Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja

NN 8/2022 (19.1.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

75

Na temelju članka 27. stavka 2., članka 27.a Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) ministar unutarnjih poslova uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo i ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIMJENU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA U SVRHU MEDICINSKOG I NEMEDICINSKOG OZRAČENJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja (»Narodne novine«, broj: 42/18) u članku 9. stavku 5. riječ: »godišnje« zamjenjuje se riječima: »u dvije godine«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) obvezno je izraditi upute o uspostavi lokalnih referentnih dijagnostičkih razina.«.

Članak 2.

U članku 11. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Pacijent kojem su u svrhu radioterapijskog postupka primijenjeni otvoreni radioaktivni izvori smije napustiti bolesnički odjel samo uz pisano odobrenje doktora medicine specijalista nuklearne medicine koje se daje ovisno o efektivnoj dozi koju bi mogli primiti članovi obitelji ili pripadnici stanovništva ozračeni od pacijenta, a koju je procijenio medicinski fizičar na temelju mjerenja te podataka o načinu putovanja i vremenu potrebnom za dolazak na odredište te uvjetima u kojima će pacijent dalje boraviti.«.

Članak 3.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Stručnjak za medicinsku fiziku jest osoba koja udovoljava barem jednom od sljedećih uvjeta:

1. specijalist medicinske fizike

2. osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz područja prirodnih znanosti (polje fizika) ili poslijediplomskim studijem iz područja medicinske fizike koja ima znanje, osposobljenost i iskustvo za djelovanje ili davanje savjeta u pitanjima povezanima s fizikom zračenja primijenjenom u medicinskom ozračenju i koja ima najmanje osam godina kliničke prakse u jednom ili više od sljedećih područja:

a. radioterapija

b. nuklearna medicina

c. dijagnostička ili intervencijska radiologija.«.

U stavcima 2. i 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 4.

U članku 24. stavku 4. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 8. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 5.

U članku 25. stavku 4. riječi: »ravnateljem Zavoda« zamjenjuju se riječima: »ministrom unutarnjih poslova«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Medicinski fizičar mora biti uključen u program zdravstvenog probira uporabom medicinske opreme koja proizvodi ionizirajuće zračenje.«

Članak 6.

U članku 28. iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Osnovni parametri plana zračenja za pojedinog pacijenta moraju se provjeriti prije početka terapije pri čemu provjeru provodi stručnjak za medicinsku fiziku, medicinski fizičar s više od dvije godine iskustva na tim poslovima ili medicinski fizičar pod nadzorom stručnjaka za medicinsku fiziku, o čemu se mora voditi evidencija.

(9) U slučaju provođenja različitih tehnika radioterapije moduliranog intenziteta prije početka terapije mora se provesti dozimetrijska provjera raspodjele doze koja je predviđena planom zračenja za pojedinog pacijenta, a provodi je medicinski fizičar, u skladu s međunarodnim preporukama stručnih tijela, o čemu se mora voditi evidencija.«.

Članak 7.

U članku 34. stavku 4. riječ: »Zavodu« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 8.

U članku 35. riječi: »Zavod je obvezan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je obvezno«.

Članak 9.

U članku 36. riječi: »Zavod je obvezan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je obvezno«.

Članak 10.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»(1) Nositelj odobrenja koji provodi medicinske radiološke postupke obvezan je na zahtjev Ministarstvu dostaviti podatke o broju i vrsti postupaka obavljenih tijekom određene kalendarske godine, kao i o specifičnim parametrima za svaki od postupaka prema upitniku koji im dostavlja Ministarstvo.

(2) Nositelji odobrenja i korisnici obvezni su na zahtjev Ministarstva dostavljati i druge relevantne podatke u roku koji im Ministarstvo naznači na zahtjevu.«.

Članak 11.

U članku 38. stavku 1. podstavku 2. riječ: »proocjena« zamjenjuje se riječju: »procjena«.

U podstavku 4. riječ: »uutvrđivanja« zamjenjuje se riječju: »utvrđivanja«.

Članak 12.

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Svaka vrsta postupka uporabom izvora ionizirajućeg zračenja u cilju nemedicinskog ozračenja mora biti opravdana prije nego bude općeprihvaćena.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Ocjena opravdanosti svake vrste postupka, iz stavka 1. ovoga članka, i pojedine provedbe postupka, iz stavka 2. ovoga članka, uporabom izvora ionizirajućeg zračenja u cilju nemedicinskog ozračenja mora se obnavljati kada postoje novi ili važni dokazi ili okolnosti koji mogu utjecati na ocjenu.

(5) U posebnim okolnostima ministarstvo nadležno za zdravstvo može odobriti provedbu postupaka nemedicinskog ozračenja bez opravdavanja svake pojedinačne provedbe.

(6) Okolnosti kod kojih je opravdano provoditi postupke nemedicinskog ozračenja bez opravdavanja svakog pojedinačnog ozračenja moraju se redovito preispitivati.«.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/91
Urbroj: 511-01-152-22-15
Zagreb, 13. siječnja 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.