Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

NN 7/2022 (17.1.2022.), Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

67

Na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2022. donijela

UREDBU

O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se klasifikacija radnih mjesta policijskih službenika unutar kategorija radnih mjesta rukovodećih, viših i nižih policijskih službenika te standardna mjerila za svaku kategoriju, potkategoriju i razinu potkategorije radnog mjesta.

Standardna mjerila za klasifikaciju radnih mjesta policijskih službenika

Članak 2.

(1) Radna mjesta policijskih službenika unutar svake kategorije i potkategorije radnih mjesta klasificiraju se prema standardnim mjerilima.

(2) Standardna mjerila iz stavka 1. ovoga članka su:

– stupanj složenosti poslova

– obrazovanje

– policijsko zvanje

– stupanj odgovornosti i ovlasti za donošenje odluka

– stupanj samostalnosti u radu.

Definicija standardnih mjerila

Članak 3.

(1) Stupanj složenosti poslova odražava razinu složenosti zadataka koji se obavljaju u okviru radnog mjesta i složenost postupaka koji se u njihovu rješavanju primjenjuju, razinu traženog osobnog doprinosa policijskog službenika, opseg poslova radnog mjesta te stupanj suradnje s drugim državnim tijelima koji odražava vrstu i učestalost kontakata koji se ostvaruju prilikom obavljanja poslova određenoga radnog mjesta, njihov značaj za rad Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Obrazovanje obuhvaća stečeni stupanj obrazovanja i stečeno stručno znanje kroz završene oblike specijalizacije, stručnog osposobljavanja, usavršavanja i policijskog treninga.

(3) Policijsko zvanje utvrđuje se za svaku razinu potkategorije unutar kategorije i potkategorije radnih mjesta policijskih službenika sukladno odredbama ove Uredbe.

(4) Stupanj odgovornosti i ovlasti za donošenje odluka odražava opseg u kojem poslovi koji se obavljaju u okviru radnog mjesta imaju utjecaj na provedbu policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima, uključujući odgovornost za obavljanje vlastitih zadataka i odgovornost vezanu uz rad ustrojstvenih jedinca u Ministarstvu.

(5) Stupanj samostalnosti u radu odražava opseg u kojem se zadaci obavljaju u skladu s općim ili specifičnim smjernicama i uputama nadređenog rukovoditelja te opseg nadzora potreban u obavljanju poslova određenoga radnog mjesta.

Objašnjenje pojedinih pojmova

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1) policijsko zvanje je stečeno zvanje policijskog službenika sukladno stupnju obrazovanja, radnom iskustvu na poslovima policijskog službenika, završenim oblicima stručnog usavršavanja, položenom ispitu za zvanje te godišnjim ocjenama, a koje je potrebno za raspored na radno mjesto policijskog službenika unutar određene kategorije, potkategorije i razine potkategorije radnog mjesta

2) istaknuti rezultati u području od značaja za rad smatraju se osobito: sudjelovanje u izradi i provedbi strategija i projekata iz djelokruga Ministarstva, sudjelovanje u izradi zakona i drugih propisa, višegodišnje izvrsno rješavanje predmeta u okviru policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima, uspješno upravljanje ustrojstvenom jedinicom, objavljeni znanstveni ili stručni radovi u području povezanom s policijskim poslovima i poslovima usko povezanim s policijskim poslovima, status predavača, mentora i instruktora u skladu s propisima o policijskim službenicima.

II. RADNA MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Kategorije radnih mjesta

Članak 5.

Radna mjesta policijskih službenika klasificiraju se u tri kategorije:

– radna mjesta rukovodećih policijskih službenika

– radna mjesta viših policijskih službenika i

– radna mjesta nižih policijskih službenika.

Kategorija radnih mjesta rukovodećih
policijskih službenika

Članak 6.

(1) U kategoriji radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika su radna mjesta koja uključuju planiranje, organiziranje, vođenje i nadziranje radnih procesa u policiji te usmjeravanje, koordiniranje i nadzor policijskih službenika.

(2) Radna mjesta unutar kategorije rukovodećih policijskih službenika klasificirana su od vrlo visoke, visoke, srednje do niže razine u četiri potkategorije uz naznaku razine potkategorije, i to:

1. glavni policijski rukovoditelj

2. samostalni policijski rukovoditelj

3. viši policijski rukovoditelj

4. policijski rukovoditelj.

Glavni policijski rukovoditelj

Članak 7.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji glavnog policijskog rukovoditelja su:

– stupanj složenosti poslova koji uključuje doprinos razvoju novih koncepata, rješavanje strateških zadaća te planiranje, organiziranje, vođenje i nadziranje radnih procesa, usmjeravanje i koordiniranje poslova i stalna stručna komunikacija unutar i izvan Ministarstva od utjecaja na provedbu programa iz djelokruga Ministarstva, istaknute rezultate rada u području od značaja za rad Ministarstva ili policijskih uprava

– obrazovanje: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

– policijsko zvanje:

1. Razina potkategorije 1: glavni policijski savjetnik

2. Razina potkategorije 2: policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik

3. Razina potkategorije 3: glavni policijski inspektor ili policijski savjetnik

– stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za zadatke i odluke sa znatnim učinkom na policijske poslove i poslove usko povezane s policijskim poslovima, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost te donošenje odluka bitnih za rad više ustrojstvenih jedinica

– stupanj samostalnosti u radu je vrlo visok i to u obavljanju najsloženijih stručnih poslova, ograničen samo općim smjernicama vezanim uz utvrđenu politiku Ministarstva.

Samostalni policijski rukovoditelj

Članak 8.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji samostalnog policijskog rukovoditelja su:

– stupanj složenosti poslova koji uključuje sudjelovanje u stvaranju novih koncepata i rješavanju strateški značajnih zadaća iz okvira policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima, u redovnoj stručnoj komunikaciji koje uključuju kontakte unutar i izvan Ministarstava, policijske uprave i policijske postaje i s povremenim doprinosom provedbi programa iz djelokruga Ministarstva, istaknute rezultate rada u području od značaja za rad ustrojstvene jedinice

– obrazovanje: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

– policijsko zvanje:

1. Razina potkategorije 1: samostalni policijski inspektor ili glavni policijski inspektor.

2. Razina potkategorije 2: viši policijski inspektor ili samostalni policijski inspektor

– stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za zadatke i odluke s učinkom na policijske poslove i poslove usko povezane s policijskim poslovima, uključujući nadzornu i upravljačku odgovornost te donošenje odluka bitnih za rad ustrojstvene jedinice kojom rukovodi

– stupanj samostalnosti u radu je visok te ograničen samo općim smjernicama i uputama nadređenog rukovoditelja u rješavanju najsloženijih stručnih zadaća iz djelokruga policijskih poslova ili poslova usko povezanih s policijskim poslovima.

Viši policijski rukovoditelj

Članak 9.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višeg policijskog rukovoditelja su:

– stupanj složenosti poslova koji uključuje pružanje potpore nadređenim rukovoditeljima u osiguravanju pravilne primjene mjera i smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća, kao i stupanj učestalosti stručnih komunikacija koja uključuje kontakte unutar i izvan policije u svrhu prikupljanja ili razmjene važnih informacija, istaknute rezultate rada u području od značaja za rad ustrojstvene jedinice

– obrazovanje: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

– policijsko zvanje:

1. Razina potkategorije 1: viši policijski inspektor ili samostalni policijski inspektor

2. Razina potkategorije 2: policijski inspektor ili viši policijski inspektor

3. Razina potkategorije 3: samostalni policijski narednik ili policijski inspektor

– stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu metodologija rada, postupaka i stručnih tehnika, odgovornost za rad ustrojstvene jedinice kojom rukovode i odgovornost u pružanju pomoći glavnom ili višem rukovoditelju kod donošenja odluka bitnih za rješavanje složenih stručnih zadaća iz djelokruga policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima te donošenje odluka bitnih za rad ustrojstvene jedinice kojom rukovode

– stupanj samostalnosti u radu ograničen je povremenim nadzorom pružanjem pomoći nadređenog rukovoditelja pri rješavanju složenih stručnih zadaća iz djelokruga policijskih poslova ili poslova usko povezanih s policijskim poslovima.

Policijski rukovoditelj

Članak 10.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji policijskog rukovoditelja su:

– stupanj složenosti poslova koji uključuje potporu policijskim službenicima u rješavanju složenih zadaća te učestalost stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan policije u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija te značajne rezultate rada u području policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima

– obrazovanje: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ili srednja stručna sprema.

– policijsko zvanje:

1. Razina potkategorije 1: viši policijski narednik ili samostalni policijski narednik

2. Razina potkategorije 2: policijski narednik ili viši policijski narednik

3. Razina potkategorije 3: samostalni policajac ili policijski narednik

– stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu metodologija rada, postupaka i stručnih tehnika i pružanje potpore nadređenom rukovoditelju pri rješavanju stručnih zadaća iz djelokruga policijskih poslova ili poslova usko povezanih s policijskim poslovima

– stupanj samostalnosti u radu ograničen je češćim nadzorom i pomoći nadređenog rukovoditelja u rješavanju stručnih zadaća iz djelokruga policijskih poslova ili poslova usko povezanih s policijskim poslovima.

Kategorija radnih mjesta viših policijskih službenika

Članak 11.

(1) U kategoriji radnih mjesta viših policijskih službenika su radna mjesta na kojima se neposredno obavljaju policijski poslovi primjenom policijskih ovlasti te poslovi usko povezani s policijskim poslovima te radna mjesta koja uključuju izradu i provedbu strategija i programa, zakona i drugih propisa te poslove unutarnje kontrole, revizije i disciplinskog sudovanja.

(2) Radna mjesta unutar kategorije viših policijskih službenika klasificirana su od vrlo visoke, visoke, više i niže razine u četiri potkategorije i to:

1. glavni policijski izvršitelj

2. samostalni policijski izvršitelj

3. viši policijski izvršitelj

4. policijski izvršitelj.

Glavni policijski izvršitelj

Članak 12.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji glavnog policijskog izvršitelja su:

– stupanj složenosti poslova koji uključuje složene zadatke izrade i provedbe strategija, programa, zakona i drugih propisa, pružanje savjeta državnim dužnosnicima i glavnim rukovodećim policijskim službenicima Ministarstva u poslovima iz djelokruga Ministarstava, učestale stručne komunikacije koje uključuju stalne kontakte unutar i izvan Ministarstava u svrhu pružanja savjeta i pomoći u rješavanju pitanja iz djelokruga jednog ili više državnih tijela, istaknute rezultate u području od značaja za rad Ministarstva

– obrazovanje: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

– policijsko zvanje:

1. Razina potkategorije 1: glavni policijski inspektor ili policijski savjetnik

2. Razina potkategorije 2: viši policijski inspektor ili samostalni policijski inspektor

– stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu metodologija rada, postupaka i stručnih tehnika kao i za primjenu policijskih ovlasti te provođenje odluka od utjecaja za rad Ministarstva

– stupanj samostalnosti u radu koji uključuje samostalan rad u obavljanju policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima u skladu s općim uputama državnih dužnosnika te nadređenog rukovoditelja.

Samostalni policijski izvršitelj

Članak 13.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji samostalnog policijskog izvršitelja su:

– stupanj složenosti poslova koji uključuje sudjelovanje u izradi i provedbi strategija, programa, zakona i drugih propisa, izrade normativnih tekstova i rješavanja najsloženijih stručnih zadataka i pružanje savjeta i stručne pomoći rukovodećim službenicima na razini Ministarstva u cilju rješavanja najsloženijih stručnih problema i zadataka iz područja policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima, učestale stručne komunikacije koje uključuju povremene kontakte unutar i izvan Ministarstva u svrhu pružanja savjeta rukovodećim policijskim službenicima u okviru donošenja odluka vezanih uz policijske poslove i poslove usko povezane s policijskim poslovima, istaknute rezultate u obavljanju najsloženijih stručnih poslova od značaja za rad Ministarstva

– obrazovanje:

1. Razina potkategorije 1: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

2. Razina potkategorije 2: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

– policijsko zvanje (razina potkategorije 1 i 2): policijski inspektor ili viši policijski inspektor

– stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu metodologija rada, postupaka i stručnih tehnika kao i za primjenu policijskih ovlasti te provođenje odluka od značaja za rad Ministarstva

– stupanj samostalnosti u radu koji uključuje samostalan rad u obavljanju policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima u skladu s povremenim općim i specifičnim uputama nadređenog rukovoditelja.

Viši policijski izvršitelj

Članak 14.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višeg policijskog izvršitelja su:

– stupanj složenosti poslova koji uključuje pružanje savjeta i stručne pomoći rukovodećim policijskim službenicima iz područja policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima, izradu normativnih tekstova i rješavanje složenijih stručnih problema i zadataka, stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar policije i izvan policije u svrhu prikupljanja i razmjene informacija bitnih za donošenje odluka vezanih uz policijske poslove i poslove usko povezane s policijskim poslovima, značajne rezultate u obavljanju složenih stručnih poslova od značaja za rad ustrojstvene jedinice na razini Ministarstva u sjedištu ili policijske uprave

– obrazovanje:

1. Razina potkategorije 1: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

2. Razina potkategorije 2: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

– policijsko zvanje:

1. Razina potkategorije 1: samostalni policijski narednik ili policijski inspektor

2. Razina potkategorije 2: viši policijski narednik ili samostalni policijski narednik

– stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu metodologija rada, postupaka i stručnih tehnika kao i za primjenu policijskih ovlasti te provođenje odluka značajnih za rad iz područja policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima

– stupanj samostalnosti u radu koji uključuje samostalan rad u obavljanju policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima i u primjeni policijskih ovlasti u skladu sa općim i specifičnim uputama nadređenog rukovoditelja.

Policijski izvršitelj

Članak 15.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji policijskog izvršitelja su:

– stupanj složenosti poslova koji uključuje stalne stručne poslove iz područja policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima, suradnju u izradi normativnih tekstova i rješavanje stručnih problema i zadataka, povremene stručne komunikacije koje uključuju kontakte unutar i izvan policije u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija važnih za donošenje odluka u obavljanju policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima, značajne rezultate u obavljanju stalnih stručnih poslova u ustrojstvenoj jedinici

– obrazovanje: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od tri godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ili srednja stručna sprema

– policijsko zvanje:

1. Razina potkategorije 1: viši policijski narednik ili samostalni policijski narednik

2. Razina potkategorije 2: policijski narednik ili viši policijski narednik

3. Razina potkategorije 3: samostalni policajac ili policijski narednik

– stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za ispravnu primjenu specificirane metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika kao i za primjenu policijskih ovlasti te provođene odluka bitnih za rad ustrojstvene jedinice

– stupanj samostalnosti u radu u obavljanju policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima kao i u primjeni policijskih ovlasti uz ograničeni povremeni nadzor i upute nadređenog rukovoditelja.

Kategorija radnih mjesta nižih policijskih službenika

Članak 16.

(1) U kategoriji radnih mjesta nižih policijskih službenika su radna mjesta na kojima se neposredno obavljaju policijski poslovi primjenom policijskih ovlasti i manje složeni upravni i stručni poslovi.

(2) Radna mjesta unutar kategorije nižih policijskih službenika klasificirana su u jednoj potkategoriji, i to:

1. policijski službenik.

Policijski službenik

Članak 17.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji policijskog službenika su:

– stupanj složenosti poslova koji uključuje izričito određene i rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu utvrđene metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika, stručnu komunikaciju koja uključuje komunikaciju unutar ustrojstvene jedinice, a povremeno i izvan ustrojstvene jedinice ako je potrebno prikupiti ili razmijeniti podatke

– obrazovanje: srednja stručna sprema

– policijsko zvanje:

1. Razina potkategorije 1: viši policajac ili samostalni policajac

2. Razina potkategorije 2: policajac ili viši policajac

– stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu utvrđene metodologije rada i postupaka policije kao i za primjenu policijskih ovlasti

– stupanj samostalnosti u radu u obavljanju redovnih policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima i u primjeni policijskih ovlasti uz redovan nadzor i upute nadređenog rukovoditelja.

Ograničenja radnih mjesta

Članak 18.

(1) Radna mjesta u kategoriji viših policijskih službenika u potkategoriji glavni policijski izvršitelj i u 1. razini potkategorije samostalni policijski izvršitelj mogu se utvrditi samo u ustrojstvenim jedinicama u sjedištu Ministarstva.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka radna mjesta u 1. razini potkategorije samostalni policijski izvršitelj, mogu se utvrditi i u policijskim upravama, na prijedlog Ravnateljstva policije.

Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika

Članak 19.

(1) Radna mjesta policijskih službenika klasificirana su u odgovarajuću kategoriju, potkategoriju i razinu potkategorije u popisu naziva radnih mjesta policijskih službenika, odgovarajućom primjenom standardnih mjerila iz članaka 6. do 20. ove Uredbe.

(2) Za svaku razinu potkategorije određen je raspon policijskih zvanja potreban za raspored u tu razinu potkategorije.

(3) Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ove Uredbe.

Vježbenici

Članak 20.

Osobe koje se primaju u policiju bez radnog iskustva, raspoređuju se u svojstvu vježbenika na odgovarajuće radno mjesto i to:

– sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem – na radno mjesto u kategoriji višeg policijskog službenika, u 2. razini potkategorije samostalni policijski izvršitelj u policijskom zvanju policijski inspektor

– sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od tri godine

– na radno mjesto u kategoriji višeg policijskog službenika, u 3. razini potkategorije policijski izvršitelj u policijskom zvanju policijski narednik

– sa završenom srednjom stručnom spremom – na radno mjesto u kategoriji nižeg policijskog službenika, potkategoriji policijski službenik u policijskom zvanju policajac.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 129/11., 82/12., 140/13., 32/15., 40/15., 115/15., 11/17., 102/17., 129/17., 5/18., 66/18., 109/18. i 24/19.).

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/57
Urbroj: 50301-21/22-22-2
Zagreb, 13. siječnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

POPIS NAZIVA RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

KATEGORIJA RUKOVODEĆI POLICIJSKI SLUŽBENICI
POTKATEGORIJA – GLAVNI POLICIJSKI RUKOVODITELJ
Razina potkategorije – 1
GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE
Razina potkategorije – 2
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST
ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA GRANICU
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU
POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE
NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE
TAJNIK KABINETA MINISTRA
Razina potkategorije – 3
ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA ZA INTERVENCIJE
NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA JAVNI RED I SIGURNOST
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE
NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
NAČELNIK SEKTORA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE
DEKAN VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE
ZAPOVJEDNIK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO – ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA ZA INTERVENCIJE
ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE I. KATEGORIJE
NAČELNIK SAMOSTALNOG SEKTORA ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE SUSTAVE
NAČELNIK SEKTORA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA
NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
VODITELJ SLUŽBE ZA NADZOR RADA I STRATEŠKI RAZVOJ POLICIJE U UGRP-u
VODITELJ SLUŽBE U KABINETU MINISTRA
POTKATEGORIJA – SAMOSTALNI POLICIJSKI RUKOVODITELJ
Razina potkategorije – 1
VODITELJ OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST
VODITELJ SLUŽBE U RAVNATELJSTVU POLICIJE
ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
VODITELJ PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE
ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
VODITELJ POLICIJSKE ŠKOLE »JOSIP JOVIĆ«
PRODEKAN VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE
POMOĆNIK VODITELJA POLICIJSKE ŠKOLE
ZAMJENIK NAČELNIKA PU 2., 3. I 4. KATEGORIJE
NAČELNIK SEKTORA ZA JAVNI RED I SIGURNOST U PU I. I II. KATEGORIJE
NAČELNIK SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI I. I II. KATEGORIJE
POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI I. KATEGORIJE
NAČELNIK SEKTORA ZA GRANICU U PU I. I II. KAT.
NAČELNIK SEKTORA U POLICIJSKOJ UPRAVI I. I II. KATEGORIJE
VODITELJ SLUŽBE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ SAMOSTALNE SLUŽBE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ KOMUNIKACIJSKO INFORMATIČKOG CENTRA
Razina potkategorije – 2
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE
ZAPOVJEDNIK JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE
VODITELJ ODJELA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U UPRAVI ZA GRANICU
POMOĆNIK VODITELJA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE
VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA
VODITELJ POSLOVA U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
VODITELJ KATEDRE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST
VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU I. I II. KATEGORIJE
POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA ZA JAVNI RED I SIGURNOST U POLICIJSKOJ UPRAVI
VODITELJ SLUŽBE U POLICIJSKOJ UPRAVI
ZAPOVJEDNIK REGIONALNE PROTUEKSPLOZIJSKE JEDINICE ZAGREB
POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA ZA GRANICU U PU
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE I. KATEGORIJE
VODITELJ ODJELA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
VODITELJ POSLOVA U GLAVNOM TAJNIŠTVU
POTKATEGORIJA – VIŠI POLICIJSKI RUKOVODITELJ
Razina potkategorije – 1
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE II. KATEGORIJE
ZAMJENIK NAČELNIKA U POLICIJSKOJ POSTAJI I. KATEGORIJE
ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE GRANIČNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA POLICIJSKIH OVLASTI I NJIHOVE PRIMJENE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA POLICIJSKOG NAORUŽANJA I GAĐANJA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA PRAVNIH I KRIMINALISTIČKIH PREDMETA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA SPORTA I SAMOOBRANE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
VODITELJ OPERATIVNOG DEŽURSTVA U UPPS-u
VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENIH OSOBA U UPPS-u
VODITELJ ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO-TEHNOLOŠKU ZAŠTITU U UPPS-u
VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U OKCP-u RAVNATELJSTVA POLICIJE
VODITELJ POSLOVA PROMETNE POLICIJE U PU III. KATEGORIJE
VODITELJ VOZNOG PARKA
VODITELJ AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE
Razina potkategorije – 2
VODITELJ POSLOVA IZVJEŠTAJNE ANALITIKE I ODNOSA S JAVNOŠĆU U PU PRIMORSKO-GORANSKOJ, OSJEČKO-BARANJSKOJ, ISTARSKOJ I VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ
VODITELJ POSLOVA PREVENCIJE U PU II. KATEGORIJE
VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI
GLAVNI VODITELJ U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO
ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU ISTARSKOJ I PU III. I IV. KATEGORIJE
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE, INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE U PU ISTARSKOJ I INTERVENTNIM JEDINICAMA POLICIJE U PU III. KATEGORIJE
ZAPOVJEDNIK SATNIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE
VODITELJ ODSJEKA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE KRIMINALISTIČKE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI IV. KATEGORIJE
VODITELJ ODJELA U SEKTORU/SLUŽBI KRIMINALISTIČKE POLICIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI I., II. I III. KATEGORIJE
ZAPOVJEDNIK REGIONALNE JEDINICE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU SPLIT, RIJEKA I OSIJEK
VODITELJ GRUPE ZA NADZOR GRANICE NA SUSTAVIMA IZ ZRAKA U UPRAVI ZA GRANICU
VODITELJ SMJENE NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA U UZG
VODITELJ SMJENE NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA
VODITELJ SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE GRANIČNE POLICIJE
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA DRŽAVNU GRANICU
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA GRANICU U PU
VODITELJ TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE
ZAMJENIK VODITELJA TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE
POMOĆNIK NAČELNIKA U POLICIJSKOJ POSTAJI I. I II. KATEGORIJE
NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE III. KATEGORIJE
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE TEMELJNE POLICIJE U PU I. I II. KATEGORIJE
POMOĆNIK VODITELJA SLUŽBE ZA JAVNI RED I SIGURNOST U PU III. KATEGORIJE
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA REGIONALNE PROTUEKSPLOZIJSKE JEDINICE ZAGREB
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE ZA POSLOVE PRITVORSKIH NADZORNIKA I PRITVORSKIH POLICIJSKIH JEDINICA U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU I. I II. KATEGORIJE
VODITELJ OPERATIVNO – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE U PU III. I IV. KATEGORIJE
VODITELJ ZA SIGURNOSNE PRETHODNICE I KOORDINACIJU U UPPS-u
VODITELJ SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA U UPPS-u
VOĐA GRUPE ZA POSEBNA OSIGURANJA U UPPS-u
ŠEF SMJENE U UPPS-u
VODITELJ ODJELA U POLICIJSKOJ UPRAVI
Razina potkategorije – 3
VODITELJ ZA POSLOVE KRIMINALISTIČKE ANALITIKE U PU 1. KATEGORIJE
VODITELJ ZA POSLOVE POLICIJSKE ANALITIKE U PU 1. KATEGORIJE
GLAVNI VODITELJ TEHNIČKE SLUŽBE U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI
VOĐA GRUPE U KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI U POLICIJSKOJ UPRAVI
ZAMJENIK NAČELNIKA U POLICIJSKOJ POSTAJI III. KATEGORIJE
POMOĆNIK NAČELNIKA U POLICIJSKOJ POSTAJI III. KATEGORIJE
VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ POSTAJI 1. I 2. KATEGORIJE
POMOĆNIK VODITELJA SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA GRANIČNE POLICIJE
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNOG DEŽURSTVA U UPPS-u
VODITELJ POSLOVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U PU I. KATEGORIJE
VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U PU I. I II. KATEGORIJE
VODITELJ POSLOVA PROMETNE POLICIJE U PU
ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU U PU I. KATERORIJE
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU III. KATEGORIJE
VODITELJ RADIONICE U UPRAVI ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE
POTKATEGORIJA – POLICIJSKI RUKOVODITELJ
Razina potkategorije – 1
ZAPOVJEDNIK TIMA U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO
ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG TIMA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO
ZAPOVJEDNIK SNAJPERSKOG TIMA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU IV. KATEGORIJE
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SATNIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE
ZAPOVJEDNIK VODA SPECIJALNE POLICIJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE
ŠEF SMJENE PRIHVATNOG CENTRA
ŠEF SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI I. KATEGORIJE
ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP A
VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U PP GRANIČNE POLICIJE
VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA U PP III. KATEGORIJE
VODITELJ POLICIJSKE ISPOSTAVE
VOĐA SEKTORA U PP I. KATEGORIJE
VOĐA SEKTORA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PP I. KATEGORIJE
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU I., II. I III. KATEGORIJE
VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
VOĐA GRUPE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE
Razina potkategorije – 2
ZAPOVJEDNIK VODA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE
ZAPOVJEDNIK TIMA ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE
ŠEF SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI II. KATEGORIJE
VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U POSTAJAMA POMORSKE I AERODROMSKE POLICIJE
ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP B
ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA OPHODNOG BRODA TIP A
VOĐA POMORSKOG SEKTORA
VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U UPRAVI ZA GRANICU
ŠEF SMJENE TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI I. i II. KATEGORIJE
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U UPPS-u
POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA U UPPS-u
VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U REGIONALNOJ PROTUEKSPLOZIJSKOJ JEDINICI
INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U REGIONALNOJ PROTUEKSPLOZIJSKOJ JEDINICI
VOĐA SEKTORA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PP II. KATEGORIJE
VOĐA SEKTORA U PP II. KATEGORIJE
ŠEF SMJENE – PRITVORSKI NADZORNIK U PP II. KATEGORIJE
POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU – PRITVORSKI NADZORNIK U PU I. KATEGORIJE
VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI U PU III. I IV. KATEGORIJE
VODITELJ SMJENE OPERATIVNO – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU IV. KATEGORIJE
VODITELJ VOZNOG PARKA I RADIONICE U PU I. KATEGORIJE
Razina potkategorije – 3
VOĐA GRUPE U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO
ZAPOVJEDNIK TIMA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE
ŠEF SMJENE U POLICIJSKOJ POSTAJI III. KATEGORIJE
ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PP III. KATEGORIJE
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE U POLICIJKOJ POSTAJI III. KATEGORIJE
VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA
VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U PU
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE TRANZITNOG PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE
VOĐA GRUPE – PRATITELJ U UPPS-u
VOĐA GRUPE – MOTORIST U UPPS-u
POLICIJSKI SLUŽBENIK POMOĆNIK VODITELJA OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA U UPPS-u
ŠEF OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA U UPPS-u
VOĐA SEKTORA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA U PP III. KATEGORIJE
VOĐA SEKTORA U PP III. KATEGORIJE
POMOĆNIK ŠEFA SMJENE – PRITVORSKI NADZORNIK U PP II. KATEGORIJE
VOĐA OPHODNJE – OPERATIVNI DEŽURNI
ŠEF SMJENE – OPEARTIVNI DEŽURNI U JEDINICI ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATI
POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK U PU IV. KATEGORIJE
KATEGORIJA VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENICI
POTKATEGORIJA – GLAVNI POLICIJSKI IZVRŠITELJ
Razina potkategorije 1
SAVJETNIK MINISTRA
SAVJETNIK MINISTRA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA
KOORDINATOR ZA MEDIJE I PROTOKOL
BISKUPSKI VIKAR ZA PASTORAL
KOORDINATOR ZA POLICIJSKO OBRAZOVANJE I ZAJEDNIČKE POSLOVE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
VODITELJ POSLOVA U KABINETU MINISTRA
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U KABINETU MINISTRA
GLAVNI VJEŠTAK CENTRA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU U U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU I ANALIZU U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA I STRATEŠKI RAZVOJ POLICIJE U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE
Razina potkategorije – 2
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UREDU GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ POSLOVA SMJEŠTAJNO OBUČNOG CENTRA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA TE MEĐUNARODNU SURADNJU SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE
PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE
PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE – VODITELJ SAVJETOVALIŠTA ZA STUDENTE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ POSLOVA MUZEJA POLICIJE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU STRUČNIH I ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA I NOVIH TEHNOLOGIJA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
VODITELJ U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE
VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR
VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR
VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR
GLAVNI PROJEKTANT U SAMOSTALNOM SEKTORU
VODITELJ POSLOVA ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE U SAMOSTALNOM SEKTORU
GLAVNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA-PRAVNO PODRUČJE
GLAVNI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA-INFORMATIČKO-TEHNIČKO PODRUČJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PROCEDURA RADA I POSTUPANJE U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
GLAVNI VJEŠTAK U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJA DIGITALNIH ZAPISA, TELEFONSKE I INFORMATIČKE OPREME U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER
GLAVNI PROJEKTANT ZA POLICIJSKU OPREMU I ODORU
VODITELJ POSLOVA U UPRAVI ZA MATERIJALNO FINANCIJSKE POSLOVE
GLAVNI KOORDINATOR ZA SCHENGENSKE EVALUACIJE U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRILAGODBU PROPISA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU
VODITELJ POSLOVA NADZORA I PRIMJENE PROPISA U GLAVNOM TAJNIŠTVU
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KOORDINATOR ZA POSLOVE IZRADE I PRIMJENE PROPISA U GLAVNOM TAJNIŠTVU
ANALITIČAR-PROJEKTANT U GLAVNOM TAJNIŠTVU
POTKATEGORIJA – SAMOSTALNI POLICIJSKI IZVRŠITELJ
Razina potkategorije – 1
POLICIJSKI SLUŽBENIK U ZAPOVJEDNIŠTVU ZA INTERVENCIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST
VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA GRANICU
POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE AKADEMIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE ŠKOLE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PEDAGOG U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ KLASE I IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK STRUČNOG PREDMETA POLICIJSKOG NAORUŽANJA I GAĐANJA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK STRUČNOG PREDMETA SPORTA I SAMOOBRANE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU PROGRAMA POLICIJSKOG TRENINGA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA, OSPOSOBLJAVANJA I SPECIJALIZACIJE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA VJEŠTINU GAĐANJA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA BORILAČKE VJEŠTINE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU PROGRAMA POLICIJSKE VOŽNJE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IZOBRAZBU STRANIH JEZIKA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZVOJ POLICIJSKOG OBRAZOVANJA NA NACIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVALUACIJU U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INFORMATIČAR U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PEDAGOŠKU POTPORU U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU MEĐUNARODNIH AKTIVNOSTI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMICANJE ŠPORTA I POTPORU ŠPORTAŠIMA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK – UREDNIK U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROMIDŽBENIH I HUMANITARNIH AKTIVNOSTI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU I NADZOR RADA OBRAZOVNE SKUPINE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNU IZOBRAZBU U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
ASISTENT VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK INSTRUKTOR POLICIJSKIH VJEŠTINA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPPS-u
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U KABINETU MINISTRA
SAMOSTALNI VJEŠTAK U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
UNUTARNJI REVIZOR
POLICIJSKI SLUŽBENIK SAMOSTALNE SLUŽBE ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U RH
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SCHENGENSKU KOORDINACIJU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE AZILA, MIGRACIJA I INTEGRACIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE GRANICA I VIZA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRUČJE POLICIJSKE SURADNJE, PREVENCIJE I SUZBIJANJA KRIMINALA TE UPRAVLJANJE KRIZAMA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE TE DRUGE INOZEMNE IZVORE FINANCIRANJA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MIROVNE MISIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLICIJSKE ČASNIKE ZA VEZU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE EUROPSKOG ZAKONODAVSTVA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IZRADU PROPISA U GLAVNOM TAJNIŠTVU
SUDAC DISCIPLINSKOG SUDA
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Razina potkategorije – 2
VODITELJ PROGRAMA OBUKE PILOTA U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
ADMINISTRATOR KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
GIS ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
GLAVNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
STRATEŠKI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
VIŠI KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
VODITELJ SMJENE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
VODITELJ SMJENE – INSTRUKTOR ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIHVAT I DEPORTACIJE U UPRAVI ZA GRANICU
ANALITIČAR – STATISTIČAR U UPRAVI ZA GRANICU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE EUROPSKOG SUSTAVA ZA INFORMACIJE I ODOBRAVANJE PUTOVANJA U UPRAVI ZA GRANICU
ANALITIČAR NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU I TAKTIKU UPORABE SLUŽBENIH PASA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PLANIRANJE I PROVEDBU OBUKE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMICANJE OBRAZOVNIH I KULTURNIH AKTIVNOSTI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK-MUZEJSKI DOKUMENTARIST U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU PROGRAMA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ANALITIČAR – STATISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU POSTUPANJA I UNAPREĐENJE RADA U UPPS-u
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA U ODJELU ZA ZAKONITOST POSTUPANJA I ODJELU ZA KOORDINACIJU, INTEGRITET I PREVENCIJU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DOKUMENTIRANJE I ANALIZU U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EU
VJEŠTAK U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU U KABINETU MINISTRA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U KABINETU MINISTRA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I ANALIZU U KABINETU MINISTRA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – GLAVNI ANALITIČAR U KABINETU MINISTRA
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA-INFORMATIČKO-TEHNIČKO PODRUČJE
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA-PRAVNO PODRUČJE
VIŠI PROJEKTANT U SAMOSTALNOM SEKTORU
PROJEKTANT – RAZVOJNI INŽENJER
KONSTRUKTOR I
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE
RAZVOJNI INŽENJER ZA POLICIJSKU OPREMU I ODORU
INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE
TEHNIČKI INSPEKTOR ZA LETJELICE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU U GLAVNOM TAJNIŠTVU
POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPRAVI ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU U UPRAVI ZA LJUDSKE POTENCIJALE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STATUSNA PITANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U UPRAVI ZA LJUDSKE POTENCIJALE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU RADNIH PROCESA U U UPRAVI ZA LJUDSKE POTENCIJALE
POTKATEGORIJA – VIŠI POLICIJSKI IZVRŠITELJ
Razina potkategorije – 1
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – ZA PREVENCIJU U UREDU NAČELNIKA PU
PILOT HELIKOPTERA I KATEGORIJE
GLASNOGOVORNIK POLICIJSKE UPRAVE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U PU
VODITELJ PROGRAMA SPECIJALISTIČKE OBUKE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE PU DUBROVAČKO-NERETVANSKE, KARLOVAČKE, SISAČKO-MOSLAVAČKE, ŠIBENSKO-KNINSKE, VUKOVARSKO-SRIJEMSKE I ZADARSKE
VODITELJ ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE
VODITELJ PREGOVARAČKOG TIMA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK U KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI U POLICIJSKOJ UPRAVI
KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U PU
SAMOSTALNI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ U POLICIJSKOJ POSTAJI 1. I 2. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ I OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ POSTAJI 1. I 2. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ POSTAJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE GRANICE U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIHVAT I DEPORTACIJE U PU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU POLICIJU U PP I. I II. KATEGORIJE
INSTRUKTOR U UPPS-u
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNOG REDA U SEKTORU POLICIJE U PU I. KAT.
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE TEMELJNE POLICIJE U PU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE PROMETNE POLICIJE U PU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA JAVNA OKUPLJANJA I OSIGURANJA U PU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE POLICIJE U PU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE POLICIJE U PP I. I II. KAT.
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE PROMETNE POLICIJE U PP I. I II. KAT.
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KOORDINATOR ZA SURADNJU S LOKALNOM ZAJEDNICOM
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U PPRP I. KAT.
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U PPRP I. i II. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA U PP I. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PRITVORSKI NADZORNIK U JEDINICI ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU
PROJEKTANT U SAMOSTALNOM SEKTORU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE (OPERATIVNA TEHNIKA) U POLICIJSKOJ UPRAVI
Razina potkategorije – 2
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE POLICIJE U PP III. KATEGORIJE I PP PAZIN S ISPOSTAVOM BUZET, PP KRAPINA S ISPOSTAVOM PREGRADA, PP GOSPIĆ, I. PP OSIJEK S ISPOSTAVOM ČEPIN, PP SISAK, PP VIROVITICA
PILOT HELIKOPTERA II KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU POLICIJU U PP III. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE PROMETNE POLICIJE U PP III. KATEGORIJE I PP VIROVITICA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU – ZAKONITOST POSTUPANJA U SLUŽBI ZA UNUTARNJU KONTROLU
POTKATEGORIJA – POLICIJSKI IZVRŠITELJ
Razina potkategorije – 1
VODITELJ KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI
VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOĆE U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI
PILOT HELIKOPTERA III KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ OSIGURANJA POLICIJSKE AKADEMIJE
VIŠI INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
KOORDINATOR KULTURNIH AKTIVNOSTI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR POLICIJSKE VOŽNJE U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA U KABINETU MINISTRA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR U ODJELU ZA ANALITIKU SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU
Razina potkategorije – 2
VODITELJ U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO
PILOT HELIKOPTERA IV KATEGORIJE
PILOT HELIKOPTERA V KATEGORIJE
VODITELJ RONJENJA U RONILAČKOM CENTRU ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO
VODITELJ LINIJSKOG I BAZNOG ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI
VODITELJ PROGRAMA SPECIJALISTIČKE OBUKE U INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE U PU BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ, BRODSKO-POSAVSKOJ, ISTARSKOJ, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ, KRAPINSKO-ZAGORSKOJ, LIČKO-SENJSKOJ, MEĐIMURSKOJ, POŽEŠKO-SLAVONSKOJ, VARAŽDINSKOJ I VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ
POLICIJSKI SLUŽBENIK – POMOĆNIK VODITELJA TKC-A U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI OPERATER ODJELA S.I.Re.N.E. U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE TEHNIKE LOCIRANJA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE (SSKOK)
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S INFORMATORIMA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
VODITELJ SMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALITETA DROGA U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DIGITALNU FORENZIKU U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJU KORPUSA U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IMOVINSKI KRIMINALITET U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST I DIGITALNU FORENZIKU U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE I RAD S INFORMATORIMA U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENI ZA RAD S INFORMATORIMA U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET U GOSPODARSKOM POSLOVANJU PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE I RATNE ZLOČINE U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPĆEG KRIMINALITETA, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POREZNE UTAJE, FINANCIJSKE ISTRAGE I TRAGANJE ZA NEZAKONITO STEČENOM IMOVINOM U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE I IDENTIFIKACIJU U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE, IDENTIFIKACIJU I OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZBOJNIŠTVA U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SEKSUALNE DELIKTE U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I KOORDINACIJU U UPPS-u
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER ZA NADZOR DRŽAVNE GRANICE U PU
UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP A
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE U PP
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE I PRIHVAT U PP
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU U PP I. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU U PP I. i II. KATEGORIJE
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA NAORUŽANJE U SLUŽBI POLICIJSKE TEHNIKE I NAORUŽANJA
VODITELJ UNAPREĐENJA PROCESA I RAZVOJA TEHNOLOŠKIH KAPACITETA U SAMOSTALNOM SEKTORU
VIŠI INŽENJER U SAMOSTALNOM SEKTORU
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJE U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
Razina potkategorije – 3
POLICAJAC-SPECIJALAC OPERATIVNI DEŽURNI U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO
INŽENJER TEHNIČKE PRIPREME LETA U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI
ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR – LETAČ I KATEGORIJE
DOKUMENTARIST ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK TELEKOMUNIKACIJSKOG CENTRA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTPORU NADZORA PODATKOVNOG PROMETA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA IZ OTVORENIH IZVORA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
VIŠI DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ I OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OČEVIDE U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE U POLICIJSKOJ UPRAVI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ U POLICIJSKOJ POSTAJI 2. i 3. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MLADEŽ I OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ POSTAJI 1., 2. i 3. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ POSTAJI 1., 2. i 3. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA, EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU U POLICIJSKOJ POSTAJI 3. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – UPRAVITELJ NA SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE IZ ZRAKA U UPRAVI ZA GRANICU
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE IZ ZRAKA U UPRAVI ZA GRANICU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE – OPERATER NA SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE IZ ZRAKA U PU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE – OPERATER NA STACIONARNIM I MOBILNIM SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE U PU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU RIZIKA U PP
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE – OPERATER NA SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE IZ ZRAKA U PP
UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP B
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU OPERATIVNU TEHNIKU U UPPS-u
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU U ­UPPS-u
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPPS-u
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U REGIONALNOJ PROTUEKSPLOZIJSKOJ JEDINICI
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO PROMETNI TEHNIČAR U PP I. I II. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU PP II. I III. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU U PPRP II. I III. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU U PP II. I III. KATEGORIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU U PP II. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U PP II. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA U PP II. I III. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR U ODJELU ZA UNUTARNJU KONTROLU I NADZOR SLUŽBE ZA UNUTARNJU KONTROLU
KONSTRUKTOR II
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE – IZRAĐIVAČ
VODITELJ SPECIJALNIH, AUDIO/VIDEO SUSTAVA
INŽENJER ZA SPECIJALNE, AUDIO/VIDEO SUSTAVE
INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA NAORUŽANJE U SLUŽBI CENTRALNOG SKLADIŠTA
DISPEČER
TEHNOLOG OBRADE KOLAUDATOR
INŽENJER U SAMOSTALNOM SEKTORU
POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ FOTOLABORATORIJA U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
DISPEČER U PU I. KATEGORIJE
KATEGORIJA NIŽI POLICIJSKI SLUŽBENIK
POTKATEGORIJA POLICIJSKI SLUŽBENIK
Razina potkategorije – 1
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU – ZA PREVENCIJU – TEHNIČAR
ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR – LETAČ II KATEGORIJE
ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR – LETAČ III KATEGORIJE
MANIPULANT GORIVOM U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI
VOĐA GRUPE U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK PROTUEKSPLOZIJSKI RONILAC U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE
DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I VOZILA U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE
DETEKTIV – DEŽURNI ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU POTPORU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
DETEKTIV U POLICIJSKOJ UPRAVI
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR – DETEKTIV ZA OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ UPRAVI
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA MATERIJALNE TRAGOVE U POLICIJSKOJ UPRAVI
DETEKTIV U POLICIJSKOJ POSTAJI
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR – DETEKTIV ZA OBRADU KRIMINALITETA U POLICIJSKOJ POSTAJI
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ POSTAJI
OPERATER POMORSKOG PROMETA NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG CENTRA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA U MOBILNOJ JEDINICI ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR TEHNIČAR U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U PP
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER PROTUDIVERZIJSKE ZAŠTITE U PP
VOĐA GRUPE ZA ZAŠTITU GRANICE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREKOGRANIČNU SURADNJU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE – OPERATER NA STACIONARNIM I MOBILNIM SUSTAVIMA ZA NADZOR GRANICE U PP
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALITETA
VODITELJ OPHODNE BRODICE
VODITELJ OPHODNOG ČAMCA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU U UPRAVI ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI
DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK U UPPS-u
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA U UPPS-u
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNO OSIGURANJE U UPPS-u
POLICIJSKI SLUŽBENIK – RTG OPERATER U UPPS-u
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST POLICIJSKE AKADEMIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBAVLJANJE POSLOVA ŠKOLOVANJA PASA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PASA – LOGISTIČAR
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRELIŠTA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIPREMNE POSLOVE KOD OSPOSOBLJAVANJA VOZAČA I TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA U UPRAVI ZA JAVNI RED I SIGURNOST
VOĐA PROMETNE OPHODNJE U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLICIJSKU OPREMU I LOGISTIKU U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMET U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – MOTOCIKLIST U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA U REGIONALNOJ PROTUEKSPLOZIJSKOJ JEDINICI
VOĐA OPHODNJE
OPERATER U POLICIJSKOJ POSTAJI
KONTAKT POLICAJAC
VOĐA OPHODNJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLICIJSKU OPREMU I EVIDENCIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO PROMETNI TEHNIČAR U PP III. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU U PPRP III. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE U OKCP-U RP I PU I. I II. KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE U OKCP-u RP I PU
VOĐA OPHODNJE ZA ZADRŽAVANJE U JEDINICI ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA U SJEDIŠTU MINISTARSTVA
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA
Razina potkategorije – 2
POLICAJAC-SPECIJALAC U ANTITERORISTIČKOJ JEDINICI LUČKO
POLICAJAC-SPECIJALAC ZA TAKTIČKU MEDICINU ATJ LUČKO
ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR IV KATEGORIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK U JEDINICI SPECIJALNE I INTERVENTNE POLICIJE I INTERVENTNOJ JEDINICI POLICIJE
DETEKTIV ZA CILJANE POTRAGE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
DETEKTIV ZA POSEBNE TEHNIKE LOCIRANJA U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
DETEKTIV ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
REPRODUCER ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE U UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU U UPRAVI ZA GRANICU
POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE SMJEŠTAJNO-OBUČNOG CENTRA POLICIJE U PU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGE U MOBILNOJ JEDINICI GRANIČNE POLICIJE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU U TRANZITNOM PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU
POLICIJSKI SLUŽBENIK LOGISTIČAR – TEHNIČAR U PP
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU GRANICE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA ZAŠTITU GRANICE U PP
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGE U PP
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA GRANIČNU KONTROLU U PP
POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER POMORSKOG PROMETA U PP
POLICIJSKI SLUŽBENIK – MORNAR
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA U PP
PRATITELJ – MOTORIST U UPPS-u
PRATITELJ – VOZAČ U UPPS-u
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE OBJEKTA U UPPS-u
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE U UPPS-u
PROMOTOR KULTURNIH AKTIVNOSTI U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU PODATAKA I POTPORU U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU RAČUNALNOG SUSTAVA I RAČUNALNIH MREŽA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE PROGRAMA I PROJEKATA U POLICIJSKOJ AKADEMIJI
POLICIJSKI SLUŽBENIK
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PROMETNI MOTOCIKLIST
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA
POLICIJSKI SLUŽBENIK PROMETNE POLICIJE – OPERATER NA MJERNIM UREĐAJIMA
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZADRŽAVANJE U JEDINICI ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE U OKCP-U
POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT U OKCP-u
KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU U U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
KRIMINALISTIČKI REFERENT – FOTOGRAF U CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ
TEHNIČAR U SAMOSTALNOM SEKTORU
SLUŽBENIK ZAŠTITE PODATAKA INFORMACIJSKIH SUSTAVA U SAMOSTALNOM SEKTORU
VODITELJ SMJENE INFORMATIČKOG CENTRA U SAMOSTALNOM SEKTORU
OPERATER INFORMATIČKOG CENTRA
OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA
KOORDINATOR – KOLAUDATOR CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – PUŠKAR
TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE U UPRAVI ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE
POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SKLADIŠTA
POLICIJSKI SLUŽBENIK – SKLADIŠTAR ORUŽJA
VOZAČ 1
VOZAČ 2
POLICIJSKI SLUŽBENIK – PUŠKAR U POLICIJSKOJ UPRAVI
VOZAČ U PU I. KATEGORIJE