Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

NN 7/2022 (17.1.2022.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

71

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.) i članka 8. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 97/20.) u članku 36. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Ravnateljstva policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.1. Ured glavnog ravnatelja policije

8.2. Uprava za javni red i sigurnost

8.3. Uprava kriminalističke policije

8.4. Uprava za granicu

8.5. Uprava za posebne poslove sigurnosti

8.6. Zapovjedništvo za intervencije

8.7. Policijska akademija.«.

Članak 2.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»8.1. Ured glavnog ravnatelja policije

Obavlja stručne, administrativne i protokolarne poslove za glavnog ravnatelja policije i zamjenike glavnog ravnatelja policije; provodi nadzorno-usmjerivačku djelatnost i unutarnju kontrolu policije i ustrojstvenih jedinica Ravnateljstva policije te nadzor rada i unutarnju kontrolu policijskih službenika; sudjeluje u pripremi i organizaciji međunarodnih aktivnosti glavnog ravnatelja policije i njegovih zamjenika; koordinira i nadzire poslove prevencije kriminaliteta; odobrava audio-vizualna, foto, tiskana i multimedijalna izdanja preventivnih materijala i sadržaja; provodi međunarodnu policijsku suradnju te sudjeluje u pripremi, izradi i sklapanju međunarodnih ugovora i akata iz nadležnosti Ravnateljstva policije; sudjeluje u definiranju strateških ciljeva te definiranja ključnih pokazatelja ostvarenja postavljenih ciljeva i praćenja njihove realizacije iz djelokruga rada Ravnateljstva policije; utvrđuje rizike te nadzire postavljene ciljeve u strateškim planovima iz svog djelokruga rada; priprema strateške dokumente na razini Ureda te sudjeluje u pripremi strateških dokumenata iz djelokruga Ravnateljstva policije; sudjeluje u provedbi te koordinira provedbu projekata financiranih iz fondova EU iz nadležnosti Ravnateljstva policije; provodi kvalitativne i kvantitativne analize; sudjeluje u odabiru i pripremi upućivanja policijskih časnika za vezu Republike Hrvatske u inozemstvo; surađuje sa stranim policijskim časnicima za vezu u Republici Hrvatskoj; sudjeluje u pripremi radnih materijala za izradu stajališta vezanih uz zakonodavne akte i propise Europske unije koji se odnose na djelokrug rada Ravnateljstva policije; analizira stanje i predlaže mjere za unapređenje u vezi kadrovskih i materijalno-financijskih potreba Ravnateljstva policije; sudjeluje u pripremi godišnjih ocjena rukovoditelja u Ravnateljstvu policije i načelnika policijskih uprava; pruža potporu u radu Povjerenstva vezano za pružanje pravne pomoći na teret Ministarstva policijskom službeniku protiv kojega se vodi kazneni postupak ili postupak za naknadu štete zbog uporabe sredstava prisile ili drugih radnji u obavljanju policijskog posla; pruža potporu u radu Operativne grupe za pripremu mjera zaštite žrtava kaznenih djela i dugih osoba; priprema radne materijale iz djelokruga rada Ravnateljstva policije, koordinira ustrojstvene jedinica Ravnateljstva policije te sudjeluje u organizaciji sastanaka vezano za aktivnosti Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti; surađuje s drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne samouprave, ustanovama, organizacijama, savezima, udrugama i drugim relevantnim tijelima u provedbi poslova iz djelokruga rada; predlaže mjere za unaprjeđenje rada policije; sudjeluje u izradi propisa i drugih akata iz djelokruga rada policije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Ureda glavnog ravnatelja policije ustrojavaju se sljedeće službe:

8.1.1. Služba za nadzor rada i strateški razvoj policije

8.1.2. Služba za stratešku europsku i međunarodnu policijsku suradnju

8.1.3. Služba prevencije.«.

Članak 3.

Iza članka 37. dodaju se članci 37.a i 37.b koji glase:

»Članak 37.a

8.1.1. Služba za nadzor rada i strateški razvoj policije

Obavlja poslove razvoja i unapređenja poslovnih procesa u policije te poslove optimizacije standardizacije i usklađenja navedenih poslovnih procesa; obavlja poslove unaprjeđenja digitalizacije radnih procesa, podrške unapređenju organizacije, poslove podrške projektima razvoja novih procesa, implementaciji promjena i transformaciji poslovnih procesa, organizacije i tehnologije te praćenje provedbe i nadzora poslovnih procesa; provodi kvalitativne i kvantitativne analize; pruža podršku kod definiranja strateških ciljeva te definiranja ključnih pokazatelja ostvarenja postavljenih ciljeva i praćenja njihove realizacije; sudjeluje u projektima iz djelokruga rada ustrojstvene jedinice; planira, organizira, koordinira i provodi redovne i izvanredne nadzore te unutarnju kontrolu rada policije i ustrojstvenih jedinica Ravnateljstva policije; nadzire zakonitost, profesionalnost, kvalitetu i etičnost te provodi unutarnju kontrolu obavljanja policijskih poslova i primjene policijskih ovlasti; nadzire rješavanje prijava i pritužbi građana i drugih tijela i organizacija; neposredno sudjeluje u rješavanju najsloženijih prijava i pritužbi građana te drugih tijela i organizacija na postupanje policije; po nalogu glavnog ravnatelja policije nadzire, rukovodi, koordinira i/ili sudjeluje u prikupljanju obavijesti o događajima u kojima su sudjelovali policijski službenici; prati i izučava razvojne i organizacijske dosege i promjene u policiji i policijama stranih država kao i drugih relevantnih organizacija; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama u okviru međunarodne policijske suradnje; surađuje s drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne samouprave, ustanovama, organizacijama, savezima, udrugama i drugim relevantnim tijelima u provedbi poslova iz djelokruga rada; prati i analizira kadrovsko stanje na radnim mjestima policijskih službenika, predlaže mjere za unapređenje stanja, kao i mjere koje se odnose na unapređenje standarda vezanih za karijerno napredovanje policijskih službenika; sudjeluje u pripremi godišnjih ocjena rukovoditelja u Ravnateljstvu policije i načelnika policijskih uprava; sudjeluje u postupku dodjele spomen-znački i odlikovanja policijskim službenicima; pruža podršku vezano za dodjelu godišnjih, prigodnih i drugih nagrada; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva u dijelu koji se odnosi na Ravnateljstvo policije; prati i analizira stanje opremljenosti i naoružanja policije; predlaže nabavu potrebne opreme, naoružanja, te izgradnje ili rekonstrukcije objekata potrebnih za rad policije; sudjeluje u postupcima nabave opreme i usluga za potrebe policije; sudjeluje u postupku davanja odobrenja policijskim službenicima za obavljanje poslova izvan radnog vremena; pruža potporu u radu Povjerenstva vezano za pružanje pravne pomoći na teret Ministarstva policijskom službeniku protiv kojega se vodi kazneni postupak ili postupak za naknadu štete zbog uporabe sredstava prisile ili drugih radnji u obavljanju policijskog posla; sudjeluje u pripremi prijedloga propisa i drugih akata koji se odnose razvojne i organizacijske potrebe, na opremljenost policije te potrebe policije u pogledu ljudskih potencijala; daje prijedloge radi unapređenja normativnog uređenja te sudjeluje u pripremi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada policije; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada.

Članak 37.b

8.1.2. Služba za stratešku europsku i međunarodnu policijsku suradnju

Sudjeluje u pripremi, izradi i sklapanju međunarodnih ugovora i akata iz nadležnosti Ravnateljstva policije te prati i analizira njihov status i provedbu; predlaže sklapanje novih međunarodnih ugovora i akata iz nadležnosti Ravnateljstva policije; predlaže i sudjeluje u aktivnostima vezanim uz provedbu postojećih bilateralnih i multilateralnih sporazuma iz nadležnosti Ravnateljstva policije; predlaže i sudjeluje u izradi planova međunarodnih aktivnosti temeljem uspostavljene bilateralne i multilateralne suradnje te članstva u EU, međunarodnim i regionalnim organizacijama i prati njihovu provedbu; prati, provodi i koordinira međunarodno preuzete obveze iz nadležnosti Ravnateljstva policije u Europskoj uniji, međunarodnim i regionalnim organizacijama; sudjeluje u postupku odabira i pripremi upućivanja policijskih časnika za vezu Republike Hrvatske u inozemstvo i prati njihov rad za vrijeme upućivanja; prati rad i surađuje sa stranim policijskim časnicima za vezu u Republici Hrvatskoj te koordinira aktivnosti iz nadležnosti Ravnateljstva policije; priprema radne materijale za izradu stajališta vezanih uz zakonodavne akte i propise Europske unije koji se odnose na djelokrug rada Ravnateljstva policije; predlaže, usmjerava proces pripreme međunarodnih projekta i projekata na razini Europske unije, sudjeluje u njihovoj provedbi te prati aktivnosti; uspostavlja izravnu komunikaciju s odgovarajućim nadležnim ustrojstvenim jedinicama policija stranih država i predstavnicima međunarodnih organizacija vezano uz redovnu suradnju ili povodom inicijative za uspostavu suradnje; priprema i organizira sastanke glavnog ravnatelja policije s predstavnicima policija stranih država i međunarodnih organizacija o čemu vodi evidencije i sastavlja izvješća; sudjeluje u pripremi i organizaciji putovanja i boravka glavnog ravnatelja policije u inozemstvu te organizaciji međunarodnih aktivnosti glavnog ravnatelja policije i njegovih zamjenika; nadzire i koordinira obavljanje poslova međunarodne suradnje iz djelokruga rada policije; predlaže mjere za unaprjeđenje rada policije; predlaže i sudjeluje u planiranju potreba za edukacijom na području međunarodne policijske suradnje; koordinira sudjelovanje policijskih službenika u takvim aktivnostima i njihovu provedbu; prati međunarodne natječaje i ponude za provođenje projekata financiranih iz sredstava Europske unije iz područja opće sigurnosti; priprema materijale za natječaje; izrađuje dokumente za provedbu tih projekata; sudjeluje u njihovoj realizaciji; izrađuje izviješća o provedbi projekata; surađuje s drugim nadležnim službama u vezi provođenja tih projekata; obavlja i druge poslove po nalogu glavnog ravnatelja policije.«.

Članak 4.

Članci 38. i 39. brišu se.

Članak 5.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»8.1.3. Služba prevencije

Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; prati nove pojavne oblike kažnjivih radnji i načina njihovoga počinjenja; daje mišljenje na prijedloge prevencijskih programa i nadzire njihovu provedbu; u provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima, ustanovama, prevencijskim vijećima i udrugama građana; osmišljava i provodi preventivne mjere nacionalnih strategija iz područja sigurnosti, osmišljava, koordinira i provodi preventivne programe, mjere i aktivnosti nacionalne razine, ostvaruje međunarodnu suradnju u prevenciji kažnjivih radnji; prati propise iz područja rada policije i sudjeluje u izradi takvih propisa; predlaže mjere za unaprjeđenje prevencije; samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama i organizacijama osmišljava, izrađuje i objavljuje audio-vizualna, foto, tiskana i multimedijalna izdanja u provedbi prevencije kriminaliteta i sigurnosti, samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama i organizacijama obavlja poslove fotografiranja, snimanja, montaže i računalne obrade audiovizualnih i tiskanih materijala te multimedijalnih sadržaja u provedbi prevencije kriminaliteta i sigurnosti; samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama i organizacijama priprema i izrađuje grafička rješenja za potrebe prevencije kriminaliteta i sigurnosti; glavnom ravnatelju policije podnosi izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; obavlja i druge poslove po nalogu glavnog ravnatelja policije.«.

Članak 6.

Iza članka 40. dodaju se članci 40.a, 40.b, 40.c, 40.d, 40.e, 40.f, 40.g, 40.h, 40.i i 40.j koji glase:

»Članak 40.a

8.2. Uprava za javni red i sigurnost

Prati, analizira i usklađuje provedbu mjera po temeljnim policijskim poslovima vezanim za zaštitu života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštitu javnog reda i mira i imovine te sigurnosti građana, policiju u zajednici te prevenciju kriminaliteta iz nadležnosti rada, sigurnost cestovnog promete te nadzor i upravljanje cestovnim prometom, prekršajnu problematiku iz djelokruga rada i u području nasilja u obitelji, protueksplozijsku zaštitu, obrambene pripreme, organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije, operativno-komunikacijskog centra policije; definira i predlaže strateške ciljeve i ključne pokazatelje ostvarenja postavljenih ciljeva, utvrđuje rizike te prati realizaciju ostvarenja postavljenih ciljeva u djelokrugu rada; Izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva; utvrđuje, standardizira i ujednačava poslovne procese iz djelokruga rada u pripadajućim ustrojstvenim jedinicama, ustrojstvenim jedinicama u policijskim upravama i policijskim postajama; pruža stručnu pomoć iz djelokruga rada policijskim upravama, policijskim postajama i drugim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije; rukovodi, nadzire i koordinira rad ustrojstvenih jedinice unutar Uprave; usmjerava, koordinira i nadzire rad policije, u odnosu na svoj djelokrug, u policijskim upravama i policijskim postajama; donosi standarde vezano za opremanje i stručnu osposobljenost policije u odnosu na djelokrug rada; predlaže program stručnog usavršavanja policije u odnosu na djelokrug rada; Analizira stanje i predlaže mjere za unapređenje u svezi kadrovskih i materijalno-financijskih potreba Uprave; prati propise iz djelokruga rada, predlaže izmjene i sudjeluje u pripremi izmjena navedenih propisa te standardizira njihovu primjenu od strane policijskih uprava i policijskih postaja; provodi redovne i izvanredne nadzore ustrojstvenih jedinica u policijskim upravama i postajama; razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim policijskim ustrojstvenim jedinicama u okviru međunarodne policijske suradnje; surađuje s drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne samouprave, ustanovama, organizacijama, savezima, udrugama i drugim relevantnim tijelima u provedbi poslova iz djelokruga rada; usklađuje i provodi projekte iz djelokruga rada Uprave te sudjeluje u provedbi drugih relevantnih projekata financiranih iz fondova EU i drugih nacionalnih i međunarodnih izvora financiranja; sudjeluje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva u dijelu koji se odnosi na Upravu policije; obavlja poslove nadzora zakonitosti općih akata koja donose predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u djelokrugu rada; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada.

Za obavljanje poslova Uprave za javni red i sigurnost ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.2.1. Služba temeljne policije

8.2.2. Služba prometne policije

8.2.3. Protueksplozijska služba

8.2.4. Mobilna jedinica prometne policije.

8.2.5. Operativno komunikacijski-centar policije.

Članak 40.b

8.2.1. Služba temeljne policije

Utvrđuje, standardizira i ujednačava poslovne procese temeljne policije; obavlja poslove podrške kod definiranja strateških ciljeva te definiranju ključnih pokazatelja ostvarenja postavljenih ciljeva i praćenje realizacije postavljenih ciljeva iz nadležnosti temeljne policije; definira standarde za radna mjesta temeljne policije; sudjeluje u provedbi projekata iz nadležnosti rada temeljne policije; prati propise iz djelokruga rada temeljne policije, predlaže izmjene i sudjeluje u pripremi izmjena navedenih propisa te standardizira njihovu primjenu od strane policijskih uprava i policijskih postaja; predlaže standarde u opremanju temeljne policije, analizira stanje opremljenosti i predlaže mjere za poboljšanje opremljenosti temeljne policije; sudjeluje u izradi i provedbi programa stručnog usavršavanja temeljne policije te predlaže mjere za unapređenje stručne osposobljenosti temeljenje policije; prati i analizira stanje sigurnosti vezano za prekršajnu problematiku, stanje javnog reda, javna okupljanja, športska natjecanja i drugu problematiku iz djelokruga rada temeljne policije; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; pruža stručnu pomoć iz djelokruga rada temeljne policije policijskim upravama, policijskim postajama i drugim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije; predlaže provedbu mjera prevencije kriminaliteta iz nadležnosti rada temeljne policije; analizira taktiku i metodologiju postupanja temeljne policije te predlaže mjere za njihovo unapređenje; provodi redovne i izvanredne nadzore ustrojstvenih jedinica u policijskim upravama i postajama iz djelokruga rada; nadzire zakonitost, taktiku i metodologiju postupanja policijskih službenika iz djelokruga rada; verificira kvalitetu planova osiguranja javnih okupljanja te sudjeluje u pripremi planova i provedbi osiguranja najsloženijih visokorizičnih javnih okupljanja; provodi, predlaže, usmjerava, koordinira i nadzire provedbu mjera i radnji vezano za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima; ustrojava i vodi zbirku podataka o prijestupnicima i događajima na sportskim natjecanjima; prikuplja i razmjenjuje strateške, taktičke i operativne informacije, informacije osobne naravi i sigurnosne prosudbe, odnosno analize rizika vezane uz navijače, sportske klubove i sportska natjecanja; surađuje s drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne samouprave, ustanovama, organizacijama, savezima, udrugama i drugim relevantnim tijelima u provedbi poslova iz djelokruga rada i prati problematiku pružanja pomoći drugim tijelima; iz djelokruga rada temeljne policije razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim policijskim ustrojstvenim jedinicama u okviru međunarodne policijske suradnje te održava stalne kontakte s nacionalnim informacijskim centrima za sport drugih zemalja; obavlja poslove obrambenih priprema; izrađuje i objedinjava Plan obrane i Plan za izvanredne okolnosti na razini Ravnateljstva policije; usmjerava i koordinira poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada temeljne policije.

Članak 40.c

8.2.2. Služba prometne policije

Analizira stanje i prati događaje i pojave u vezi sigurnosti cestovnog prometa; donosi godišnji Provedbeni plan preventivnog i represivnog postupanja policije u cestovnom prometu; aktivno sudjeluje u izradi i provedbi Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa; prati, proučava, iznalazi i provodi nove metode i oblike preventivnog i represivnog postupanja policije na poslovima nadzora i upravljanja cestovnim prometom; usmjerava, koordinira, usklađuje i nadzire postupanje policije na poslovima nadzora i upravljanja cestovnim prometom; obavlja poslove vezane za aktivnosti unutar Europske unije koji su u nadležnosti policije, a odnose se na sigurnost cestovnog prometa; sudjeluje u radu međunarodnih policijskih i drugih organizacija; obavlja poslove središnje kontakt točke za sigurnost cestovnog prometa; pruža stručnu pomoć policijskim upravama i drugim ustrojstvenim jedinicama; nalaže provođenje preventivnih i represivnih akcija u cilju poboljšanja stanja sigurnosti u cestovnom prometu; nadzire zakonitost, taktiku i metodologiju postupanja prometne policije; inicira poduzimanje mjera u cilju povećanja sigurnosti i optimalne protočnosti prometa u vrijeme zimskih uvjeta na cestama i turističke sezone; skrbi o opremljenosti, osposobljenosti i stručnom usavršavanju policijskih službenika prometne policije te korištenju prometne i policijske tehnike te uređaja; sudjeluje u postupku donošenja rješenja za obavljanje športskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama; odgovara na upite i rješava zamolbe državnih i ostalih tijela, građana i pravnih osoba, te policijskih uprava u vezi prometne problematike i postupanja policije; provodi upravni i inspekcijski nadzor nad tijelima koja izvršavaju poslove iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama; provodi upravni i inspekcijski nadzora nad radom ovlaštenih stručnih organizacija, autoškola i stanica za tehničke preglede vozila te ovlaštenih (licenciranih) službenika istih; izdaje ovlaštenja (licence) i dozvole osobama koje obavljaju javne ovlasti sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama te provodi upravne postupke u vezi navedenih poslova; prati zakonske i podzakonske propise, inicira njihovo donošenje te predlaže zakonska rješenja iz područja sigurnosti cestovnog prometa; provodi nadzor nad obavljanjem poslova u vezi s prekršajnim postupcima u policijskim upravama i policijskim postajama; usklađuje provedbu prekršajnog postupka sa zakonskim odredbama propisa iz područja sigurnosti cestovnog prometa; provodi nadzor i pruža stručnu pomoć prilikom provođenja složenijih obrada kaznenih djela iz cestovnog prometa, organizira i provodi obavljanje poslova Centralnog ispisnog mjesta prekršajnog postupka te obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe prometne policije.

Članak 40.d

8.2.3. Protueksplozijska služba

Prati i analizira stanje sigurnosti u području protueksplozijske zaštite; usmjerava, usklađuje i nadzire rad regionalnih jedinica po liniji rada protueksplozijske zaštite; pruža stručnu pomoć i savjete policijskim službenicima prilikom obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; predlaže, izrađuje i provodi razvojne, organizacijske i druge temeljne smjernice za rad službe; predlaže i sudjeluje u izradi pravnih propisa, predlaže i izrađuje upute i standarde operativnog postupanja vezane za protueksplozijsku zaštitu i postupanje prema eksplozivnim sredstvima kao i eksplozivnim sredstvima koja sadrže kemijske, biološke, radiološke ili nuklearne (KBRN) materijale te prati njihovu provedbu; prati i koordinira provođenje, te po potrebi neposredno sudjeluje u obavljanju najsloženijih operativnih postupanja prema improviziranim i formacijskim eksplozivnim sredstvima kao i eksplozivnim napravama koja sadrže KBRN materijale; iznimno i prema potrebi rukovodi i neposredno sudjeluje u uklanjanju eksplozivnih sredstava iz teško dostupnih prostora; skrbi i vodi brigu o zalihama eksplozivnih tvari i sredstava u centralnom skladištu linije rada protueksplozijske zaštite; po potrebi provodi protueksplozijske preglede i sudjeluje u obavljanju složenijih očevida; prati i analizira nove pojavne oblike improviziranih eksplozivnih sredstava; prikuplja, obrađuje i analizira podatke o aktivnostima službe protueksplozijske zaštite, eksplozivnim sredstvima i događajima povezanim s eksplozivnim i KBRN sredstvima; razvija metode za uklanjanje ovih sredstava i implementira ih u rad službe protueksplozijske zaštite; prati razvoj specijalističke opreme; utvrđuje potrebe, procjenjuje prioritete, planira nabavu, te prati provođenje planova nabave opreme i sredstava; raspoređuje specijalističku opremu po policijskim upravama; prati i planira potrebe za obrazovnim aktivnostima; pruža stručnu pomoć iz svojeg djelokruga rada ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim subjektima; surađuje s drugim zemljama i međunarodnim agencijama u području protueksplozijske zaštite; daje suglasnost kod prijema, rasporeda, imenovanja i premještaja policijskih službenika u protueksplozijsku službu te obavlja i druge poslove iz područja protueksplozijske zaštite.

Za obavljanje poslova Protueksplozijske službe ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.2.3.1. Regionalna protueksplozijska jedinica Zagreb

8.2.3.2. Regionalna protueksplozijska jedinica Split

8.2.3.3. Regionalna protueksplozijska jedinica Rijeka

8.2.3.4. Regionalna protueksplozijska jedinica Osijek.

Članak 40.e

8.2.3.1. Regionalna protueksplozijska jedinica Zagreb

U koordinaciji i suradnji s Policijskim upravama: zagrebačkom, karlovačkom, sisačko-moslavačkom, bjelovarsko-bilogorskom, koprivničko-križevačkom, krapinsko-zagorskom, međimurskom i varaždinskom, na području nadležnosti navedenih policijskih uprava: usmjerava i usklađuje rad službenika protueksplozijske zaštite; prati i analizira stanje sigurnosti na području protueksplozijske zaštite; planira, organizira i provodi preventivne protueksplozijske preglede; organizira i provodi protueksplozijske preglede po zaprimljenim dojavama o postavljenim eksplozivnim napravama i po pronalasku sumnjivih predmeta; sudjeluje u planiranju i provođenju mjera protueksplozijske zaštite kod osiguranja štićenih osoba i javnih okupljanja; provodi mjere i radnje u cilju otkrivanja te sigurnog onesposobljavanja, izuzimanja, prijevoza, skladištenja i uništavanja formacijskih i improviziranih eksplozivnih sredstava te u suradnji s drugim nadležnim službama sudjeluje u onesposobljavanju eksplozivnih naprava koje sadrže KBRN tvari; provodi i sudjeluje u uklanjanju eksplozivnih sredstava iz teško dostupnih prostora; poduzima hitne mjere nužne za otklanjanje izravne opasnosti za ljude i imovinu na miniranim i minski sumnjivim površinama; prema potrebi pruža ispomoć u opremi ili neposredno provodi mjere i radnje postupanja prema eksplozivnim sredstvima i na području drugih policijskih uprava; sudjeluje u pretragama prostora i očevidima događaja povezanih s eksplozivnim sredstvima; prikuplja podatke o poduzetim aktivnostima, eksplozivnim sredstvima i događajima povezanim s eksplozivnim sredstvima, te ih dostavlja Protueksplozijskoj službi; utvrđuje potrebe za nabavom opreme i sredstava za protueksplozijsku zaštitu; skrbi o pravilnoj uporabi i održavanju opreme na korištenju; pruža stručnu pomoć iz svoga djelokruga rada drugim ustrojstvenim jedinicama te obavlja i druge poslove iz područja protueksplozijske zaštite. Sjedište jedinice je u Zagrebu.

Članak 40.f

8.2.3.2. Regionalna protueksplozijska jedinica Split

U koordinaciji i suradnji s Policijskim upravama: splitsko-dalmatinskom, dubrovačko-neretvanskom, šibensko-kninskom i zadarskom na području nadležnosti navedenih policijskih uprava: usmjerava i usklađuje rad službenika protueksplozijske zaštite; prati i analizira stanje sigurnosti na području protueksplozijske zaštite; planira, organizira i provodi preventivne protueksplozijske preglede; organizira i provodi protueksplozijske preglede po zaprimljenim dojavama o postavljenim eksplozivnim napravama i po pronalasku sumnjivih predmeta; sudjeluje u planiranju i provođenju mjera protueksplozijske zaštite kod osiguranja štićenih osoba i javnih okupljanja; provodi mjere i radnje u cilju otkrivanja te sigurnog onesposobljavanja, izuzimanja, prijevoza, skladištenja i uništavanja formacijskih i improviziranih eksplozivnih sredstava te u suradnji s drugim nadležnim službama sudjeluje u onesposobljavanju eksplozivnih naprava koje sadrže KBRN tvari; provodi i sudjeluje u uklanjanju eksplozivnih sredstava iz teško dostupnih prostora; poduzima hitne mjere nužne za otklanjanje izravne opasnosti za ljude i imovinu na miniranim i minski sumnjivim površinama; prema potrebi pruža ispomoć u opremi ili neposredno provodi mjere i radnje postupanja prema eksplozivnim sredstvima i na području drugih policijskih uprava; sudjeluje u pretragama prostora i očevidima događaja povezanih s eksplozivnim sredstvima; prikuplja podatke o poduzetim aktivnostima, eksplozivnim sredstvima i događajima povezanim s eksplozivnim sredstvima, te ih dostavlja Protueksplozijskoj službi; utvrđuje potrebe za nabavom opreme i sredstava za protueksplozijsku zaštitu; skrbi o pravilnoj uporabi i održavanju opreme na korištenju; pruža stručnu pomoć iz svoga djelokruga rada drugim ustrojstvenim jedinicama te obavlja i druge poslove iz područja protueksplozijske zaštite. Sjedište jedinice je u Splitu.

Članak 40.g

8.2.3.3. Regionalna protueksplozijska jedinica Rijeka

U koordinaciji i suradnji s Policijskim upravama: primorsko-goranskom, istarskom i ličko-senjskom na području nadležnosti navedenih policijskih uprava: usmjerava i usklađuje rad službenika protueksplozijske zaštite; prati i analizira stanje sigurnosti na području protueksplozijske zaštite; planira, organizira i provodi preventivne protueksplozijske preglede; organizira i provodi protueksplozijske preglede po zaprimljenim dojavama o postavljenim eksplozivnim napravama i po pronalasku sumnjivih predmeta; sudjeluje u planiranju i provođenju mjera protueksplozijske zaštite kod osiguranja štićenih osoba i javnih okupljanja; provodi mjere i radnje u cilju otkrivanja te sigurnog onesposobljavanja, izuzimanja, prijevoza, skladištenja i uništavanja formacijskih i improviziranih eksplozivnih sredstava te u suradnji s drugim nadležnim službama sudjeluje u onesposobljavanju eksplozivnih naprava koje sadrže KBRN tvari; provodi i sudjeluje u uklanjanju eksplozivnih sredstava iz teško dostupnih prostora; poduzima hitne mjere nužne za otklanjanje izravne opasnosti za ljude i imovinu na miniranim i minski sumnjivim površinama; prema potrebi pruža ispomoć u opremi ili neposredno provodi mjere i radnje postupanja prema eksplozivnim sredstvima i na području drugih policijskih uprava; sudjeluje u pretragama prostora i očevidima događaja povezanih s eksplozivnim sredstvima; prikuplja podatke o poduzetim aktivnostima, eksplozivnim sredstvima i događajima povezanim s eksplozivnim sredstvima, te ih dostavlja Protueksplozijskoj službi; utvrđuje potrebe za nabavom opreme i sredstava za protueksplozijsku zaštitu; skrbi o pravilnoj uporabi i održavanju opreme na korištenju; pruža stručnu pomoć iz svoga djelokruga rada drugim ustrojstvenim jedinicama te obavlja i druge poslove iz područja protueksplozijske zaštite. Sjedište jedinice je u Rijeci.

Članak 40.h

8.2.3.4. Regionalna protueksplozijska jedinica Osijek

U koordinaciji i suradnji s Policijskim upravama: osječko-baranjskom, vukovarsko-srijemskom, brodsko-posavskom, požeško-slavonskom i virovitičko-podravskom na području nadležnosti navedenih policijskih uprava: usmjerava i usklađuje rad službenika protueksplozijske zaštite; prati i analizira stanje sigurnosti na području protueksplozijske zaštite; planira, organizira i provodi preventivne protueksplozijske preglede; organizira i provodi protueksplozijske preglede po zaprimljenim dojavama o postavljenim eksplozivnim napravama i po pronalasku sumnjivih predmeta; sudjeluje u planiranju i provođenju mjera protueksplozijske zaštite kod osiguranja štićenih osoba i javnih okupljanja; provodi mjere i radnje u cilju otkrivanja te sigurnog onesposobljavanja, izuzimanja, prijevoza, skladištenja i uništavanja formacijskih i improviziranih eksplozivnih sredstava te u suradnji s drugim nadležnim službama sudjeluje u onesposobljavanju eksplozivnih naprava koje sadrže KBRN tvari; provodi i sudjeluje u uklanjanju eksplozivnih sredstava iz teško dostupnih prostora; poduzima hitne mjere nužne za otklanjanje izravne opasnosti za ljude i imovinu na miniranim i minski sumnjivim površinama; prema potrebi pruža ispomoć u opremi ili neposredno provodi mjere i radnje postupanja prema eksplozivnim sredstvima i na području drugih policijskih uprava; sudjeluje u pretragama prostora i očevidima događaja povezanih s eksplozivnim sredstvima; prikuplja podatke o poduzetim aktivnostima, eksplozivnim sredstvima i događajima povezanim s eksplozivnim sredstvima, te ih dostavlja Protueksplozijskoj službi; utvrđuje potrebe za nabavom opreme i sredstava za protueksplozijsku zaštitu; skrbi o pravilnoj uporabi i održavanju opreme na korištenju; pruža stručnu pomoć iz svoga djelokruga rada drugim ustrojstvenim jedinicama te obavlja i druge poslove iz područja protueksplozijske zaštite. Sjedište jedinice je u Osijeku.

Članak 40.i

8.2.4. Mobilna jedinica prometne policije

Samostalno ili u suradnji i koordinaciji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije, policijskim upravama, te drugim državnim tijelima i institucijama zaduženim za poslove sigurnosti, provodi nadzor nad vozilima, vozačima i putnicima u cestovnom prometu na području Republike Hrvatske, kojom prilikom prikuplja obavijesti za obavljanje poslova iz svog djelokruga rada i obavijesti potrebne za suzbijanje kriminaliteta; poduzima mjere osiguranja tragova kaznenih djela, mjesta događaja kaznenih dijela i prometnih nesreća, sprečavanje bijega počinitelja, te uhićenja počinitelja kaznenih djela; sudjeluje u provedbi kriminalističkih istraživanja; sudjeluje u provedbi općih preventivno-represivnih i edukativnih akcija na razini policijskih uprava te provodi preventivno-represivne akcije u cestovnom prometu; vrši nadzor brzine kretanja vozila te nadzor teretnog prometa, postupa u slučajevima prometnih gužvi i zastoja u cestovnom prometu; poduzima mjere osiguranja protočnosti prometa; obavlja preusmjeravanje prometa prilikom izvanrednih događaja; vrši pratnju osoba pod policijskom zaštitom, te obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Mobilne jedinice prometne policije vezane za sigurnost na cestama s ciljem podizanja razine opće sigurnosti prevencijom, suzbijanjem i otkrivanjem svih oblika kaznenih djela i prekršaja te njihovih počinitelja prilikom čega policijski službenici službu obnašaju u službenoj odori i taktičkoj-civilnoj odjeći koristeći motocikle i civilna službena vozila sa ugrađenim prikrivenim svjetlosnim i zvučnim uređajima te drugu specijalističku opremu i tehniku.

Članak 40.j

8.2.5 Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama na području Republike Hrvatske, prikuplja dodatne obavijesti, prosuđuje njihov značaj te koordinira, usmjerava, stručno pomaže i nadzire poduzimanje operativnih mjera i radnji; koordinira mjere i radnje koje poduzima Ravnateljstvo policije, druge ustrojstvene jedinice Ministarstva i druga tijela državne vlasti; surađuje s operativno-komunikacijskim centrima policija susjednih država; u suradnji s Uredom glavnog ravnatelja policije obavija nadzor rada operativno-komunikacijskih centara policijskih uprava te poduzima mjere za unaprjeđenje organizacije njihova rada; dokumentira događaje, priprema pisane obavijesti o sigurnosnim događajima i pojavama; u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim nepogodama ili drugim ugrozama Republike Hrvatske koordinira i usmjerava rad s drugim tijelima državne uprave; skrbi o provedbi propisanih mjera zaštite podataka; o događajima i poduzetim mjerama izvješćuje rukovoditelje Ravnateljstva policije, dužnosnike Ministarstva i drugih tijela državne vlasti; koordinira, usmjerava, stručno pomaže i nadzire obavljanje poslova policijskih pritvorskih jedinica i pritvorskih nadzornika; nadzire zakonitost rada policijskih službenika policijske pritvorske jedinice i pritvorskih nadzornika u policijskim upravama; zaprima obavijesti o uhićenim osobama na području Republike Hrvatske, obavijesti o trajanju uhićenja, dovođenju uhićenika ili njihovu puštanju na slobodu; pruža informacije svim zainteresiranim subjektima o pitanjima iz svoje nadležnosti, osobito po potrebi daje informacije glavnom ravnatelju policije, zamjenicima glavnog ravnatelja policije i nadležnim osobama u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnom odvjetniku i drugim pravosudnim tijelima te drugim nadležnim tijelima državne uprave; u suradnji s Uredom glavnog ravnatelja policije brine i poduzima mjere za unaprjeđenje rada policijskih pritvorskih jedinica i pritvorskih nadzornika; vodi brigu i nadzire stručno usavršavanje pritvorskih nadzornika; daje prijedloge i sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih akata iz područja svoje nadležnosti te sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; nadzire pravilno vođenje Zbirke podataka uhićenih i pritvorenih osoba i daje upute; izrađuje statistička izvješća o uhićenim i pritvorenim osobama, po potrebi priprema pisana izvješća o radu policijskih pritvorskih jedinica i pritvorskim nadzornicima i izrađuje analize i studije u cilju unaprjeđenja sustava policijskih pritvorskih jedinica; prati domaće i strane propise iz ovoga područja rada, a osobito iz područja zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Operativno-komunikacijskog centra policije; štiti cjelovitost kriptološke sigurnosti i zaštite brzojavnog prometa; provodi izravno 24-satno kriptološko osiguranje i zaštitu sveukupnog brzojavnog prometa za potrebe svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u sjedištu putem stalnih brzojavnih službi; sigurnosno uništavanje kriptološke osnovice i materijala nastalih u radu; vodi propisane evidencije na temelju zakonskih i podzakonskih akata iz svog djelokruga rada; koordinira i usmjerava rad službenika kriptološke sigurnosti u policijskim upravama i po potrebi obavlja poslove operativnog dežurstva; priprema, usklađuje i provodi projekte iz djelokruga rada Operativno-komunikacijskog centra policije.«.

Članak 7.

Članci 41. – 52. brišu se.

Članak 8.

U članku 53. stavak 1. mijenja se i glasi:

»8.3. Uprava kriminalističke policije

Prati i analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u području organizacije, prevencije i nadzora kriminaliteta; neposredno provodi najsloženija kriminalistička istraživanja na nacionalnoj razini te nadzire provođenje istih; pruža stručnu pomoć policijskim upravama s ciljem otkrivanja počinitelja, traganja za počiniteljima, njihovog prijavljivanja i privođenja nadležnim pravosudnim tijelima; određuje prioritete u suzbijanju kriminaliteta; nadzire rad policijskih uprava u okviru svoje nadležnosti; utvrđuje i razvija metodologiju suzbijanja kriminaliteta te skrbi o unaprjeđenju kriminalističke policije; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i u provođenju međunarodnih projekata, kao i u predlaganju i izradi normativnih akata; surađuje s drugim ministarstvima i državnim tijelima te s kriminalističkim policijama drugih zemalja; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na razini Uprave; priprema, usklađuje i provodi projekte iz djelokruga rada Uprave.«.

Članak 9.

U članku 54. stavak 1. mijenja se i glasi:

»8.3.1. Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Prati i izučava određene pojavne oblike gospodarskog kriminaliteta i korupcije, organiziranog kriminaliteta, kriminaliteta droga i terorizma, njihovih trendova i načina izvršenja; izravno provodi složenija kriminalistička istraživanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije, organiziranog kriminaliteta, kriminaliteta droga i terorizma na nacionalnoj razini u uskoj suradnji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), drugim državnim odvjetništvima te ostalim nadležnim državnim tijelima; nadležan je za neposredno obavljanje poslova složenog i organiziranog kriminaliteta nacionalne razine i to u: kriminalističkim istraživanjima koja se provode na području dvije ili više policijskih uprava, kriminalističkim istraživanjima u kojima je potrebna zajednička međunarodna policijska istraga i koja se provode na području više zemalja, kriminalističkim istraživanjima istaknutih nositelja najtežih oblika kriminaliteta i kriminalističkim istraživanjima najsloženijih oblika kaznenih djela iz područja složenog i organiziranog kriminaliteta. Odluku o dodjeljivanju ili preuzimanju kriminalističkih istraživanja u rad policijskim upravama ili Policijskom nacionalnom uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta donosi glavni ravnatelj policije na prijedlog načelnika Uprave kriminalističke policije. Nadzire provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim upravama te, prema procjeni, može preuzeti poslove razine regionalnog složenog i organiziranog kriminaliteta od nadležne policijske uprave i isto tako određeno kriminalističko istraživanje iz svoje nadležnosti na temelju procjene proslijediti u rad određenoj policijskoj upravi; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima vezanim uz problematiku gospodarskog kriminaliteta i korupcije, organiziranog kriminaliteta, kriminaliteta droga i terorizma kao i u provođenju međunarodnih projekata za to područje; utvrđuje metode i načine rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti, izrađuje prijedlog prioriteta u borbi protiv složenog i organiziranog kriminaliteta te sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata i pojedinih izvješća.«.

Članak 10.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»8.3.1.1. Služba organiziranog kriminaliteta

U suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave, policijskim tijelima drugih država, međunarodnim i regionalnim organizacijama i inicijativama, nevladinim udrugama i drugo, prikuplja saznanja te analizira izučava i prati stanje i kretanje kriminaliteta u vezi s trgovanjem i krijumčarenjem ljudi, organiziranom međunarodnom prostitucijom, nedozvoljenom proizvodnjom i krijumčarenjem vatrenog oružja, krivotvorenjem novca, vrijednosnica i drugih platežnih sredstava, krijumčarenjem roba, vozila, plovila i umjetnina te istih kaznenih djela s elementima nasilja; sudjeluje u provedbi najsloženijih kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini; izrađuje raščlambe saznanja o nezakonitim aktivnostima pojedinaca povezanih s kriminalnim udruženjima koja djeluju na širem prostoru države ili su povezana s inozemstvom, proučava i analizira pojavne oblike i uzroke organiziranog kriminaliteta; ukazuje na žarišta i nositelje organizirane kriminalne aktivnosti; planira, organizira i nadzire kriminalistička istraživanja najsloženijih kaznenih djela i operativnih aktivnosti u svezi s provedbom operativnih projekata na nacionalnoj razini; nadzire rad policijskih uprava i pruža stručnu pomoć policijskim službenicima u policijskim upravama u obavljanju poslova iz svog djelokruga; potiče poduzimanje mjera i iznalazi najučinkovitije metode za otkrivanje, prevenciju i suzbijanje organiziranog kriminaliteta; skrbi o provedbi međunarodnih, regionalnih i nacionalnih projekata iz područja organiziranog kriminaliteta, sudjeluje u izradi i provedbi nacionalnih strategija u svezi suzbijanja različitih formi organiziranog kriminaliteta, sudjeluje u izradi procjene ugroženosti od organiziranog kriminaliteta, kao i u određivanju prioriteta u suzbijanju postojećih i očekivanih pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta, sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća, kao i u osmišljavanju programa izobrazbe policijskih službenika koji rade na poslovima suzbijanja organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u stručnim i znanstvenim istraživanjima iz područja organiziranog kriminaliteta te sukladno utvrđenim zadaćama obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja organiziranog kriminaliteta.«.

Članak 11.

Članak 56. mijenja se i glasi

»8.3.1.2. Služba kriminaliteta droga

Prati, analizira i izučava pojavne oblike krijumčarenja i s tim povezane neovlaštene proizvodnje i preprodaje droga te stanje i kretanje kriminaliteta u vezi zlouporabe opojnih droga; unaprjeđuje taktiku i metodiku otkrivanja i suzbijanja kaznenih djela krijumčarenja i zlouporabe droga; planira, organizira i nadzire kriminalistička istraživanja najsloženijih kaznenih djela, sudjeluje u provedbi najsloženijih kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini i neposredno surađuje s regionalnim službama na konkretnim predmetima; izrađuje raščlambe saznanja o nezakonitim aktivnostima pojedinaca povezanih s kriminalnim udruženjima kriminaliteta droga koja djeluju na širem prostoru države ili su povezana s inozemstvom, nadzire rad policijskih uprava i pruža stručnu pomoć policijskim službenicima u policijskim upravama u obavljanju poslova iz svog djelokruga; neposredno ili posredstvom Službe za međunarodnu policijsku suradnju, surađuje s policijama i agencijama drugih država te časnicima za vezu; prati i usklađuje tehnička unaprjeđenja i praktičnu primjenu tehničkih sredstava; surađuje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave te ostalim vladinim i nevladinim organizacijama; sudjeluje u izradi i provedbi nacionalnih strategija u vezi suzbijanja zlouporabe droga kao i u izradi strateških dokumenata, normativnih akata, mišljenja, drugih stručnih materijala; obavlja poslove edukacije; sudjeluje u preventivnim akcijama i edukativnim programima te obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja kriminaliteta droga.«.

Članak 12.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»8.3.1.3. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt najsloženijih oblika kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta i korupcije; iznalazi najučinkovitije metode za njegovo suzbijanje, otkrivanje i dokazivanje; planira, organizira i nadzire kriminalistička istraživanja najsloženijih kaznenih djela, sudjeluje u provedbi najsloženijih kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini, kriminalističkim istraživanjima na teritoriju više država s potrebom uspostave međunarodne policijske suradnje; posebno se usmjerava na gospodarski kriminalitet (proizvodnja, usluge, trgovina), financijski kriminalitet (financijske usluge, novčane transakcije, trgovanje vrijednosnim papirima), korupciju, financijske istrage, pranje novca i pretvorbeni kriminalitet i ratno profiterstvo; Služba je nacionalna kontakt točka za podnošenje zahtjeva i razmjenu podataka u svrhu traganja i utvrđivanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom,; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave i drugim tijelima nadležnim za zaštitu financijskih interesa Europske unije, policijama drugih zemalja i međunarodnim institucijama u svom djelokrugu rada te časnicima za vezu; planira i provodi edukaciju policijskih službenika koji rade u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te nadzire rad policijskih uprava i pruža stručnu pomoć policijskim službenicima u policijskim upravama u obavljanju poslova iz svog djelokruga; sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata, izvješća i drugih stručnih materijala, vođenju međunarodnih projekata te obavlja i druge poslove u vezi suzbijanja i otkrivanja kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije.«.

Članak 13.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»8.3.1.4. Služba terorizma

Prati i izučava stanje i pojavne oblike kaznenih djela u vezi terorizma, ekstremnog nasilja i drugih kaznenih djela te sigurnosno-interesantnih događaja i pojava u vezi s terorizmom i ekstremnim nasiljem; utvrđuje najpogodnije načine za sprječavanje i otkrivanje ovih kaznenih djela; nadzire rad policijskih uprava i pruža stručnu pomoć policijskim službenicima u policijskim upravama; obavlja nadzor nad izvršavanjem poslova i radnih zadataka u istraživanjima kaznenih djela iz ovog područja; neposredno se uključuje u rad i kriminalističko istraživanje najsloženijih kaznenih djela povezanih s terorizmom i ekstremnim nasiljem; sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata, izvješća i drugih stručnih materijala, vođenju međunarodnih projekata; ostvaruje neposrednu suradnju s drugim državnim tijelima, institucijama, međunarodnim organizacijama i policijama stranih država te drugim međunarodnim tijelima nadležnim za poslove prevencije i suzbijanja terorizma.«.

Članak 14.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»8.3.1.5. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb

Neposredno planira i prikuplja kriminalističko-obavještajne podatke koji ukazuju na određene pojavne oblike gospodarskog kriminaliteta i korupcije te organiziranog kriminaliteta i kriminaliteta droga; izravno provodi složenija kriminalistička istraživanja iz područja gospodarskog kriminaliteta i korupcije, organiziranog kriminaliteta i kriminaliteta droga na nacionalnoj razini; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u provođenju zadaća iz njegove nadležnosti te s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije, Državnim odvjetništvom i drugim tijelima državne uprave; u kriminalističkim istraživanjima koje provodi ostvaruje međunarodnu suradnju te sudjeluje u međunarodnim aktivnostima vezano uz problematiku gospodarskog kriminaliteta, korupcije i organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u usklađivanju metoda i načina rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti, kao i u donošenju procjene ugroženosti od korupcije i organiziranog kriminaliteta; predlaže izradu normativnih akata i pojedinih izvješća.«.

Članak 15.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»8.3.1.6. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Rijeka

Neposredno planira i prikuplja kriminalističko-obavještajne podatke koji ukazuju na određene pojavne oblike gospodarskog kriminaliteta i korupcije te organiziranog kriminaliteta i kriminaliteta droga; izravno provodi složenija kriminalistička istraživanja iz područja gospodarskog kriminaliteta i korupcije, organiziranog kriminaliteta i kriminaliteta droga na nacionalnoj razini; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u provođenju zadaća iz njegove nadležnosti te s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije, Državnim odvjetništvom i drugim tijelima državne uprave; u kriminalističkim istraživanjima koje provodi ostvaruje međunarodnu suradnju te sudjeluje u međunarodnim aktivnostima vezano uz problematiku gospodarskog kriminaliteta, korupcije i organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u usklađivanju metoda i načina rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti, kao i u donošenju procjene ugroženosti od korupcije i organiziranog kriminaliteta; predlaže izradu normativnih akata i pojedinih izvješća.«.

Članak 16.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»8.3.1.7. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Split

Neposredno planira i prikuplja kriminalističko-obavještajne podatke koji ukazuju na određene pojavne oblike gospodarskog kriminaliteta i korupcije te organiziranog kriminaliteta i kriminaliteta droga; izravno provodi složenija kriminalistička istraživanja iz područja gospodarskog kriminaliteta i korupcije, organiziranog kriminaliteta i kriminaliteta droga na nacionalnoj razini; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u provođenju zadaća iz njegove nadležnosti te s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije, Državnim odvjetništvom i drugim tijelima državne uprave; u kriminalističkim istraživanjima koje provodi ostvaruje međunarodnu suradnju te sudjeluje u međunarodnim aktivnostima vezano uz problematiku gospodarskog kriminaliteta, korupcije i organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u usklađivanju metoda i načina rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti, kao i u donošenju procjene ugroženosti od korupcije i organiziranog kriminaliteta; predlaže izradu normativnih akata i pojedinih izvješća.«.

Članak 17.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»8.3.1.8. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Osijek

Neposredno planira i prikuplja kriminalističko-obavještajne podatke koji ukazuju na određene pojavne oblike gospodarskog kriminaliteta i korupcije te organiziranog kriminaliteta i kriminaliteta droga; izravno provodi složenija kriminalistička istraživanja iz područja gospodarskog kriminaliteta i korupcije, organiziranog kriminaliteta i kriminaliteta droga na nacionalnoj razini; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u provođenju zadaća iz njegove nadležnosti te s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije, Državnim odvjetništvom i drugim tijelima državne uprave; u kriminalističkim istraživanjima koje provodi ostvaruje međunarodnu suradnju te sudjeluje u međunarodnim aktivnostima vezano uz problematiku gospodarskog kriminaliteta, korupcije i organiziranog kriminaliteta; sudjeluje u usklađivanju metoda i načina rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti, kao i u donošenju procjene ugroženosti od korupcije i organiziranog kriminaliteta; predlaže izradu normativnih akata i pojedinih izvješća.«.

Članak 18.

U članku 63. stavak 1. mijenja se i glasi:

»8.3.2. Sektor općeg kriminaliteta i međunarodne policijske suradnje

Prati i izučava te analizira stanje, kretanje i pojavne oblike općeg kriminaliteta, maloljetničke delinkvencije i kazneno pravne zaštite djece i maloljetnika, kao i ratnih zločina te utvrđuje najpogodnije oblike prevencije, nadzora i represivnih mjera; pruža stručnu pomoć i nadzire provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim upravama te prema procjeni neposredno sudjeluje u rješavanju najsloženijih kriminalističkih istraživanja za kaznena djela iz djelokruga rada općeg kriminaliteta i ratnih zločina; kriminalističkim istraživanjima kaznenih djela s elementima inozemnosti; obavlja poslove vezane za razvoj te osiguravanja uvjeta rada kriminalističke tehnike kao i osiguranje uvjeta u provedbi međunarodne policijske suradnje; izravno surađuje s drugim tijelima koja se bave istraživanjem ratnih zločina počinjenih na teritoriju Republike Hrvatske; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i u provođenju međunarodnih projekata iz djelokruga rada Sektora; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave kriminalističke policije i Ministarstva te s drugim tijelima državne vlasti; utvrđuje metode i načine rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti te sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata i pojedinih izvješća.«.

Članak 19.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»8.3.2.1.1. Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji

Prati i analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela djece i mladeži, kaznenih djela na štetu djece i kaznenih djela počinjenih nasilničkim ponašanjem u obitelji; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprječavanju i otkrivanju počinitelja; implementira najbolje prakse iz kriminalističkih istraživanja, pruža stručnu pomoć policijskim upravama; obavlja nadzor nad provođenjem kriminalističkih istraživanja; organizira, koordinira i sudjeluje u provođenju kriminalističkih istraživanja složenijih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te surađuje s drugim tijelima javne vlasti i organizacijama civilnog društva u suzbijanju maloljetničke delinkvencije i iznalaženju pravaca djelovanja u jačanju kaznenopravne zaštite djece i suzbijanja obiteljskog nasilja; sudjeluje u izradi izvješća i drugih stručnih materijala; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima, sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata; obavlja druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 20.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»8.3.2.2. Služba ratnih zločina

Prati i izučava stanje i pojavne oblike kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva; utvrđuje i primjenjuje mjere te najpogodnije načine za otkrivanje i procesuiranje ovih kaznenih djela i njihovih počinitelja; pruža stručnu podršku policijskim službenicima u policijskim upravama; u suradnji s policijskim upravama prikuplja informacije o osobama zatočenim i nestalim tijekom Domovinskog rata i mogućim mjestima ukopa njihovih posmrtnih ostataka; obavlja stručni nadzor nad izvršenjem poslova i radnih zadataka u kriminalističkim istraživanjima kaznenih djela iz ovog područja; neposredno se uključuje u rad i istraživanja najsloženijih kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva; sudjeluje u izradi informacija i drugih stručnih materijala; ostvaruje suradnju s drugim državnim tijelima, institucijama, međunarodnim organizacijama i policijama stranih država u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti.«.

Članak 21.

U članku 70. stavak 1. mijenja se i glasi:

»8.3.2.4. Služba za međunarodnu policijsku suradnju

Obavlja poslove međunarodne policijske suradnje sukladno međunarodnim ugovorima Republike Hrvatske i sukladno članstvu u međunarodnim organizacijama Interpola, Europola, SIS/S.I.Re.N.E. i drugim međunarodnim organizacijama, obavlja poslove u vezi međunarodnih potraga i objava; organizira i provodi postupke izručenja, predaje i transfera osuđenih osoba; pruža stručnu pomoć u kriminalističkim istraživanjima kaznenih djela s elementima inozemnosti; koordinira akcije iz pojedinih područja međunarodnog kriminaliteta zajedno s nositeljima pojedinih predmeta; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave kriminalističke policije i Ministarstva te s drugim tijelima državne vlasti; prati rad policijskih časnika za vezu Republike Hrvatske i stranih policijskih časnika za vezu zaduženih za suradnju sa Republikom Hrvatskom iz djelokruga rada kriminalističke policije; sudjeluje u izradi međunarodnih ugovora te drugih propisa koji reguliraju odnose s drugim zemljama i međunarodnim organizacijama; sudjeluje u provođenju međunarodnih aktivnosti i u provođenju međunarodnih projekata; osigurava 24-satnu razmjenu podataka putem komunikacijskih sustava za međunarodnu policijsku suradnju; obavlja prevoditeljske poslove za potrebe kriminalističke policije i druge poslove u cilju unaprjeđenja suradnje i odnosa u međunarodnoj policijskoj suradnji.«.

Članak 22.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»8.3.2.4.1. Odjel Interpola

Surađuje s državama članicama Međunarodne organizacije kriminalističkih policija – Interpola i Glavnim tajništvom Interpola; postupa po zamolnicama Glavnog tajništva Interpola, država članica i nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj; koordinira akcije iz pojedinih područja međunarodnog kriminaliteta zajedno s nositeljima pojedinih predmeta, nadzire, raspisuje, ažurira i obustavlja međunarodne potrage i objave za osobama i predmetima; organizira i provodi postupke izručenja, predaje i transfera osuđenih osoba; predlaže poboljšanja i unaprjeđenja za rad policije sukladno iskustvima država članica Interpola, obavlja i druge poslove iz djelokruga međunarodne policijske suradnje.«.

Članak 23.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»8.3.2.4.2. Odjel Europola

Surađuje s Europolom i državama članicama, te državama partnerima; skrbi za neometanu i brzu komunikaciju s Europolom, državama članicama te državama partnerima; nadzire zakonitost razmjene podataka s Europolom, državama članicama, te državama partnerima; koordinira akcije iz pojedinih područja međunarodnog kriminaliteta zajedno s nositeljima pojedinih predmeta; upućuje Europolu i državama članicama, te državama partnerima zamolnice za dostavom informacija, podataka, savjeta i analiza; postupa po zamolnicama Europola, država članica te država partnera zajedno s nositeljima pojedinih predmeta; evaluira informacije i podatke zaprimljene od Europola, država članica te država partnera; dostavlja Europolu informacije i podatke koji su mu potrebni za obavljanje njegovih zadaća; dostavlja Europolu podatke za pohranu u njegovim bazama podataka; izrađuje izvješća i obavijesti za Europol, države članice, te države partnere i nadležna tijela u Republici Hrvatskoj; predlaže poboljšanja i unaprjeđenja za rad policije sukladno iskustvima država članica i država partnera Europola; obavlja i druge poslove iz djelokruga međunarodne policijske suradnje.«.

Članak 24.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»8.3.2.4.3. Odjel S.I.Re.N.E

Skrbi za neometanu, brzu i zakonitu komunikaciju između država članica schengenskog prostora i nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj; pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te pravosudnim i drugim državnim tijelima u Republici Hrvatskoj prilikom ostvarivanja međunarodne policijske suradnje s državama članicama; nadzire, raspisuje, ažurira i obustavlja međunarodne potrage i objave za osobama i predmetima, a posebno upozorenja u Schengenskom Informacijskom Sustavu; organizira i provodi postupke izručenja, predaje i transfera osuđenih osoba; koordinira akcije iz pojedinih područja međunarodnog kriminaliteta zajedno s nositeljima pojedinih predmeta; izrađuje izvješća i obavijesti za tijela nadležna za provedbu schengenske pravne stečevine iz djelokruga rada nacionalnih S.I.Re.N.E. ureda; predlaže poboljšanja i unaprjeđenja za rad policije sukladno iskustvima zemalja članica schengenskog prostora; obavlja i druge poslove iz djelokruga međunarodne policijske suradnje.«.

Članak 25.

Članak 74. mijenja se i glasi:

8.3.2.4.4. Odjel telekomunikacijskog centra, prevoditelja i evidentičara

Osigurava neprekidnu telekomunikacijsku vezu (24/7) s međunarodnim policijskim organizacijama, kao i s ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva i drugim državnim tijelima; kao točka prvoga kontakta u međunarodnoj operativnoj policijskoj razmjeni podataka, neposredno razmjenjuje podatke putem komunikacijskih kanala za međunarodnu policijsku razmjenu podataka, obavlja administrativne poslove evidentiranja, prevođenja i kolanja pošte, provjere međunarodnih potraga i objava za osobama i predmetima, kao i drugih provjera prema zahtjevima međunarodnih policijskih organizacija, ustrojstvenih jedinica unutar Ministarstva i drugih državnih tijela; obavlja i druge poslove iz djelokruga međunarodne policijske suradnje.«.

Članak 26.

U članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:

»8.3.3. Kriminalističko-obavještajni sektor

Prati i izučava te prikuplja podatke i dokaze koji su prikupljeni tijekom provođenja kriminalističkih istraživanja nacionalne i regionalne razine korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom prikrivenih policijskih radnji; nadzire provođenje posebnih dokaznih radnji i pruža stručnu pomoć pri njihovom provođenju; obavlja poslove traganja za bjeguncima najtežih kaznenih djela; kod najsloženijih kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini sudjeluje u obradi prikupljenih podataka te daje preporuke za poduzimanje daljnjih mjera i radnji; prati i izučava problematiku rada s izvorima te radi na unaprjeđenju sustava rada s izvorima; provodi mjere zaštite podataka; provodi zadaće sukladno strateškim odrednicama u području prikupljanja, procjene, pohrane, obrade i korištenja podataka korisnih za rad policije te podataka potrebnih za pokretanje i provođenje kriminalističkog istraživanja i podržava baze podataka iz svoje nadležnosti; prati i izučava problematiku rada s podacima o putnicima u zračnom prijevozu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela te radi na unaprjeđenju sustava rada s podacima o putnicima; sustavno analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt kaznenih djela kibernetičkog kriminaliteta (kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva, te kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju); provodi složena kriminalistička istraživanja iz svoje nadležnosti; sudjeluje u aktivnostima i mjerama u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora; aktivno djeluje na jačanju svijesti o sigurnosti svih korisnika kibernetičkog prostora; osigurava materijalno-tehnička sredstva za provedbu radnji iz svoje nadležnosti; skrbi o edukaciji i razvoju kadrovskih kapaciteta iz svoje nadležnosti; kontinuirano radi na razvoju i uvođenju novih taktika, tehnika i metodika rada pri provedbi poslova iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi strateških dokumenata na nacionalnoj razini; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i u provođenju nacionalnih i međunarodnih projekata iz djelokruga rada Sektora; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave i pravnim osobama, policijama drugih zemalja i međunarodnim institucijama u svom djelokrugu rada te sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata i pojedinih izvješća.«.

Članak 27.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»8.3.3.1. Služba posebnih kriminalističkih poslova

U kriminalističkim istraživanjima nacionalne i regionalne razine sudjeluje u prikupljanju dokaza provedbom posebnih dokaznih radnji te prikuplja obavijesti primjenom prikrivenih policijskih radnji; obavlja poslove traganja za bjeguncima najtežih kaznenih djela, provodi precizno lociranje položaja i identificiranje telekomunikacijskih uređaja; osigurava materijalno-tehnička sredstva za provedbu radnji iz svoje nadležnosti, provodi selekciju i obuku kandidata za rad u Službi, brine o kontinuiranom obrazovanju, treningu i usavršavanju policijskih službenika koji rade na provedbi poslova iz svoje nadležnosti, kontinuirano radi na razvoju i uvođenju novih taktika, metodika i primjene posebne kriminalističke tehnike pri provedbi poslova iz nadležnosti; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave i policija drugih zemalja; vodi propisane evidencije; sudjeluje u izradi normativnih akata; provodi mjere zaštite podataka, brine o zakonitosti postupanja te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

U Službi posebnih kriminalističkih poslova ustrojavaju se:

8.3.3.1.1. Odjel pripreme, nadzora i primjene posebnih kriminalističkih poslova u sastavu kojeg je:

8.3.3.1.1.1. Odsjek tehničkog razvoja i nadzora elektroničkih komunikacija

8.3.3.1.2. Odjel za ciljane potrage i precizno lociranje

8.3.3.1.3. Odjel Zagreb u sastavu kojeg su:

8.3.3.1.3.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

8.3.3.1.3.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

8.3.3.1.4. Odjel Rijeka u sastavu kojeg je:

8.3.3.1.4.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

8.3.3.1.5. Odjel Split u sastavu kojeg je:

8.3.3.1.5.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

8.3.3.1.6. Odjel Osijek u sastavu kojeg je:

8.3.3.1.6.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova.«.

Članak 28.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»8.3.3.1.1. Odjel pripreme, nadzora i primjene posebnih kriminalističkih poslova

Prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka; provodi posebne dokazne radnje i izvide kaznenih djela; osigurava, održava i unaprjeđuje materijalno-tehnička sredstva za provedbu posebnih dokaznih radnji; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; obavlja edukaciju službenika koji provode posebne dokazne radnje; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u provedbi zadaća iz svoje nadležnosti, provodi međunarodnu suradnju i sudjeluje u izradi normativnih akata iz svog djelokruga.«.

Članak 29.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»8.3.3.1.1.1. Odsjek tehničkog razvoja i nadzora elektroničkih komunikacija

Prikuplja podatke i dokaze za provedbu kaznenog postupka primjenom posebne kriminalističke tehnike; unapređuje, administrira i razvija posebna tehničkih sredstava, računalne programe i aplikacije za nadzor elektroničkih komunikacija i podatkovnog prometa; provodi nadzor podatkovnog prometa; održava i unaprjeđuje materijalno-tehnička sredstva za provedbu posebnih dokaznih radnji; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u provedbi zadaća iz svoje nadležnosti; provodi mjere zaštite podataka; sudjeluje u izradi normativnih akata, izvješća i stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 30.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»8.3.3.1.2. Odjel za ciljane potrage i precizno lociranje

Planira, organizira i rukovodi provođenjem traganja za počiniteljima najtežih kaznenih djela, provodi precizno lociranje položaja i identificiranje telekomunikacijskih uređaja, pruža stručnu pomoć i provodi edukaciju službenika koji obavljaju poslove potražne djelatnosti; planira i nabavlja tehnička sredstva za provođenje poslova iz svog djelokruga; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u provedbi zadaća iz svoje nadležnosti te u tu svrhu neposredno ostvaruje i međunarodnu suradnju; sudjeluje u izradi normativnih akata, izvješća i stručnih materijala; provodi mjere zaštite podataka; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 31.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»8.3.3.1.3. Odjel Zagreb

U kriminalističkim istraživanjima nacionalne i regionalne razine sudjeluje u prikupljanju dokaza provedbom posebnih dokaznih radnji te prikuplja obavijesti primjenom prikrivenih policijskih radnji; osigurava materijalno-tehnička sredstva za provedbu radnji iz svoje nadležnosti, brine o kontinuiranom obrazovanju, treningu i usavršavanju policijskih službenika koji rade na provedbi poslova iz svoje nadležnosti, kontinuirano radi na razvoju i uvođenju novih taktika, metodika i primjeni posebne kriminalističke tehnike pri provedbi poslova iz nadležnosti; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; vodi propisane evidencije, provodi mjere zaštite podataka, brine o zakonitosti postupanja te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 32.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»8.3.3.1.3.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

Neposredno provodi posebne dokazne radnje i prikrivene policijske radnje u kriminalističkim istraživanjima iz svoje nadležnosti primjenom posebne kriminalističke taktike, metodike i tehnike te izrađuje odgovarajuća pismena; pruža podršku i drugim ustrojstvenim jedinicama Službe u provedbi radnji iz njihove nadležnosti.«.

Članak 33.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»8.3.3.1.3.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

Neposredno primjenjuje posebnu kriminalističku tehniku u provedbi posebnih dokaznih radnji, osigurava potrebna tehnička sredstva i aplikacije za provedbu prikrivenih policijskih radnji; kontinuirano radi na razvoju i održavanju posebne kriminalističke tehnike, razvoju taktika i metodika u primjeni iste, brine o kontinuiranom obrazovanju, treningu i usavršavanju policijskih službenika koji razvijaju i primjenjuju posebnu kriminalističku tehniku; izrađuje odgovarajuća pismena i medije s rezultatima posebnih dokaznih radnji i prikrivenih policijskih radnji; provodi mjere zaštite podataka; brine o nabavi i održavanju potrebnih materijalno-tehničkih sredstava.«.

Članak 34.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»8.3.3.1.4. Odjel Rijeka

U kriminalističkim istraživanjima nacionalne i regionalne razine sudjeluje u prikupljanju dokaza provedbom posebnih dokaznih radnji te prikuplja obavijesti primjenom prikrivenih policijskih radnji; osigurava materijalno-tehnička sredstva za provedbu radnji iz svoje nadležnosti, brine o kontinuiranom obrazovanju, treningu i usavršavanju policijskih službenika koji rade na provedbi poslova iz svoje nadležnosti, neposredno primjenjuju posebnu kriminalističku tehniku, kontinuirano radi na razvoju i uvođenju novih taktika i metodika u primjeni posebne kriminalističke tehnike pri provedbi poslova iz nadležnosti; izrađuje odgovarajuća pismena i medije s rezultatima posebnih dokaznih radnji i prikrivenih policijskih radnji; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; vodi propisane evidencije, provodi mjere zaštite podataka, brine o zakonitosti postupanja te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 35.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»8.3.3.1.4.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

Neposredno provodi posebne dokazne radnje i prikrivene policijske radnje u kriminalističkim istraživanjima iz svoje nadležnosti primjenom posebne kriminalističke taktike, metodike i tehnike te izrađuje odgovarajuća pismena; provodi mjere zaštite podataka; pruža podršku i drugim ustrojstvenim jedinicama Službe u provedbi radnji iz njihove nadležnosti.«.

Članak 36.

Članak 85. briše se.

Članak 37.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»8.3.3.1.5. Odjel Split

U kriminalističkim istraživanjima nacionalne i regionalne razine sudjeluje u prikupljanju dokaza provedbom posebnih dokaznih radnji te prikuplja obavijesti primjenom prikrivenih policijskih radnji; osigurava materijalno-tehnička sredstva za provedbu radnji iz svoje nadležnosti, brine o kontinuiranom obrazovanju, treningu i usavršavanju policijskih službenika koji rade na provedbi poslova iz svoje nadležnosti, neposredno primjenjuju posebnu kriminalističku tehniku, kontinuirano radi na razvoju i uvođenju novih taktika i metodika u primjeni posebne kriminalističke tehnike pri provedbi poslova iz nadležnosti; izrađuje odgovarajuća pismena i medije s rezultatima posebnih dokaznih radnji i prikrivenih policijskih radnji; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; vodi propisane evidencije, provodi mjere zaštite podataka, brine o zakonitosti postupanja te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 38.

Članak 87. mijenja se i glasi:

»8.3.3.1.5.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

Neposredno provodi posebne dokazne radnje i prikrivene policijske radnje u kriminalističkim istraživanjima iz svoje nadležnosti primjenom posebne kriminalističke taktike, metodike i tehnike te izrađuje odgovarajuća pismena; provodi mjere zaštite podataka; pruža podršku i drugim ustrojstvenim jedinicama Službe u provedbi radnji iz njihove nadležnosti.«.

Članak 39.

Članak 88. briše se.

Članak 40.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»8.3.3.1.6. Odjel Osijek

U kriminalističkim istraživanjima nacionalne i regionalne razine sudjeluje u prikupljanju dokaza provedbom posebnih dokaznih radnji te prikuplja obavijesti primjenom prikrivenih policijskih radnji; osigurava materijalno-tehnička sredstva za provedbu radnji iz svoje nadležnosti, brine o kontinuiranom obrazovanju, treningu i usavršavanju policijskih službenika koji rade na provedbi poslova iz svoje nadležnosti, neposredno primjenjuju posebnu kriminalističku tehniku, kontinuirano radi na razvoju i uvođenju novih taktika i metodika u primjeni posebne kriminalističke tehnike pri provedbi poslova iz nadležnosti; izrađuje odgovarajuća pismena i medije s rezultatima posebnih dokaznih radnji i prikrivenih policijskih radnji; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; vodi propisane evidencije, provodi mjere zaštite podataka, brine o zakonitosti postupanja te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 41.

Članak 90. mijenja se i glasi:

»8.3.3.1.6.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

Neposredno provodi posebne dokazne radnje i prikrivene policijske radnje u kriminalističkim istraživanjima iz svoje nadležnosti primjenom posebne kriminalističke taktike, metodike i tehnike te izrađuje odgovarajuća pismena; provodi mjere zaštite podataka; pruža podršku i drugim ustrojstvenim jedinicama Službe u provedbi radnji iz njihove nadležnosti.«.

Članak 42.

Članak 91. briše se.

Članak 43.

Članak 94. mijenja se i glasi:

»8.3.3.2.2. Odjel za informacije o putnicima u zračnom prometu

Prikuplja, pohranjuje, obrađuje i analizira podatke o putnicima u zračnom prometu od zračnih prijevoznika koji pružaju usluge zračnog prijevoza na letovima kojima je polazište u Republici Hrvatskoj, a odredište u drugoj državi ili kojima je polazište u drugoj državi, a odredište ili međuslijetanje u Republici Hrvatskoj, određuje kriterije za obradu i procjenu podataka o putnicima, provodi procjenu sigurnosno rizičnih putnika sukladno Zakonu o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela i Direktivi Europskog parlamenta i vijeća Europske unije o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela, nadležan je za razmjenu podataka sa nacionalnim nadležnim tijelima, jedinicama za informacije o putnicima i nadležnim tijelima država članica Europske unije, Europolom i nadležnim tijelima drugih država sukladno važećim ugovorima i protokolima Europske unije o razmjeni podataka o putnicima u zračnom prometu, odgovara na zahtjeve podnesene od nadležnih tijela za dostavu, obradu i korištenje podataka, vodi dokumentaciju i evidencije o svim sustavima i postupcima obrade podataka u svojoj nadležnosti, provodi mjere zaštite podataka, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim nadležnim tijelima državne uprave, zračnim prijevoznicima, međunarodnim organizacijama i Europolom, obavlja i druge poslove određene pravnim propisima Europske unije i nacionalnim pravnim propisima kojima se regulira prikupljanje i obrada podataka iz evidencije o putnicima zračnih prijevoznika, sudjeluje u izradi normativnih akata, izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svojeg područja rada.«.

Članak 44.

Članak 96. mijenja se i glasi:

»8.3.3.3. Služba kibernetičke sigurnosti

Sudjeluje u primjeni i razvoju nacionalnog zakonodavnog okvira kibernetičke sigurnosti; sudjeluje u aktivnostima i mjerama u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora; sudjeluje u uspostavi učinkovitih mehanizama razmjene, ustupanja i pristupa podacima potrebnim za osiguravanje više razine opće sigurnosti u kibernetičkom prostoru; aktivno djeluje na jačanju svijesti o sigurnosti svih korisnika kibernetičkog prostora; razvija usklađene obrazovne programe; potiče istraživanja i razvoj; radi na sustavnom pristupu međunarodnoj suradnji u području kibernetičke sigurnosti; sustavno analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt kaznenih djela kibernetičkog kriminaliteta (kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva, te kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju) te predlaže rješenja na planu podizanja razine učinkovitosti rada u suzbijanju kibernetičkog kriminaliteta; neposredno provodi složena kriminalistička istraživanja; obavlja poslove digitalne forenzike koji uključuju osiguranje, prikupljanje, obradu i analizu digitalnih dokaza, pruža specijaliziranu potporu drugim policijskim jedinicama; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave i pravnim osobama, policijama drugih zemalja i međunarodnim institucijama u svom djelokrugu rada; sudjeluje u planiranju i izradi programa obuke i specijalizacije policijskih službenika; sudjeluje u izradi normativnih akata, izvješća i drugih stručnih materijala iz domene kibernetičkog kriminaliteta te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 45.

Članak 100. mijenja se i glasi:

»8.4. Uprava za granicu

Prati i usklađuje provođenje mjera i rješenja u obavljanju policijskih poslova na državnoj granici, aerodromima i pomorskim lukama otvorenim za međunarodni promet, na teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama, unutarnjim plovnim putovima, prati i usklađuje primjenu propisa o nadzoru državne granice, te obavlja poslove u vezi nezakonitih migracija; usmjerava i nadzire rad policijskih uprava iz svog djelokruga rada; izravno sudjeluje u obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijskih uprava; koordinira rad ustrojstvenih jedinica Uprave za granicu; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim državnim tijelima na području Republike Hrvatske; prati stanje, priprema i provodi aktivnosti radi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije iz svog djelokruga rada; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Uprave; priprema, usklađuje i provodi projekte iz djelokruga rada Uprave za granicu; obavlja i druge poslove u skladu s djelokrugom rada.

Za obavljanje poslova Uprave za granicu ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

8.4.1. Služba za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere

8.4.2. Služba za susjedne zemlje

8.4.3. Služba za nezakonite migracije

8.4.4. Služba pomorske i aerodromske policije

8.4.5. Prihvatni centar za strance

8.4.6. Mobilna jedinica za provedbu nadzora državne granice

8.4.7. Služba Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika

8.4.8. Služba za Frontex, razvoj i potporu.«.

Članak 46.

Iza članka 100. dodaju se članci 110.a, 100.b, 100.c, 100.d, 100.e, 100.f, 100.g, 100.h i 100.i koji glase:

»Članak 100.a

8.4.1. Služba za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere

Prati, analizira i koordinira rad policije na poslovima zaštite državne granice te kontrole plovidbe na unutarnjim plovnim putovima; prati i analizira stanje sigurnosti na području uz unutarnju granicu, proučava posljedice ukidanja nadzora državne granice na tim granicama te s time u vezi predlaže, provodi i koordinira kompenzacijske mjere; usmjerava i nadzire rad policijskih uprava na poslovima zaštite državne granice, kompenzacijskih mjera i drugih mjera u unutrašnjosti te kontrole riječne plovidbe; sudjeluje u utvrđivanju i rješavanju povreda državne granice; sudjeluje u izradi međunarodnih i međudržavnih ugovora, brine o njihovoj provedbi te sudjeluje u radu međudržavnih komisija i drugih tijela; pokreće inicijative za izmjene i dopune zakona, te donošenje novih zakona, kao i drugih podzakonskih akata; predlaže naputke i nove metode u poslovima iz svoga djelokruga; prati zakonitost postupanja u radu granične policije; prati i predlaže odabir tehničke opreme iz djelokruga Službe; pruža stručnu pomoć te sudjeluje u edukaciji i osposobljavanju službenika; prati i koordinira provedbu Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske te pripadajućeg akcijskog plana; u provedbi poslova iz svoga djelokruga ostvaruje suradnju s drugim državnim tijelima; prati provedbu nacionalnih i međunarodnih propisa, strateških dokumenata, odluka i zaključaka Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora, te radnih skupina koje su osnovane u cilju uspješnijeg upravljanja granicom, efikasnije granične sigurnosti, suzbijanja prekograničnog kriminala i obavljanja drugih prekograničnih aktivnosti; nadgleda i sudjeluje u njihovoj provedbi; prati pojavne oblike krivotvorenja isprava i krijumčarenja preko državne granice te koordinira i usmjerava rad na sprječavanju činjenja kaznenih djela i prekršaja na državnoj granici; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 100.b

8.4.2. Služba za susjedne zemlje

Prati, analizira, izučava i koordinira rad granične policije na poslovima kontrole prelaska državne granice na cestovnim, željezničkim i riječnim graničnim prijelazima, te prati stanje i primjenu viznog sustava; sudjeluje u izradi nacrta međudržavnih i međunarodnih ugovora; predlaže nove oblike za ostvarenje i unaprjeđenje međunarodne suradnje iz djelokruga rada granične policije; procjenjuje važnost preporuka i smjernica danih u strateškim proizvodima; sudjeluje u radu međudržavnih i međunarodnih komisija i drugih tijela; pokreće inicijative za izmjene i dopune zakona te donošenje novih zakona i podzakonskih akata iz djelokruga rada granične policije; daje upute i predlaže nove metode u organizaciji rada; prati zakonitost postupanja u radu granične policije; pruža stručnu pomoć iz djelokruga rada kontrole prelaska državne granice; prati i predlaže odabir tehničke opreme za kontrolu prelaska državne granice; prati i koordinira provedbu međunarodnih projekata od značaja za graničnu policiju; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.«.

Članak 100.c

8.4.3. Služba za nezakonite migracije

Prati i analizira stanje u vezi s nezakonitim migracijama i strancima; prati, koordinira, nadzire i usmjerava provedbu mjera i radnji za suzbijanje nezakonitih migracija i nezakonitog rada stranaca propisanih zakonom i drugim propisima; provodi i nadzire provedbu međunarodnih ugovora, zakonskih i drugih propisa, inicira njihove izmjene ili dopune te sudjeluje u njihovoj izradi; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim tijelima javne vlasti, međunarodnim, nevladinim i drugim organizacijama, kao i s nadležnim tijelima stranih država, a u vezi s praćenjem stanja i suzbijanjem nezakonitih migracija, nezakonitog rada stranaca, trgovine ljudima i krijumčarenja osoba; usmjerava i nadzire rad policijskih uprava i postaja, pruža im stručnu pomoć te se izravno uključuje u rješavanje najsloženijih slučajeva; organizira i provodi stručnu izobrazbu policijskih službenika u okviru svog djelokruga; vodi zbirke podataka i razmjenjuje podatke u okviru svog djelokruga; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.«.

Članak 100.d

8.4.4. Služba pomorske i aerodromske policije

Prati, izučava i analizira stanje sigurnosti i obavljanje poslova policije na moru, u području sigurnosti civilnog zračnog prometa te kontroli prelaska državne granice u pomorskim i zračnim lukama otvorenim za međunarodni promet, ostvaruje suradnju sa subjektima čija je djelatnost vezana uz poslove na moru, civilni zračni promet i kontrolu prelaska državne granice u pomorskim i zračnim lukama otvorenim za međunarodni promet, sudjeluje u postupku utvrđivanja i rješavanja graničnih povreda na moru, u zračnom prostoru Republike Hrvatske i na aerodromima i pomorskim lukama otvorenim za međunarodni promet, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada, sudjeluje u izradi nacrta međunarodnih i međudržavnih ugovora, zakonskih, podzakonskih i drugih akata vezanih za obavljanje poslova na moru, sigurnosti zračnog prometa i kontroli prelaska državne granice u pomorskim lukama i aerodromima otvorenim za međunarodni promet, prati rad i usmjerava djelatnost policijskih uprava i policijskih postaja i temeljem prosudbi organizira i neposredno provodi poslove pomorske i aerodromske policije, prati i predlaže odabir tehničke opreme potrebne za obavljanje poslova pomorske i granične policije, kao i za poslove sigurnosti zračnog prometa, obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova u Službi pomorske i aerodromske policije ustrojava se:

8.4.4.1. Nacionalni pomorski centar.

Članak 110.e

»8.4.4.1. Nacionalni pomorski centar

Prati događaje i pojave koje utječu na stanje sigurnosti na morskom prostoru Republike Hrvatske te na nepovredivost državne granice na moru, praćenjem tehničkih sustava za nadzor morskog prometa u realnom vremenu koji omogućavaju prikaz stanja na moru; u cilju stvaranja zajedničkog prikaza stanja na morskom prostoru Republike Hrvatske (COP-common operation picture) prikaz stanja na moru dodatno nadopunjava obavijestima, informacijama i podacima prikupljenim od strane policijskih plovila, ustrojstvenih jedinica pomorske policije, baza podataka Ministarstva, kao i drugih državnih tijela i agencija koje obavljaju poslove na moru, a koje su od značaja za stanje sigurnosti i nadzor državne granice na moru; analizira i ocjenjuje prikupljene obavijesti, informacije i podatke, njihov značaj, izrađuje analize stanja sigurnosti na morskom prostoru, kao i sigurnost državne granice na moru te predlaže mjere i radnje za njihovo unaprjeđenje; koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih mjera i radnji koje poduzimaju ustrojstvene jedinice koje obavljaju poslove nadzora državne granice na moru; neposredno rukovodi provođenjem složenih mjera i radnji ili u slučaju kada mjere i radnje poduzima više ustrojstvenih jedinica; koordinira rad ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove nadzora državne granice na moru i poslove na moru iz nadležnosti policije s ustrojstvenim jedinicama drugih državnih tijela koja su nadležna za obavljanje poslova na moru; komunicira i razmjenjuje podatke s operativnim centrima državnih tijela nadležnih za obavljanje poslova na moru, s tijelima susjednih zemalja, zemalja članica Europske unije i tijelima EU vezano uz nadzor državne granice na moru.«.

Članak 100.f

8.4.5. Prihvatni centar za strance

Obavlja poslove prihvata i smještaja stranaca; organizira i obavlja preprate poradi prisilnih udaljenja i povratka stranaca iz države; sudjeluje u provedbi postupaka utvrđivanja identiteta i državljanstva smještenih stranaca; vodi brigu o zdravstvenoj i psihosocijalnoj skrbi za smještene strance; obavlja poslove osiguranja objekta i svih osoba u Centru; poduzima mjere i radnje u svrhu poboljšavanja uvjeta boravka u Centru; provodi i nadzire provedbu međunarodnih i readmisijskih ugovora, zakonskih i drugih propisa, inicira njihove izmjene ili dopune te sudjeluje u njihovoj izradi; pruža stručnu pomoć policijskim upravama i postajama kod složenijih slučajeva preprate i prisilnog udaljenja stranaca i usmjerava i nadzire njihov rad u postupcima dovođenja i smještaja u Centar; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim tijelima državne vlasti, pravnim osobama i humanitarnim organizacijama kao i s nadležnim tijelima stranih država u provedbi poslova smještaja i udaljenja stranaca; poduzima mjere za osiguranje funkcioniranja jedinstvenog informacijskog i dokumentacijskog sustava glede podataka o postupanju sa strancima iz svog djelokruga rada te jedinstvenog sustava izvješćivanja i informiranja; organizira i provodi stručnu izobrazbu policijskih službenika u okviru svog djelokruga; vodi propisane evidencije; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada.«.

Članak 100.g

8.4.6. Mobilna jedinica za provedbu nadzora državne granice

Provodi ciljane i unaprijed planirane pojačane mjere kontrole osoba, prijevoznih sredstava i stvari na državnoj granici kao i u unutrašnjosti državnog područja radi sprječavanja i otkrivanja nezakonitog ulaska i boravka osoba i sprječavanje prekograničnog kriminaliteta; zajedno sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provedbi kriminalističkih istraživanja; poslove nadzora državne granice obavlja uz korištenje posebnih tehničkih uređaja; sudjeluje u pripremi i provedbi programa osposobljavanja za posebna znanja i vještine iz svog područja rada; sudjeluje u izradi standardizacije tehničke opreme, kao i prijedloga nabave tehničkih sredstava za djelovanje Jedinice; obavlja i druge poslove iz svog područja rada. Zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provedbi kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini, te prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi mjera posebnih izvida, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga rada.

Članak 100.h

8.4.7. Služba Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika

Prati događaje i pojave koje utječu na stanje sigurnosti na području nadzora ukupne državne granice kroz praćenje postupanja policijskih službenika granične policije u realnom vremenu; u cilju stvaranja jedinstvenog prikaza stanja na državnoj granici Republike Hrvatske prikaz stanja dodatno se nadopunjava obavijestima, informacijama i podacima prikupljenim od strane tehničkih sustava koji se koriste u nadzoru državne granice, baza podataka Ministarstva, kao i drugih državnih tijela i agencija; prikupljene obavijesti, informacije i podatke analizira i ocjenjuje njihov značaj, izrađuje analize stanja sigurnosti na državnoj granici te predlaže mjere i radnje za njihovo unaprjeđenje; procjenjuje važnost preporuka i smjernica danih u strateškim proizvodima; koordinira stručnim usavršavanjem policijskih službenika za analizu rizika; izrađuje analize rizika i druge analitičke proizvode, te pruža stručnu pomoć policijskim upravama u izradi analiza rizika; koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih mjera i radnji koje poduzimaju ustrojstvene jedinice koje obavljaju poslove nadzora državne granice; neposredno rukovodi provođenjem složenih mjera i radnji ili u slučaju kada mjere i radnje poduzima više ustrojstvenih jedinica; kao centralno mjesto za praćenje postupanja granične policije u realnom vremenu koordinira rad ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove nadzora državne granice s ustrojstvenim jedinicama drugih državnih tijela; kao nacionalna točka za razmjenu podataka granične policije ostvaruje suradnju i neposredno razmjenjuje podatke s Operativno-komunikacijskim centrom policije Ravnateljstva policije i centrima drugih državnih tijela, s nacionalnim koordinacijskim centrima zemalja članica Europske unije i drugim tijelima Europske unije vezano uz nadzor državne granice, posebno FRONTEX-ovim Situacijskim centrom; provodi obradu svih zahtjeva iz ETIAS-a koji su dostavljeni u hrvatsku nacionalnu ETIAS jedinicu te provedba svih postupaka u cilju donošenja odluke; provodi savjetovanja s drugim nacionalnim jedinicama nadležnim za ETIAS te s Europolom, vezano uz donošenja odluke o zahtjevu za ETIAS te daje obrazloženo pozitivno/negativno mišljenje o zahtjevu Nacionalnim jedinicama nadležnim za ETIAS drugih država članica koje zatraže mišljenje; unosi odgovarajuće podatke u ETIAS-ov popis za praćenje; sudjeluje u postupku pred drugostupanjskim tijelom, u povodu žalbe; na odgovarajući način pruža informacije podnositeljima zahtjeva o postupku; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Članak 100.i

8.4.8. Služba za Frontex, razvoj i potporu

Prati i analizira postupanje granične policije; pokreće inicijative za izmjene i dopune zakona, te donošenje novih zakona, kao i drugih podzakonskih akata i djelokruga granične policije; prati razvoj tehničke opreme, koordinira predstavljanje najboljih rješenja korištenja tehničke opreme u nadzoru državne granice te predlaže odabir najnovije tehničke opreme za potrebe granične policije; prati, koordinira i provodi projekte nabave tehničke opreme za potrebe granične policije; u provedbi poslova iz svoga djelokruga ostvaruje suradnju s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim državnim tijelima; prati provedbu nacionalnih i međunarodnih propisa, strateških dokumenata, odluka i zaključaka Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora; prati, koordinira i predlaže nove oblike edukacije policijskih službenika granične policije; prati promjene i predlaže usklađivanje nacionalnog zakonodavstva iz djelokruga rada granične policije sa EU/Schengenskom pravnom stečevinom; inicira i koordinira suradnju sa Frontexom; prati i koordinira provedbu međunarodnih projekata od značaja za graničnu policiju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 47.

Članci 101. – 118. brišu se.

Članak 48.

Članak 119. mijenja se i glasi:

»8.5. Uprava za posebne poslove sigurnosti

Usklađuje rad u provedbi mjera osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata i prostora; organizira i provodi neposrednu tjelesnu zaštitu štićenih osoba; organizira i provodi osiguranje prostora i objekata u kojima borave štićene osobe; organizira i provodi potrebne mjere osiguranja objekata diplomatskih misija i konzularnih ureda; na temelju operativnih potreba organizira i provodi osiguranje i drugih objekata od sigurnosnog interesa; prikuplja i obrađuje podatke, obavijesti i saznanja od interesa za sigurnost štićenih osoba, objekata i prostora te na temelju tih podataka, dostavljenih sigurnosnih prosudbi, podataka i informacija drugih državnih tijela, određuje razinu ugroženosti štićenih osoba, objekata i prostora i izrađuje planove osiguranja; organizira i provodi mjere zdravstveno-higijensko tehnološke zaštite; organizira i provodi mjere protueksplozijske zaštite štićenih objekata i prostora; prati razvoj tehničkih dostignuća iz područja osiguranja i zaštite te osigurava i unaprjeđuje njihovu primjenu u provođenju osiguranja štićenih osoba, objekata i prostora; razmjenjuje informacije i surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim domaćim i stranim strukovnim udruženjima, institucijama i tijelima; analizira obavljanje poslova i kontinuirano provodi edukaciju službenika za poslove osiguranja i zaštite; usmjerava i nadzire obavljanje poslova iz svoga djelokruga rada te po potrebi predlaže poduzimanje mjera s ciljem povećanja stupnja sigurnosti štićenih osoba i objekata; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na razini Uprave; priprema, usklađuje i provodi projekte iz djelokruga rada Uprave za posebne poslove sigurnosti;

Za obavljanje poslova Uprave za posebne poslove sigurnosti ustrojavaju se sljedeće službe:

8.5.1. Služba za neposrednu zaštitu

8.5.2. Služba za zaštitu štićenih objekata

8.5.3. Služba za zaštitu diplomatskih misija.«.

Članak 49.

Članak 120. mijenja se i glasi:

»8.5.1. Služba za neposrednu zaštitu

Organizira, koordinira i provodi mjere neposredne tjelesne zaštite i motorizirane pratnje domaćih i stranih štićenih osoba na području Republike Hrvatske te provodi mjere neposredne tjelesne zaštite domaćih štićenih osoba za vrijeme boravka u inozemstvu; prikuplja, obrađuje, analizira i dostavlja podatke, obavijesti i saznanja od interesa za sigurnost štićenih osoba te na temelju tih podataka, dostavljenih sigurnosnih prosudbi, podataka i informacija drugih državnih tijela, određuje razinu ugroženosti štićenih osoba i izrađuje planove osiguranja; analizira izvršene poslove i zadaće te kontinuirano skrbi o edukaciji službenika za poslove osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata i prostora; u provođenju mjera osiguranja i zaštite koristi tehnička sredstva zaštite te prati razvoj i primjenu tehničkih dostignuća na tom području; razmjenjuje informacije i surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim domaćim i stranim strukovnim udruženjima, institucijama i tijelima te organizacijama i odgovornim osobama bitnim za provođenje mjera osiguranja i zaštite štićenih osoba; na temelju operativnih potreba organizira i provodi osiguranje i drugih osoba od sigurnosnog interesa; usmjerava i nadzire obavljanje poslova iz svoga djelokruga rada te po potrebi predlaže poduzimanje mjera s ciljem povećanja stupnja sigurnosti štićenih osoba, objekata i prostora.«.

Članak 50.

Članak 121. mijenja se i glasi:

»8.5.2. Služba za zaštitu štićenih objekata

Organizira i poduzima pripremne mjere i radnje osiguranja i zaštite štićenih objekata i prostora na području Republike Hrvatske; obavlja osiguranje te protueksplozijske preglede objekata i prostora u kojima štićene osobe privremeno ili stalno borave; provodi nadzor i pregled osoba i stvari koje se unose u osiguravane objekte i prostore; provodi mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja; postupa po najavama i saznanjima o mogućem ugrožavanju štićenih osoba i objekata, a poradi onemogućavanja diverzantsko-terorističkog ugrožavanja, sprječavanja otmica i narušavanja sigurnosti štićenih objekata i prostora; na temelju operativnih potreba organizira i provodi osiguranje i drugih objekata od sigurnosnog interesa; u provođenju mjera osiguranja i zaštite koristi tehnička sredstva zaštite te prati razvoj i primjenu tehničkih dostignuća na tom području; razmjenjuje informacije i surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim domaćim i stranim strukovnim udruženjima, institucijama i tijelima te organizacijama i odgovornim osobama bitnim za provođenje mjera osiguranja i zaštite štićenih objekata i prostora; prikuplja podatke, obavijesti i saznanja od interesa za sigurnost štićenih osoba, objekata i prostora, te na temelju tih podataka, dostavljenih sigurnosnih prosudbi, podataka i informacija drugih državnih tijela, određuje razinu ugroženosti štićenih objekata i prostora i izrađuje planove osiguranja; analizira obavljanje poslova i kontinuirano skrbi o edukaciji službenika za poslove osiguranja i zaštite; usmjerava i nadzire obavljanje poslova iz svog djelokruga rada te po potrebi predlaže poduzimanje mjera s ciljem povećanja stupnja sigurnosti štićenih osoba, objekta i prostora.«.

Članak 51.

Članak 122. mijenja se i glasi:

8.5.3. Služba za zaštitu diplomatskih misija

Na temelju sigurnosne prosudbe i načela reciprociteta organizira, koordinira i provodi mjere i radnje osiguranja i zaštite vanjskih zona objekata stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj te objekata u kojima se održavaju protokolarne aktivnosti u organizaciji diplomatskih misija i konzularnih ureda; prikuplja, obrađuje, analizira i dostavlja podatke, obavijesti i saznanja od interesa za sigurnost objekata i prostora koje osigurava te na temelju tih podataka, dostavljenih sigurnosnih prosudbi, podataka i informacija drugih državnih tijela, određuje razinu njihove ugroženosti i izrađuje planove njihovog osiguranja; analizira izvršene poslove i zadaće te skrbi o edukaciji službenika za poslove osiguranja i zaštite objekata i prostora; surađuje i razmjenjuje podatke i informacije s ustrojstvenim jedinicama u Ministarstvu i drugim domaćim i stranim institucijama, organizacijama i odgovornim osobama bitnim za provođenje mjera osiguranja i zaštite stranih diplomatskih misija i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 52.

Iza članka 122. dodaju se članci 122.a, 122.b, 122.c, 122.d, 122.e, 122.f, 122.g, 122.h, 122.i, 122.j, 122.k i 122.l koji glase:

Članak 122.a

8.6. Zapovjedništvo za intervencije

Zapovjedništvo za intervencije ustrojstvena je jedinica Ravnateljstva policije nadležna za pripremu, zapovijedanje i uporabu specijalne i interventne policije te Antiterorističke jedinice Lučko prilikom izvršavanja zadaća iz njihova djelokruga rada; Zapovjedništvo prema potrebi neposredno ili u koordinaciji s policijskim upravama ustrojava skupne snage specijalne i interventne policije za izvršavanje zadaća na širem području Republike Hrvatske; surađuje s policijskim upravama u izvršavanju i provođenju operativnih zadaća na lokaciji intervencije; prati i poduzima mjere za opremanje materijalno-tehničkim sredstvima i naoružanjem, obuku i stručno usavršavanje specijalne i interventne policije te Antiterorističke jedinice Lučko; procjenjuje rizike te organizira mjere i aktivnosti iz nadležnosti specijalne i interventne policije te Antiterorističke jedinice Lučko; ostvaruje međunarodnu policijsku suradnju; obavlja pripreme za apliciranje u fondovima Europske unije za potrebe specijalne i interventne policije te Antiterorističke jedinice Lučko; određuje kriterije za prijem kandidata u specijalnu i interventnu policiju i Antiterorističku jedinicu Lučko te sudjeluje u postupku prijma; surađuje s Glavnim stožerom Oružanih snaga Republike Hrvatske; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te drugim tijelima državne uprave; predlaže donošenje normativnih akata kojima se regulira rad specijalne i interventne policije te Antiterorističke jedinice Lučko; definira strateške ciljeve; izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti; izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

U Zapovjedništvu za intervencije ustrojava se:

8.6.1. Antiteroristička jedinica Lučko.

Članak 122.b

8.6.1. Antiteroristička jedinica Lučko

Antiteroristička jedinica Lučko je posebno organizirana, obučena i opremljena ustrojstvena jedinica Zapovjedništva za intervencije koja izvršava zadaće na području cijele Republike Hrvatske, a to su: borba protiv svih oblika terorizma; rješavanje talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija u zrakoplovu i drugim prijevoznim sredstvima, objektima i prostoru na kopnu, vodi i zraku; uhićenje počinitelja kaznenih djela i prekršaja; provođenje operacija operativnog izviđanja; snajperskih operacija; ronilačkih operacija; helikopterskih operacija; potraga i spašavanja, padobranskih operacija; protueksplozijskih operacija; preprate osoba; osiguranja posebnih visokih državnih dužnosnika u zemlji i inozemstvu; osiguranja transporta novčanih sredstava i drugih vrijednosti; sudjelovanje u međunarodnim misijama i operacijama; osposobljava sve policijske službenike Antiterorističke jedinice Lučko za djelovanje i izvršavanje poslova iz svog djelokruga rada; provjerava razinu osposobljenosti policijskih službenika Antiterorističke jedinice Lučko te nadzire i usmjerava njihov rad; prati razvoj i dostignuća; predlaže materijalno-tehnička sredstva, opremu i naoružanje, te sudjeluje u nabavi istih; obavlja i druge poslove po zapovjedi zapovjednika Zapovjedništva za intervencije; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

U Antiterorističkoj jedinici Lučko ustrojavaju se:

8.6.1.1. Zrakoplovna jedinica

8.6.1.2. Ronilački centar.

Članak 122.c

8.6.1.1. Zrakoplovna jedinica

Zrakoplovna jedinica djeluje u sastavu Antiterorističke jedinice Lučko te kao potpora sudjeluje u poslovima specijalne i interventne policije; podrška je svim drugim ustrojstvenim jedinicama policije u obavljanju policijskih poslova; po zahtjevu Ravnateljstva civilne zaštite obavlja zadaće iz njihovog djelokruga rada; sudjeluje u medicinskim zračnim intervencijama; provodi letačku obuku, surađuje s drugim državnim tijelima, organizacijama iz svog djelokruga rada te obavlja i druge poslove sukladno zakonu.

Članak 122.d

8.6.1.2. Ronilački centar

Ronilački centar djeluje u sastavu Antiterorističke jedinice Lučko te kao potpora sudjeluje u izobrazbi svih kategorija ronioca specijalne i interventne policije; po potrebi provodi operativnu i trenažnu pripremu ronioca za izvršenje zadaća; surađuje sa drugim državnim tijelima, organizacijama iz svog djelokruga rada; te obavlja i druge poslove sukladno zakonu.

Članak 122.e

8.7. Policijska akademija

Provodi temeljno obrazovanje za zanimanje policajac, specijalizaciju, stručno osposobljavanje i usavršavanje, policijski trening i visokoškolsko obrazovanje (u daljnjem tekstu: obrazovanje i usavršavanje); izrađuje programe specijalizacije, stručnog osposobljavanja i usavršavanja i policijskog treninga; temeljem posebne odluke ili ugovora ustrojava i provodi posebne obrazovne programe vezane uz područje sigurnosti i ostvarivanja prava građana za potrebe građana, drugih ministarstava, državnih tijela i organizacija (u daljnjem tekstu: vanjski korisnici); u suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama izrađuje i predlaže ministru unutarnjih poslova na donošenje Godišnji plan obrazovanja i usavršavanja policijskih službenika i Godišnji plan obrazovanja i usavršavanja ostalih službenika unutarnjih poslova; izrađuje, daje na vrednovanje i odobravanje programe obrazovanja i usavršavanja policijskih službenika i ostalih službenika unutarnjih poslova i predlaže ministru unutarnjih poslova na donošenje, sukladno važećim propisima koji reguliraju pojedine oblike obrazovanja u Republici Hrvatskoj; analizira potrebe za obukom, koncipira programe obuke, koordinira i kontrolira provedbu obuke i evaluaciju učinka obuke; provodi obuku vodiča i dresuru službenih pasa; obavlja nakladničku djelatnost za potrebe obrazovanja, informiranja i educiranja unutar Ministarstva i vanjske korisnike; obavlja knjižničnu djelatnost za potrebe Ministarstva; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima u okviru svojih djelatnosti; skuplja, čuva i izlaže predmete koji se odnose na povijest i sadašnjost policije u Hrvatskoj; sudjeluje u izradi i predlaganju normativnih akata; obavlja primijenjena znanstvena i stručna istraživanja u području policijske prakse i policijskih znanosti te temeljem dobivenih rezultata razvija i unaprjeđuje standarde policijskog postupanja; razvija nove tehnologije i inovacije čija implementacija doprinosi razvoju vještina policijskih službenika; obavlja opće poslove u funkciji odvijanja svoje djelatnosti, planira, organizira i realizira sve oblike obrazovanja u smještajno obučnim centrima Valbandom i Dramalj; primjenjuje odredbe Zakona o policiji koje se odnose na obrazovanje i usavršavanje policijskih službenika i na ostale službenike unutarnjih poslova; prati razvoj nastavne tehnike, metoda rada i usavršavanja te predlaže njihovo uvođenje i nabavu; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Policijske akademije; koordinira radom policijskih Klapa, Tamburaškog orkestra Ministarstva; kroz savjetovanje, organizaciju programa, provedbu projekata, pedagošku podršku, evaluaciju programa i međunarodnu suradnju provodi politiku razvoja i jačanje sustava policijskog obrazovanja; priprema, usklađuje i provodi projekte iz djelokruga rada Policijske akademije;

U Policijskoj akademiji ustrojavaju se:

8.7.1. Visoka policijska škola

8.7.2. Policijska škola »Josip Jović«

8.7.3. Služba za cjeloživotno obrazovanje i smještajno obučne centre Valbandon i Dramalj

8.7.4. Služba za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju

8.7.5. Služba za obuku vodiča i dresuru službenih pasa

8.7.6. Služba za nakladničko-knjižničnu djelatnost i Muzej policije

8.7.7. Služba za koordinaciju istraživanja i nove tehnologije.

Članak 122.f

8.7.1.Visoka policijska škola

Provodi preddiplomske, diplomske i druge oblike visokoškolske izobrazbe u području sigurnosti, policijske struke i znanosti; izvodi stručne i sveučilišne programe; provodi druge oblike obrazovanja; provodi školovanje za vanjske korisnike; izrađuje i daje na verifikaciju programe visokoškolskog obrazovanja sukladno važećim propisima; obavlja znanstveno-istraživačku djelatnost u području sigurnosnih i srodnih znanosti; razvija međunarodnu suradnju u području visokoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva; sudjeluje u izradi normativnih akata; pruža stručnu i znanstvenu potporu drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja svoje djelatnosti; sudjeluje u pripremi i izradi stručne literature i ostalih odgovarajućih informativnih i edukativnih materijala za potrebe Ministarstva i vanjskih korisnika; pruža psihološku pomoć studentima kroz savjetovalište Visoke policijske škole. Na Visokoj policijskoj školi djeluju tri stručne katedre: Katedra za kriminalističku taktiku i metodiku, Katedra za kriminalističku tehniku i forenziku i Katedra za policijske poslove i javnu sigurnost. Na Katedri za kriminalističku taktiku i metodiku obavlja se nastavna i izvodi znanstvenoistraživačka djelatnost usmjerena na usavršavanje postojećih i iznalaženje novih načina, metoda, postupaka i pravila provođenja kriminalističkih istraživanja odnosno na proučavanje, razvijanje i unapređivanje kriminalističke teorije i prakse (struke i znanosti) u području sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i suzbijanja kaznenih djela i prekršaja. Katedra obuhvaća opće načine i pravila kriminalističkog postupanja (istraživanja) koja se primjenjuju kod svih vrsta kriminaliteta (kriminalistička taktika) kao i posebne načine i pravila kriminalističkog postupanja (istraživanja) koja se primjenjuju kod određenih posebnih vrsta kriminaliteta (kriminalistička metodika). Na Katedri za kriminalističku tehniku i forenziku obavlja se nastavna i izvodi znanstvenoistraživačka djelatnost usmjerena na usavršavanje postojećih i iznalaženje novih znanstvenih metoda, sredstava i instrumenata (iz područja prirodnih, tehničkih, biomedicinskih, zdravstvenih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti) u sprječavanju, otkrivanju, istraživanju i suzbijanju kriminaliteta odnosno na proučavanje, razvijanje i unapređivanje kriminalističke teorije i prakse (struke i znanosti) u području detektiranja, osiguravanja, fiksiranja, izuzimanja, vještačenja i tumačenja tragova, predmeta, isprava te drugih činjenica i okolnosti relevantnih za razjašnjavanje kaznenih djela i identifikaciju počinitelja, koje kriminalističko-tehničke i forenzične radnje se u dokazne svrhe poduzimaju u predkaznenom i kaznenom (sudskom) postupku. Na Katedri za policijske poslove i javnu sigurnost obavlja se nastava i izvodi znanstvenoistraživačka djelatnost usmjerena na proučavanje, razvijanje i unapređivanje policijske teorije i prakse (struke i znanosti) u područjima zaštite života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osobe; zaštite javnog reda i mira te imovine; nadzora i upravljanja cestovnim prometom; nadzora državne granice; osiguranja i zaštite osoba, objekata i prostora te u drugim zakonom propisanim područjima policijskog djelovanja kojima se uspostavlja i održava javna sigurnost, a koja djelovanja su u primarnoj nadležnosti temeljne policije, prometne policije, granične policije, pomorske policije, aerodromske policije, interventne policije i specijalne policije.

Članak 122.g

8.7.2. Policijska škola »Josip Jović«

Provodi temeljno policijsko obrazovanje za zanimanje policajac kao srednjoškolsko obrazovanje kroz treći i četvrti razred Policijske škole, srednjoškolsko obrazovanje odraslih za zanimanje policajac i temeljni policijski tečaj, provodi temeljno policijsko osposobljavanje u okviru vježbeničke prakse i mentorskog programa obuke; u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje nastavne planove i programe policijskog obrazovanja, brine o njihovoj verifikaciji sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj; prati promjene zakona i drugih propisa iz područja temeljnog obrazovanja i djelatnosti Ministarstva te ih primjenjuje u području policijskog obrazovanja; prati promjene u području stručnih i znanstvenih istraživanja te ih primjenjuje u provedbi programa obrazovanja iz svojeg djelokruga rada; sudjeluje u pripremi i izradi stručne literature i ostalih odgovarajućih informativnih i edukativnih materijala za potrebe Ministarstva i vanjskih korisnika; sudjeluje u razvoju i provedbi pojedinih oblika međunarodne suradnje u području temeljnog policijskog obrazovanja provodi evaluaciju svih programa u cilju samo vrednovanja i vanjskog vrednovanja; stalno surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva na svim oblicima izobrazbe; vodi i arhivira potrebnu pedagošku dokumentaciju, te izdaje svjedodžbe, uvjerenja i potvrde o svim provedenim oblicima obrazovanja; skrbi o smještaju, izvannastavnim aktivnostima, slobodnom vremenu, mentalnom zdravlju učenika i polaznika te odgoju učenika; organizira i provodi medijske i promotivne aktivnosti u cilju popularizacije zanimanja policajac i školovanja za zanimanje policajac; organizira i provodi selekcijski postupak kandidata u programima srednjoškolskog obrazovanja. U Policijskoj školi djeluju četiri stručna aktiva.

Članak 122.h

8.7.3. Služba za cjeloživotno obrazovanje i smještajno obučne centre Valbandon i Dramalj

Obavlja poslove planiranja, organizacije i realizacije svih oblika stručnog osposobljavanja, usavršavanja, specijalizacije i policijskog treninga za Ravnateljstvo policije i uprave u sjedištu Ministarstva, te potrebe vanjskih korisnika na Policijskoj akademiji i u smještajno-obučnim centrima Valbandon i Dramalj, a odobreni su u planu obrazovanja na nivou Ministarstva; sudjeluje u izradi nastavnih planova i programa; brine o verifikaciji odobrenih nastavnih planova i programa sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj; u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava izrađuje planove i programe dopunskog usavršavanja te nadzire njihovu provedbu; nositelj je izrade Godišnjeg plana obrazovanja i stručnog usavršavanja na razini Ministarstva; prati kvalitetu nastave u oblicima izobrazbe koje provodi; obavlja stručni nadzor nad svim oblicima stručnog usavršavanja koji se realiziraju u Službi kao i onih koje se provode u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava; vodi i arhivira potrebnu pedagošku dokumentaciju, te izdaje uvjerenja i potvrde o svim provedenim oblicima izobrazbe; izrađuje izvješće o realizaciji; unosi podatke o polaznicima u odgovarajuće evidencije; prati sve novosti u policijskoj djelatnosti, kao i u pedagoško-andragoškoj znanosti i predlaže njihovu primjenu; u službi se obavljaju i svi poslovi smještajno-obučnih centara Valbandon i Dramalj vezano za stručna osposobljavanja, usavršavanja, specijalizaciju i policijski trening.

Članak 122.i

8.7.4. Služba za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju

Usmjerava elemente procesa rada, kroz pripremu i organizaciju programa i obuka na nacionalnoj i međunarodnoj razini, provodi pedagošku podršku i evaluaciju; posebice u području osmišljavanja, provedbe razvojnih programa, osiguravanja kvalitete; odgovorna je za provođenje postupaka kvalitete i ocjene rizika sustava upravljanja kvalitetom u skladu s propisanim standardima i procedurama policijskog obrazovanja; razvija sustav za unutarnje osiguranje kvalitete vezano uz pedagoško-instruktivni uvid u nastavu i provedbu programa; provodi edukacije, savjetodavnu i psihološku potporu; obavlja stručne, organizacijske i administrativne poslove vezano uz pripremu i provedbe razvojnih projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini; provodi usporedne analize s drugim partnerima i/ili nadležnim institucijama radi razmjene iskustava; doprinosi učinkovitosti obrazovne, znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti Policijske akademije kao i jačanju sustava predavača, multiplikatora i vrednovanju obrazovnih postignuća dopunskog stručnog usavršavanja u policijskim upravama uz obvezu primjene EU standarda, postupaka i procedura; razvija nove nastavne strategije poučavanja i kontinuirano ih usklađuje s trendovima u poučavanju, radi na unaprjeđivanju i modernizaciji sustava obrazovanja kroz pristup novim tehnologijama i potrebama u skladu sa specifičnim pristupima u poučavanju; u suradnji s drugim nadležnim ustrojstvenim jedinicama razvija metodiku koja na znanstveno utemeljen način opisuje i propisuje načine djelotvornog poučavanja; odgovorna je za aktivnosti vezano uz intenzivno jačanje međunarodne, međuinstitucionalne suradnje, suradnju s EU institucijama, agencijama i partnerima zaduženim za obuku i obrazovanje; usmjerena je na konkretnu uspostavu i razvoj e-obrazovanja Policijske akademije, izradu online-baze tečajeva i obuka te uz specifične metodičke principe unaprjeđuje sustav policijskog obrazovanja na daljinu; pruža redovitu tehničku podršku svim korisnicima e-obrazovanja Policijske akademije (https://e-obrazovanje.fkz.hr/) te u suradnji s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva provodi administriranje i ažuriranja operacijskih sustava i korisničkih programa.

Članak 122.j

8.7.5. Služba za obuku vodiča i dresuru službenih pasa

Obavlja poslove razvoja, unapređenja, modernizacije i digitalizacije poslovnih procesa unutar Službe; planira i provodi tečajeve za obuku vodiča i dresuru službenih pasa raznih namjena; izrađuje nastavne planove i programe; sudjeluje u izradi propisa, stručne literature, edukativnih materijala i priručnika iz svog djelokruga rada; analizira stanje te predlaže i organizira obrazovne procese u cilju unaprjeđenja opremljenosti i stručne osposobljenosti policijskih službenika koji provode obuku vodiča i dresuru službenih pasa, obrazuje instruktore i unapređuje kvalitetu njihovog rada te vrši nadzora nad njihovim radom; izrađuje planove nabave pasa za školovanje; obavljaju testiranje za prijem pasa u Ministarstvo; pruža stručnu pomoć policijskim upravama i drugim ustrojstvenim jedinicama i usmjerava njihov rad; obavlja godišnje provjere operativne učinkovitosti rada vodiča sa službenim psima (licenciranje); planira i provodi načela metodologije i taktike uporabe službenih pasa; planira i realizira mjere iz svog djelokruga rada vezano za nabavu opreme i korištenje odgovarajuće tehnike; provodi i razvija međunarodnu suradnju u segmentu školovanja vodiča i službenih pasa; poduzima mjere jačanja međunarodne suradnje s ciljem unaprjeđenja nastavnih planova i programa i usklađivanja s međunarodnim kvalifikacijskim okvirima obrazovanja, a koji su u obvezi svih zemalja članica, ostvaruje kontakte i suradnju s europskim agencijama i partnerskim akademijama; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te obavlja i sve druge poslove iz svog područja djelatnosti.

Članak 122.k

8.7.6. Služba za nakladničko-knjižničnu djelatnost i Muzej policije

Priprema i izrađuje stručnu literaturu i ostale edukativne materijale; obavlja poslove izdavačke djelatnosti, pokriva potrebe za stručnom i znanstvenom literaturom za potrebe Ministarstva; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, autorima i tiskarama u pripremanju, izboru i objavljivanju materijala; plasira odgovarajuća izdanja Ministarstva vanjskim korisnicima; prati, odabire, selekcionira, i diseminira informacije, publikacije i drugu stručnu građu za korisnike svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te kontinuirano obogaćuje knjižničnu građu; koordinira i unaprjeđuje izdavačku i knjižničnu djelatnost; provodi i održava suradnju s matičnim službama pri Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici: Uredom ISSN i CIP uredom; prikuplja, čuva, istražuje te stručno i znanstveno obrađuje predmete i dokumente o povijesnom razvoju policije; sudjeluje u muzejskoj publicistici i dokumentaristici te razvija domaću i inozemnu suradnju sa srodnim institucijama čime afirmira ulogu policije u suvremenom hrvatskom društvu, surađuje s drugim muzejima, galerijama i kulturnim institucijama s ciljem podizanja ugleda policije u društvu; obavlja izložbenu djelatnost te surađuje s Muzejskim dokumentacijskim centrom i ministarstvom nadležnim za kulturu i medije; odobrava sudjelovanje policijske klape i tamburaškog sastava na protokolarnim i događajima od interesa za Ministarstvo; podržava i organizira kulturne događaje, te koordinira njihov rad kod sudjelovanja u obilježavanjima prigodnih i protokolarnih događaja, svečanostima i humanitarnim koncertima koje organizira Ministarstvo u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; surađuje s kulturnim ustanovama na nacionalnoj i međunarodnoj razini, planira, programira i organizira umjetničke i druge aktivnosti za službenike Ministarstva; predstavlja Policijsku akademiju i Ministarstvo na kulturnom planu planira i organizira kulturno-umjetničke, glazbene i druge aktivnosti Policijske akademije te surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja poslove vezano uz potporu športu i športašima Ministarstva; obavlja poslove Muzeja policije i Knjižnično-informacijskog centra.

Članak 122.l

8.7.7. Služba za koordinaciju istraživanja i nove tehnologije

Prati, priprema i provodi natječaje i ponude za provođenje znanstveno istraživačkih projekata u području novih tehnologija; priprema materijale za natječaje; izrađuje dokumente za provedbu tih projekata; sudjeluje u realizaciji istih; izrađuje izviješća o provedbi projekata; surađuje sa drugim nadležnim ustrojstvenim jedinicama u vezi provođenja tih projekata; sudjeluje u koordinaciji stručnih i znanstvenih istraživanja; brine o prijenosu stručnih i znanstvenih spoznaja u policijsku praksu; objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja u cilju unaprjeđenja i modernizacije radnih procesa Ministarstva; razvija nove tehnologije i inovacije čija implementacija doprinosi razvoju vještina policijskih službenika; surađuje s ustrojstvenim jedinicama Ravnateljstva policije i Ministarstva te ustanovama, tijelima ili pojedincima koji se bave istom strukom u zemlji ili inozemstvu.

Članak 53.

Članci 123. – 138. brišu se.

Članak 54.

U članku 326. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. nadzora državne granice«.

Članak 55.

U članku 327. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. nadzora državne granice«.

Točke 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»6. nadzora državne granice na moru, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nad epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, nadzora iz područja morskog ribarstva i sigurnosti plovidbe

7. nadzora državne granice na rijekama te kontrole unutarnjih plovnih putova

8. nadzora državne granice u zračnim lukama i sigurnosti civilnog zračnog prometa.«.

Članak 56.

Iza članka 327. i naslova »1. POLICIJSKA UPRAVA I. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA« dodaju se članci 327.a, 327.b, 327.c, 327.d, 327.e, 327.f, 327.g, 327.h, 327.i i 327.j koji glase:

»Članak 327.a

1.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire i koordinira rad ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Donosi programske i planske dokumente; Nadzire prikupljanje podataka o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Objedinjuje analize na razini Policijske uprave te sudjeluje u provođenju jedinstvenog programa analitičkog istraživanja Ministarstva; Analizira i usmjerava medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Nadzire i usmjerava provedbu preventivnih programa, projekata i aktivnosti policijske uprave; Koordinira i nadzire provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Izrađuje godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; provodi i organizira program policijskog treninga opće tjelesne pripreme, program policijskog treninga za stručno usavršavanje u poznavanju i primjeni borilačkih vještina, policijskog treninga za stručno usavršavanje u poznavanju, rukovanju i vještini gađanja službenim oružjem; sudjeluje u provođenju programa dopunskog stručnog usavršavanja te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; sudjeluje u provođenju vježbeničke, studentske i školske prakse; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i sjedištu i drugim policijskim upravama.

Za obavljanje poslova Ureda načelnika Policijske uprave ustrojavaju se:

1.1.1. Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću

1.1.2. Služba prevencije.

Članak 327.b

1.1.1. Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću

Prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području Policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave.

Članak 327.c

1.1.2. Služba prevencije

Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; izvješćuje o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; podnosi izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; u provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; izrađuje planove i programe preventivnog djelovanja te predlaže mjere i oblike njihove provedbe; izravno i putem sredstava javnog priopćavanja informira i savjetuje građane te organizira seminare i prezentacije o sigurnosti; izrađuje i distribuira promotivne materijale; provodi edukaciju policijskih službenika o važnosti prevencije te ih potiče na preventivno djelovanje; u provedbi prevencije surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva.

Članak 327.d

1.2. Sektor za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Zagreb u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; sudjeluje u izradi akata i izvješća; obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

U Sektoru za javni red i sigurnost ustrojavaju se:

1.2.1. Služba temeljne policije

1.2.2. Služba za osiguranja

1.2.3. Služba prometne policije

1.2.4. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 327.e

1.2.1. Služba temeljne policije

Provodi mjere za unaprjeđenje opremljenosti i stručnog usavršavanja policije; Proučava i utvrđuje metode rada i operativne taktike postupanja; nadzire rad i pruža stručnu pomoć policijskim postajama po linijama rada te predlaže mjere za unaprjeđenje rada temeljne policije; Analizira učinkovitost primijenjenih metoda i sredstava u radu; planira i poduzima mjere u svezi obrambenih poslova i zaštite objekata od posebnog značaja za obranu zemlje te organizira i nadzire primjenu propisane metodologije od strane drugih ustrojstvenih jedinca policijske uprave; prati i analizira stanje sigurnosti vezano za prekršajnu problematiku, stanje javnog reda i drugu problematiku iz djelokruga rada temeljne policije; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama, predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije i načina obavljanja preventivne djelatnosti temeljne policije te mjere u provedbi nadzorno-usmjerivačke djelatnosti; prati stanje sigurnosnih događaja iz djelokruga rada temeljne policije; obavlja poslove u svezi pružanja pomoći drugim tijelima i dovođenja po nalozima drugih tijela; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 327.f

1.2.2. Služba za osiguranja

Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata. Planira, predlaže i pruža stručnu pomoć prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba; planira, organizira i provodi održavanje javnog reda uz mjesto održavanja javnog okupljanja; prosuđuje postojanje uvjeta za održavanje javnih okupljanja na temelju prijave te inih sigurnosnih okolnosti i nalaže provedbu dodatnih mjera osiguranja; prati, analizira i predlaže poduzimanje mjera povodom uočenih pojava koje narušavaju javni red na javnim okupljanjima; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave u obavljanju poslova iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi provedbenih planova u svezi osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba; provodi, predlaže, usmjerava, koordinira i nadzire provedbu mjera i radnji vezano za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima; prikuplja i razmjenjuje taktičke i operativne informacije, odnosno analize rizika vezane uz navijače, sportske klubove i sportska natjecanja«; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; nadzire rad ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti; pruža stručnu pomoć drugim tijelima državne vlasti te pravnim i fizičkim osobama u tim poslovima.

Članak 327.g

1.2.3. Služba prometne policije

Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika.

Članak 327.h

1.2.4. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te koordinira, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija.

U Operativno-komunikacijskom centru policije ustrojava se:

1.2.4.1. Jedinica za zadržavanje i prepratu.

Članak 327.i

1.2.4.1. Jedinica za zadržavanje i prepratu

Organizira prihvat, zadržavanje i prepratu privedenih osoba, skrbi o njihovoj prehrani, zdravstvenom stanju i rokovima njihova zadržavanja, o čemu vodi propisane evidencije; nadzire zakonitost postupanja policijskih službenika prema uhićenim i pritvorenim osobama, vodi brigu o poštivanju prava uhićenih i pritvorenih osoba; podnosi izvješća i izvršava naloge državnog odvjetnika; unosi potrebne podatke u Evidenciju uhićenih i pritvorenih osoba te vodi ostale propisane evidencije.«.

Članak 327.j

1.3. Jedinica specijalne i interventne policije

Jedinica specijalne i interventne policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja poslove pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 57.

Članci 328. – 341. brišu se.

Članak 58.

U članku 343. stavak 2. briše se.

Članak 59.

Članci 344. i 345. brišu se.

Članak 60.

U članku 346. stavak 2. briše se.

Članak 61.

Članci 347. i 348. brišu se.

Članak 62.

Članak 349. mijenja se i glasi:

»1.5. Sektor kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

U Sektoru kriminalističke policije ustrojavaju se:

1.5.1. Kriminalističko-obavještajna služba

1.5.2. Služba općeg kriminaliteta

1.5.3. Služba organiziranog kriminaliteta

1.5.4. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

1.5.5. Služba kriminaliteta droga

1.5.6. Služba za očevide i kriminalističku tehniku.«.

Članak 63.

Članak 355. mijenja se i glasi:

»1.5.2. Služba općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta, ratnog zločina i maloljetničke delinkvencije; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; neposredno se uključuje i rukovodi kriminalističkim istraživanjima u složenijim slučajevima kaznenih djela; utvrđuje najpogodnije oblike njihovog razrješavanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta i ratnog zločina.

U Službi općeg kriminaliteta ustrojavaju se:

1.5.2.1. Odjel za krvne delikte

1.5.2.2. Odjel za imovinske delikte

1.5.2.3. Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji.«.

Članak 64.

Članak 356. mijenja se i glasi:

»1.5.2.1. Odjel za krvne delikte

Analizira stanja i pojave krvnih delikata, delikata protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i delikata protiv okoliša, neposredno provodi kriminalistička istraživanja krvnih i seksualnih delikata, delikata protiv opće sigurnosti i okoliša; utvrđuje najpogodnije oblike njihovog razrješavanja; koordinira i usmjerava rad policijskih postaja u provođenju kriminalističkih istraživanja; potražuje od drugih ustrojstvenih jedinica podatke bitne za uspješno provođenje kriminalističkih istraživanja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu pomoć u radu, izučava i predlaže najpogodnije oblike sprječavanja kaznenih djela iz područja krvnih i seksualnih delikata, opće sigurnosti i kaznenih djela na štetu okoliša; pruža stručnu pomoć službenicima unutarnjih poslova; surađuje s drugim državnim tijelima, sudjeluje u izradi informacija i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 65.

Članak 357. mijenja se i glasi:

»1.5.2.2. Odjel za imovinske delikte

Analizira stanja i pojave imovinskih delikata, neposredno provodi kriminalistička istraživanja imovinskih delikata, utvrđuje najpogodnije oblike njihovog razrješavanja; koordinira i usmjerava rad policijskih postaja u provođenju kriminalističkih istraživanja; potražuje od drugih ustrojstvenih jedinica podatke bitne za uspješno provođenje kriminalističkih istraživanja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu pomoć u radu, izučava i predlaže najpogodnije oblike sprječavanja kaznenih djela iz područja imovinskih delikata, pruža stručnu pomoć službenicima unutarnjih poslova; surađuje s drugim državnim tijelima, sudjeluje u izradi informacija i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 66.

Članak 358. mijenja se i glasi:

»1.5.2.3. Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela djece i mladeži, kaznenih djela na štetu djece i kaznenih djela počinjenih nasilničkim ponašanjem u obitelji; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja u ovim područjima kriminaliteta; izravno provodi, organizira, koordinira i sudjeluje u provođenju kriminalističkih istraživanja u cilju otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; surađuje s drugim tijelima javne vlasti i organizacijama civilnog društva na području policijske uprave u suzbijanju kriminaliteta maloljetnika i jačanju kaznenopravne zaštite djece i obitelji, sudjeluje u izradi izvješća i drugih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 67.

Članak 359. mijenja se i glasi:

»1.5.3. Služba organiziranog kriminaliteta

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose na djelovanje nositelja kriminalnih aktivnosti i organiziranih kriminalnih skupina, odnosno na pojave u svezi terorizma i ekstremnog nasilja, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Službe te obavlja i druge poslove na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja.

U Službi organiziranog kriminaliteta ustrojavaju se:

1.5.3.1. Odjel za obradu organiziranog kriminaliteta

1.5.3.2. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja.«.

Članak 68.

Članak 360. mijenja se i glasi:

»1.5.3.1. Odjel za obradu organiziranog kriminaliteta

Analizira stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta iz područja: krijumčarenja osoba, oružja i eksplozivnih tvari, vozila i robe široke potrošnje, krivotvorenja i raspačavanja novca, vrijednosnih papira i javnih isprava, iznuda, otmica, ucjena i protupravnih naplata, nedopuštene trgovine kulturnim i umjetničkim blagom, prostitucije te drugih pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta; iznalazi najučinkovitije metode za suzbijanje svih pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i drugim tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju i otkrivanju organiziranog kriminaliteta.«.

Članak 69.

Članak 361. mijenja se i glasi:

»1.5.3.2. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela terorizma, kao i pojava ekstremnog nasilja i krijumčarenja nuklearnih tvari na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprečavanju počinjenja ovih kaznenih djela; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove vezane za pojave terorizma i ekstremnog nasilja.«.

Članak 70.

Iza članka 361. dodaju se članci 361.a, 361.b, 361.c i 361.d koji glase:

»Članak 361.a

1.5.4. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Prikuplja podatke i analizira stanje i pojave u području poreznih utaja, utaja carina i kaznenih djela iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja, kriminaliteta u gospodarskom poslovanju pravnih i fizičkih osoba te koruptivnih kaznenih djela, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Službe te obavlja i druge poslove na suzbijanju gospodarskog kriminaliteta i korupcije

U Službi gospodarskog kriminaliteta i korupcije ustrojavaju se:

1.5.4.1. Odjel za porezne utaje, financijske istrage i traganje za nezakonito stečenom imovinom

1.5.4.2. Odjel za kriminalitet u gospodarskom poslovanju pravnih i fizičkih osoba

1.5.4.3. Odjel za suzbijanje korupcije.

Članak 361.b

1.5.4.1. Odjel za porezne utaje, financijske istrage i traganje za nezakonito stečenom imovinom

Analizira stanje i pojave koje se odnose na kaznena djela poreznih utaja, utaja carine, kaznenih djela iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja, provodi financijske istrage u cilju utvrđivanja nezakonito stečene imovine; surađuje sa tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi suzbijanja ovih kaznenih djela; nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove vezane uz porezne utaje, financijske istrage i traganje za nezakonito stečenom imovinom.

Članak 361.c

1.5.4.2. Odjel za kriminalitet u gospodarskom poslovanju pravnih i fizičkih osoba

Analizira stanje i pojave vezanih uz nedozvoljenu proizvodnju, trgovinu i usluge obrta, trgovačkih društava, udruga i ustrojstvenih jedinica državne, lokalne i područne (regionalne) samouprave te kaznena djela koja su počinile pravne osobe; surađuje sa tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi suzbijanja ovih kaznenih djela; nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju kriminaliteta u gospodarskom poslovanju pravnih i fizičkih osoba.

Članak 361.d

1.5.4.3. Odjel za suzbijanje korupcije

Analizira stanje i pojave koja imaju obilježja kaznenih djela korupcije u gospodarskom poslovanju i radu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; surađuje sa tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi suzbijanja ovih kaznenih djela; nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju i otkrivanju koruptivnih kaznenih djela.«.

Članak 71.

Članci 362. – 366. brišu se.

Članak 72.

U članku 367. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1.5.5. Služba kriminaliteta droga

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose zlouporabu i krijumčarenje droga, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi zlouporabe i krijumčarenja droga, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Službe te obavlja i druge poslove na suzbijanju zlouporabe i krijumčarenja droga.«.

Članak 73.

Članak 368. mijenja se i glasi:

»1.5.5.1. Odjel zlouporabe droga

Analizira stanje, kretanje i pojavne oblike koji se odnose na zlouporabu droga, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi zlouporabe droga, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju zlouporabe droga.«.

Članak 74.

Članak 369. mijenja se i glasi:

»1.5.5.2. Odjel krijumčarenja droga

Analizira stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta koje se odnose na krijumčarenje droga, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi krijumčarenja droga, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju krijumčarenja droga.«.

Članak 75.

Iza članka 369. dodaju se članci 369.a, 369.b i 369.c koji glase:

»Članak 369.a

1.5.6. Služba za očevide i kriminalističku tehniku

Obavlja poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s državnim odvjetništvom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi dokumentacije očevida i druge kriminalističko-tehničke dokumentacije; skrbi o stručnom usavršavanju službenika; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

U Službi za očevide i kriminalističku tehniku ustrojavaju se:

1.5.6.1. Odjel očevida

1.5.6.2. Odjel kriminalističko-tehničkih ispitivanja.

Članak 369.b

1.5.6.1. Odjel očevida

Obavlja očevide na mjestu kaznenog djela i drugih događaja; izravno surađuje s državnim odvjetnikom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; izrađuje dokumentaciju očevida i drugu kriminalističko-tehničku dokumentaciju; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave

Članak 369.c

1.5.6.2. Odjel kriminalističko-tehničkih ispitivanja

Obavlja kriminalističko-tehnička ispitivanja tragova i predmeta kaznenih djela i drugih događaja za područje Policijske uprave, surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i drugim tijelima u cilju unaprjeđenja kriminalističko-tehničkih ispitivanja; izrađuje dokumentaciju očevida i drugu kriminalističko-tehničku dokumentaciju obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 76.

Članci 370., 371. i 372. brišu se.

Članak 77.

U članku 373., točki 1.6.1. I. Policijska postaja Zagreb, iza riječi: »i ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 1.6.2. II. Policijska postaja Zagreb, iza riječi: »i ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 1.6.3. III. Policijska postaja Zagreb, iza riječi: »i ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 1.6.4. IV. Policijska postaja Zagreb, iza riječi: »i ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 1.6.5. V. Policijska postaja Zagreb, iza riječi: »i ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 1.6.6. VI. Policijska postaja Zagreb, iza riječi: »i ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 1.6.7. VII. Policijska postaja Zagreb, iza riječi: »i ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 1.6.8. VIII. Policijska postaja Zagreb, iza riječi: »i ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Iza točke 1.6.8. dodaje se točka 1.6.8.a koja glasi:

»1.6.8.a IX. Policijska postaja Zagreb

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.«.

Točka 1.6.9. Policijska postaja Sesvete briše se.

U točki 1.6.10. Policijska postaja Velika Gorica, iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 1.6.11. Policijska postaja Zaprešić riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice«.

U točki 1.6.12. Policijska postaja Dugo Selo iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 1.6.13. Policijska postaja Jastrebarsko riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice«.

U točki 1.6.14. Policijska postaja Samobor riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice«.

U točki 1.6.15. Policijska postaja Sveti Ivan Zelina iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 1.6.16. Policijska postaja Vrbovec iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 1.6.17. Policijska postaja Ivanić Grad iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Točka 1.6.20. Postaja granične policije Bregana mijenja se i glasi:

»1.6.20. Postaja granične policije Bregana

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice, suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Točka 1.6.21. Postaja aerodromske policije Pleso mijenja se i glasi:

»1.6.21. Postaja aerodromske policije Pleso

Ustrojava kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice u zračnim lukama, sigurnosti civilnog zračnog prometa, suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Članak 78.

Iza članka 393. i naslova »2. POLICIJSKA UPRAVA II. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA« dodaju se članci 393.a, 393.b, 393.c, 393.d, 393.e, 393.f i 393.g koji glase:

»Članak 393.a

2.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.

U Uredu načelnika ustrojava se:

2.1.1. Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću.

Članak 393.b

2.1.1. Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću

Prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području Policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave.

Članak 393.c

2.2. Sektor za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Split u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

U Sektoru za javni red i sigurnost ustrojavaju se:

2.2.1. Služba temeljne policije

2.2.2. Služba prometne policije

2.2.3. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 393.d

2.2.1. Služba temeljne policije

Provodi mjere za unaprjeđenje opremljenosti i stručnog usavršavanja policije; utvrđuje metode rada i operativne taktike postupanja; nadzire rad i pruža stručnu pomoć policijskim postajama po linijama rada; analizira učinkovitost primijenjenih metoda i sredstava u radu; planira i nadzire provedbu općih mjera zaštite te mjera zaštite objekata od posebnog značaja; prati stanje i pojave u području javnog reda, problematike prekršaja i obrambenih poslova te nadzire provedbu propisa o radu policije i osigurava njihovo izvršenje; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; sudjeluje u testiranjima djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; obavlja poslove u svezi asistencija i dovođenja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Split u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 393.e

2.2.2. Služba prometne policije

Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika.

Članak 393.f

2.2.3. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave: dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar u Ravnateljstvu policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 393.g

2.3. Jedinica specijalne i interventne policije

Jedinica specijalne i interventne policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja poslove pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 79.

Članci 394. – 403. brišu se.

Članak 80.

Članak 405. mijenja se i glasi:

»2.4.1. Služba za državnu granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, poslove sprječavanja krijumčarenja, te zaštite zračnog i pomorskog prometa, sudjeluje u postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.«.

Članak 81.

Članci 406. i 407. brišu se.

Članak 82.

U članku 410. stavak 1. mijenja se i glasi:

»2.5. Sektor kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 83.

Članak 412. mijenja se i glasi:

»2.5.2. Služba općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta, ratnog zločina i maloljetničke delinkvencije; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; neposredno se uključuje i rukovodi kriminalističkim istraživanjima u složenijim slučajevima kaznenih djela; utvrđuje najpogodnije oblike njihovog razrješavanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta i ratnog zločina.

Za obavljanje poslova Službe općeg kriminaliteta ustrojava se:

2.5.2.1. Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji.«.

Članak 84.

Iza članka 412. dodaje se članak 412.a koji glasi:

»Članak 412.a

2.5.2.1. Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela djece i mladeži, kaznenih djela na štetu djece i kaznenih djela počinjenih nasilničkim ponašanjem u obitelji; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja u ovim područjima kriminaliteta; izravno provodi, organizira, koordinira i sudjeluje u provođenju kriminalističkih istraživanja u cilju otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; surađuje s drugim tijelima javne vlasti i organizacijama civilnog društva na području policijske uprave u suzbijanju kriminaliteta maloljetnika i jačanju kaznenopravne zaštite djece i obitelji, sudjeluje u izradi izvješća i drugih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 85.

Članci 413. i 414. brišu se.

Članak 86.

Članak 415. mijenja se i glasi:

»2.5.3. Služba za očevide i kriminalističku tehniku

Obavlja poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s državnim odvjetništvom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi dokumentacije očevida i druge kriminalističko-tehničke dokumentacije; skrbi o stručnom usavršavanju službenika; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Za obavljanje poslova Službe za očevide i kriminalističku tehniku ustrojava se:

2.5.3.1. Odjel očevida.«.

Članak 87.

Članak 416. mijenja se i glasi:

»2.5.3.1. Odjel očevida

Obavlja očevide na mjestu kaznenog djela i drugih događaja; izravno surađuje s državnim odvjetnikom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; izrađuje dokumentaciju očevida i drugu kriminalističko-tehničku dokumentaciju; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 88.

Članak 417. mijenja se i glasi:

»2.5.4. Služba organiziranog kriminaliteta

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose na djelovanje nositelja kriminalnih aktivnosti i organiziranih kriminalnih skupina, odnosno na pojave u svezi terorizma i ekstremnog nasilja, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje policijske uprave, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Službe te obavlja i druge poslove na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja.

Za obavljanje poslova Službe organiziranog kriminaliteta ustrojavaju se:

2.5.4.1. Odjel za obradu organiziranog kriminaliteta

2.5.4.2. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja.«.

Članak 89.

Članak 418. mijenja se i glasi:

»2.5.4.1. Odjel za obradu organiziranog kriminaliteta

Analizira stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta iz područja: krijumčarenja osoba, oružja i eksplozivnih tvari, vozila i robe široke potrošnje, krivotvorenja i raspačavanja novca, vrijednosnih papira i javnih isprava, iznuda, otmica, ucjena i protupravnih naplata, nedopuštene trgovine kulturnim i umjetničkim blagom, prostitucije te drugih pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta; iznalazi najučinkovitije metode za suzbijanje svih pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i drugim tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju i otkrivanju organiziranog kriminaliteta.«.

Članak 90.

Članak 419. mijenja se i glasi:

»2.5.4.2. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela terorizma, kao i pojava ekstremnog nasilja i krijumčarenja nuklearnih tvari na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprečavanju počinjenja ovih kaznenih djela; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove vezane za pojave terorizma i ekstremnog nasilja.«.

Članak 91.

Iza članka 419. dodaje se članak 419.a koji glasi:

»Članak 419.a

2.5.5. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Prikuplja podatke i analizira stanje i pojave u području poreznih utaja, utaja carina i kaznenih djela iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja, kriminaliteta u gospodarskom poslovanju pravnih i fizičkih osoba te koruptivnih kaznenih djela, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Službe te obavlja i druge poslove na suzbijanju gospodarskog kriminaliteta i korupcije.«.

Članak 92.

U članku 420. stavak 1. mijenja se i glasi:

»2.5.6. Služba kriminaliteta droga

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose zlouporabu i krijumčarenje droga, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi zlouporabe i krijumčarenja droga, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Službe te obavlja i druge poslove na suzbijanju zlouporabe i krijumčarenja droga.«.

Članak 93.

Članak 421. mijenja se i glasi:

»2.5.6.1. Odjel zlouporabe droga

Analizira stanje, kretanje i pojavne oblike koji se odnose na zlouporabu droga, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi zlouporabe droga, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju zlouporabe droga.«.

Članak 94.

Članak 422. mijenja se i glasi:

»2.5.6.2. Odjel krijumčarenja droga

Analizira stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta koje se odnose na krijumčarenje droga, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi krijumčarenja droga, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju krijumčarenja droga.«.

Članak 95.

U članku 423. točki 2.6.1.I. Policijska postaja Split iza riječi: »ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 2.6.2. II. Policijska postaja Split iza riječi: »ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 2.6.3. Policijska postaja Brač riječi: »poslova kontrole prelaska državne granice u zračnim lukama sigurnosti civilnog zračnog prometa« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice u zračnim lukama i sigurnosti civilnog zračnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 2.6.4. Policijska postaja Hvar riječi: »poslove kontrole prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslove nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 2.6.5. Postaja granične policije Imotski riječi: »poslova zaštite i kontrole prelaska državne granice te sprječavanja nezakonitih migracija i poslova prekograničnog kriminaliteta« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice te poslova suzbijanja nezakonitih migracija i poslova prekograničnog kriminaliteta.«.

U točki 2.6.6. Policijska postaja Kaštela iza riječi: »u području unutarnjih poslova« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 2.6.7. Policijska postaja Makarska iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 2.6.8. Policijska postaja Omiš iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 2.6.9. Policijska postaja Sinj iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 2.6.10. Policijska postaja Solin iza riječi: »u području unutarnjih poslova« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 2.6.11. Policijska postaja Trogir iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 2.6.12. Policijska postaja Vis riječi: »poslove kontrole prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslove nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 2.6.13. Postaja granične policije Vrgorac riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice te poslova suzbijanja nezakonitih migracija« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta«.

Točka 2.6.15. mijenja se i glasi:

»2.6.15. Postaja granične policije Trilj

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice, suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Točka 2.6.16. mijenja se i glasi:

»2.6.16. Postaja pomorske policije Split

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice na moru, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nad epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, nadzora iz područja morskog ribarstva i sigurnosti plovidbe, suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Točka 2.6.17. mijenja se i glasi:

»2.6.17. Postaja aerodromske policije Resnik

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice u zračnim lukama, sigurnosti civilnog zračnog prometa, suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Članak 96.

Iza članka 440. i naslova »3. POLICIJSKA UPRAVA II. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA« dodaju se članci 440.a, 440.b, 440.c, 440.d, 440.e i 440.f koji glase:

»Članak 440.a

3.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.

Članak 440.b

3.2. Sektor za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Rijeka u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

U Sektoru za javni red i sigurnost ustrojavaju se:

3.2.1. Služba temeljne policije

3.2.2. Služba prometne policije

3.2.3. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 440.c

3.2.1. Služba temeljne policije

Provodi mjere za unaprjeđenje opremljenosti i stručnog usavršavanja policije; utvrđuje metode rada i operativne taktike postupanja; nadzire rad i pruža stručnu pomoć policijskim postajama po linijama rada; analizira učinkovitost primijenjenih metoda i sredstava u radu; planira i nadzire provedbu općih mjera zaštite te mjera zaštite objekata od posebnog značaja; prati stanje i pojave u području javnog reda, problematike prekršaja i obrambenih poslova te nadzire provedbu propisa o radu policije i osigurava njihovo izvršenje; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; sudjeluje u testiranjima djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; obavlja poslove u svezi asistencija i dovođenja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Rijeka u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 440.d

3.2.2. Služba prometne policije

Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika.

Članak 440.e

3.2.3. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i usklađuje poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 440.f

3.3. Jedinica specijalne i interventne policije

Jedinica specijalne i interventne policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja poslove pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 97.

Članci 441. – 450. brišu se.

Članak 98.

U članku 453. iza riječi: »prihvat« dodaju se riječi: »i predaju«.

Članak 99.

U članku 454. stavak 1. mijenja se i glasi:

»3.5. Sektor kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 100.

Članak 456. mijenja se i glasi:

»3.5.2. Služba općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta, ratnog zločina i maloljetničke delinkvencije; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; neposredno se uključuje i rukovodi kriminalističkim istraživanjima u složenijim slučajevima kaznenih djela; utvrđuje najpogodnije oblike njihovog razrješavanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta i ratnog zločina.

U Službi općeg kriminaliteta ustrojava se:

3.5.2.1. Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji.«.

Članak 101.

Iza članka 456. dodaje se članak 456.a koji glasi:

»Članak 456.a

3.5.2.1. Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela djece i mladeži, kaznenih djela na štetu djece i kaznenih djela počinjenih nasilničkim ponašanjem u obitelji; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja u ovim područjima kriminaliteta; izravno provodi, organizira, koordinira i sudjeluje u provođenju kriminalističkih istraživanja u cilju otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; surađuje s drugim tijelima javne vlasti i organizacijama civilnog društva na području policijske uprave u suzbijanju kriminaliteta maloljetnika i jačanju kaznenopravne zaštite djece i obitelji, sudjeluje u izradi izvješća i drugih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 102.

Članak 457. briše se.

Članak 103.

Članak 458. mijenja se i glasi:

»3.5.3. Služba za očevide i kriminalističku tehniku

Obavlja poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s državnim odvjetništvom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi dokumentacije očevida i druge kriminalističko-tehničke dokumentacije; skrbi o stručnom usavršavanju službenika; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

U Službi za očevide i kriminalističku tehniku ustrojava se:

3.5.3.1. Odjel očevida.«.

Članak 104.

Članak 459. mijenja se i glasi:

»3.5.3.1. Odjel očevida

Obavlja očevide na mjestu kaznenog djela i drugih događaja; izravno surađuje s državnim odvjetnikom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; izrađuje dokumentaciju očevida i drugu kriminalističko-tehničku dokumentaciju; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 105.

U članku 460. stavak 1. mijenja se i glasi:

»3.5.4. Služba organiziranog kriminaliteta

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose na djelovanje nositelja kriminalnih aktivnosti i organiziranih kriminalnih skupina, odnosno na pojave u svezi terorizma i ekstremnog nasilja, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Službe te obavlja i druge poslove na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja.«.

Članak 106.

Članak 461. mijenja se i glasi:

»3.5.4.1. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela terorizma, kao i pojava ekstremnog nasilja i krijumčarenja nuklearnih tvari na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprečavanju počinjenja ovih kaznenih djela; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje policijske uprave, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove vezane za pojave terorizma i ekstremnog nasilja.«.

Članak 107.

Članak 462. mijenja se i glasi:

»3.5.5. Služba kriminaliteta droga

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose zlouporabu i krijumčarenje droga, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi zlouporabe i krijumčarenja droga, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Službe te obavlja i druge poslove na suzbijanju zlouporabe i krijumčarenja droga.«.

Članak 108.

Članak 463. mijenja se i glasi:

»3.5.6. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Prikuplja podatke i analizira stanje i pojave u području poreznih utaja, utaja carina i kaznenih djela iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja, kriminaliteta u gospodarskom poslovanju pravnih i fizičkih osoba te koruptivnih kaznenih djela, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Službe te obavlja i druge poslove na suzbijanju gospodarskog kriminaliteta i korupcije.«.

Članak 109.

U članku 464. točki 3.6.1. I. Policijska postaja Rijeka iza riječi: »ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 3.6.2. II. Policijska postaja Rijeka iza riječi: »ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 3.6.3. Policijska postaja Mali Lošinj s ispostavom Cres riječi: »poslova kontrole prelaska državne granice u zračnim lukama i sigurnosti civilnog zračnog prometa, poslove kontrole prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija,«.

U točki 3.6.4. Policijska postaja Crikvenica iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Iza točke 3.6.4. dodaje se točka 3.6.4.a koja glasi:

»3.6.4.a Policijska postaja Delnice s Ispostavom Čabar

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova nadzora državne granice, suzbijanja nezakonitih migracija, u sastavu postaje kao izdvojeni teritorijalni sektor ustrojava se Policijska ispostava Čabar, kojom upravlja voditelj ispostave.«.

Točka 3.6.5 Policijska postaja Čabar i točka 3.6.6. Policijska postaja Delnice brišu se.

U točki 3.6.7. Policijska postaja Krk iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 3.6.8. Policijska postaja Opatija iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 3.6.9. Policijska postaja Rab iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 3.6.10. Policijska postaja Vrbovsko riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice«.

Točka 3.6.12. Postaja granične policije Rupa mijenja se i glasi:

»3.6.12. Postaja granične policije Rupa

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice, suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Točka 3.6.13. Postaja pomorske i aerodromske policije Rijeka mijenja se i glasi:

»3.6.13. Postaja pomorske i aerodromske policije Rijeka

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: nadzora državne granice, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nad epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, nadzora iz područja morskog ribarstva, sigurnosti plovidbe, sigurnosti civilnog zračnog prometa, suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Članak 110.

Iza članka 481. i naslova »4. POLICIJSKA UPRAVA II. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA« dodaju se članci 481.a, 481.b, 481.c, 481.d, 481.e i 481.f koji glase:

»Članak 481.a

4.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; u provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.«.

Članak 481.b

4.2. Sektor za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Osijek u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

U Sektoru za javni red i sigurnost ustrojavaju se:

4.2.1. Služba temeljne policije

4.2.2. Služba prometne policije

4.2.3. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 481.c

4.2.1. Služba temeljne policije

Provodi mjere za unaprjeđenje opremljenosti i stručnog usavršavanja policije; utvrđuje metode rada i operativne taktike postupanja; nadzire rad i pruža stručnu pomoć policijskim postajama po linijama rada; analizira učinkovitost primijenjenih metoda i sredstava u radu; planira i nadzire provedbu općih mjera zaštite te mjera zaštite objekata od posebnog značaja; prati stanje i pojave u području javnog reda, problematike prekršaja i obrambenih poslova te nadzire provedbu propisa o radu policije i osigurava njihovo izvršenje; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; sudjeluje u testiranjima djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; obavlja poslove u svezi asistencija i dovođenja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Osijek u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 481.d

4.2.2. Služba prometne policije

Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika.

Članak 481.e

4.2.3. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 481.f

4.3. Jedinica specijalne i interventne policije

Jedinica specijalne i interventne policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja poslove pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 111.

Članci 482. – 491. brišu se.

Članak 112.

U članku 492. stavak 1. mijenja se i glasi:

»4.4. Sektor za granicu

Provodi mjere nadzora prelaska državne granice, obavlja poslove sigurnosti zračnog prometa, rješavanja povreda državne granice, prihvata i predaje osoba na državnoj granici i kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, suzbijanja nezakonitih migracija i krijumčarenja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.«.

Članak 113.

U članku 494. iza riječi: »prihvat« dodaju se riječi: »i predaju«.

Članak 114.

U članku 495. stavak 1. mijenja se i glasi:

»4.5. Sektor kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 115.

Članak 497. mijenja se i glasi:

»4.5.2. Služba općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta, ratnog zločina i maloljetničke delinkvencije; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; neposredno se uključuje i rukovodi kriminalističkim istraživanjima u složenijim slučajevima kaznenih djela; utvrđuje najpogodnije oblike njihovog razrješavanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta i ratnog zločina.

U Službi općeg kriminaliteta ustrojavaju se:

4.5.2.1. Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji

4.5.2.2. Odjel ratnih zločina.«.

Članak 116.

Iza članka 497. dodaje se članak 497.a koji glasi:

»Članak 497.a

4.5.2.1. Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela djece i mladeži, kaznenih djela na štetu djece i kaznenih djela počinjenih nasilničkim ponašanjem u obitelji; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja u ovim područjima kriminaliteta; izravno provodi, organizira, koordinira i sudjeluje u provođenju kriminalističkih istraživanja u cilju otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; surađuje s drugim tijelima javne vlasti i organizacijama civilnog društva na području policijske uprave u suzbijanju kriminaliteta maloljetnika i jačanju kaznenopravne zaštite djece i obitelji, sudjeluje u izradi izvješća i drugih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 117.

Članak 498. briše se.

Članak 118.

Članak 499. mijenja se i glasi:

»4.5.2.2. Odjel ratnih zločina

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva na području policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na otkrivanju ovih kaznenih djela; izravno organizira i provodi kriminalistička istraživanja; poduzima mjere i radnje u pronalaženju tragova i dokaza te otkrivanja i procesuiranja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svoga područja rada.«.

Članak 119.

U članku 500. stavak 1. mijenja se i glasi:

»4.5.3. Služba za očevide i kriminalističku tehniku

Obavlja poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s državnim odvjetništvom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi dokumentacije očevida i druge kriminalističko-tehničke dokumentacije; skrbi o stručnom usavršavanju službenika; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 120.

Članak 501. mijenja se i glasi:

»4.5.3.1. Odjel očevida

Obavlja očevide na mjestu kaznenog djela i drugih događaja; izravno surađuje s državnim odvjetnikom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; izrađuje dokumentaciju očevida i drugu kriminalističko-tehničku dokumentaciju; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 121.

U članku 502. stavak 1. mijenja se i glasi:

»4.5.4. Služba organiziranog kriminaliteta

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose na djelovanje nositelja kriminalnih aktivnosti i organiziranih kriminalnih skupina, odnosno na pojave u svezi kriminaliteta droga te terorizma i ekstremnog nasilja, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Službe te obavlja i druge poslove na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, kriminaliteta droga, terorizma i ekstremnog nasilja.«.

Članak 122.

Članak 503. mijenja se i glasi:

»4.5.4.1. Odjel kriminaliteta droga

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose zlouporabu i krijumčarenje droga, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi zlouporabe i krijumčarenja droga, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju zlouporabe i krijumčarenja droga.«.

Članak 123.

Članak 504. mijenja se i glasi:

»4.5.4.2. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela terorizma, kao i pojava ekstremnog nasilja i krijumčarenja nuklearnih tvari na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprečavanju počinjenja ovih kaznenih djela; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje policijske uprave, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove vezane za pojave terorizma i ekstremnog nasilja.«.

Članak 124.

Članak 505. mijenja se i glasi:

»4.5.5. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Prikuplja podatke i analizira stanje i pojave u području poreznih utaja, utaja carina i kaznenih djela iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja, kriminaliteta u gospodarskom poslovanju pravnih i fizičkih osoba te koruptivnih kaznenih djela, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Službe te obavlja i druge poslove na suzbijanju gospodarskog kriminaliteta i korupcije.«.

Članak 125.

U članku 506. točka 4.6.1. I. Policijska postaja Osijek briše se.

Dodaje se točka 4.6.1. I. Policijska postaja Osijek s Ispostavom Čepin koja glasi:

»4.6.1. I. Policijska postaja Osijek s Ispostavom Čepin

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova suzbijanja nezakonitih migracija; u sastavu postaje kao izdvojeni teritorijalni sektor ustrojava se Policijska ispostava Čepin, kojom upravlja voditelj ispostave.«.

Točka 4.6.3. Policijska postaja Čepin briše se.

U točki 4.6.5. Policijska postaja Donji Miholjac riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice«.

Točka 4.6.9. Postaja granične policije Dalj mijenja se i glasi:

»4.6.9. Postaja granične policije Dalj

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice, suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Točka 4.6.11. Postaja granične policije Beli Manastir mijenja se i glasi:

»4.6.11. Postaja granične policije Beli Manastir

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice, suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Članak 126.

Iza članka 522. i naslova: »5. POLICIJSKA UPRAVA II. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA« dodaju se članci 522.a, 522.b, 522.c, 522.d, 522.e i 522.f koji glase:

»Članak 522.a

5.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.«.

Članak 522.b

5.2. Sektor za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Rijeka u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; obavlja nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila i autoškola.

U Sektoru za javni red i sigurnost ustrojavaju se:

5.2.1. Služba temeljne policije

5.2.2. Služba prometne policije

5.2.3. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 522.c

5.2.1. Služba temeljne policije

Provodi mjere za unaprjeđenje opremljenosti i stručnog usavršavanja policije; utvrđuje metode rada i operativne taktike postupanja; nadzire rad i pruža stručnu pomoć policijskim postajama po linijama rada; analizira učinkovitost primijenjenih metoda i sredstava u radu; planira i nadzire provedbu općih mjera zaštite te mjera zaštite objekata od posebnog značaja; prati stanje i pojave u području javnog reda, problematike prekršaja i obrambenih poslova te nadzire provedbu propisa o radu policije i osigurava njihovo izvršenje; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; sudjeluje u testiranjima djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; obavlja poslove u svezi asistencija i dovođenja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Rijeka u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 522.d

5.2.2. Služba prometne policije

Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa: metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika.

Članak 522.e

5.2.3 Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 522.f

5.3. Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, protueksplozijsko – ronilačke intervencije, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 127.

Članci 523. – 532. brišu se.

Članak 128.

Članak 534. mijenja se i glasi:

»5.4.1. Služba za državnu granicu

Provodi mjere nadzora prelaska državne granice, obavlja poslove sigurnosti zračnog i pomorskog prometa, rješavanja povreda državne granice i suzbijanja krijumčarenja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.«.

Članak 129.

Članak 535. i članak 536. brišu se.

Članak 130.

U članku 538. stavak 1. mijenja se i glasi:

»5.5. Sektor kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 131.

Članak 540. mijenja se i glasi:

»5.5.2. Služba općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta, ratnog zločina i maloljetničke delinkvencije; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; neposredno se uključuje i rukovodi kriminalističkim istraživanjima u složenijim slučajevima kaznenih djela; utvrđuje najpogodnije oblike njihovog razrješavanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta i ratnog zločina.

U Službi općeg kriminaliteta ustrojava se:

5.5.2.1. Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji.«.

Članak 132.

Iza članka 540. dodaje se članak 540.a koji glasi:

»Članak 540.a

5.5.2.1. Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela djece i mladeži, kaznenih djela na štetu djece i kaznenih djela počinjenih nasilničkim ponašanjem u obitelji; iznalazi najpogodnije oblike rada na otkrivanju kaznenih djela i počinitelja u ovim područjima kriminaliteta; izravno provodi, organizira, koordinira i sudjeluje u provođenju kriminalističkih istraživanja u cilju otkrivanja ovih kaznenih djela i počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; surađuje s drugim tijelima javne vlasti i organizacijama civilnog društva na području policijske uprave u suzbijanju kriminaliteta maloljetnika i jačanju kaznenopravne zaštite djece i obitelji, sudjeluje u izradi izvješća i drugih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 133.

Članak 541. briše se.

Članak 134.

U članku 542. stavak 1. mijenja se i glasi:

»5.5.3. Služba za očevide i kriminalističku tehniku

Obavlja poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje s državnim odvjetništvom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi dokumentacije očevida i druge kriminalističko-tehničke dokumentacije; skrbi o stručnom usavršavanju službenika; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 135.

Članak 543. mijenja se i glasi:

»5.5.3.1. Odjel očevida

Obavlja očevide na mjestu kaznenog djela i drugih događaja; izravno surađuje s državnim odvjetnikom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; izrađuje dokumentaciju očevida i drugu kriminalističko-tehničku dokumentaciju; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 136.

U članku 544. stavak 1. mijenja se i glasi:

»5.5.4. Služba organiziranog kriminaliteta

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose na djelovanje nositelja kriminalnih aktivnosti i organiziranih kriminalnih skupina, odnosno na pojave u svezi kriminaliteta droga te terorizma i ekstremnog nasilja, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje policijske uprave, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Službe te obavlja i druge poslove na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, kriminaliteta droga, terorizma i ekstremnog nasilja.«.

Članak 137.

Članak 545. mijenja se i glasi:

»5.5.4.1. Odjel kriminaliteta droga

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose zlouporabu i krijumčarenje droga, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi zlouporabe i krijumčarenja droga, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju zlouporabe i krijumčarenja droga.«.

Članak 138.

Članak 546. mijenja se i glasi:

»5.5.4.2. Odjel terorizma i ekstremnog nasilja

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela terorizma, kao i pojava ekstremnog nasilja i krijumčarenja nuklearnih tvari na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na sprečavanju počinjenja ovih kaznenih djela; surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje policijske uprave, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove vezane za pojave terorizma i ekstremnog nasilja.«.

Članak 139.

Članak 547. mijenja se i glasi:

5.5.5. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Prikuplja podatke i analizira stanje i pojave u području poreznih utaja, utaja carina i kaznenih djela iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja, kriminaliteta u gospodarskom poslovanju pravnih i fizičkih osoba te koruptivnih kaznenih djela, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Službe te obavlja i druge poslove na suzbijanju gospodarskog kriminaliteta i korupcije.«.

Članak 140.

U članku 548. točki 5.6.1. Policijska postaja Pula iza riječi: »ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Iza točke 5.6.1. dodaje se točka 5.6.1.a koja glasi:

»5.6.1.a Policijska postaja Umag s Ispostavom Buje

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslove nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija; u sastavu postaje kao izdvojeni teritorijalni sektor ustrojava se Policijska ispostava Buje, kojom upravlja voditelj ispostave.«.

Točka 5.6.2. Policijska postaja Buje, točka 5.6.3. Policijska postaja Umag i točka 5.6.4. Policijska postaja Buzet brišu se.

U točki 5.6.5. Policijska postaja Labin riječi: »poslove kontrole prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslove nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Iza točke 5.6.5. dodaje se točka 5.6.5.a koja glasi:

»5.6.5.a Policijska postaja Pazin s Ispostavom Buzet

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija; u sastavu postaje kao izdvojeni teritorijalni sektor ustrojava se Policijska ispostava Buzet, kojom upravlja voditelj ispostave.«.

U točki 5.6.7. Policijska postaja Poreč riječi: »poslova kontrole prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslove nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 5.6.8. Policijska postaja Rovinj riječi: »poslove kontrole prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslove nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Točka 5.6.10. mijenja se i glasi:

»5.6.10. Postaja pomorske i aerodromske policije Pula

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: nadzora državne granice, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nad epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, nadzora iz područja morskog ribarstva, sigurnosti plovidbe, sigurnosti civilnog zračnog prometa, suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Članak 141.

Iza članka 564. i naslova: »6. POLICIJSKA UPRAVA III. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA« dodaju se članci 564.a, 564.b, 564.c i 564.d koji glase:

Članak 564.a

6.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.«.

Članak 564.b

6.2. Služba za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Split u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se:

6.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije

Članak 564.c

6.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 564.d

6.3. Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, protueksplozijsko – ronilačke intervencije, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 142.

Članci 565. – 570. brišu se.

Članak 143.

Članak 571. mijenja se i glasi:

»6.4. Služba za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslove zaštite zračnog i pomorskog prometa, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

U Službi za granicu ustrojava se:

6.4.1. Mobilna jedinica granične policije – jug.«.

Članak 144.

Članci 572., 573. i 574. brišu se.

Članak 145.

Članak 575. mijenja se i glasi:

»6.4.1. Mobilna jedinica granične policije – jug

Provodi ciljane i unaprijed planirane pojačane mjere kontrole osoba, prijevoznih sredstava i stvari na državnoj granici kao i u unutrašnjosti državnog područja radi sprječavanja i otkrivanja nezakonitog ulaska i boravka osoba i sprječavanje prekograničnog kriminaliteta; zajedno sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provedbi kriminalističkih istraživanja; poslove nadzora državne granice obavlja uz korištenje posebnih tehničkih uređaja; sudjeluje u pripremi i provedbi programa osposobljavanja za posebna znanja i vještine iz svog područja rada; sudjeluje u izradi standardizacije tehničke opreme, kao i prijedloga nabave tehničkih sredstava za djelovanje Jedinice; obavlja i druge poslove iz svog područja rada. Zajedno s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u provedbi kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini, te prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi mjera posebnih izvida nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.«.

Članak 146.

Članak 576. mijenja se i glasi.

»6.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija i potraga, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti, obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

U Službi kriminalističke policije ustrojavaju se:

6.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

6.5.2. Kriminalističko-obavještajni odjel

6.5.3. Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

6.5.4. Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

6.5.5. Odjel kriminaliteta droga

6.5.6. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije.«.

Članak 147.

Članak 577. mijenja se i glasi:

»6.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta, ratnog zločina i maloljetničke delinkvencije; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; neposredno se uključuje i rukovodi kriminalističkim istraživanjima u složenijim slučajevima kaznenih djela; utvrđuje najpogodnije oblike njihovog razrješavanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta i ratnog zločina.«.

Članak 148.

Iza članka 578. dodaju se članci 578.a i 578.b koji glase:

»Članak 578.a

6.5.3. Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

Obavlja poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi kriminalističko-tehničke dokumentacije; skrbi o stručnom usavršavanju službenika; sudjeluje i pruža stručnu pomoć u obavljanju očevida na mjestu kaznenih djela i drugih događaja; surađuje s državnim odvjetništvom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 578.b

6.5.4. Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose na djelovanje nositelja kriminalnih aktivnosti i organiziranih kriminalnih skupina, odnosno na pojave u svezi terorizma i ekstremnog nasilja, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja.«.

Članak 149.

Članak 579. i 580. brišu se.

Članak 150.

Članak 581. mijenja se i glasi:

»6.5.5. Odjel kriminaliteta droga

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose zlouporabu i krijumčarenje droga, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi zlouporabe i krijumčarenja droga, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju zlouporabe i krijumčarenja droga.«.

Članak 151.

Članak 582. mijenja se i glasi:

»6.5.6. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Prikuplja podatke i analizira stanje i pojave u području poreznih utaja, utaja carina i kaznenih djela iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja, kriminaliteta u gospodarskom poslovanju pravnih i fizičkih osoba te koruptivnih kaznenih djela, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju gospodarskog kriminaliteta i korupcije.«.

Članak 152.

U članku 583. točki 6.6.2. Policijska postaja Ston riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice«.

U točki 6.6.3. Postaja granične policije Gruda riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice te poslova suzbijanja nezakonitih migracija« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta«.

U točki 6.6.4. Policijska postaja Korčula riječi: »poslove kontrole prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice«.

U točki 6.6.5. Policijska postaja Lastovo riječi: »poslove kontrole prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice«.

U točki 6.6.7. Policijska postaja Ploče riječi: »poslove kontrole prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice«.

Točka 6.6.9. mijenja se i glasi:

»6.6.9. Postaja pomorske policije Dubrovnik

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice na moru, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nad epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, nadzora iz području morskog ribarstva i sigurnosti plovidbe, suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Točka 6.6.10. mijenja se i glasi:

»6.6.10. Postaja aerodromske policije Čilipi

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice u zračnim lukama i sigurnosti civilnog zračnog prometa, suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Točka 6.6.11. mijenja se i glasi:

»6.6.11. Postaja granične policije Metković

Ustrojava se kao postaja II. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice te poslova suzbijanja nezakonitih migracija i poslova prekograničnog kriminaliteta.«.

Članak 153.

Iza članka 590. i naslova: »7. POLICIJSKA UPRAVA III. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA« dodaju se članci 590.a, 590.b, 590.c i 590.d koji glase:

»Članak 590.a

7.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; u provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.«.

Članak 590.b

7.2. Služba za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Zagreb u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se:

7.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 590.c

7.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 590.d

7.3. Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja poslove pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 154.

Članci 591. – 596. brišu se.

Članak 155.

Članak 597. mijenja se i glasi:

»7.4. Služba za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.«.

Članak 156.

Članci 598. i 599. brišu se

Članak 157.

Članak 600. mijenja se i glasi:

»7.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija i potraga, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

U Službi kriminalističke policije ustrojavaju se:

7.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

7.5.2. Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

7.5.3. Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

7.5.4. Odjel kriminaliteta droga

7.5.5. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

7.5.6. Kriminalističko-obavještajni odjel.«.

Članak 158.

Iza članka 600. dodaju se članci 600.a, 600.b i 600.c koji glase:

»Članak 600.a

7.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta, ratnog zločina i maloljetničke delinkvencije; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; neposredno se uključuje i rukovodi kriminalističkim istraživanjima u složenijim slučajevima kaznenih djela; utvrđuje najpogodnije oblike njihovog razrješavanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta i ratnog zločina.

Članak 600.b

7.5.2. Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

Obavlja poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi kriminalističko-tehničke dokumentacije; skrbi o stručnom usavršavanju službenika; sudjeluje i pruža stručnu pomoć u obavljanju očevida na mjestu kaznenih djela i drugih događaja; surađuje s državnim odvjetništvom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 600.c

7.5.3. Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose na djelovanje nositelja kriminalnih aktivnosti i organiziranih kriminalnih skupina, odnosno na pojave u svezi terorizma i ekstremnog nasilja, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja.«.

Članak 159.

Članci 601., 602. i 603. brišu se.

Članak 160.

Članak 604. mijenja se i glasi:

»7.5.4. Odjel kriminaliteta droga

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose zlouporabu i krijumčarenje droga, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi zlouporabe i krijumčarenja droga, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju zlouporabe i krijumčarenja droga.«.

Članak 161.

Članak 605. mijenja se i glasi:

»7.5.5. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Prikuplja podatke i analizira stanje i pojave u području poreznih utaja, utaja carina i kaznenih djela iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja, kriminaliteta u gospodarskom poslovanju pravnih i fizičkih osoba te koruptivnih kaznenih djela, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje policijske uprave, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju gospodarskog kriminaliteta i korupcije.«.

Članak 162.

U članku 607. točka 7.6.1. Policijska postaja Karlovac briše se.

Dodaje se točka 7.6.1. Policijska postaja Karlovac s Ispostavom Vojnić koja glasi:

»7.6.1. Policijska postaja Karlovac s Ispostavom Vojnić

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova suzbijanja nezakonitih migracija; u sastavu postaje kao izdvojeni teritorijalni sektor ustrojava se Policijska ispostava Vojnić, kojom upravlja voditelj ispostave.«.

U točki 7.6.2. Policijska postaja Duga Resa riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta«.

U točki 7.6.3. Policijska postaja Ogulin iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 7.6.4. Policijska postaja Ozalj riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta«.

Točka 7.6.6. Policijska postaja Vojnić briše se.

Točka 7.6.8. Postaja granične policije Cetingrad mijenja se i glasi:

»7.6.7. Postaja granične policije Cetingrad

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Članak 163.

Iza članka 614. i naslova: »8. POLICIJSKA UPRAVA III. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA« dodaju se članci 614.a, 614.b, 614.c i 614.d koji glase:

Članak 614.a

8.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.

Članak 614.b

8.2. Služba za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Zagreb u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se:

8.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 614.c

8.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 614.d

8.3. Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja poslove pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 164.

Članci 615. – 620. brišu se.

Članak 165.

Članak 621. mijenja se i glasi:

»8.4. Služba za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.«.

Članak 166.

Članci 622. i 623. brišu se.

Članak 167.

Članak 624. mijenja se i glasi:

»8.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija i potraga, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

U Službi kriminalističke policije ustrojavaju se:

8.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

8.5.2. Kriminalističko-obavještajni odjel

8.5.3. Odjel ratnih zločina

8.5.4. Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

8.5.5. Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

8.5.6. Odjel kriminaliteta droga

8.5.7. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije.«.

Članak 168.

Članak 625. mijenja se i glasi:

»8.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta i maloljetničke delinkvencije; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; neposredno se uključuje i rukovodi kriminalističkim istraživanjima u složenijim slučajevima kaznenih djela; utvrđuje najpogodnije oblike njihovog razrješavanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta.«.

Članak 169.

Članak 627. mijenja se i glasi:

»8.5.3. Odjel ratnih zločina

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva na području policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na otkrivanju ovih kaznenih djela; izravno organizira i provodi kriminalistička istraživanja; poduzima mjere i radnje u pronalaženju tragova i dokaza te otkrivanja i procesuiranja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svoga područja rada.«.

Članak 170.

Iza članka 627. dodaju se članci 627.a i 627.b koji glase:

»Članak 627.a

8.5.4. Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

Obavlja poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi kriminalističko-tehničke dokumentacije; skrbi o stručnom usavršavanju službenika; sudjeluje i pruža stručnu pomoć u obavljanju očevida na mjestu kaznenih djela i drugih događaja; surađuje s državnim odvjetništvom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 627.b

8.5.5. Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose na djelovanje nositelja kriminalnih aktivnosti i organiziranih kriminalnih skupina, odnosno na pojave u svezi terorizma i ekstremnog nasilja, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja.«.

Članak 171.

Članci 628. i 629. brišu se.

Članak 172.

Članak 630. mijenja se i glasi:

»8.5.6. Odjel kriminaliteta droga

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose zlouporabu i krijumčarenje droga, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi zlouporabe i krijumčarenja droga, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju zlouporabe i krijumčarenja droga.«.

Članak 173.

Članak 631. mijenja se i glasi:

»8.5.7. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Prikuplja podatke i analizira stanje i pojave u području poreznih utaja, utaja carina i kaznenih djela iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja, kriminaliteta u gospodarskom poslovanju pravnih i fizičkih osoba te koruptivnih kaznenih djela, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju gospodarskog kriminaliteta i korupcije.«.

Članak 174.

U članku 632. točki 8.6.1. Policijska postaja Sisak riječi: »poslova zaštite i osiguranja državne granice na rijekama te kontrole unutarnjeg plovnog puta« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice na rijekama te kontrole unutarnjeg plovnog puta, poslova sigurnosti cestovnog prometa«.

U točki 8.6.2. Policijska postaja Sunja iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Iza točke 8.6.2. dodaje se točka 8.6.2.a Postaja granične policije Gvozd koja glasi:

»8.6.2.a Postaja granične policije Gvozd

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Točka 8.6.3. Policijska postaja Gvozd briše se.

U točki 8.6.4. Policijska postaja Kutina iza riječi: »u području unutarnjih poslova« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Iza točke 8.6.4. dodaje se točka 8.6.4.a koja glasi:

»8.6.4.a Postaja granične policije Novska

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta, poslova nadzora državne granice na rijekama te kontrole unutarnjeg plovnog puta.«.

Točka 8.6.5. Policijska postaja Novska briše se.

U točki 8.6.6. Policijska postaja Petrinja iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Iza točke 8.6.7. dodaje se točka 8.6.7.a Postaja granične policije Dvor koja glasi:

»8.6.7.a Postaja granične policije Dvor

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Točka 8.6.8. Policijska postaja Dvor briše se.

U točki 8.6.9. Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica« riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice i prekograničnog kriminaliteta te poslova zaštite i osiguranja državne granice na rijekama i kontrole unutarnjeg plovnog puta, poslova suzbijanja nezakonitih migracija« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice te poslova nadzora državne granice na rijekama i kontrole unutarnjeg plovnog puta, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta«.

Točka 8.6.10. Postaja prometne policije Sisak briše se.

Članak 175.

Iza članka 639. i naslova: »9. POLICIJSKA UPRAVA III. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA« dodaju se članci 639.a, 639.b, 639.c i 639.d koji glase:

»Članak 639.a

9.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.«.

Članak 639.b

9.2. Služba za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Split u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se:

9.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 639.c

9.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 639.d

9.3. Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, protueksplozijsko – ronilačke intervencije, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 176.

Članci 640. – 645. brišu se.

Članak 177.

Članak 646. mijenja se i glasi:

»9.4. Služba za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslove zaštite pomorskog prometa, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.«.

Članak 178.

Članci 647., 648. i 649. brišu se.

Članak 179.

Članak 650. mijenja se i glasi:

»9.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija i potraga, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

U Službi kriminalističke policije ustrojavaju se:

9.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

9.5.2. Odjel ratnih zločina

9.5.3. Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

9.5.4. Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

9.5.5. Odjel kriminaliteta droga

9.5.6. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

9.5.7. Kriminalističko-obavještajni odjel.«.

Članak 180.

Članak 651. mijenja se i glasi:

»9.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta i maloljetničke delinkvencije; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; neposredno se uključuje i rukovodi kriminalističkim istraživanjima u složenijim slučajevima kaznenih djela; utvrđuje najpogodnije oblike njihovog razrješavanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta.«.

Članak 181.

Iza članka 651. dodaju se članci 651.a, 651.b i 651.c koji glase:

»Članak 651.a

9.5.2. Odjel ratnih zločina

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva na području policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na otkrivanju ovih kaznenih djela; izravno organizira i provodi kriminalistička istraživanja; poduzima mjere i radnje u pronalaženju tragova i dokaza te otkrivanja i procesuiranja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svoga područja rada.

Članak 651.b

9.5.3. Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

Obavlja poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi kriminalističko-tehničke dokumentacije; skrbi o stručnom usavršavanju službenika; sudjeluje i pruža stručnu pomoć u obavljanju očevida na mjestu kaznenih djela i drugih događaja; surađuje s državnim odvjetništvom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 651.c

9.5.4. Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose na djelovanje nositelja kriminalnih aktivnosti i organiziranih kriminalnih skupina, odnosno na pojave u svezi terorizma i ekstremnog nasilja, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja.«.

Članak 182.

Članci 652., 653., 654. i 655. brišu se.

Članak 183.

Članak 656. mijenja se i glasi:

»9.5.5. Odjel kriminaliteta droga

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose zlouporabu i krijumčarenje droga, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi zlouporabe i krijumčarenja droga, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju zlouporabe i krijumčarenja droga.«.

Članak 184.

Članak 657. mijenja se i glasi:

»9.5.6 Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Prikuplja podatke i analizira stanje i pojave u području poreznih utaja, utaja carina i kaznenih djela iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja, kriminaliteta u gospodarskom poslovanju pravnih i fizičkih osoba te koruptivnih kaznenih djela, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju gospodarskog kriminaliteta i korupcije.«.

Članak 185.

U članku 659. točki 9.6.1. Policijska postaja Šibenik s Ispostavom Primošten iza riječi: »ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 9.6.2 Policijska postaja Vodice iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 9.6.3. Policijska postaja Drniš iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 9.6.4. Policijska postaja Knin riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice«.

Točka 9.6.6. Postaja pomorske policije Šibenik mijena se i glasi:

»9.6.6. Postaja pomorske policije Šibenik

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice na moru, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nad epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, poslove kontrole prelaska državne granice, nadzora iz području morskog ribarstva i sigurnosti plovidbe, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Članak 186.

Iza članka 666. i naslova: »10. POLICIJSKA UPRAVA III. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA« dodaju se članci 666.a, 666.b, 666.c i 666.d koji glase:

»Članak 666.a

10.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.«.

Članak 666.b

10.2. Služba za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Osijek u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se:

10.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 666.c

10.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 666.d

10.3. Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja poslove pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Članak 187.

Članci 667. – 672. brišu se.

Članak 188.

Članak 673. mijenja se i glasi:

»10.4. Služba za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

U Službi za granicu ustrojavaju se:

10.4.1. Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik

10.4.2. Smještajno-obučni centar granične policije

10.4.3. Mobilna jedinica granične policije – istok.«.

Članak 189.

U članku 676. riječi: »sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi mjera posebnih izvida zaštite i prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi mjera posebnih izvida nadzora državne granice«.

Članak 190.

Članak 680. mijenja se i glasi:

»10.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija i potraga, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

U Službi kriminalističke policije ustrojavaju se:

10.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

10.5.2. Kriminalističko-obavještajni odjel

10.5.3. Odjel ratnih zločina

10.5.4. Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

10.5.5. Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstrenog nasilja

10.5.6. Odjel kriminaliteta droga

10.5.7. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije.«.

Članak 191.

Članak 681. mijenja se i glasi:

»10.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta i maloljetničke delinkvencije; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; neposredno se uključuje i rukovodi kriminalističkim istraživanjima u složenijim slučajevima kaznenih djela; utvrđuje najpogodnije oblike njihovog razrješavanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta.«.

Članak 192.

Članak 683. mijenja se i glasi:

»10.5.3. Odjel ratnih zločina

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva na području policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na otkrivanju ovih kaznenih djela; izravno organizira i provodi kriminalistička istraživanja; poduzima mjere i radnje u pronalaženju tragova i dokaza te otkrivanja i procesuiranja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svoga područja rada.«.

Članak 193.

Iza članka 683. dodaju se članci 683.a i 683.b koji glase:

»Članak 683.a

10.5.4. Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

Obavlja poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi kriminalističko-tehničke dokumentacije; skrbi o stručnom usavršavanju službenika; sudjeluje i pruža stručnu pomoć u obavljanju očevida na mjestu kaznenih djela i drugih događaja; surađuje s državnim odvjetništvom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 683.b

10.5.5. Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose na djelovanje nositelja kriminalnih aktivnosti i organiziranih kriminalnih skupina, odnosno na pojave u svezi terorizma i ekstremnog nasilja, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja.«.

Članak 194.

Članci 685. i 686. brišu se.

Članak 195.

Članak 686. mijenja se i glasi:

»10.5.6. Odjel kriminaliteta droga

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose zlouporabu i krijumčarenje droga, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi zlouporabe i krijumčarenja droga, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju zlouporabe i krijumčarenja droga.«.

Članak 196.

Članak 687. mijenja se i glasi:

»10.5.7. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Prikuplja podatke i analizira stanje i pojave u području poreznih utaja, utaja carina i kaznenih djela iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja, kriminaliteta u gospodarskom poslovanju pravnih i fizičkih osoba te koruptivnih kaznenih djela, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju gospodarskog kriminaliteta i korupcije.«.

Članak 197.

U članku 688. točki 10.6.1. Policijska postaja Vukovar riječi: »poslova zaštite i osiguranja državne granice na rijekama« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice na rijekama«.

U točki 10.6.2. Postaja granične policije Ilok riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija, poslova zaštite i osiguranja državne granice na rijekama« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta, poslova nadzora državne granice na rijekama«.

U točki 10.6.3. Postaja granične policije Tovarnik riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta«.

Iza točke 10.6.3. dodaje se točka 10.6.3.a Policijska postaja Vinkovci koja glasi:

»10.6.3.a Policijska postaja Vinkovci

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.«.

Točka 10.6.4. Policijska postaja Vinkovci s Ispostavom Markušica briše se.

U točki 10.6.6. Postaja granične policije Županja riječi: »poslova zaštite i kontrole prelaska državne granice te sprječavanja nezakonitih migracija i poslova prekograničnog kriminaliteta, poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija, poslova zaštite i osiguranja državne granice na rijekama« zamjenjuju se riječima: »poslova zaštite i kontrole prelaska državne granice, poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta, poslova nadzora državne granice na rijekama

U točki 10.6.7. Postaja granične policije Vrbanja riječi: » poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija, poslova zaštite i osiguranja državne granice na rijekama« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta, poslova nadzora državne granice na rijekama«.

Točka 10.6.9. Postaja granične policije Bajakovo mijenja se i glasi:

»10.6.9. Postaja granične policije Bajakovo

Ustrojava se kao postaja I. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice te poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Članak 198.

Iza članka 695. i naslova: »11. POLICIJSKA UPRAVA III. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA« dodaju se članci 695.a, 695.b, 695.c i 695.d koji glase:

»Članak 695.a

11.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađanja i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.«.

Članak 695.b

11.2. Služba za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Split u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se:

11.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 695.c

11.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 695.d

11.3. Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, protueksplozijsko – ronilačke intervencije, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 199.

Članci 696. – 701. brišu se.

Članak 200.

Članak 702. mijenja se i glasi.

»11.4. Služba za granicu

Provodi mjere nadzora državne granice, zaštite zračnog i pomorskog prometa, obavlja poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.«.

Članak 201.

Članci 703., 704. i 705. brišu se.

Članak 202.

Članak 706. mijenja se i glasi.

»11.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija i potraga, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

U Službi kriminalističke policije ustrojavaju se:

11.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

11.5.2. Odjel ratnih zločina

11.5.3. Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

11.5.4. Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

11.5.5. Odjel kriminaliteta droga

11.5.6. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

11.5.7. Kriminalističko-obavještajni odjel.«.

Članak 203.

Članak 707. mijenja se i glasi:

»11.5.1. Odjel općeg kriminaliteta

Analizira stanje i pojave kaznenih djela općeg kriminaliteta i maloljetničke delinkvencije; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; neposredno se uključuje i rukovodi kriminalističkim istraživanjima u složenijim slučajevima kaznenih djela; utvrđuje najpogodnije oblike njihovog razrješavanja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u Policijskoj upravi; obavlja i druge poslove iz područja suzbijanja općeg kriminaliteta.«.

Članak 204.

Članak 708. briše se.

Članak 205.

Članak 709. mijenja se i glasi:

»11.5.2. Odjel ratnih zločina

Analizira stanje i pojavne oblike kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva na području policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada na otkrivanju ovih kaznenih djela; izravno organizira i provodi kriminalistička istraživanja; poduzima mjere i radnje u pronalaženju tragova i dokaza te otkrivanja i procesuiranja počinitelja ovih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja iz svoje nadležnosti i pruža im stručnu pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svoga područja rada.«.

Članak 206.

Iza članka 709. dodaju se članci 709.a i 709.b koji glase:

»Članak 709.a

11.5.3. Odjel za očevide i kriminalističku tehniku

Obavlja poslove iz područja kriminalističke tehnike za potrebe Policijske uprave u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; provodi nadzor nad radom policijskih postaja; skrbi o pravilnom korištenju i čuvanju kriminalističko-tehničke opreme, o kvaliteti obrade mjesta događaja kao i izradi kriminalističko-tehničke dokumentacije; skrbi o stručnom usavršavanju službenika; sudjeluje i pruža stručnu pomoć u obavljanju očevida na mjestu kaznenih djela i drugih događaja; surađuje s državnim odvjetništvom u cilju razjašnjenja kaznenog djela ili događaja; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i pruža im pomoć u izvršenju njihovih zadaća; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Članak 709.b

11.5.4 Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose na djelovanje nositelja kriminalnih aktivnosti i organiziranih kriminalnih skupina, odnosno na pojave u svezi terorizma i ekstremnog nasilja, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja.«.

Članak 207.

Članak 710. i 711. brišu se.

Članak 208.

Članak 712. mijenja se i glasi:

»11.5.5. Odjel kriminaliteta droga

Prikuplja, analizira i prati podatke i izvješća, poglavito ona koja se odnose zlouporabu i krijumčarenje droga, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave u svezi zlouporabe i krijumčarenja droga, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju zlouporabe i krijumčarenja droga.«.

Članak 209.

Članak 713. mijenja se i glasi:

»11.5.6. Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Prikuplja podatke i analizira stanje i pojave u području poreznih utaja, utaja carina i kaznenih djela iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja, kriminaliteta u gospodarskom poslovanju pravnih i fizičkih osoba te koruptivnih kaznenih djela, surađuje sa drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima jedinica lokalne i područne lokalne (regionalne) samouprave na području policijske uprave, nadzire rad policijskih postaja i pruža stručnu pomoć u okviru poslova iz svoje nadležnosti, samostalno provodi i uključuje se u provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim postajama, sudjeluje u izradi strateških procjena za područje PU, sudjeluje u izobrazbi policijskih službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Odjela te obavlja i druge poslove na suzbijanju gospodarskog kriminaliteta i korupcije.«.

Članak 210.

U članku 715. točka 11.6.1. I. Policijska postaja Zadar i točka 11.6.2. II. Policijska postaja Zadar brišu se.

Dodaje se točka 11.6.1. Policijska postaja Zadar koja glasi:

»11.6.1. Policijska postaja Zadar

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.«.

U točki 11.6.3. Policijska postaja Biograd iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Iza točke 11.6.3. dodaje se točka 11.6.3.a Policijska postaja Benkovac – Obrovac koja glasi:

»11.6.3.a Policijska postaja Benkovac – Obrovac

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.«.

Točka 11.6.4. Policijska postaja Benkovac briše se.

U točki 11.6.5. Postaja granične policije Gračac riječi: »poslova zaštite i kontrole prelaska državne granice te poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta, poslova sigurnosti cestovnog prometa«.

Točka 11.6.6. Policijska postaja Obrovac briše se.

U točki 11.6.7. Policijska postaja Pag iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Točka 11.6.8. Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar mijenja se i glasi:

»11.6.8. Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar

Ustrojava se kao postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: nadzora državne granice na moru i zračnoj luci, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nada epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, nadzora iz područja morskog ribarstva, sigurnosti plovidbe, sigurnosti civilnog zračnog prometa, sprječavanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Članak 211.

Iza članka 722. i naslova: »12. POLICIJSKA UPRAVA IV. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKA« dodaju se članci 722.a, 722.b, 722.c i 722.d koji glase:

»Članaci 722.a

12.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; Provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađana i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.«.

Članak 722.b

12.2. Služba za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Zagreb u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; usklađuje poslove zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija; provodi kontrolu kretanja i boravka stranaca, suzbija nezakonite migracije; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se:

12.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 722.c

12.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 722.d

12.3. Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja poslove pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Članak 212.

Članci 723. – 728. brišu se.

Članak 213.

Članak 729. mijenja se i glasi:

»12.4. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističke tehnike, kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 214.

Članci 730. i 731. brišu se.

Članak 215.

U članku 732. točki 12.5.1. Policijska postaja Bjelovar iza riječi: »ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 12.5.2. Policijska postaja Čazma iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 12.5.3. Policijska postaja Daruvar iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 12.5.4. Policijska postaja Garešnica iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 12.5.5. Policijska postaja Grubišno Polje iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Točka 12.5.6. Postaja prometne policije Bjelovar briše se.

Članak 216.

Iza članka 737. i naslova: »13. POLICIJSKA UPRAVA IV. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA« dodaju se članci 737.a, 737.b, 737.c i 737.d koji glase:

»Članak 737.a

13.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; Provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađana i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.«.

Članak 737.b

13.2. Služba za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Osijek u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; usklađuje poslove zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija; provodi kontrolu kretanja i boravka stranaca, suzbija nezakonite migracije; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se:

13.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 737.c

13.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 737.d

13.3. Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja poslove pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 217.

Članci 738. – 743. brišu se.

Članak 218.

Članak 745. mijenja se i glasi:

»13.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističke tehnike, kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 219.

Članci 746. i 747. brišu se.

Članak 220.

U članku 748. točka 13.6.1. Policijska postaja Slavonski Brod briše se.

Dodaje se točka 13.6.1. Policijska postaja Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje koja glasi:

»13.6.1. Policijska postaja Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebne pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova suzbijanja nezakonitih migracija; u sastavu postaje kao izdvojeni teritorijalni sektor ustrojava se Policijska ispostava Vrpolje, kojom upravlja voditelj Ispostave.«.

Točka 13.6.4. Postaja granične policije Vrpolje briše se.

Točka 13.6.6. Postaja granične policije Slavonski Brod mijenja se i glasi:

»13.6.6. Postaja granične policije Slavonski Brod

Ustrojava se kao postaja II. kategorije radi obavljanja poslova nadzora prelaska državne granice, te poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Točka 13.6.7. Postaja granične policije Stara Gradiška mijenja se i glasi:

»13.6.7. Postaja granične policije Stara Gradiška

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova nadzora prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Iza točke 13.6.7. dodaje se točka 13.6.8. Postaja granične policije Slavonski Šamac koja glasi:

»13.6.8. Postaja granične policije Slavonski Šamac

Ustrojava se kao postaja III. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta te poslova nadzora državne granice na rijekama.«.

Članak 221.

Iza članka 753. i naslova: »14. POLICIJSKA UPRAVA IV. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA« dodaju se članci 753.a, 753.b, 753.c i 753.d koji glase:

»Članak 753.a

14.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; Provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađana i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.«.

Članak 753.b

14.2. Služba za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Zagreb u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; usklađuje poslove zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija; provodi kontrolu kretanja i boravka stranaca, suzbija nezakonite migracije; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se:

14.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 753.c

14.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 753.d

14.3. Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, protueksplozijsko – ronilačke intervencije, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 222.

Članci 754. – 759. brišu se.

Članak 223.

Članak 761. mijenja se i glasi:

»14.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističke tehnike, kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 224.

Članci 762. i 763. brišu se.

Članak 225.

U članku 764. točki 14.6.1. Policijska postaja Koprivnica iza riječi: »ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 14.6.2. Policijska postaja Đurđevac riječi: »poslova zaštite državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 14.6.3. Policijska postaja Križevci iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Točka 14.6.4. Postaja prometne policije Koprivnica briše se.

Točka 14.6.5. Postaja granične policije Koprivnica mijenja se i glasi:

»14.6.5. Postaja granične policije Koprivnica

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija, poslova nadzora državne granice na rijekama te kontrole unutarnjeg plovnog puta, suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Članak 226.

Iza članka 769. i naslova: »15. POLICIJSKA UPRAVA IV. KATEGORIJE POLICJSKA UPRAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA« dodaju se članci 769.,a 769.b, 769.c i 769.d koji glase:

»Članak 769.a

15.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; Provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađana i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.

Članak 769.b

15.2. Služba za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Zagreb u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; usklađuje poslove zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija; provodi kontrolu kretanja i boravka stranaca, suzbija nezakonite migracije; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se:

15.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 769.c

15.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 769.d

15.3. Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja poslove pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 227.

Članci 770. – 775. brišu se.

Članak 228.

Članak 777. mijenja se i glasi:

»15.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističke tehnike, kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 229.

Članci 778. i 779. brišu se.

Članak 230.

U članku 780. točki 15.6.1. Policijska postaja Zabok iza riječi: »ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 15.6.2. Policijska postaja Donja Stubica iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 15.6.3. Policijska postaja Klanjec riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice«.

Iza točke 15.6.3. dodaje se točka 15.6.3.a Policijska postaja Krapina s Ispostavom Pregrada koja glasi:

»15.6.3.a Policijska postaja Krapina s Ispostavom Pregrada

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova suzbijanja nezakonitih migracija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova nadzora državne granice; u sastavu postaje kao izdvojeni teritorijalni sektor ustrojava se Policijska ispostava Pregrada, kojom upravlja voditelj ispostave.«.

Točka 15.6.4. Policijska postaja Krapina i točka 15.6.5. Policijska postaja Pregrada brišu se.

U točki 15.6.6. Policijska postaja Zlatar Bistrica iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Točka 15.6.8. Postaja granične policije Macelj mijenja se i glasi:

»15.6.8. Postaja granične policije Macelj

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja poslova državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Članak 231.

Iza članka 785. i naslova: »16. POLICIJSKA UPRAVA IV. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA« dodaju se članci 785.a, 785.b, 785.c i 785.d koji glase:

»Članak 785.a

16.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; Provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađana i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.

Članak 785.b

16.2. Služba za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Rijeka u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; usklađuje poslove zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija; provodi kontrolu kretanja i boravka stranaca, suzbija nezakonite migracije; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se:

16.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 785.c

16.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 785.d

16.3. Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja poslove pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 232.

Članci 786. – 791. brišu se.

Članak 233.

Članak 793. mijenja se i glasi:

»16.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističke tehnike, kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 234.

Članci 794. i 795. brišu se.

Članak 235.

U članku 796. točki 16.6.1. Policijska postaja Gospić iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 16.6.2. Policijska postaja Otočac iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 16.6.3. Postaja granične policije Donji Lapac riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija« zamjenjuju se riječima: », poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta,«.

U točki 16.6.4. Postaja granične policije Korenica riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija« zamjenjuju se riječima: », poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta,«.

U točki 16.6.5. Policijska postaja Senj iza riječi: »sigurnosti plovidbe« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 16.6.6. Policijska postaja Karlobag iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 16.6.7. Policijska postaja Novalja iza riječi: »području unutarnjih poslova« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Članak 236.

Iza članka 801. i naslova: »17. POLICIJSKA UPRAVA IV. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA« dodaju se članci 801.a, 801.b, 801.c i 801.d koji glase:

»Članak 801.a

17.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; Provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađana i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.«.

Članak 801.b

17.2. Služba za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Zagreb u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; usklađuje poslove zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija; provodi kontrolu kretanja i boravka stranaca, suzbija nezakonite migracije; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se:

17.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 801.c

17.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 801.d

17.3. Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja poslove pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 237.

Članci 802. – 807. brišu se.

Članak 238.

Članak 809. mijenja se i glasi:

»17.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističke tehnike, kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 239.

Članci 810. i 811. brišu se.

Članak 240.

U članku 812. točki 17.6.2. Policijska postaja Prelog riječi: »poslova zaštite i kontrole prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice«.

U točki 17.6.3. Policijska postaja Mursko Središće riječi: »poslova zaštite i kontrole prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice«.

Članak 241.

Iza članka 817. i naslova: »18. POLICIJSKA UPRAVA IV. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO-SLAVONSKA« dodaju se članci 817.a, 817.b, 817.c i 817.d koji glase:

»Članak 817.a

18.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; Provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađana i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.«.

Članak 817.b

18.2. Služba za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Osijek u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; usklađuje poslove zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija; provodi kontrolu kretanja i boravka stranaca, suzbija nezakonite migracije; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se:

18.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 817.c

18.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 817.d

18.3. Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja poslove pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 242.

Članci 818. – 823. brišu se.

Članak 243.

Članak 824. mijenja se i glasi:

»18.4. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističke tehnike, kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 244.

Članci 825. i 826. brišu se.

Članak 245.

U članku 827. točki 18.5.1. Policijska postaja Požega iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 18.5.2. Policijska postaja Pleternica iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 18.5.3. Policijska postaja Pakrac iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Članak 246.

Iza članka 832. i naslova: »19. POLICIJSKA UPRAVA IV. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA« dodaju se članci 832.a, 832.b, 832.c i 832.d koji glase:

»Članak 832.a

19.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; Provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađana i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.

Članak 832.b

19.2. Služba za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, protueksplozijske zaštite, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te i ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Zagreb u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranjima djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; usklađuje poslove zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija; provodi kontrolu kretanja i boravka stranaca, suzbija nezakonite migracije; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se:

19.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 832.c

19.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 832.d

19.3. Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja poslove pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 247.

Članci 833. – 838. brišu se.

Članak 248.

Članak 840. mijenja se i glasi:

»19.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističke tehnike, kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 249.

Članci 841. i 842. brišu se.

Članak 250.

U članku 843. točki 19.6.1. Policijska postaja Varaždin iza riječi: »ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 19.6.2. Policijska postaja Ivanec iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 19.6.3. Policijska postaja Ludbreg iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 19.6.4. Policijska postaja Novi Marof iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

Točka 19.6.6. Postaja granične policije Varaždin mijenja se i glasi:

»19.6.6. Postaja granične policije Varaždin

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Članak 251.

Iza članka 848. i naslova: »20. POLICIJSKA UPRAVA IV. KATEGORIJE POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA« dodaju se članci 848.a, 848.b, 848.c i 848.d koji glase:

»Članak 848.a

20.1. Ured načelnika Policijske uprave

Nadzire rad, koordinira prikupljanje podataka i prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; Obavlja poslove vezane za izradu i ažuriranje Strateške procjene te nadzor nad njenom provedbom od strane ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Donosi programske i planske dokumente; Izrađuje izvješća i prosudbe; Koordinira poslove vezano za zakonitosti postupanja, radnu disciplinu i poslove postupanja po pritužbama građana u policijskoj upravi te u odnosu na navedene poslove surađuje sa Službom za unutarnju kontrolu i Uredom glavnog ravnatelja policije; Analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; Prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kažnjivih djela u cilju njihove prevencije; Priprema izvješća o novim pojavnim oblicima kažnjivih radnji i načina njihovog počinjenja; Planira, izrađuje, organizira i provodi preventivne programa, projekta i aktivnosti policijske uprave te nadzire i koordinira provedbu preventivnih aktivnosti svih ustrojstvenih jedinica policijske uprave; Priprema izvješća o stanju sigurnosti i poduzetim preventivnim mjerama; Daje suglasnost na promotivne i preventivne materijale policijske uprave; U provedbi prevencije surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, strukovnim udrugama, organizacijama civilnog društva i samoorganiziranim građanima; Informira i savjetuje građane o prevenciji kriminaliteta i mjerama samozaštitnog ponašanja; Donosi godišnji program obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika; Provodi i organizira nastavu iz područja opće tjelesne pripreme i borilačkih vještina, vještine gađana i određenih metodoloških cjelina od interesa za službu, organizira predavanja i obavlja testiranja službenika ustrojstvenih jedinica i pričuvnih policijskih službenika te obavlja ostale poslove u svezi obrazovanja i usavršavanja; U provedbi poslova iz djelokruga rada surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u sjedištu i drugim policijskim upravama.

Članak 848.b

20.2. Služba za javni red i sigurnost

Prati stanje javnog reda, problematiku prekršaja, obrambenih poslova, osiguranja javnih okupljanja, osiguranja objekata i osoba, operativno-komunikacijskog centra policije te ukupnost preventivnih mjera na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja; surađuje s Regionalnom protueksplozijskom jedinicom Osijek u svezi obavljanja poslova protueksplozijske zaštite; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu i drugu pomoć; Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. »spotteri«; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama i predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije, način obavljanja preventivne djelatnosti te predlaže mjere u provedbi nadzorno usmjerivačke djelatnosti i poboljšanja radne stege; prati stanje sigurnosnih događaja; daje mišljenja o zakonitosti postupanja policijskih službenika; Analitički prati stanje sigurnosti cestovnog prometa, usklađuje rad prometnih i drugih policijskih postaja pri kontroli cestovnog prometa, uključuje se u nadzor rada i nadzor zakonitosti postupanja u području sigurnosti cestovnog prometa; provodi prometno preventivne akcije, organizira i osposobljava pripadnike školskih prometnih jedinica; surađuje s nadležnim tijelima u području prometa; metodološki unaprjeđuje rad iz svoje nadležnosti, obavlja nadzor rada autoškola i stanica za tehničke preglede vozila, te njihovih ovlaštenih djelatnika; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; sudjeluje u izradi normativnih akata i izvješća; usklađuje poslove zaštite državne granice i suzbijanja nezakonitih migracija; provodi kontrolu kretanja i boravka stranaca, suzbija nezakonite migracije; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području Policijske uprave; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama drugih policijskih uprava i Ministarstva unutarnjih poslova; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.

U Službi za javni red i sigurnost ustrojava se:

20.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije.

Članak 848.c

20.2.1. Operativno-komunikacijski centar policije

Zaprima obavijesti o sigurnosnim događajima na području Policijske uprave; dodatno prikuplja informacije, prosuđuje njihov značaj te usklađuje, usmjerava i nadzire poduzimanje operativnih radnji između ustrojstvenih jedinica Policijske uprave; izvješćuje o događajima i poduzetim mjerama operativno-komunikacijski centar Ravnateljstva policije i dokumentira izvješća; poduzima propisane mjere u slučajevima opće opasnosti uzrokovane elementarnim ili drugim nepogodama; štiti cjelovitost i tajnost komunikacija, skrbi o uhićenim i pritvorenim osobama i njihovim pravima o čemu vodi propisane evidencije.

Članak 848.d

20.3. Interventna jedinica policije

Interventna jedinica policije je strateška snaga Ravnateljstva policije i taktička snaga policijske uprave za obavljanje složenijih policijskih poslova na području policijske uprave kao i na području Republike Hrvatske u sastavu skupnih snaga; namijenjena je za obavljanje poslova i postupanja čije izvršenje zahtijeva angažman većeg broja policijskih službenika, jedinstvene strukture, pod jedinstvenim rukovođenjem ili posebna znanja i vještine policijskih službenika; obavlja poslove pripreme i rješavanja talačkih situacija, otmica i drugih kriznih situacija, protuterorističke intervencije, snajperske intervencije, obavlja visoko rizična uhićenja, posebna osiguranja visokih državnih dužnosnika, zaštita određenih osoba, osiguranja javnih okupljanja i uspostavljanje javnog reda narušenog u većem obimu; surađuje i pruža pomoć ustrojstvenim jedinicama policijske uprave; provodi obuku; obavlja poslove počasnog postroja; uporaba službenih pasa; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.«.

Članak 252.

Članci 849. – 854. brišu se.

Članak 253.

Članak 856. mijenja se i glasi:

»20.5. Služba kriminalističke policije

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; utvrđuje najpogodnije oblike rada kriminalističke policije na sprečavanju počinjenja kaznenih djela i pronalaženja i hvatanja počinitelja; organizira potražnu djelatnost za osobama i predmetima; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističke tehnike, kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.«.

Članak 254.

Članci 857. i 858. brišu se.

Članak 255.

U članku 859. točki 20.6.1. Policijska postaja Virovitica iza riječi: »ostalih propisanih evidencija« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa«.

U točki 20.6.2. Policijska postaja Orahovica iza riječi: »poslova sigurnosti cestovnog prometa« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »poslova suzbijanja nezakonitih migracija«.

U točki 20.6.3. Policijska postaja Slatina riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice«.

U točki 20.6.4. Policijska postaja Pitomača riječi: »poslova zaštite i prelaska državne granice« zamjenjuju se riječima: »poslova nadzora državne granice«.

Točka 20.6.5. Postaja prometne policije Virovitica briše se.

Točka 20.6.6. Postaja granične policije Terezino polje mijenja se i glasi:

»20.6.5. Postaja granične policije Terezino Polje

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.«.

Članak 256.

Članak 865. mijenja se i glasi:

»Ministar predstavlja Ministarstvo, upravlja i rukovodi njegovim radom.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja, sukladno ovlaštenju i nalozima ministra, a u slučaju kada je imenovano više državnih tajnika ministar će odrediti koji će ga od državnih tajnika zamjenjivati u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Radom Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, Uprave za ljudske potencijale, Uprave za materijalno – financijske poslove, Uprave za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove i Ravnateljstva civilne zaštite rukovodi ravnatelj.

Radom Glavnog tajništva rukovodi glavni tajnik Ministarstva.

Radom Kabineta ministra rukovodi tajnik Kabineta ministra.

Radom Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« rukovodi načelnik.«

Članak 257.

Članak 866. mijenja se i glasi:

»Radom sektora, Ureda Ravnateljstva civilne zaštite, Operativnog centra civilne zaštite, Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite, Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite i Hrvatskog centra za razminiranje rukovodi načelnik sektora.

Radom samostalnog sektora rukovodi načelnik samostalnog sektora.

Radom samostalne službe rukovodi voditelj samostalne službe.

Radom područnog ureda rukovodi pročelnik.

Radom službe, Inspekcija u sjedištu Ministarstva, Komunikacijsko-informatičkog centra, Regionalnog nastavnog centra civilne zaštite Zagreb i Regionalnog nastavnog centra civilne zaštite Split, Županijskog centra 112 u Područnim uredima Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin, Državnom intervencijskom postrojbom civilne zaštite Zagreb, Split, Rijeka, Osijek rukovodi voditelj službe.

Radom odjela, Prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu, Prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini, Županijskog centra 112 u Službama civilne zaštite Bjelovar, Čakovec, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Pazin, Požega, Sisak, Slavonski Brod, Šibenik, Virovitica, Vukovar i Zadar, Ispostavom Gospić i Ispostavom Osijek rukovodi voditelj odjela.

Radom Uslužne jedinice Valbandon rukovodi voditelj Uslužne jedinice Valbandon.

Radom odsjeka rukovodi voditelj odsjeka.

Radom Odjeljka kancela u sjedištu Ministarstva rukovodi voditelj odjeljka.«.

Članak 258.

Iza članka 866. dodaju se članci 866.a i 866.b koji glase:

»Članak 866.a

Radom policije i Ravnateljstva policije upravlja glavni ravnatelj policije.

Radom uprava u Ravnateljstvu policije upravljaju pomoćnici glavnog ravnatelja policije – načelnici uprava.

Radom Ureda glavnog ravnatelja policije i Policijske akademije upravlja načelnik.

Radom Zapovjedništva za intervencije zapovjeda zapovjednik.

Radom sektora u Ravnateljstvu policije i Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta upravlja načelnik.

Radom policijskih uprava upravljaju načelnici policijskih uprava.

Radom Ureda načelnika policijske uprave upravlja zamjenik načelnika policijske uprave.

Radom službe, Operativno-komunikacijskog centra policije u Ravnateljstvu policije i policijskim upravama I. I II. kategorije, Prihvatnog centra za strance, Visoke policijske škole, Policijske škole »Josip Jović« upravlja voditelj službe.

Antiterorističkom jedinicom Lučko, Interventnom jedinicom policije, Mobilnom jedinicom prometne policije, Mobilnom jedinicom za provedbu nadzora državne granice, Mobilnom jedinicom granične policije, Regionalnom protueksplozijskom jedinicom te Jedinicom za zadržavanje i prepratu zapovijedaju zapovjednici.

Zrakoplovnom jedinicom rukovodi pomoćnik zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu, a Ronilačkim centrom rukovodi pomoćnik zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko za Ronilački centar.

Radom policijskih postaja upravljaju načelnici policijskih postaja.

Radom odjela, Operativno-komunikacijskog centra policije u policijskim upravama III. i IV. kategorije, Nacionalnog pomorskog centra, Tranzitnim prihvatnim centrom za strance Trilj i Tranzitnim prihvatnim centrom za strance Tovarnik, Smještajno-obučnim centrom granične policije upravlja voditelj odjela.

Radom odsjeka u Upravi kriminalističke polcije upravlja voditelj odsjeka.

Policijskom ispostavom u policijskoj postaji upravlja voditelj policijske ispostave.

Grupom u Ravnateljstvu policije, policijskoj upravi i policijskoj postaji upravlja vođa grupe.

Članak 866.b

Glavni ravnatelj policije odgovoran je za svoj rad ministru.

Zamjenik glavnog ravnatelja policije odgovoran je za svoj rad glavnom ravnatelju policije.

Pomoćnik glavnog ravnatelja policije – načelnik uprave u Ravnateljstvu policije, načelnik Ureda glavnog ravnatelja policije, načelnik Policijske akademije i zapovjednik Zapovjedništva za intervencije odgovorni su za svoj rad nadležnom zamjeniku glavnog ravnatelja policije i glavnom ravnatelju policije.

Načelnik policijske uprave za svoj rad odgovara glavnom ravnatelju policije i ministru.

Pomoćnik načelnika uprave u Ravnateljstvu policije odgovoran je za svoj rad nadležnom pomoćniku glavnog ravnatelja policije – načelnik uprave, nadležnom zamjeniku glavnog ravnatelja policije i glavnom ravnatelju policije.

Zamjenik načelnika Policijske akademije odgovoran je za svoj rad načelniku Policijske akademije, nadležnom zamjeniku glavnog ravnatelja policije i glavnom ravnatelju policije.

Zapovjednik Antiterorističke jedinice Lučko – zamjenik zapovjednika Zapovjedništva za intervencije i pomoćnik zapovjednika Zapovjedništva za intervencije odgovoran je za svoj rad zapovjedniku Zapovjedništva za intervencije, nadležnom zamjeniku glavnog ravnatelja policije i glavnom ravnatelju policije.

Načelnik sektora u Ravnateljstvu policije odgovoran je za svoj rad pomoćniku načelnika uprave u Ravnateljstvu policije, pomoćniku glavnog ravnatelja policije – načelniku uprave, nadležnom zamjeniku glavnog ravnatelja policije i glavnom ravnatelju policije.

Zamjenik načelnika policijske uprave za svoj rad odgovara načelniku policijske uprave.

Zapovjednik Mobilne jedinice prometne policije i Zapovjednik Mobilne jedinice za provedbu nadzora državne granice odgovoran je za svoj rad nadležnom pomoćniku načelnika uprave u Ravnateljstvu policije, nadležnom pomoćniku glavnog ravnatelja policije – načelniku uprave, nadležnom zamjeniku glavnog ravnatelja policije i glavnom ravnatelju policije.

Voditelj službe u Uredu glavnog ravnatelja policije odgovoran je za svoj rad načelniku Ureda glavnog ravnatelja policije, nadležnom zamjeniku glavnog ravnatelja policije i glavnom ravnatelju policije.

Dekan, voditelj Policijske škole »Josip Jović« i voditelj službe u Policijskoj akademiji odgovoran je za svoj rad zamjeniku načelnika Policijske akademije, načelniku Policijske akademije, nadležnom zamjeniku glavnog ravnatelja policije i glavnom ravnatelju policije.

Voditelj službe i voditelj Operativno-komunikacijskog centra policije u Ravnateljstvu policije odgovoran je za svoj rad nadležnom načelniku sektora u Ravnateljstvu policije, nadležnom pomoćniku načelnika uprave u Ravnateljstvu policije, nadležnom pomoćniku glavnog ravnatelja policije – načelniku uprave, nadležnom zamjeniku glavnog ravnatelja policije i glavnom ravnatelju policije.

Pomoćnik zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko za Zrakoplovnu jedinicu i pomoćnik zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko za Ronilački centar odgovorni su za svoj rad zamjeniku zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko, zapovjedniku Antiterorističke jedinice Lučko, pomoćniku zapovjednika Zapovjedništva za intervencije, zapovjedniku Zapovjedništva za intervencije, nadležnom zamjeniku glavnog ravnatelja policije i glavnom ravnatelju policije.

Načelnik sektora u policijskoj upravi i zapovjednik interventne jedinice policije za svoj rad odgovara zamjeniku načelnika policijske uprave i načelniku policijske uprave.

Zamjenik i pomoćnik zapovjednika interventne jedinice policije odgovoran je za svoj rad zapovjedniku interventne jedinice policije, zamjeniku načelnika policijske uprave i načelniku policijske uprave.

Voditelj odjela u Ravnateljstvu policije, pomoćnik voditelja službe i zapovjednik Regionalne protueksplozijske jedinice odgovoran je za svoj rad nadležnom voditelju službe u Ravnateljstvu policije, nadležnom načelniku sektora u Ravnateljstvu policije, nadležnom pomoćniku načelnika uprave u Ravnateljstvu policije, nadležnom pomoćniku glavnog ravnatelja policije – načelniku uprave, nadležnom zamjeniku glavnog ravnatelja policije i glavnom ravnatelju policije.

Voditelj odsjeka u Ravnateljstvu policije odgovoran je za svoj rad nadležnom voditelju odjela U Ravnateljstvu policije, voditelju službe u Ravnateljstvu policije, nadležnom načelniku sektora u Ravnateljstvu policije, nadležnom pomoćniku načelnika uprave u Ravnateljstvu policije, nadležnom pomoćniku glavnog ravnatelja policije – načelniku uprave, nadležnom zamjeniku glavnog ravnatelja policije i glavnom ravnatelju policije.

Prodekan Visoke policijske škole i pomoćnik voditelja Policijske škole Josip Jović odgovoran je za svoj rad dekanu/voditelju policijske škole, zamjeniku načelnika Policijske akademije, načelniku Policijske akademije, nadležnom zamjeniku glavnog ravnatelja policije i glavnom ravnatelju policije.

Voditelj službe u policijskoj upravi za svoj rad odgovara nadležnom načelniku sektora u policijskoj upravi, zamjeniku načelnika policijske uprave i načelniku policijske uprave.

Načelnik policijske postaje za svoj rad odgovara načelniku policijske uprave.

Voditelj Operativno-komunikacijskog centra policije u policijskoj upravi za svoj rad odgovara nadležnom voditelju službe ili nadležnom načelniku sektora u policijskoj upravi, zamjeniku načelnika policijske uprave i načelniku policijske uprave.

Zapovjednik Mobilne jedinice granične policije za svoj rad odgovara nadležnom voditelju službe u policijskoj upravi, zamjeniku načelnika policijske uprave i načelniku policijske uprave.

Voditelj odjela i pomoćnik voditelja službe u policijskoj upravi za svoj rad odgovara nadležnom voditelju službe, nadležnom načelniku sektora u policijskoj upravi, zamjeniku načelnika policijske uprave i načelniku policijske uprave.

Zamjenik načelnika policijske postaje za svoj rad odgovara načelniku policijske postaje.

Pomoćnik načelnika policijske postaje za svoj rad odgovara načelniku policijske postaje.

Zapovjednik Jedinice za zadržavanje i prepratu za svoj rad odgovara voditelju Operativno-komunikacijskog centra policije u policijskoj upravi, nadležnom načelniku sektora, zamjeniku načelnika policijske uprave i načelniku policijske uprave.

Voditelj policijske ispostave za svoj rad odgovara nadležnom zamjeniku/pomoćniku policijske postaje, načelniku policijske postaje.

Vođa grupe u policijskoj upravi za svoj rad odgovara nadležnom voditelju odjela, nadležnom voditelju službe, nadležnom načelniku sektora u policijskoj upravi, zamjeniku načelnika policijske uprave i načelniku policijske uprave.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 259.

Mijenja se tabelarni prikaz okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva.

Novi tabelarni prikaz okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 260.

Ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, donijet će Pravilnik o unutarnjem redu, usklađen s odredbama ove Uredbe, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 261.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/58
Urbroj: 50301-21/06-22-2
Zagreb, 13. siječnja 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

MINISTARSTVO U SJEDIŠTU
Redni brojNaziv ustrojstvene jediniceOkvirni broj državnih službenika i namještenika
1.Kabinet ministra1
 
neposredno u Kabinetu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica18
1.1.Služba za odnose s javnošću19
1.2.Služba za unutarnju kontrolu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
1.2.1.Odjel za zakonitost postupanja16
1.2.2.Odjel za koordinaciju, integritet i prevenciju5
1.2.3.Odjel za analitiku7
1.2.4.Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Zagreb24
1.2.5.Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Split15
1.2.6.Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Rijeka14
1.2.7.Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Osijek15
1.3.Služba za protokol7
 
Kabinet ministra – ukupno145
2.Samostalna služba za unutarnju reviziju11
3.Samostalna služba za suradnju s Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj51
4.Samostalna služba za informacijsku sigurnost7
5.Samostalna služba za nadzor zaštite osobnih podataka6
6.Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica12
6.1.Služba za komunikacije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.1.Odjel za radiokomunikacije23
6.1.2.Odjel za telekomunikacije26
6.1.3.Odjel za računalne mreže20
6.2.Služba za informatiku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.2.1.Odjel za razvoj aplikacija29
6.2.2.Odjel za razvoj informacijskih sustava22
6.3.Komunikacijsko-informatički centar37
 
Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave – ukupno174
7.Glavno tajništvo1
 
neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Sektor za pravne poslove i strateško planiranje1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.1.Služba za normativne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
7.1.1.1.Odjel za nadzor propisa4
7.1.1.2.Odjel za izradu propisa4
7.1.2.Služba za strateško planiranje, statistiku i unaprjeđenje rada12
7.2.Služba za uredske poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica55
7.2.1.Arhiv hrvatske policije iz Domovinskog rata5
7.2.2.Odjel za nadzor i unaprjeđenje rada u uredskom poslovanju5
 
Glavno tajništvo – ukupno93
8.Ravnateljstvo policije1
 
neposredno u Ravnateljstvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
8.1.Ured glavnog ravnatelja policije1
 
neposredno u Uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
8.1.1.Služba za nadzor rada i strateški razvoj policije12
8.1.2.Služba za stratešku europsku i međunarodnu policijsku suradnju8
8.1.3.Služba prevencije9
8.2.Uprava za javni red i sigurnost1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
8.2.1.Služba temeljne policije21
8.2.2.Služba prometne policije26
8.2.3.Protueksplozijska služba7
8.2.3.1.Regionalna protueksplozijska jedinica Zagreb49
8.2.3.2.Regionalna protueksplozijska jedinica Split24
8.2.3.3.Regionalna protueksplozijska jedinica Rijeka20
8.2.3.4.Regionalna protueksplozijska jedinica Osijek20
8.2.4.Mobilna jedinica prometne policije51
8.2.5.Operativno-komunikacijski centar policije46
8.3.Uprava kriminalističke policije1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
8.3.1.Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
8.3.1.1.Služba organiziranog kriminaliteta13
8.3.1.2.Služba kriminaliteta droga10
8.3.1.3.Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije13
8.3.1.4.Služba terorizma7
8.3.1.5.Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb56
8.3.1.6.Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Rijeka35
8.3.1.7.Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Split34
8.3.1.8.Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Osijek32
8.3.2.Sektor općeg kriminaliteta i međunarodne policijske suradnje1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
8.3.2.1.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
8.3.2.1.1.Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji6
8.3.2.1.2.Odjel za krvne delikte5
8.3.2.1.3.Odjel za imovinske delikte4
8.3.2.2.Služba ratnih zločina6
8.3.2.3.Služba kriminalističke tehnike6
8.3.2.4.Služba za međunarodnu policijsku suradnju1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
8.3.2.4.1.Odjel Interpola8
8.3.2.4.2.Odjel Europola8
8.3.2.4.3.Odjel S.I.Re.N.E.18
8.3.2.4.4.Odjel telekomunikacijskog centra, prevoditelja i evidentičara26
8.3.3.Kriminalističko-obavještajni sektor1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
8.3.3.1.Služba posebnih kriminalističkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
8.3.3.1.1.Odjel pripreme, nadzora i primjene posebnih kriminalističkih poslova13
8.3.3.1.1.1.Odsjek tehničkog razvoja i nadzora elektroničkih komunikacija19
8.3.3.1.2.Odjel za ciljane potrage i precizno lociranje9
8.3.3.1.3.Odjel Zagreb6
8.3.3.1.3.1.Odsjek posebnih kriminalističkih poslova85
8.3.3.1.3.2.Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku14
8.3.3.1.4.Odjel Rijeka12
8.3.3.1.4.1.Odsjek posebnih kriminalističkih poslova29
8.3.3.1.5.Odjel Split11
8.3.3.1.5.1.Odsjek posebnih kriminalističkih poslova31
8.3.3.1.6.Odjel Osijek12
8.3.3.1.6.1.Odsjek posebnih kriminalističkih poslova24
8.3.3.2.Služba kriminalističko-obavještajne analitike1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica15
8.3.3.2.1.Odjel kriminalističkih evidencija5
8.3.3.2.2.Odjel za informacije o putnicima u zračnom prometu18
8.3.3.2.3.Odjel za rad s informatorima7
8.3.3.3.Služba kibernetičke sigurnosti9
8.3.4.Služba za zaštitu svjedoka1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.3.4.1.Odjel za operativno postupanje11
8.3.4.2.Odjel za operativnu pripremu9
8.4.Uprava za granicu1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
8.4.1.Služba za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere9
8.4.2.Služba za susjedne zemlje11
8.4.3.Služba za nezakonite migracije11
8.4.4.Služba pomorske i aerodromske policije10
8.4.4.1.Nacionalni pomorski centar18
8.4.5.Prihvatni centar za strance67
8.4.6.Mobilna jedinica za provedbu nadzora državne granice87
8.4.7.Služba Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika34
8.4.8.Služba za Frontex, razvoj i potporu11
8.5.Uprava za posebne poslove sigurnosti1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
8.5.1.Služba za neposrednu zaštitu233
8.5.2.Služba za zaštitu štićenih objekata283
8.5.3.Služba za zaštitu diplomatskih misija135
8.6.Zapovjedništvo za intervencije29
8.6.1.Antiteroristička jedinica Lučko130
8.6.1.1.Zrakoplovna jedinica51
8.6.1.2.Ronilački centar5
8.7.Policijska akademija1
 
neposredno u Policijskoj akademiji, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica16
8.7.1.Visoka policijska škola43
8.7.2.Policijska škola »Josip Jović«76
8.7.3.Služba za cjeloživotno obrazovanje i smještajno obučne centre Valbandon i Dramalj23
8.7.4.Služba za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu suradnju23
8.7.5.Služba za obuku vodiča i dresuru službenih pasa18
8.7.6.Služba za nakladničko-knjižničnu djelatnost i Muzej policije26
8.7.7.Služba za koordinaciju istraživanja i nove tehnologije7
 
Ravnateljstvo policije – ukupno2338
9.Ravnateljstvo civilne zaštite 
 
neposredno u Ravnateljstvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
9. 1.Ured Ravnateljstva civilne zaštite1
9.1.1.Služba za međunarodne poslove civilne zaštite i pripremu projekata1
9.1.1.1.Odjel za međunarodne poslove civilne zaštite8
9.1.1.2.Odjel za pripremu projekata8
9.1.2.Služba za koordinaciju i suradnju1
9.1.2.1.Odjel za suradnju7
9.1.2.2.Odjel za koordinaciju i opće poslove8
9. 2.Operativni centar civilne zaštite1
 
neposredno u Operativnom centru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.2.1.Služba za operativne poslove i analitiku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica18
9.2.1.1.Odjel za potragu i spašavanje zrakoplova5
9. 2.1.2.Odjel za radiološki i nuklearni izvanredni događaj5
9.2.2.Služba za krizno komuniciranje i potporu stožeru civilne zaštite8
9.3.Nastavno nacionalno središte civilne zaštite1
 
neposredno u Nastavnom nacionalnom središtu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
9.3.1.Regionalni nastavni centar civilne zaštite Zagreb9
9.3.2.Regionalni nastavni centar civilne zaštite Split10
9.4.Sektor za inspekcijske poslove1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.4.1.Inspekcija zaštite od požara i civilne zaštite12
9.4.2.Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja7
9.4.3.Inspekcija za privatnu zaštitu i detektivske poslove9
9.4.4.Inspekcija za protuminsko djelovanje7
9.4.5.Inspekcija za radiološku i nuklearnu sigurnost6
9.5.Sektor za smanjenje rizika od katastrofa1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.5.1.Služba za procjenu rizika1
9.5.1.1.Odjel za rizike6
9.5.1.2.Odjel za baze podataka i GIS podršku5
9.5.2.Služba za planiranje1
9.5.2.1.Odjel za planske poslove i ovlaštenja6
9.5.2.2.Odjel za kritičnu infrastrukturu i kulturnu baštinu5
9.5.3.Služba za koordinaciju rada hrvatske platforme1
9.5.3.1.Odjel strateškog planiranja smanjenja rizika od katastrofa5
9.5.3.2.Odjel za edukaciju i podizanje svijesti5
9.5.6.Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost1
9.5.6.1.Služba za radiološku sigurnost7
9.5.6.2.Služba za nuklearnu sigurnost1
9.5.6.2.1.Odjel za nuklearne djelatnosti i nuklearnu sigurnost5
9.5.6.2.2.Odjel za okoliš i radioaktivni otpad5
9.7.Sektor za pripravnost i koordinaciju1
9.7.1.Služba za operativnu pripravnost8
9.7.2.Služba za opremanje i razvoj1
9.7.2.1.Odjel za logističku potporu6
9.7.2.2.Odjel za ispitivanje i normizaciju tehnika5
9.8.Sektor 1121
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.8.1.Služba za propise i razvoj kompetencija8
9.8.2.Služba za rano upozoravanje i uzbunjivanje9
9.9.Državna intervencijska postrojba civilne zaštite1
9.9.1.Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Zagreb11
9.9.2.Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Split10
9.9.3.Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Rijeka8
9.9.4.Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Osijek8
9.10.Sektor za eksplozivne atmosfere1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.10.1.Služba za certifikaciju i ispitivanje1
9.10.1.1.Odjel certifikacije7
9.10.1.2.Odjel za laboratorijska ispitivanja5
9.10.2.Služba za tehničko nadgledanje1
9.10.2.1.Odjel aktivnosti instaliranja (IN), održavanja (OD), popravka (PO) i posebnih sustava8
9.10.2.2.Odjel elektroinstrumentacije8
9.10.2.3.Odjel elektroenergetike8
9.10.2.4.Odjel klasifikacije prostora i neelektrike9
9.11.Hrvatski centar za razminiranje1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
9.11.1.Služba za operativne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.11.1.1.Odjel za planiranje8
9.11.1.2.Odjel za izvid i projektiranje9
9.11.1.3.Odjel za tehnički izvid29
9.11.2.Služba za kontrolu kvalitete1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica37
9.11.2.1.Ispostava Gospić5
9.11.2.2.Ispostava Osijek5
9.12.Područni ured civilne zaštite Zagreb1
 
neposredno u Područnom uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.12.1.Služba za inspekcijske poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.12.1.1.Odjel inspekcije zaštite od požara, eksploziva i oružja22
9.12.1.2.Odjel inspekcije civilne zaštite3
9.12.1.3.Odjel inspekcije privatne zaštite i detektivskih poslova8
9.12.2.Županijski centar 11231
9.12.3.Služba za prevenciju i pripravnost8
9.12.4.Služba civilne zaštite Sisak1
9.12.4.1.Županijski centar 11213
9.12.4.2.Odjel inspekcije9
9.13.Područni ured civilne zaštite Split1
 
neposredno u Područnom uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.13.1.Služba za prevenciju i pripravnost8
9.13.2.Županijski centar 11222
9.13.3.Služba inspekcijskih poslova23
9.13.4.Služba civilne zaštite Dubrovnik1
9.13.4.1.Županijski centar 11214
9.13.4.2.Odjel inspekcije7
9.13.5.Služba civilne zaštite Šibenik1
9.13.5.1.Županijski centar 11214
9.13.5.2.Odjel inspekcije8
9.13.6.Služba civilne zaštite Zadar1
9.13.6.1.Županijski centar 11214
9.13.6.2.Odjel inspekcije9
9.14.Područni ured civilne zaštite Rijeka1
 
neposredno u Područnom uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.14.1.Služba za prevenciju i pripravnost8
9.14.2.Županijski centar 11220
9.14.3.Služba inspekcijskih poslova15
9.14.4.Služba civilne zaštite Gospić1
9.14.4.1.Županijski centar 11214
9.14.4.2.Odjel inspekcije7
9.14.5.Služba civilne zaštite Karlovac1
9.14.5.1.Županijski centar 11214
9.14.5.2.Odjel inspekcije7
9.14.6.Služba civilne zaštite Pazin1
9.14.6.1.Županijski centar 11214
9.14.6.2.Odjel inspekcije12
9.15.Područni ured civilne zaštite Osijek1
 
neposredno u Područnom uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.15.1.Služba za prevenciju i pripravnost8
9.15.2.Županijski centar 11220
9.15.3.Služba inspekcijskih poslova13
9.15.4.Služba civilne zaštite Požega1
9.15.4.1.Županijski centar 11213
9.15.4.2.Odjel inspekcije6
9.15.5.Služba civilne zaštite Slavonski Brod1
9.15.5.1.Županijski centar 11213
9.15.5.2.Odjel inspekcije6
9.15.6.Služba civilne zaštite Virovitica1
9.15.6.1.Županijski centar 11213
9.15.6.2.Odjel inspekcije6
9.15.7.Služba civilne zaštite Vukovar1
9.15.7.1.Županijski centar 11213
9.15.7.2.Odjel inspekcije7
9.16.Područni ured civilne zaštite Varaždin1
 
neposredno u Područnom uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.16.1Služba za prevenciju i pripravnost8
9.16.2.Županijski centar 11214
9.16.3.Služba inspekcijskih poslova7
9.16.4.Služba civilne zaštite Bjelovar1
9.16.4.1.Županijski centar 11214
9.16.4.2.Odjel inspekcije5
9.16.5.Služba civilne zaštite Čakovec1
9.16.5.1.Županijski centar 11213
9.16.5.2.Odjel inspekcije5
9.16.6.Služba civilne zaštite Koprivnica1
9.16.6.1.Županijski centar 11213
9.16.6.2.Odjel inspekcije6
9.16.7.Služba civilne zaštite Krapina1
9.16.7.1.Županijski centar 11213
9.16.7.2.Odjel inspekcije6
 
Ravnateljstvo civilne zaštite – ukupno1004
10.Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«1
 
neposredno u Centru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
10.1.Služba daktiloskopije i identifikacije25
10.2.Služba bioloških i kontaktnih vještačenja35
10.3.Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja45
10.4.Služba traseoloških vještačenja26
10.5.Služba za digitalnu forenziku5
10.6.Služba za osiguranje slijedivosti materijala vještačenja14
 
Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« – ukupno159
11.Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije 
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
11.1.Sektor za europske poslove i međunarodne odnose1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
11.1.1.Služba za europske poslove i praćenje predsjedanja Vijećem Europske unije1
11.1.1.1.Odjel za europske poslove9
11.1.1.2.Odjel za praćenje predsjedanja Vijećem Europske unije9
11.1.2.Služba za međunarodne odnose i mirovne misije1
11.1.2.1.Odjel za međunarodne odnose9
11.1.2.2.Odjel za mirovne misije i policijske časnike za vezu5
11.1.2.3.Odjel za prevođenje7
11.2.Sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.2.1.Služba za schengensku koordinaciju10
11.2.2.Služba za fondove Europske unije6
11.2.2.1.Odjel za područje azila, migracija i integracije10
11.2.2.2.Odjel za područje granica i viza10
11.2.2.3.Odjel za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminaliteta te upravljanja krizama8
11.2.3.Služba za projekte i programe Europske unije te druge inozemne izvore financiranja7
11.2.4.Služba za europsko zakonodavstvo9
 
Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije – ukupno110
12.Uprava za ljudske potencijale 
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
12.1.Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
12.1.1.Služba za planiranje i razvoj ljudskih potencijala1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
12.1.1.1.Odjel za planiranje i zapošljavanje6
12.1.1.2.Odjel za podršku i razvoj5
12.1.2.Služba za upravljanje ljudskim potencijalima1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
12.1.2.1.Odjel za statusna pitanja12
12.1.2.2.Odjel za analizu i praćenje radnih procesa5
12.1.2.3.Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima6
12.2.Sektor za potporu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
12.2.1.Služba za potporu ljudskim potencijalima1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
12.2.1.1.Odjel za psihosocijalnu zaštitu6
12.2.1.2.Odjel za opće poslove4
12.2.2.Služba za imovinsko-pravne postupke i radno pravne sporove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
12.2.2.1.Odjel za imovinsko-pravne postupke4
12.2.2.2.Odjel za radno pravne sporove5
12.2.2.3.Odjeljak kancela5
12.3.Služba disciplinskog sudovanja1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
12.3.1.Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Zagreb9
12.3.2.Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Split6
12.3.3.Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Rijeka6
12.3.4.Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Osijek7
12.3.5.Odjel drugostupanjskog disciplinskog sudovanja7
 
Uprava za ljudske potencijale – ukupno109
13.Uprava za materijalno-financijske poslove 
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
13.1.Sektor za financije i proračun1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
13.1.1.Služba za financijsko planiranje i izvršenje proračuna1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
13.1.1.1.Odjel za financijsko planiranje i analize7
13.1.1.2.Odjel za izvršenje proračuna7
13.1.1.3.Odjel za planiranje, izvršenje i praćenje proračuna EU projekata7
13.1.2.Služba za računovodstvene poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
13.1.2.1.Odjel za računovodstvo43
13.1.2.2.Odjel za obračun plaća23
13.1.2.3.Odjel za porezna usklađenja i obveze7
13.2.Sektor za nabavu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.2.1.Služba za provedbu postupaka nabave i ugovaranje1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.2.1.1.Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje roba, radova i usluga5
13.2.1.2.Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje opreme5
13.2.2.Služba za planiranje, realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.2.2.1.Odjel za planiranje5
13.2.2.2.Odjel za realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu Ministarstva7
13.2.2.3.Odjel za realizaciju okvirnih sporazuma i ugovora Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu5
13.2.3.Služba nabave za europske projekte1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.2.3.1.Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje5
13.2.3.2.Odjel za planiranje i realizaciju ugovora5
13.3.Sektor za upravljanje nekretninama1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.3.1.Služba za investicije i nekretnine1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.3.1.1.Odjel za investicije i investicijsko održavanje13
13.3.1.2.Odjel za nekretnine i stambene poslove10
13.3.2.Služba za uslužne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica10
13.3.2.1.Odjel za energetiku i održavanje189
13.3.2.2.Odjel za smještaj i ugostiteljstvo151
13.3.2.3.Uslužna jedinica Valbandon76
13.4.Sektor policijske tehnike i opreme1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.4.1.Služba policijske tehnike i naoružanja1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.4.1.1.Odjel za naoružanje i ubojna sredstva11
13.4.1.2.Odjel za mehaničku opremu14
13.4.1.3.Odjel za policijsku tehniku i zaštitu od ionizirajućeg zračenja19
13.4.2.Služba policijske opreme i odore12
13.4.3.Služba centralnog skladišta34
13.5.Sektor prometne tehnike1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.5.1.Služba cestovnih prometnih sredstava1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.5.1.1.Odjel za planiranje i eksploataciju26
13.5.1.2.Odjel za registraciju i održavanje21
13.5.2.Služba za plovila i letjelice10
 
Uprava za materijalno-financijske poslove – ukupno759
14.Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove 
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
14.1.Sektor za upravne poslove i državljanstvo1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
14.1.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
14.1.1.1.Odjel za poslove oružja6
14.1.1.2.Odjel za promet i vozila9
14.1.1.3.Odjel za prijavništvo i osobne isprave18
14.1.2.Služba za državljanstvo23
14.2.Sektor za strance i međunarodnu zaštitu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
14.2.1.Služba za strance1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
14.2.1.1.Odjel za zakonite boravke stranaca12
14.2.1.2.Odjel za vize15
14.2.2.Služba za međunarodnu zaštitu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
14.2.2.1.Odjel za postupak međunarodne zaštite21
14.2.2.2.Odjel za dublinski postupak8
14.2.2.3.Odjel za integraciju6
14.2.3.Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
14.2.3.1.Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu26
14.2.3.2.Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini18
 
Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove – ukupno182
UKUPNO MINISTARSTVO SJEDIŠTE5148
POLICIJSKE UPRAVE
1.POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.1.Ured načelnika Policijske uprave9
1.1.1.Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću16
1.1.2.Služba prevencije9
1.2.Sektor za javni red i sigurnost1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
1.2.1.Služba temeljne policije14
1.2.2.Služba za osiguranja15
1.2.3.Služba prometne policije12
1.2.4.Operativno-komunikacijski centar policije58
1.2.4.1.Jedinica za zadržavanje i prepratu61
1.3.Jedinica specijalne i interventne policije332
1.4.Sektor za granicu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.4.1.Služba za državnu granicu6
1.4.2.Služba za nezakonite migracije11
1.5.Sektor kriminalističke policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
1.5.1.Kriminalističko-obavještajna služba1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.5.1.1.Odjel kriminalističkih evidencija26
1.5.1.2.Odjel za potrage14
1.5.1.3.Odjel kriminalističko-obavještajne analitike13
1.5.1.4.Odjel kibernetičke sigurnosti9
1.5.2.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.5.2.1.Odjel za krvne delikte21
1.5.2.2.Odjel za imovinske delikte31
1.5.2.3.Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji9
1.5.3.Služba organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
1.5.3.1.Odjel za obradu organiziranog kriminaliteta44
1.5.3.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja7
1.5.4.Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
1.5.4.1.Odjel za porezne utaje, financijske istrage i traganje za nezakonito stečenom imovinom21
1.5.4.2.Odjel za kriminalitet u gospodarskom poslovanju pravnih i fizičkih osoba20
1.5.4.3.Odjel za suzbijanje korupcije18
1.5.5.Služba kriminaliteta droga1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.5.5.1.Odjel zlouporabe droga22
1.5.5.2.Odjel krijumčarenja droga12
1.5.6.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
1.5.6.1.Odjel očevida55
1.5.6.2.Odjel kriminalističko-tehničkih ispitivanja19
1.6.1.I. Policijska postaja Zagreb199
1.6.2.II. Policijska postaja Zagreb189
1.6.3.III. Policijska postaja Zagreb126
1.6.4.IV. Policijska postaja Zagreb231
1.6.5.V. Policijska postaja Zagreb126
1.6.6.VI. Policijska postaja Zagreb211
1.6.7.VII. Policijska postaja Zagreb218
1.6.8.VIII. Policijska postaja Zagreb119
1.6.8.aIX. Policijska postaja Zagreb122
1.6.10.Policijska postaja Velika Gorica131
1.6.11.Policijska postaja Zaprešić195
1.6.12.Policijska postaja Dugo Selo75
1.6.13.Policijska postaja Jastrebarsko98
1.6.14.Policijska postaja Samobor139
1.6.15.Policijska postaja Sveti Ivan Zelina63
1.6.16.Policijska postaja Vrbovec67
1.6.17.Policijska postaja Ivanić Grad71
1.6.18.I. Postaja prometne policije Zagreb223
1.6.19.II. Postaja prometne policije Zagreb199
1.6.20.Postaja granične policije Bregana119
1.6.21.Postaja aerodromske policije Pleso190
1.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.7.1.1.Odjel pravnih poslova5
1.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale20
1.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.7.2.1.Odjel financijskih poslova13
1.7.2.2.Odjel ekonomata13
1.7.2.3.Odjel uslužnih poslova239
1.7.3.Služba za tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije39
1.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike29
1.8.Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.8.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave97
1.8.1.2.Odjel za prometne isprave42
1.8.1.3.Odjel za poslove oružja10
1.8.2.Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.8.2.1.Odjel za statusna pitanja stranaca21
1.8.2.2.Odjel za državljanstvo7
1.8.3.Odjel pisarnice24
 
Policijska uprava zagrebačka – ukupno4611
2.POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.1.Ured načelnika Policijske uprave8
2.1.1.Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću9
2.2.Sektor za javni red i sigurnost1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.2.1.Služba temeljne policije11
2.2.2.Služba prometne policije7
2.2.3.Operativno-komunikacijski centar policije25
2.3.Jedinica specijalne i interventne policije169
2.4.Sektor za granicu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.4.1.Služba za državnu granicu8
2.4.2.Služba za nezakonite migracije6
2.4.2.1.Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj55
2.5.Sektor kriminalističke policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.5.1.Kriminalističko-obavještajna služba15
2.5.2.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica20
2.5.2.1.Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji6
2.5.3.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
2.5.3.1.Odjel očevida24
2.5.4.Služba organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.5.4.1.Odjel za obradu organiziranog kriminaliteta20
2.5.4.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja5
2.5.5.Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije19
2.5.6.Služba kriminaliteta droga1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.5.6.1.Odjel zlouporabe droga23
2.5.6.2.Odjel krijumčarenja droga6
2.6.1.I. Policijska postaja Split140
2.6.2.II. Policijska postaja Split126
2.6.3.Policijska postaja Brač68
2.6.4.Policijska postaja Hvar54
2.6.5.Postaja granične policije Imotski284
2.6.6.Policijska postaja Kaštela69
2.6.7.Policijska postaja Makarska82
2.6.8.Policijska postaja Omiš62
2.6.9.Policijska postaja Sinj80
2.6.10..Policijska postaja Solin59
2.6.11.Policijska postaja Trogir63
2.6.12.Policijska postaja Vis35
2.6.13.Postaja granične policije Vrgorac137
2.6.14.Postaja prometne policije Split118
2.6.15.Postaja granične policije Trilj195
2.6.16.Postaja pomorske policije Split134
2.6.17.Postaja aerodromske policije Resnik140
2.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.7.1.1.Odjel pravnih poslova4
2.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale11
2.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
2.7.2.1.Odjel financijskih poslova14
2.7.2.2.Odjel uslužnih poslova69
2.7.3.Služba za tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije17
2.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike16
2.8.Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
2.8.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave10
2.8.1.2.Odjel za prometne isprave6
2.8.1.3.Odjel za poslove oružja4
2.8.2.Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca8
2.8.3.Odjel pisarnice9
 
Policijska uprava splitsko-dalmatinska – ukupno2500
3.POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.1.Ured načelnika Policijske uprave13
3.2.Sektor za javni red i sigurnost1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.1.Služba temeljne policije9
3.2.2.Služba prometne policije6
3.2.3.Operativno-komunikacijski centar policije23
3.3.Jedinica specijalne i interventne policije143
3.4.Sektor za granicu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.4.1.Služba za državnu granicu6
3.4.2.Služba za nezakonite migracije6
3.5.Sektor kriminalističke policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.5.1.Kriminalističko-obavještajna služba13
3.5.2.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica13
3.5.2.1.Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji5
3.5.3.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica14
3.5.3.1.Odjel očevida25
3.5.4.Služba organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica14
3.5.4.1.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
3.5.5.Služba kriminaliteta droga20
3.5.6.Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije19
3.6.1.I. Policijska postaja Rijeka141
3.6.2.II. Policijska postaja Rijeka87
3.6.3.Policijska postaja Mali Lošinj s Ispostavom Cres90
3.6.4.Policijska postaja Crikvenica74
3.6.4.aPolicijska postaja Delnice s Ispostavom Čabar132
3.6.7.Policijska postaja Krk70
3.6.8.Policijska postaja Opatija87
3.6.9.Policijska postaja Rab45
3.6.10.Policijska postaja Vrbovsko67
3.6.11.Postaja prometne policije Rijeka93
3.6.12.Postaja granične policije Rupa92
3.6.13.Postaja pomorske i aerodromske policije Rijeka200
3.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.7.1.1.Odjel pravnih poslova4
3.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale9
3.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
3.7.2.1.Odjel financijskih poslova14
3.7.2.2.Odjel uslužnih poslova71
3.7.3.Služba za tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije23
3.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike16
3.8.Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.8.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave15
3.8.1.2.Odjel za prometne isprave7
3.8.1.3.Odjel za poslove oružja4
3.8.2.Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca10
3.8.3.Odjel pisarnice9
 
Policijska uprava primorsko-goranska – ukupno1728
4.POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
4.1.Ured načelnika Policijske uprave15
4.2.Sektor za javni red i sigurnost1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.2.1.Služba temeljne policije7
4.2.2.Služba prometne policije6
4.2.3.Operativno-komunikacijski centar policije29
4.3.Jedinica specijalne i interventne policije143
4.4.Sektor za granicu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.4.1.Služba za državnu granicu5
4.4.2.Služba za nezakonite migracije6
4.5.Sektor kriminalističke policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.5.1.Kriminalističko-obavještajna služba13
4.5.2.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica10
4.5.2.1.Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji4
4.5.2.2.Odjel ratnih zločina4
4.5.3.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica13
4.5.3.1.Odjel očevida17
4.5.4.Služba organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica12
4.5.4.1.Odjel kriminaliteta droga10
4.5.4.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
4.5.5.Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije16
4.6.1.I. Policijska postaja Osijek s Ispostavom Čepin138
4.6.2.II. Policijska postaja Osijek103
4.6.4.Policijska postaja Beli Manastir102
4.6.5.Policijska postaja Donji Miholjac110
4.6.6.Policijska postaja Đakovo91
4.6.7.Policijska postaja Belišće70
4.6.8.Policijska postaja Našice83
4.6.9.Postaja granične policije Dalj156
4.6.10.Postaja prometne policije Osijek89
4.6.11.Postaja granične policije Beli Manastir214
4.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.7.1.1.Odjel pravnih poslova4
4.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale10
4.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica9
4.7.2.1.Odjel financijskih poslova13
4.7.2.2.Odjel uslužnih poslova68
4.7.3.Služba za tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije15
4.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike12
4.8.Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.8.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave10
4.8.1.2.Odjel za prometne isprave i oružje9
4.8.2.Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca9
4.8.3.Odjel pisarnice6
 
Policijska uprava osječko-baranjska – ukupno1658
5.POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.1.Ured načelnika Policijske uprave14
5.2.Sektor za javni red i sigurnost1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.2.1.Služba temeljne policije7
5.2.2.Služba prometne policije6
5.2.3.Operativno-komunikacijski centar policije21
5.3.Interventna jedinica policije72
5.4.Sektor za granicu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.1.Služba za državnu granicu7
5.4.2.Služba za nezakonite migracije6
5.5.Sektor kriminalističke policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
5.5.1.Kriminalističko-obavještajna služba12
5.5.2.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica9
5.5.2.1.Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji4
5.5.3.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
5.5.3.1.Odjel očevida17
5.5.4.Služba organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
5.5.4.1.Odjel kriminaliteta droga12
5.5.4.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
5.5.5.Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije13
5.6.1.Policijska postaja Pula131
5.6.1.aPolicijska postaja Umag s Ispostavom Buje196
5.6.5.Policijska postaja Labin62
5.6.5.aPolicijska postaja Pazin s Ispostavom Buzet123
5.6.7.Policijska postaja Poreč114
5.6.8.Policijska postaja Rovinj87
5.6.9.Postaja prometne policije Pula68
5.6.10.Postaja pomorske i aerodromske policije Pula181
5.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.7.1.1.Odjel pravnih poslova4
5.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale8
5.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
5.7.2.1.Odjel financijskih poslova11
5.7.2.2.Odjel uslužnih poslova46
5.7.3.Služba za tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije10
5.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike13
5.8.Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.8.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave8
5.8.1.2.Odjel za prometne isprave i oružje6
5.8.2.Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca9
5.8.3.Odjel pisarnice7
 
Policijska uprava istarska – ukupno1340
6.POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
6.1.Ured načelnika Policijske uprave11
6.2.Služba za javni red i sigurnost11
6.2.1.Operativno-komunikacijski centar policije15
6.3.Interventna jedinica policije62
6.4.Služba za granicu18
6.4.1.Mobilna jedinica granične policije – jug52
6.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
6.5.1.Odjel općeg kriminaliteta9
6.5.2.Kriminalističko-obavještajni odjel6
6.5.3.Odjel za očevide i kriminalističku tehniku9
6.5.4.Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja9
6.5.5.Odjel kriminaliteta droga7
6.5.6.Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije6
6.6.1.Policijska postaja Dubrovnik87
6.6.2.Policijska postaja Ston188
6.6.3.Postaja granične policije Gruda276
6.6.4.Policijska postaja Korčula58
6.6.5.Policijska postaja Lastovo26
6.6.6.Policijska postaja Metković65
6.6.7.Policijska postaja Ploče71
6.6.8.Postaja prometne policije Dubrovnik61
6.6.9.Postaja pomorske policije Dubrovnik152
6.6.10.Postaja aerodromske policije Čilipi116
6.6.11.Postaja granične policije Metković379
6.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale7
6.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova82
6.7.3.Odjel za tehniku19
6.8.Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
6.8.1.Odjel za upravne poslove9
6.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca4
 
Policijska uprava dubrovačko-neretvanska – ukupno1830
7.POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
7.1.Ured načelnika Policijske uprave9
7.2.Služba za javni red i sigurnost10
7.2.1.Operativno-komunikacijski centar policije16
7.3.Interventna jedinica policije89
7.4.Služba za granicu14
7.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
7.5.1.Odjel općeg kriminaliteta9
7.5.2.Odjel za očevide i kriminalističku tehniku12
7.5.3.Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja8
7.5.4.Odjel kriminaliteta droga6
7.5.5.Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije7
7.5.6.Kriminalističko-obavještajni odjel7
7.6.1.Policijska postaja Karlovac s Ispostavom Vojnić134
7.6.2.Policijska postaja Duga Resa102
7.6.3.Policijska postaja Ogulin94
7.6.4.Policijska postaja Ozalj96
7.6.5.Policijska postaja Slunj61
7.6.7.Postaja prometne policije Karlovac90
7.6.8.Postaja granične policije Cetingrad186
7.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale7
7.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova53
7.7.3.Odjel za tehniku19
7.8.Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
7.8.1.Odjel za upravne poslove11
7.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca4
 
Policijska uprava karlovačka – ukupno1062
8.POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
8.1.Ured načelnika Policijske uprave11
8.2.Služba za javni red i sigurnost13
8.2.1.Operativno-komunikacijski centar policije16
8.3.Interventna jedinica policije81
8.4.Služba za granicu10
8.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
8.5.1.Odjel općeg kriminaliteta9
8.5.2.Kriminalističko-obavještajni odjel7
8.5.3.Odjel ratnih zločina4
8.5.4.Odjel za očevide i kriminalističku tehniku19
8.5.5.Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja9
8.5.6.Odjel kriminaliteta droga7
8.5.7.Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije7
8.6.1.Policijska postaja Sisak147
8.6.2.Policijska postaja Sunja34
8.6.2.aPostaja granične policije Gvozd97
8.6.4.Policijska postaja Kutina69
8.6.4.aPostaja granične policije Novska145
8.6.6.Policijska postaja Petrinja63
8.6.7.Policijska postaja Glina49
8.6.7.aPostaja granične policije Dvor142
8.6.9.Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica146
8.6.11.Postaja prometne policije Kutina57
8.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale9
8.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova70
8.7.3.Odjel za tehniku19
8.8.Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
8.8.1.Odjel za upravne poslove10
8.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca5
 
Policijska uprava sisačko-moslavačka – ukupno1273
9.POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.1.Ured načelnika Policijske uprave12
9.2.Služba za javni red i sigurnost10
9.2.1.Operativno-komunikacijski centar policije16
9.3.Interventna jedinica policije62
9.4.Služba za granicu9
9.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.5.1.Odjel općeg kriminaliteta8
9.5.2.Odjel ratnih zločina4
9.5.3.Odjel za očevide i kriminalističku tehniku9
9.5.4.Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja7
9.5.5.Odjel kriminaliteta droga8
9.5.6.Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije6
9.5.7.Kriminalističko-obavještajni odjel6
9.6.1.Policijska postaja Šibenik s Ispostavom Primošten99
9.6.2.Policijska postaja Vodice54
9.6.3.Policijska postaja Drniš49
9.6.4.Policijska postaja Knin160
9.6.5.Postaja prometne policije Šibenik54
9.6.6.Postaja pomorske policije Šibenik95
9.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale7
9.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova61
9.7.3.Odjel za tehniku18
9.8.Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
9.8.1.Odjel za upravne poslove11
9.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca4
 
Policijska uprava šibensko-kninska – ukupno785
10.POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.1.Ured načelnika Policijske uprave14
10.2.Služba za javni red i sigurnost12
10.2.1.Operativno-komunikacijski centar policije16
10.3.Interventna jedinica policije97
10.4.Služba za granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica16
10.4.1.Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik52
10.4.2.Smještajno-obučni centar granične policije8
10.4.3.Mobilna jedinica granične policije – istok66
10.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.5.1.Odjel općeg kriminaliteta9
10.5.2.Kriminalističko-obavještajni odjel6
10.5.3.Odjel ratnih zločina6
10.5.4.Odjel za očevide i kriminalističku tehniku14
10.5.5.Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja8
10.5.6.Odjel kriminaliteta droga8
10.5.7.Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije6
10.6.1.Policijska postaja Vukovar226
10.6.2.Postaja granične policije Ilok239
10.6.3.Postaja granične policije Tovarnik176
10.6.3.aPolicijska postaja Vinkovci153
10.6.5.Policijska postaja Otok53
10.6.6.Postaja granične policije Županja234
10.6.7.Postaja granične policije Vrbanja180
10.6.8.Postaja prometne policije Vinkovci72
10.6.9.Postaja granične policije Bajakovo191
10.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale10
10.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova53
10.7.3.Odjel za tehniku18
10.8.Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
10.8.1.Odjel za upravne poslove10
10.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca4
 
Policijska uprava vukovarsko-srijemska – ukupno1978
11.POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
11.1.Ured načelnika Policijske uprave13
11.2.Služba za javni red i sigurnost13
11.2.1.Operativno-komunikacijski centar policije16
11.3.Interventna jedinica policije81
11.4.Služba za granicu10
11.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
11.5.1.Odjel općeg kriminaliteta11
11.5.2.Odjel ratnih zločina4
11.5.3.Odjel za očevide i kriminalističku tehniku14
11.5.4.Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja11
11.5.5.Odjel kriminaliteta droga15
11.5.6.Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije11
11.5.7.Kriminalističko-obavještajni odjel8
11.6.1.Policijska postaja Zadar191
11.6.3.Policijska postaja Biograd55
11.6.3.aPolicijska postaja Benkovac-Obrovac92
11.6.5.Postaja granične policije Gračac110
11.6.7.Policijska postaja Pag41
11.6.8.Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar175
11.6.9.Postaja prometne policije Zadar74
11.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale9
11.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova77
11.7.3.Odjel za tehniku19
11.8.Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
11.8.1.Odjel za upravne poslove13
11.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca6
 
Policijska uprava zadarska – ukupno1087
12.POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
12.1.Ured načelnika Policijske uprave10
12.2.Služba za javni red i sigurnost9
12.2.1.Operativno-komunikacijski centar policije16
12.3.Interventna jedinica policije62
12.4.Služba kriminalističke policije40
12.5.1.Policijska postaja Bjelovar136
12.5.2.Policijska postaja Čazma49
12.5.3.Policijska postaja Daruvar67
12.5.4.Policijska postaja Garešnica49
12.5.5.Policijska postaja Grubišno Polje44
12.6.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
12.6.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
12.6.2.Odjel materijalno-financijskih poslova44
12.6.3.Odjel za tehniku13
12.6.4.Odjel za upravne poslove17
 
Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska – ukupno567
13.POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
13.1.Ured načelnika Policijske uprave12
13.2.Služba za javni red i sigurnost8
13.2.1.Operativno-komunikacijski centar policije16
13.3.Interventna jedinica policije81
13.4.Služba za granicu8
13.5.Služba kriminalističke policije38
13.6.1.Policijska postaja Slavonski Brod s ispostavom Vrpolje144
13.6.2.Policijska postaja Nova Gradiška67
13.6.3.Policijska postaja Okučani32
13.6.5.Postaja prometne policije Slavonski Brod80
13.6.6.Postaja granične policije Slavonski Brod172
13.6.7.Postaja granične policije Stara Gradiška175
13.6.8.Postaja granične policije Slavonski Šamac225
13.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale7
13.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova47
13.7.3.Odjel za tehniku17
13.7.4.Odjel za upravne poslove24
 
Policijska uprava brodsko-posavska – ukupno1158
14.POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
14.1.Ured načelnika Policijske uprave7
14.2.Služba za javni red i sigurnost8
14.2.1.Operativno-komunikacijski centar policije15
14.3.Interventna jedinica policije44
14.4.Služba za granicu6
14.5.Služba kriminalističke policije37
14.6.1.Policijska postaja Koprivnica115
14.6.2.Policijska postaja Đurđevac57
14.6.3.Policijska postaja Križevci64
14.6.5.Postaja granične policije Koprivnica56
14.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
14.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
14.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova47
14.7.3.Odjel za tehniku13
14.7.4.Odjel za upravne poslove14
 
Policijska uprava koprivničko-križevačka – ukupno496
15.POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
15.1.Ured načelnika Policijske uprave8
15.2.Služba za javni red i sigurnost9
15.2.1.Operativno-komunikacijski centar policije16
15.3.Interventna jedinica policije62
15.4.Služba za granicu6
15.5.Služba kriminalističke policije37
15.6.1.Policijska postaja Zabok44
15.6.2.Policijska postaja Donja Stubica51
15.6.3.Policijska postaja Klanjec94
15.6.3.aPolicijska postaja Krapina s Ispostavom Pregrada106
15.6.6.Policijska postaja Zlatar Bistrica49
15.6.7.Postaja prometne policije Krapina57
15.6.8.Postaja granične policije Macelj87
15.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
15.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale6
15.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova43
15.7.3.Odjel za tehniku14
15.7.4.Odjel za upravne poslove12
 
Policijska uprava krapinsko-zagorska – ukupno706
16.POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
16.1.Ured načelnika Policijske uprave7
16.2.Služba za javni red i sigurnost9
16.2.1.Operativno-komunikacijski centar policije15
16.3.Interventna jedinica policije62
16.4.Služba za granicu7
16.5.Služba kriminalističke policije26
16.6.1.Policijska postaja Gospić73
16.6.2.Policijska postaja Otočac60
16.6.3.Postaja granične policije Donji Lapac91
16.6.4.Postaja granične policije Korenica183
16.6.5.Policijska postaja Senj63
16.6.6.Policijska postaja Karlobag33
16.6.7.Policijska postaja Novalja41
16.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
16.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale6
16.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova32
16.7.3.Odjel za tehniku15
16.7.4.Odjel za upravne poslove15
 
Policijska uprava ličko-senjska – ukupno743
17.POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
17.1.Ured načelnika Policijske uprave7
17.2.Služba za javni red i sigurnost8
17.2.1.Operativno-komunikacijski centar policije16
17.3.Interventna jedinica policije62
17.4.Služba za granicu6
17.5.Služba kriminalističke policije44
17.6.1.Policijska postaja Čakovec73
17.6.2.Policijska postaja Prelog103
17.6.3.Policijska postaja Mursko Središće121
17.6.4.Postaja prometne policije Čakovec53
17.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
17.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
17.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova30
17.7.3.Odjel za tehniku14
17.7.4.Odjel za upravne poslove15
 
Policijska uprava međimurska – ukupno562
18.POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO-SLAVONSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
18.1.Ured načelnika Policijske uprave7
18.2.Služba za javni red i sigurnost10
18.2.1.Operativno-komunikacijski centar policije16
18.3.Interventna jedinica policije44
18.4.Služba kriminalističke policije29
18.5.1.Policijska postaja Požega88
18.5.2.Policijska postaja Pleternica50
18.5.3.Policijska postaja Pakrac55
18.6.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
18.6.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
18.6.2.Odjel materijalno-financijskih poslova29
18.6.3.Odjel za tehniku13
18.6.4.Odjel za upravne poslove15
 
Policijska uprava požeško-slavonska – ukupno366
19.POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
19.1.Ured načelnika Policijske uprave8
19.2.Služba za javni red i sigurnost8
19.2.1.Operativno-komunikacijski centar policije15
19.3.Interventna jedinica policije63
19.4.Služba za granicu6
19.5.Služba kriminalističke policije44
19.6.1.Policijska postaja Varaždin96
19.6.2.Policijska postaja Ivanec65
19.6.3.Policijska postaja Ludbreg42
19.6.4.Policijska postaja Novi Marof54
19.6.5.Postaja prometne policije Varaždin64
19.6.6.Postaja granične policije Varaždin90
19.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
19.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale6
19.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova33
19.7.3.Odjel za tehniku16
19.7.4.Odjel za upravne poslove20
 
Policijska uprava varaždinska – ukupno635
20.POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
20.1.Ured načelnika Policijske uprave7
20.2.Služba za javni red i sigurnost8
20.2.1.Operativno-komunikacijski centar policije15
20.3.Interventna jedinica policije44
20.4.Služba za granicu6
20.5.Služba kriminalističke policije29
20.6.1.Policijska postaja Virovitica130
20.6.2.Policijska postaja Orahovica43
20.6.3.Policijska postaja Slatina87
20.6.4.Policijska postaja Pitomača55
20.6.6.Postaja granične policije Terezino Polje46
20.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
20.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
20.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova31
20.7.3.Odjel za tehniku12
20.7.4.Odjel za upravne poslove13
 
Policijska uprava virovitičko-podravska – ukupno536
Ukupno – policijske uprave25621
Ukupno30769