
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«1,16425
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR POLICIJSKE VOŽNJE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,16420
POLICIJSKI SLUŽBENIK TELEKOMUNIKACIJSKOG CENTRA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,16420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU RIZIKA U POLICIJSKOJ POSTAJI1,16420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU OPERATIVNU TEHNIKU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,16420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,16420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I KOORDINACIJU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,16420
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,16420
VIŠI INŽENJER U SAMOSTALNOM SEKTORU1,16435
VODITELJ VOZNOG PARKA I RADIONICA U PU1,16420
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UKP1,16420
KOORDINATOR KULTURNIH AKTIVNOSTI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,16420
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE IZ ZRAKA U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE1,16420
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR ZA SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST1,16420
DOKUMENTARIST ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,13530
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,13530
VIŠI DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,13530
VODITELJ SMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,13530
INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI1,13530
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE -PRITVORSKI NADZORNIK U 2. I 3. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE1,13529
DISPEČER1,13520
INŽENJER U SAMOSTALNOM SEKTORU1,13535
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE – IZRAĐIVAČ1,13520
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA NAORUŽANJE1,13520
INŽENJER ZA SPECIJALNE, AUDIO/VIDEO SUSTAVE1,13520
KONSTRUKTOR II1,13520
TEHNOLOG OBRADE KOLAUDATOR1,13520
VODITELJ SPECIJALNIH, AUDIO/VIDEO SUSTAVA1,13520
KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER ZA NADZOR DRŽAVNE GRANICE U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALITETA DROGA U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DIGITALNU FORENZIKU U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJU KORPUSA U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IMOVINSKI KRIMINALITET U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST I DIGITALNU FORENZIKU U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE I RAD S INFORMATORIMA U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S INFORMATORIMA U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE I RATNE ZLOČINE U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE I PRIHVAT U POLICIJSKOJ POSTAJI1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE U POLICIJSKOJ POSTAJI1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPĆEG KRIMINALITETA, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U POLICIJSKIM UPRAVAMA 1. I 2. KATEGORIJE1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OČEVIDE U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE I IDENTIFIKACIJU U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE, IDENTIFIKACIJU I OBRADU KRIMINALITETA U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZBOJNIŠTVA U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SEKSUALNE DELIKTE U PU1,13520
ŠEF SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI 1. KATEGORIJE1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST U ODJELU KIBERNETIČKE SIGURNOSTI PUZ-a1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET U GOSPODARSKOM POSLOVANJU PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ POSTAJI U POLICIJSKOJ UPRAVI 1. KATEGORIJE1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POREZNE UTAJE, FINANCIJSKE ISTRAGE I TRAGANJE ZA NEZAKONITO STEČENOM IMOVINOM U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE U PU1,13520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE – OPERATER NA STACIONARNIM I MOBILNIM SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLCIJE1,13520
VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE1,13520
ZAPOVJEDNIK VODA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE1,09635
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU1,09620
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U PP1,09620
ŠEF SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE1,09620
ŠEF SMJENE TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE1,09620
VODITELJ POLICIJSKE ISPOSTAVE1,09620
VOĐA SEKTORA U POLICIJSKOJ POSTAJI I. KATEGORIJE1,09620
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU U PP 1. KATEGORIJE1,09620
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU SUSTAVA VEZA1,06730
ŠEF SMJENE -PRITVORSKI NADZORNIK U POLICIJSKOJ POSTAJI1,06725
POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,06720
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKOJ POSTAJI 2. KATEGORIJE1,06720
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE POSTAJE1,06720
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA, EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU U PP1,06720
ŠEF SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI 2. KATEGORIJE1,06720
VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA1,06720
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U PP U 2., 3. I 4. KATEGORIJI POLICIJSKIH UPRAVA1,06720
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ I OBRADU KRIMINALITETA U PU I PP1,06720
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ U PP1,06720
DISPEČER U POLICIJSKOJ UPRAVI1,06720
DETEKTIV U POLICIJSKOJ UPRAVI I POLICIJSKOJ POSTAJI1,0320
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR – DETEKTIV U POLICIJSKOJ UPRAVI I POLICIJSKOJ POSTAJI1,0320
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKOJ POSTAJI 3. KATEGORIJE1,01920
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U POLICIJSKOJ POSTAJI 2. I 3. KATEGORIJE1,01920
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU U POLICIJSKOJ POSTAJI 2. KATEGORIJE1,01920
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKOJ POSTAJI 2. KATEGORIJE1,01920
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA U POLICIJSKIM POSTAJAMA 2. I 3. KATEGORIJE1,01920
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI 1. KATEGORIJE1,01920
VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA U POLICIJSKOJ POSTAJI 1. KATEGORIJE1,01920
VOĐA SEKTORA U POLICIJSKOJ POSTAJI 2. KATEGORIJE1,01920
VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U GRANIČNOJ POLICIJI1,01920
DETEKTIV U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE0,9635
REPRODUCER ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE0,9635
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBAVLJANJE POSLOVA ŠKOLOVANJA PASA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI0,9630
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNO OSIGURANJE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,9630
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU 4. KATEGORIJE0,9630
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PASA – LOGISTIČAR0,9630
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE PROGRAMA I PROJEKATA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI0,9630
PROMOTOR KULTURNIH AKTIVNOSTI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI0,9630
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU RAČUNALNOG SUSTAVA I RAČUNALNIH MREŽA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI0,9630
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«0,9630
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ POSTAJI0,9625
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI0,9625
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA MATERIJALNE TRAGOVE0,9625
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE – PRITVORSKI NADZORNIK U PP0,9625
ŠEF SMJENE – PRITVORSKI NADZORNIK U PP0,9625
VOĐA OPHODNJE- OPERATIVNI DEŽURNI0,9625
VODITELJ OPHODNE BRODICE U PP0,9623
DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE, IDENTIFIKACIJU I OBRADU KRIMINALITETA U PP0,9620
DETEKTIV ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I OBRADU KRIMINALITETA U PP0,9620
DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,9620
OPERATER – VODITELJ SMJENE0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ OSIGURANJA POLICIJSKE AKADEMIJE0,9620
OPERATER POMORSKOG PROMETA NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZEU OKCP-u RAVNATELJSTVA POLICIJE0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK POMOĆNIK VODITELJA OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 2. I 3. KATEGORIJE0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREKOGRANIČNU SURADNJU U PP0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U POLICIJSKOJ POSTAJI 3. KATEGORIJE0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALITETA U PP0,9620
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI 2. KATEGORIJE0,9620
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE0,9620
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE0,9620
ŠEF OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,9620
ŠEF SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI 3. KATEGORIJE0,9620
VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA U POLICIJSKIM POSTAJAMA 2. i 3. KATEGORIJE0,9620
SLUŽBENIK ZAŠTITE PODATAKA INFORMACIJSKIH SUSTAVA U SAMOSTALNOM SEKTORU0,9630
VODITELJ SMJENE INFORMATIČKOG CENTRA U SAMOSTALNOM SEKTORU0,9630
VOĐA SEKTORA U POLICIJSKOJ POSTAJI 3. KATEGORIJE0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-PROMETNI TEHNIČAR U 1. I 2. KATEGORIJI POLICIJSKIH POSTAJA0,9620
DETEKTIV – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA0,9620
OPERATER U POLICIJSKOJ POSTAJI0,9620
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRELIŠTA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI0,96020
POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE0,9620
POLICAJAC-SPECIJALAC OPERATIVNI DEŽURNI U ATJ LUČKO0,87330
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER PROTUDIVERZIJSKE ZAŠTITE U PP0,87325
POLICIJSKI SLUŽBENIK – RTG OPERATER U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,87325
VOĐA GRUPE ZA ZAŠTITU GRANICE U PP0,87325
OPERATER U SAMOSTALNOM SEKTORU0,87330
TEHNIČAR U SAMOSTALNOM SEKTORU0,87330
VOZAČ 10,87325
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – PUŠKAR0,87323
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SKLADIŠTA NAORUŽANJA0,87320
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE U UPRAVI MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA0,87320
VOZAČ 20,87320
DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE0,87325
VODITELJ OPHODNOG ČAMCA U PP0,87323
KRIMINALISTIČKI REFERENT – FOTOGRAF U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«0,87320
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-PROMETNI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ POSTAJI 3. KATEGORIJE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE U OKCP-u0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU – ZA PREVENCIJU – TEHNIČAR U PU0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU U TRANZITNOM PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE OBJEKTA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGE U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST POLICIJSKE AKADEMIJE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE U OKCP-u0,87320
VOĐA OPHODNJE0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLICIJSKU OPREMU I EVIDENCIJE U PP0,87320
VOĐA OPHODNJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PP0,87320
VOĐA OPHODNJE ZA ZADRŽAVANJE U JEDINICI ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU PODATAKA I POTPORU U POLICIJSKOJ AKADEMIJI0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE – OPERATER NA STACIONARNIM I MOBILNIM SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE U POLICIJSKOJ POSTAJI0,87320
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PROMETNI MOTOCIKLIST U PP0,8530
POLICIJSKI SLUŽBENIK LOGISTIČAR – TEHNIČAR U PP0,8525
POLICIJSKI SLUŽBENIK0,8520
POLICIJSKI SLUŽBENIK – MORNAR U PP0,8520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U PP0,8520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE U OKCP-u0,8520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PP0,8520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZADRŽAVANJE U JEDINICI ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU0,8520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU GRANICE U PP0,8520
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI 3. KATEGORIJE0,8520
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE OPREMU I VOZILA U INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJE0,830
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER POMORSKOG PROMETA U PP0,820
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA U SAMOSTALNOJ SLUŽBI0,820
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PUŠKAR U PU0,820
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SKLADIŠTAR ORUŽJA0,820
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SKLADIŠTA PLATIVIH TISKANICA I UREDSKOG MATERIJALA0,820
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SKLADIŠTA POLICIJSKE ODORE0,820
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SKLADIŠTA TEHNIČKE OPREME0,820
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT U OKCP-u0,820
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMNE POSLOVE KOD OSPOSOBLJAVANJA VOZAČA I TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST0,820
VOZAČ U 1. KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE0,820
POLICIJSKI SLUŽBENIK PROMETNE POLICIJE – OPERATER NA MJERNIM UREĐAJIMA0,820
PRILOG 2
Naziv radnog mjestaKoeficijent složenosti
Osnovni koeficijentDodaci 40 – 60 %
GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE3,51140
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE2,23140
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE2,18340
VODITELJ SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,83340
ZAPOVJEDNIK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA ZA INTERVENCIJE1,83340
VODITELJ SLUŽBE U PNUSKOK-u i KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOM SEKTORU UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,74640
VODITELJ SLUŽBE U SAMOSTALNOM SEKTORU1,74650
VODITELJ KOMUNIKACIJSKO INFORMATIČKOG CENTRA1,74650
GLAVNI PROJEKTANT U SAMOSTALNOM SEKTORU1,65940
VODITELJ ODJELA U SAMOSTALNOM SEKTORU1,65945
ZAPOVJEDNIK REGIONALNE PROTUEKSPLOZIJSKE JEDINICE ZAGREB1,65950
ZAPOVJEDNIK JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE1,57140
VODITELJ ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE1,57140
VODITELJ ZA POLICIJSKO PREGOVARANJE U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE1,57140
VIŠI PROJEKTANT U SAMOSTALNOM SEKTORU1,50440
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA RONILAČKI CENTAR1,50460
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,50456
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USMJERAVANJE I NADZOR RADA PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE U PROTUEKSPLOZIJSKOJ SLUŽBI UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST1,50450
VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U PROTUEKSPLOZIJSKOJ SLUŽBI UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST1,50450
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO1,50440
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA POTPORU1,50440
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA OPERATVNE ZADAĆE1,50440
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE PU ZAGREBAČKE1,50440
ZAPOVJEDNIK REGIONALNE PROTUEKSPLOZIJSKE JEDINICE SPLIT, RIJEKA I OSIJEK1,50450
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA REGIONALNE PROTUEKSPLOZIJSKE JEDINICE ZAGREB1,50450
PROJEKTANT U SAMOSTALNOM SEKTORU1,35840
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE PU SPLITSKO-DALMATINSKE, PRIMORSKO-GORANSKE I OSJEČKO-BARANJSKE1,35840
VODITELJ ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE PU SPLITSKO-DALMATINSKE, PRIMORSKO-GORANSKE I OSJEČKO-BARANJSKE1,35840
GLAVNI VODITELJ U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO1,35840
ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR IV. KATEGORIJE1,360
PILOT HELIKOPTERA V. KATEGORIJE1,250
ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG TIMA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO1,16460
ZAPOVJEDNIK SNAJPERSKOG TIMA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO1,16460
VODITELJI RONJENJA U RONILAČKOM CENTRU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO1,16460
POLICIJSKI SLUŽBENIK – UPRAVITELJ NA SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE IZ ZRAKA U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE1,16460
ZAPOVJEDNIK TIMA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO1,16450
VODITELJ U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO1,16450
VODITELJ PROGRAMA SPECIJALISTIČKE OBUKE U JEDINICI INTERVENTNE POLICIJE1,16450
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE TEHNIKE LOCIRANJA U UPRAVI KRIMINALISITIČKE POLICIJE1,16442
VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE1,16440
VOĐA GRUPE – MOTORIST U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,16440
VOĐA GRUPE – PRATITELJ U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,16440
VOĐA GRUPE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE1,16440
VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U POLICIJSKIM POSTAJMA AERODROMSKE/ POMORSKE I AERODROMSKE POLICIJE1,13550
VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U REGIONALNIM PROTUEKSPLOZIJSKIM JEDINICAMA1,13550
INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U REGIONALNIM PROTUEKSPLOZIJSKIM JEDINICAMA1,13550
VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,13550
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI1,13540
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U SLUŽBI U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE1,13540
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE – OPERATER NA SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE IZ ZRAKA U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE1,13540
ZAPOVJEDNIK VODA SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE1,09655
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U SLUŽBI U REGIONALNOJ PROTUEKSPLOZIJSKOJ JEDINICI1,06750
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI1,06750
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE – OPERATER NA SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE IZ ZRAKA U POLICIJSKOJ POSTAJI1,01940
ZAPOVJEDNIK TIMA ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE0,9660
VOĐA GRUPE RONILAČKOG TIMA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO0,9660
VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE0,9660
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,9650
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,9650
KOORDINATOR – KOLAUDATOR CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA0,9650
DETEKTIV ZA POSEBNE TEHNIKE LOCIRANJA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE0,9640
DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE0,9640
DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE0,9640
POLICIJSKI SLUŽBENIK – MOTOCIKLIST U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE0,9640
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU POTPORU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE0,9640
VOĐA PROMETNE OPHODNJE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE0,9640
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLICIJSKU OPREMU I EVIDENCIJE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE0,9640
POLICIJSKI SLUŽBENIK PROTUEKSPLOZIJSKI RONILAC U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE0,87360
POLICAJAC-SPECIJALAC RONILAC ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO0,87360
ZAPOVJEDNIK TIMA SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE0,87360
PRATITELJ – MOTORIST U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,87350
PRATITELJ – VOZAČ U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI0,87350
ZAPOVJEDNIK SPECIJALISTIČKOG TIMA U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE0,87350
KONTAKT POLICAJAC U PP0,87340
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMET U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE0,87340
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U POLICIJSKIM POSTAJAMA 2. I 3. KATEGORIJE0,87340
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE0,87340
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE0,87340
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA ZAŠTITU GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE0,87340
POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR TEHNIČAR U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE0,87340
ZAPOVJEDNIK TIMA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE0,87340
VOĐA GRUPE SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE0,8560
VOĐA GRUPE U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO0,8560
VOĐA GRUPE PREGOVARAČA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJI0,8550
VOĐA GRUPE ZA SPECIJALNA VOZILA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO0,8550
VOĐA GRUPE ZA POTPORU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO0,8550
VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE0,8550
VOĐA GRUPE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE0,8540
POLICIJSKI SLUŽBENIK – RONILAC U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE0,860
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I VOZILA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE0,860
POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE0,860
POLICAJAC-SPECIJALAC VODIČ SLUŽBENOG PSA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO0,860
POLICAJAC-SPECIJALAC ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO0,860
POLICAJAC-SPECIJALAC ZA TAKTIČKU MEDICINU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO0,860
POLICAJAC-SPECIJALAC SNAJPERIST ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO0,860
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA REFIONALNIM PROTUEKSPLOZIJSKIM JEDINICAMA0,850
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA U POLICIJSKIM POSTAJAMA0,850
POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALISTIČKOG TIMA U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE0,850
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTIRANJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE0,840
POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ OKLOPNOG VOZILA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE0,840
POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ VODENOG TOPA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE0,840
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE0,840
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREGOVARAČ U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE0,840
POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERVENTNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE0,840
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA GRANIČNU KONTROLU U PP0,840
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA U PP0,840
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA ZAŠTITU GRANICE U PP0,840
PRILOG 3
Naziv radnog mjestaKoeficijent složenosti
Osnovni koeficijentDodaci
70 – 90 %
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO ZA ZRAKOPLOVNU JEDINICU2,690
VODITELJ PROGRAMA OBUKE PILOTA U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI2,590
VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI2,590
PILOT HELIKOPTERA I. KATEGORIJE2,490
PILOT HELIKOPTERA II. KATEGORIJE2,385
PILOT HELIKOPTERA III. KATEGORIJE2,280
GLAVNI VODITELJ TEHNIČKE SLUŽBE281
VODITELJ KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI1,981
VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOĆE U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI1,981
VODITELJ LINIJSKOG I BAZNOG ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA1,880
PILOT HELIKOPTERA IV. KATEGORIJE1,870
INŽENJER TEHNIČKE PRIPREME LETA1,74675
ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR – LETAČ I. KATEGORIJE1,74675
ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR – LETAČ II. KATEGORIJE1,770
ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR – LETAČ III. KATEGORIJE1,670
MANIPULANT GORIVOM U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI0,99981