Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja

NN 8/2022 (19.1.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja

Ministarstvo unutarnjih poslova

74

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15 i 130/17 i 118/18) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva i ministra vanjskih i europskih poslova, ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GRANICAMA OZRAČENJA, PREPORUČENOM DOZNOM OGRANIČENJU I PROCJENJIVANJU OSOBNOG OZRAČENJA

Članak 1.

U Pravilniku o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (»Narodne novine«, br. 38/18) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za izraze koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. ovoga članka primjenjuje se Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon).«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U posebnim okolnostima ili u određenim situacijama ozračenja navedenim u članku 7. stavku 8. ovoga Pravilnika, ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar) može odobriti višu efektivnu dozu kao granicu ozračenja od one navedene u stavku 1. ovoga članka, a koja će u godini dana iznositi najviše 50 mSv pod uvjetom da prosječna godišnja efektivna doza tijekom pet uzastopnih godina, uključujući i godine u kojoj je granica ozračenja navedena u stavku 1. ovoga članka prekoračena, ne bude više od 20 mSv.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U planiranim situacijama ozračenja ukupna godišnja vrijednost efektivne doze ili ekvivalentnih doza izloženog radnika iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka ne smije prijeći vrijednosti propisane u stavku 1. i stavku 2. ovoga članka.«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Uvjeti izlaganja i operativna zaštita, sukladno pravilniku koji propisuje uvjete i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, pripravnika i studenata iz stavka 1. ovoga članka mora biti jednaka zaštiti izloženih radnika kategorije A ili B, sukladno kategorizaciji iz članka 19. stavka 1. i stavka 2. ovoga Pravilnika.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Uvjeti izlaganja i operativna zaštita, sukladno pravilniku koji propisuje uvjete i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, pripravnika i studenata iz stavka 2. ovoga članka mora biti jednaka zaštiti izloženih radnika kategorije B, sukladno kategorizaciji iz članka 19. stavka 2. ovoga Pravilnika.«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U planiranim situacijama ozračenja ukupna godišnja vrijednost efektivne doze ili ekvivalentnih doza pojedinog stanovnika iz stavaka 1. do 3. ovoga članka ne smije prijeći vrijednosti propisane u stavcima 1. do 3. ovoga članka.«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. riječ: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuje se riječju: »ministar«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Posebne okolnosti iz stavka 1. ovoga članka uključuju sanaciju ili preseljenje spremišta radioaktivnih izvora, montažu i demontažu visokoaktivnih radioaktivnih izvora, provedbu specijalnih mjerenja i sl. te drugih koje će Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) naknadno utvrditi.«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. riječ: »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 7.

U članku 9. stavku 1. riječi: »granica propisanih« zamjenjuju se riječima: »granice propisane«.

Članak 8.

U članku 10. stavku 6. riječi: »u smislu efektivne doze« zamjenjuju se riječima: »izraženog kao efektivna doza«.

U stavku 8. iza riječi: »ograničenje,« dodaje se riječ: »izraženog«.

Članak 9.

U članku 11. stavku 1. riječ: »posebnom« briše se.

Članak 10.

U članku 12. stavku 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 5. riječi: »težinskog koeficijenti« zamjenjuju se riječima: »težinskih koeficijenata«.

Članak 11.

Iza članka 12. dodaje se naziv glave IV. koji glasi: » IV. REFERENTNE RAZINE«.

Članak 12.

U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nositelj odobrenja iz stavka 1. ovoga članka mora prikupiti podatke o prehrambenim i životnim navikama reprezentativne osobe, a ako nisu poznati realni podaci za procjenu ozračenja reprezentativne osobe, koriste se podaci iz Priloga IV. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 13.

Naziv glave IV. »IV. REFERENTNE RAZINE« briše se.

Članak 14.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Referentna razina za postojeće ozračenje, navedeno u Prilogu V. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, za efektivnu dozu iznosi 20 mSv u godini dana.

(2) Referentna razina iz stavka 1. ovoga članka ne utječe na primjenu referentnih razina za ekvivalentne doze.

(3) Optimizacija zaštite pojedinog stanovnika prvenstveno se mora provoditi za ozračenje iznad referentne razine te se mora nastaviti provoditi i za ozračenja ispod referentne razine.

(4) U slučaju potrebe, zbog ozračenja od posebnog izvora ili puta ozračenja, Ministarstvo može odrediti da referentna razina iz stavka 1. ovoga članka bude niža od 20 mSv u godini dana, uključujući manju od 1 mSv u godini dana, uzimajući u obzir ekonomsku i društvenu opravdanost.

(5) Pri tranziciji iz situacija izvanrednog ozračenja u situacije postojećeg ozračenja, osobito po završetku dugotrajnih mjera kao što je preseljenje, Ministarstvo će odrediti prikladne referentne razine.

(6) Pri određivanju referentnih razina iz stavka 5. ovoga članka uzet će se u obzir obilježja prevladavajućih situacija i društveni kriteriji, koji mogu uključivati sljedeće:

a. opće informacije o razini izloženosti, bez razmatranja pojedinačnog izlaganja, za izloženosti do i uključujući 1 mSv u godini dana

b. posebnu obavijest koja pojedincima omogućuje, gdje je to moguće, upravljanje vlastitom izloženošću, za izloženosti ≤ 20 mSv u godini dana

c. procjene osobnih doza i posebne informacije o rizicima od ozračenja i dostupnim mjerama za smanjenje izloženosti, za izloženosti ≤ 100 mSv u godini dana.«.

Članak 15.

U članku 17. stavak 2 mijenja se i glasi:

»(2) Popis građevnih materijala za koje je potrebno utvrditi udovoljavanju odredbi iz stavka 1. ovoga članka kao i metodologija propisani su pravilnikom koji propisuje praćenje stanja radioaktivnosti u okolišu.«.

Članak 16.

Iza članka 17. dodaje se naziv glave V. koji glasi: »V. PRAĆENJE OZRAČENJA IZLOŽENIH RADNIKA«.

Članak 17.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) Nositelj odobrenja ili vanjski izvođač mora osigurati provođenje kategorizacije svojih izloženih radnika, u cilju praćenja i nadzora, prema sljedećem kriteriju:

1. izloženi radnici kategorije A su radnici koji bi mogli u jednoj godini primiti:

a. efektivnu dozu višu od 6 mSv ili

b. ekvivalentnu dozu višu od 15 mSv za očnu leću ili

c. ekvivalentnu dozu višu od 150 mSv za kožu i ekstremitete.

2. izloženi radnici kategorije B su radnici koji nisu klasificirani kao radnici kategorije A.

(2) Nositelj odobrenja ili vanjski izvođač mora osigurati provođenje kategorizacije svojih izloženih radnika prije početka rada u području izloženosti.

(3) Prilikom provedbe kategorizacije pojedinog izloženog radnika iz stavka 1. ovoga članka potrebno je uzeti u obzir najmanje sljedeće:

a. vrijednosti ukupne efektivne ili ekvivalentne doze u prethodnih 12 mjeseci za pojedinog izloženog radnika ili izložene radnike na istim ili sličnim poslovima

b. procijenjene vrijednosti efektivne ili ekvivalentne doze iz mjerenja u sklopu radiološkog nadzora mjesta rada sukladno pravilniku koji propisuje uvjete i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, uzimajući u obzir sve poslove koje obavlja pojedini izloženi radnik te pripadajuće radno opterećenje

c. moguće ozračenje.

(4) Nositelj odobrenja i vanjski izvođač obvezni su najmanje jednom godišnje preispitivati kategorizaciju svojih izloženih radnika, a osobito pri svakoj izmjeni radnih uvjeta ili opisa posla koji mogu utjecati na rizik od ozračenja izloženih radnika te na temelju preporuke iz zdravstvenog nadzora izloženog radnika sukladno pravilniku koji propisuje zdravstvene uvjete izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti.

(5) Prilikom preispitivanja kategorizacije iz stavka 4. ovoga članka moraju se kategorizirati samo oni izloženi radnici kod kojih je došlo do promjene kategorije te se o provedenom preispitivanju kategorizacije mora izraditi zapis.

(6) Zapis o preispitivanju kategorizacije mora sadržavati popis izloženih radnika kod kojih je došlo do promjene kategorije s podacima o prethodnoj i novoj kategoriji pojedinog izloženog radnika te razlogu zašto je kategorija promijenjena.

(7) Nositelj odobrenja i vanjski izvođač dužni su u pisanom obliku obavijestiti svog izloženog radnika o rezultatima kategorizacije iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Nositelj odobrenja i vanjski izvođač prilikom provedbe kategorizacije i preispitivanja kategorizacije svojih izloženih radnika dužni su savjetovati se sa stručnjakom za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.«.

Članak 18.

Naziv glave V. »V. DOZIMETRIJSKI NADZOR IZLOŽENOSTI RADNIKA« briše se.

Članak 19.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nositelj odobrenja mora osigurati sustavno praćenje ozračenja svojih ili vanjskih izloženih radnika kategorije A, sukladno analizi rizika propisanoj pravilnikom koji propisuje uvjete i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, na temelju pojedinačnog mjerenja osobnog ozračenja koje provodi dozimetrijski servis.«.

Članak 20.

U članku 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U iznimnim slučajevima kada pojedinačna mjerenja iz stavaka 1. do 3. ovoga članka nisu moguća ili nisu dovoljna, procjena ozračenja izloženih radnika temelji se na rezultatima pojedinačnih mjerenja na drugim izloženim radnicima, ako je primjenjivo, na podacima mjerenja iz radiološkog nadzora mjesta rada sukladno pravilniku koji propisuje uvjete i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, mjerenjem operativnih doznih veličina za nadzor prostora ili na temelju metoda izračuna koje je odobrilo Ministarstvo (npr. procjena ekvivalentne doze za leću oka iz podataka dozimetra nošenog na ovratniku iznad pregače ili računalnim simulacijama).«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Nositelj odobrenja mora u sklopu analize rizika, sukladno pravilniku koji propisuje uvjete i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, obrazložiti provedbu praćenja izloženih radnika na način opisan u stavku 4. ovoga članka.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Mjerenje operativnih doznih veličina za nadzor prostora, opisanih u članku 12. stavku 3. točki 1. ovoga Pravilnika, odnosno mjerenja u sklopu radiološkog nadzora mjesta rada sukladno pravilniku koji propisuje uvjete i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja provode ovlašteni stručni tehnički servisi ovlašteni za provedbu odgovarajućih poslova radiološke sigurnosti.«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Nositelj odobrenja o načinu i opsegu provođenja praćenja ozračenja izloženih radnika dužan je savjetovati se sa stručnjakom za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.«.

Članak 21.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Mjerno razdoblje za mjerenje izloženosti vanjskom ozračenju izloženih radnika uporabom osobnih dozimetara iznosi jedan kalendarski mjesec.

(2) Procjena unutarnjeg ozračenja od unesenih radionuklida u tijelo izloženih radnika provodi se jednom godišnje.

(3) Procjena vanjskog ozračenja iz članka 21. stavka 6. ovoga Pravilnika na temelju rezultata radiološkog nadzora mjesta rada sukladno pravilniku koji propisuje uvjete i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ili na temelju kontinuiranog mjerenja operativnih doznih veličina za nadzor prostora opisanih u članku 12. stavku 3. točki 1. ovoga Pravilnika, mora se provoditi najmanje jednom godišnje pri čemu podaci korišteni za procjenu u slučaju radiološkog nadzora mjesta rada ili u slučaju uporabe operativnih doznih veličina za nadzor prostora mjerenih pasivnim dozimetrima moraju biti iz razdoblja od godine dana koja prethodi datumu procjene.

(4) U slučaju slučajnog ozračenja ili izvanrednog događaja u kojima je sudjelovao izloženi radnik ili vanjski izloženi radnik, nositelj odobrenja mora odmah osigurati procjenu ozračenja sukladno načinu izlaganja i mora uključiti:

a. procjenu vanjskog ozračenja na način opisan u članku 21. stavku 2. ili na temelju rezultata radiološkog nadzora mjesta rada sukladno pravilniku koji propisuje uvjete i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ili na temelju kontinuiranog mjerenja operativnih doznih veličina za nadzor prostora opisanih u članku 12. stavku 3. točki 1. ovoga Pravilnika

b. procjenu osobnog unutarnjeg ozračenja na način opisan u članku 21. stavku 3. ili na temelju rezultata radiološkog nadzora radnog mjesta sukladno pravilniku koji propisuje uvjete i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

c. procjenu ozračenja na drugi prikladan način, prema savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.

(5) Nositelj odobrenja mora najkasnije 15 dana poslije isteka prethodnog mjernog razdoblja dostaviti osobne dozimetre dozimetrijskom servisu.

(6) Dozimetrijski servis obvezan je najkasnije 30 dana po završetku mjernog razdoblja iz stavka 1. ovoga članka dostaviti nositelju odobrenja izvješće o procjeni osobnog ozračenja za njegove izložene radnike ili vanjske izložene radnike.

(7) Nositelj odobrenja obvezan je najkasnije 30 dana po dostavi izvješća o procjeni osobnog ozračenja iz stavka 6. ovoga članka u Očevidnik o stupnju ozračenosti izloženih radnika koji vodi Ministarstvo dostaviti podatke o ozračenju svakog izloženog radnika ili vanjskog izloženog radnika koji je prijavljen na osobni dozimetrijski nadzor zajedno s podacima, propisanim u Prilogu III. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 22.

U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nositelj odobrenja mora osigurati da se pri procjeni ozračenja izloženog radnika kategorije B ili vanjskog izloženog radnika kategorije B koji radi na više mjesta rada u području izloženosti, a ne koristi osobni dozimetar, u slučaju kada se procjena ozračenja temelji na rezultatima radiološkog nadzora mjesta rada, sukladno pravilniku koji propisuje uvjete i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, ili na rezultatima kontinuiranog mjerenja operativnih doznih veličina za nadzor prostora opisanih u članku 12. stavku 3. točki 1. ovoga Pravilnika, uzimaju u obzir sva mjesta rada u području izloženosti na kojem izloženi radnik kategorije B radi, prosječni udio radnog vremena koji na tim mjestima rada provodi te prema potrebi ostali parametri koji su nužni za ispravnu procjenu ozračenja.

U stavku 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 23.

U članku 24. stavku 2. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 3. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U točki 2. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

» – datum posljednjeg zdravstvenog pregleda«.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4..

U točki 3. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 24.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nositelj odobrenja mora prijaviti u dozimetrijski servis svog ili vanjskog izloženog radnika kategorije A te izloženog radnika kategorije B, za kojeg se provodi osobni dozimetrijski nadzor, sukladno savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.«.

Članak 25.

U članku 26. stavku 3. riječi: »kožu ili ekstremitete« zamjenjuju se riječju: »šake«.

U stavku 4. iza riječi: »u blizini oka« dodaju se riječi«: »ispod zaštitnih naočala«.

Članak 26.

U članku 28. riječi: »odnosno 1,25 mSv za Hp(3)« zamjenjuje se riječima: »odnosno 0,17 mSv za Hp(3)«.

Članak 27.

U članku 30. stavku 1. podstavku 2. riječi: »1,25 mSv« zamjenjuju se riječima: »0,17 mSv«.

U stavku 2. iza riječi: »mjerno razdoblje« stavlja se točka, a zarez i riječi: » a za predmetno razdoblje u izvješću o procjeni osobnog ozračenja se unosi napomena da se doza ne može procijeniti.« brišu se.

Članak 28.

U članku 33. stavku 2. podstavku 1. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«, a riječi: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječima: »ministar«.

U stavku 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 5. riječi: »Zavod je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno.«.

U stavku 6. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 29.

U članku 34. stavku 1. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 3. riječi: »točke 1., točke 3. i točke 4.« brišu se.

U stavku 5. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 6. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 30.

U članku 35. stavku 1. riječi: »posebnom propisu« zamjenjuju se riječima: »pravilniku koji propisuje uvjete i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja«.

U stavku 2. riječ »Zavoda« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 31.

U članku 36. stavku 3. riječ: »ravnatelj Zavoda« zamjenjuje se riječju: »ministar.«.

Članak 32.

Prilog I. mijenja se i glasi:

»PRILOG I.

TEŽINSKI KOEFICIJENTI ZA ZRAČENJE I TKIVA

Tablica 1. A. TEŽINSKI KOEFICIJENTI ZA ZRAČENJE wR

Vrsta zračenjaTežinski koeficijenti
za zračenje wR
Fotoni1
Elektroni i mioni1
Protoni i nabijeni pioni2
Alfa čestice, fisijski fragmenti, teški ioni/teške jezgre20
Neutroni, En< 1 MeV
Neutroni, 1 MeV ≤ En ≤ 50 MeV
Neutroni, En > 50 MeV
Napomena: Sve vrijednosti odnose se na vanjsko upadno zračenje na tijelo ili u slučaju unutarnjih izvora zračenja, iz radionuklida koji su ugrađeni u tijelo


Tablica 1. B. TEŽINSKI KOEFICIJENTI ZA TKIVA wT

TkivoTežinski koeficijent za tkivo wT
Koštana srž (crvena)0,12
Debelo crijevo0,12
Pluća0,12
Želudac0,12
Grudi0,12
Ostala tkiva(1)0,12
Spolne žlijezde0,08
Mjehur0,04
Jednjak0,04
Jetra0,04
Štitna žlijezda0,04
Površina kosti0,01
Mozak0,01
Žlijezde slinovnice0,01
Koža0,01

(1) wT za preostala tkiva (0,12) primjenjuje se na aritmetičku sredinu doze 13 organa i tkiva za svaki spol. Ostala tkiva su: nadbubrežne žlijezde, ekstratorakalno područje (ET), žučna vrećica, srce, bubrezi, limfni čvorovi, mišići, sluznica usne šupljine, gušterača, prostata (muškarci), tanko crijevo, slezena, prsna žlijezda, maternica/grlić maternice (žene).

Članak 33.

U Prilogu II., točka 3.c. mijenja se i glasi: »kategorija izloženog radnika«.

Članak 34.

U Prilogu III., iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. Podaci o zdravstvenom nadzoru izloženog radnika:

– ocjena zdravstvene sposobnosti u skladu s pravilnikom kojim se utvrđuju zdravstveni uvjeti izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja

– možebitne informacije o ograničenjima rada s ionizirajućim zračenjem

– datum posljednjeg zdravstvenog pregleda

– razdoblje valjanosti uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.«.

Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 3., 4. i 5.

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/79
Urbroj: 511-01-152-22-16
Zagreb, 12. siječnja 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.