Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4402/2021 od 22. prosinca 2021.

NN 7/2022 (17.1.2022.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4402/2021 od 22. prosinca 2021.

Ustavni sud Republike Hrvatske

73

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Mario Jelušić, Snježana Bagić, Davorin Mlakar i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnijela Marija Slišković iz Zagreba, koju zastupa Kristina Abramović, odvjetnica u Zagrebu, na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski kazneni sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se pred tim sudom vodi pod brojem K-2177/2021 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositeljici ustavne tužbe Mariji Slišković iz Zagreba, Dalmatinska 8, određuje se primjerena naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), u iznosu od 9.500,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. ove izreke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

1. Marija Slišković iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Kristina Abramović, odvjetnica u Zagrebu, podnijela je ustavnu tužbu smatrajući da joj je zbog dugotrajnosti kaznenog postupka koji se vodi pred Županijskim sudom u Splitu (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud) pod brojem Kž-126/2020 povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

2. Za potrebe ustavnosudskog postupka, na temelju članka 69. alineje 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) Ustavnom sudu dostavljen je spis Općinskog kaznenog suda u Zagrebu broj: K-2177/2021.

II. PREGLED RADNJI U POSTUPKU

3. Podnositeljica, kao privatna tužiteljica podnijela je privatnu tužbu prvostupanjskom sudu 20. travnja 2016. protiv okrivljenice, radi kaznenih djela uvrede i klevete.

Ročište radi prethodnog razjašnjenja stvari održano je 15. rujna 2016.

Na raspravama održanim 7. studenoga 2016., 19. prosinca 2016., 23. veljače 2017., 5. travnja 2017. i 25. svibnja 2017. saslušani su svjedoci.

Dopisom od 26. svibnja 2017. sud je zatražio podatke od Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Dopisom od 12. srpnja 2017. dostavljeni su zatraženi podatci.

Na raspravama održanim 6. rujna 2017., 18. listopada 2017., 27. studenoga 2017., 25. siječnja 2018. i 13. ožujka 2018. saslušani su svjedoci.

Nakon toga rasprave su održane 20. travnja 2018. i 2. listopada 2018.

Na raspravama održanim 19. studenoga 2018., 26. veljače 2019. i 5. rujna 2019. saslušani su svjedoci.

Na raspravi održanoj 18. listopada 2019. usvojeni su novi dokazni prijedlozi.

Rasprave su održane 8. studenoga 2019. i 15. studenoga 2019. kada je rasprava zaključena.

Na raspravi održanoj 3. prosinca 2019. sud je objavio presudu broj: K-640/2016 kojom je okrivljenica proglašena krivom.

Podnositeljica je 11. svibnja 2021. podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Rješenjem drugostupanjskog suda broj: Su-Kzp I-1/2020 od 28. svibnja 2021. odbijen je zahtjev podnositeljice za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Rješenjem Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske broj: Su-Kžzp I-1/2021-2 od 12. srpnja 2021. odbijena je žalba podnositeljice protiv rješenja drugostupanjskog suda broj: Su-Kzp I-1/2020 od 28. svibnja 2021.

Drugostupanjski sud je rješenjem broj: Kž-126/2020 od 14. rujna 2021. usvojio žalbu okrivljene, ukinuo prvostupanjsku presudu te predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

Postupak se ponovno vodi pred prvostupanjskim sudom pod brojem K-2177/2021.

III. MJERODAVNO PRAVO

4. U rješenju broj: U-IIIVs-3669/2006 i dr. od 2. ožujka 2010. (»Narodne novine« broj 34/10.) Ustavni sud opisao je razvoj pravne zaštite ustavnog prava na suđenje u razumnom roku od trenutka njegovog uvođenja u hrvatski pravni sustav, stupanjem na snagu Promjene Ustava Republike Hrvatske 9. studenoga 2000. (»Narodne novine« broj 113/00.), do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 153/09.).

U rješenju broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014. (»Narodne novine« broj 8/15.) Ustavni sud opisao je i daljnji razvoj tog mehanizma pravne zaštite sve do 14. ožujka 2013. kada je stupio na snagu Zakon o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13.; u daljnjem tekstu: ZoSud/13). U glavi VI. tog zakona pod nazivom »Zaštita prava na suđenje u razumnom roku« propisan je novi, drugačiji model zaštite prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na onaj koji je bio na snazi u ranijem zakonodavnom razdoblju.

ZoSud/13 do danas je izmijenjen nekoliko puta:

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 33/15.)

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/15.)

– Uredbom o dopuni Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/16.)

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 67/18.).

Odredbe koje se odnose na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (članci 63. – 70.) nisu mijenjane.

5. Pregled pravnih sredstava za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u razdoblju od 2002. do 2013. godine (stupanja na snagu ZoSud-a/13) Ustavni sud dao je u odluci broj: U-IIIA-1031/2014 od 27. travnja 2016. (»Narodne novine« broj 50/16.).

IV. DOPUŠTENOST USTAVNE TUŽBE

6. Sukladno stajalištu Ustavnog suda iz rješenja broj:
U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014., jedna od pretpostavki za dopuštenost ustavne tužbe podnesene na temelju članka 63. Ustavnog zakona zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku jest ta da je podnositelj prethodno koristio dopušteno pravno sredstvo protiv nerazumne duljine postupka.

6.1. U konkretnom slučaju podnositeljica je 11. svibnja 2021. podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Drugostupanjski sud je rješenjem broj: Su-Kzp I-1/2020 od 28. svibnja 2021. odbio je zahtjev podnositeljice za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Navedeno rješenje potvrđeno je rješenjem Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske broj: Su-Kžzp I-1/2021-2 od 12. srpnja 2021.

7. Budući da je podnositeljica koristila pravno sredstvo koje joj je bilo na raspolaganju, Ustavni sud utvrđuje da je ustavna tužba u konkretnom slučaju dopuštena te će razmotriti njezinu osnovanost.

V. OSNOVANOST USTAVNE TUŽBE

8. Ustavni sud ponavlja da se razumnost duljine postupka uvijek mora procjenjivati u svjetlu okolnosti konkretnog slučaja prema sljedećim kriterijima: složenosti predmeta, ponašanju podnositelja i mjerodavnih tijela te važnosti predmeta postupka za podnositelja.

U konkretnom slučaju Ustavni sud razmatra postupanje nadležnih sudova i podnositeljice od 20. travnja 2016. (podnošenje privatne tužbe) do dana donošenja ove ustavnosudske odluke (razmatrano razdoblje).

1) Duljina sudskog postupka

9. Kazneni postupak započeo je 20. travnja 2016. U trenutku odlučivanja o ovoj ustavnoj tužbi postupak se vodi pred prvostupanjskim sudom. Ustavni sud utvrđuje da kazneni postupak u konkretnom slučaju do donošenja odluke Ustavnog suda traje ukupno pet (5) godina, osam (8) mjeseci i dva (2) dana.

2) Složenost sudskog predmeta

10. Ustavni sud utvrđuje da se u konkretnom slučaju ne radi o složenijem predmetu.

3) Postupanje nadležnih sudova

11. U konkretnom slučaju prvostupanjski sud je održao brojna ročišta i saslušao svjedoke. Navedeno, međutim, ne može opravdati trajanje postupka u razdoblju duljem od pet godina. Postupak se ponovno vodi pred prvostupanjskim sudom.

4) Ponašanje podnositeljice ustavne tužbe

12. Podnositeljica ustavne tužbe nije pridonijela duljini postupka.

VI. OCJENA USTAVNOG SUDA

13. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka koji još uvijek nije okončan kao i da je riječ o kaznenom postupku, Ustavni sud ocjenjuje da je podnositeljici povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

1) Izreka odluke i nalog predsjedniku nadležnog suda

14. Utvrdivši da je ustavna tužba osnovana, u smislu članka 63. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama I. i II. izreke.

Na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona određuje se da je predsjednik prvostupanjskog suda dužan dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njezine otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke.

15. Sukladno članku 63. stavku 3. Ustavnog zakona, donesena je odluka kao u točkama III. i IV. izreke.

Ustavni sud utvrđuje visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

16. Odluka o objavi temelji se na članku 29. Ustavnog zakona (točka V. izreke).

Broj: U-IIIA-4402/2021

Zagreb, 22. prosinca 2021.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica Vijeća
Ingrid Antičević Marinović, v. r.