Pravilnik o zaštiti i očuvanju Parka prirode »Telašćica«

NN 8/2022 (19.1.2022.), Pravilnik o zaštiti i očuvanju Parka prirode »Telašćica«

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

76

Na temelju članka 142. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) (u daljnjem tekstu: Zakon)) ministar gospodarstva i održivog razvoja uz prethodno mišljenje Ministarstva poljoprivrede (klasa: 011-04/21-01/61; urbroj: 525-05-0046-21-6) i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (klasa: 011-02/21-03/21; urbroj: 530-03-2-1-1-21-2), donio je

PRAVILNIK

O ZAŠTITI I OČUVANJU PARKA PRIRODE »TELAŠĆICA«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o zaštiti i očuvanju Parka prirode »Telašćica« (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se mjere zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja te utvrđuju upravljačke zone Parka prirode »Telašćica« (u daljnjem tekstu: Park prirode).

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove »Parka prirode Telašćica« (u daljnjem tekstu: Ustanova), stanovnici Parka prirode, vlasnici i nositelji prava na nekretninama u Parku prirode i članovi njihovih obitelji, fizičke i pravne osobe koje na području Parka prirode obavljaju dopuštene djelatnosti, posjetitelji i drugi korisnici prostora Parka prirode, dužni su se pridržavati odredbi ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava unutar Parka prirode te ostali korisnici prostora Parka prirode, dužni su dopustiti predstavnicima Ustanove i nositeljima službenih dopuštenja i/ili drugih dozvola obavljanje djelatnosti javne službe u cilju zaštite prirode, obilazak prirodnih dobara u svrhu znanstvenih i stručnih istraživanja, praćenja i neposrednog nadzora provođenja aktivnosti u Parku prirode te poštivanja propisanih uvjeta zaštite prirode i mjera očuvanja.

II. MJERE ZAŠTITE, OČUVANJA, UNAPREĐENJA I KORIŠTENJA

Upravljanje i upravljačke zone

Članak 4.

Upravljanje Parkom prirode provodi se na temelju Plana upravljanja Parkom prirode »Telašćica« (u daljnjem tekstu: Plan upravljanja).

Članak 5.

(1) U svrhu očuvanja prirodnih vrijednosti i potrebne razine upravljanja i načina korištenja, područje Parka prirode podijeljeno je na upravljačke zone i podzone.

(2) Kartografski prikaz upravljačkih zona i podzona Parka prirode sadržan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Na području Parka prirode utvrđene su sljedeće upravljačke zone i podzone:

1. Zona stroge zaštite:

− Podzona 1A

− Podzona 1B

2. Zona usmjerene zaštite:

− Podzona zabrane ribolova

− Podzona očuvanja biološkog bogatstva mora

− Podzona regulacije gospodarskih aktivnosti

− Podzona ronilačkih aktivnosti

3. Zona korištenja.

Članak 7.

(1) Zona stroge zaštite dijeli se u dvije podzone:

1. Podzona 1A obuhvaća cjelokupni akvatorij uvale Čuška dumboka koji uključuje morsku površinu, vodeni stupac i morsko dno te uski kopneni dio obale i strmca. Drugi dio ove zone obuhvaća Dugootočki strmac od točke sjeverozapadne granice Parka prirode kod vrha Mrzlovica i proteže se pravcem sjeverozapad – jugoistok do ispod Muravjaka (148 m), uključujući i područje Male Prsike te obuhvaća prostor 50 metara od obalne linije strmca uključujući zračni prostor, morsku površinu, vodeni stupac i morsko dno.

2. Podzona 1B obuhvaća obalni dio otoka Garmenjak veli, 50 metara od obalne linije uključujući morsku površinu, vodeni stupac i morsko dno.

(2) U Podzoni 1A u potpunosti je zabranjen ljudski utjecaj na prirodne procese. Dozvoljene aktivnosti su znanstvena istraživanja i praćenje biološke raznolikosti.

(3) U Podzoni 1B zabranjeno je gospodarsko iskorištavanje morskih organizama, a dopuštena su znanstvena istraživanja, praćenje biološke raznolikosti, tranzit plovila sukladno posebnom propisu te ronilačko posjećivanje uz regulaciju propisanu ovim Pravilnikom.

Članak 8.

(1) Zona usmjerene zaštite na kopnenom području Parka prirode obuhvaća travnjake u većem ili manjem stupnju sukcesije, šume, poljoprivredne površine, polja te s njima povezane ostatke tradicionalne arhitekture, druge tradicionalne građevine, kulturna dobra, suhozide, gusterne, lokve te slano jezero Mir. Zona obuhvaća i veći dio akvatorija Parka prirode koji se dijeli u četiri podzone:

1. Podzona zabrane ribolova obuhvaća akvatorij krajnjeg sjeverozapadnog dijela uvale Telašćica od dna uvale do spojnice Rta Artak u kursu 180° prema uvali Jaz, zatim akvatorij jugozapadnog dijela uvale Telašćica od obalne linije između uvale Tripuljak – uvale Pod Poljica do spojnice Rta Tripuljak u kursu 128° prema uvali Pod Poljica.

2. Podzona očuvanja biološkog bogatstva mora obuhvaća unutarnji akvatorij Parka prirode omeđen granicama: s jugoistočne strane spojnicom južne točke Rta Vidilica u kursu 90° prema granici Parka prirode i od te točke granicom Parka prirode kroz Prolaz Vela Proversa s kompletnom istočnom i sjeveroistočnom granicom Parka prirode s cjelokupnim akvatorijem uvale Telašćica izuzev Podzone zabrane ribolova i Podzone 1A.

3. Podzona regulacije gospodarskih aktivnosti obuhvaća pučinsko područje akvatorija omeđeno granicama Podzone očuvanja biološkog bogatstva mora i vanjskom granicom Parka prirode izuzev Podzone 1A i Podzone 1B.

4. Podzona ronilačkih aktivnosti obuhvaća četiri lokaliteta: obalno područje, morsku površinu, vodeni stupac i morsko dno 50 metara od obalne linije otoka Garmenjak Mali, Korotan, Mala Sestrica i dio obalnog područja između uvale Čuška dumboka i Suhog rta na Dugom otoku.

(2) Unutar Zone usmjerene zaštite omogućeno je gospodarenje prirodnim resursima temeljem odgovarajućih planova gospodarenja prirodnim dobrima, upravljanje pomorskim dobrom sukladno posebnom propisu, rekonstrukcija tradicionalnih poljskih kućica s postojećim temeljima i uz uporabu tradicionalnih materijala sukladno posebnim propisima, uspostava ekološki prihvatljivih plutačnih vezova sukladno posebnom propisu, obavljanje ribolova uz ograničenja propisana propisima iz područja morskog ribarstva i ovim Pravilnikom, ronilačko posjećivanje, tranzit plovila sukladno posebnom propisu i privez na plutače.

Članak 9.

(1) Zona korištenja obuhvaća izdvojena područja s već postojećom infrastrukturom za posjetitelje, uvalu Mir, lokaciju Grpašćak, ulaznu postaju Dolac, suženo područje Magrovice, Artak i uvalu Poddugopolje, sve postojeće ceste, šumske ceste te pješačke staze, a namijenjena je posjećivanju i rekreaciji.

(2) U Zoni korištenja dopuštena je rekonstrukcija i prilagodba postojećih objekata te izgradnja objekata u funkciji informiranja i posjećivanja Parka prirode, a u skladu s posebnim propisima.

Istraživanje

Članak 10.

(1) Istraživanja sastavnica prirode na području Parka prirode dopuštena su u svim upravljačkim zonama.

(2) Za obavljanje istraživanja u Parku prirode potrebno je ishoditi odgovarajuća odobrenja nadležnih tijela u skladu sa Zakonom i posebnim propisima.

Zaštita šuma

Članak 11.

(1) Šumama u Zoni usmjerene zaštite gospodari se na temelju šumskogospodarskih planova: programa gospodarenja gospodarskim jedinicama s planovima upravljanja područjem ekološke mreže (državne šume) i programima gospodarenja za šumoposjednike (privatne šume).

(2) Na području Parka prirode sječa šuma, popunjavanje i pošumljavanje dozvoljeno je na temelju planova iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Na području Parka prirode nije dozvoljeno iskorištavanje šuma koje može ugroziti njegove značajke i ciljeve zaštite.

(4) Šumarsku djelatnost obavljaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti.

(5) Za korištenje šuma na području Parka prirode privatni šumoposjednici, fizičke i pravne osobe moraju imati svu propisanu dokumentaciju temeljem posebnih propisa iz područja šumarstva i zaštite prirode.

(6) Zabranjeno je odsijecanje grana, dijelova grana ili kresanje lisnika, ako to nije predviđeno šumskogospodarskim planovima.

Lovstvo

Članak 12.

(1) Na području Parka prirode gospodarenje lovištem i divljači obavlja se temeljem lovnogospodarskih planova.

(2) Gospodarenje divljači na području Parka prirode mora se temeljiti isključivo na održivom načinu gospodarenja i korištenja divljači.

(3) Zabranjen je unos novih vrsta divljači kao i jedinki onih vrsta koje su već prisutne, a nisu zavičajne (autohtone) na području Parka prirode.

Članak 13.

Ovlaštenik prava lova dužan je dostaviti godišnji plan lova Ustanovi.

Članak 14.

(1) Zabranjeno je provođenje lova u vrijeme turističke sezone od 15. svibnja do 10. rujna.

(2) Zabrana lova iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na lov u svrhu provedbe mjera za sprječavanje šteta od divljači te provedbu sanitarnog odstrjela divljači.

(3) Ovlaštenik prava lova dužan je lovne aktivnosti uskladiti s provođenjem agrotehničkih radova unutar Parka prirode.

Članak 15.

(1) Ovlaštenik prava lova dužan je osigurati Ustanovi pravo nadgledanja svih aktivnosti vezanih uz gospodarenje lovištem unutar Parka prirode.

(2) Ovlaštenici prava lova, čije se lovište ili dijelovi lovišta nalaze na području Parka prirode, dužni su dostaviti Ustanovi Zapisnike o prebrojavanju divljači te godišnju evidenciju o odstrjelu divljači po spolnoj i dobnoj strukturi, u svrhu praćenja brojnog stanja divljači.

Ribolov i marikultura

Članak 16.

Regulacijom ribolova na području Parka prirode osigurava se održivo iskorištavanje bioloških bogatstava mora na ekološki uravnotežen i prihvatljiv način kroz mjere zaštite, očuvanja i obnove ekološkog sustava podmorja Parka prirode.

Članak 17.

(1) Na području Parka prirode, gospodarski i mali obalni te rekreacijski ribolov dozvoljeno je obavljati u skladu s posebnim propisima koji uređuju pitanja morskog ribarstva poštujući dodatna ograničenja propisana ovim Pravilnikom.

(2) Na području Parka prirode zabranjeno je obavljanje športskog ribolova.

Članak 18.

(1) U Podzoni zabrane ribolova, Podzoni 1A i Podzoni 1B sve kategorije ribolova u potpunosti su zabranjene u svrhu zaštite staništa i vrsta.

(2) Unutar Podzone ronilačkih aktivnosti ribolov je zabranjen u razdoblju od 1. svibnja do 1. listopada.

Članak 19.

(1) Za obavljanje rekreacijskog ribolova u Parku prirode izdaje se posebna dozvola koju prodaje Ustanova.

(2) Ukupan broj i visina naknade za pojedine kategorije posebnih dozvola utvrđuje se posebnom odlukom Upravnog vijeća Ustanove.

(3) Posebna dozvola se izdaje vlasniku dozvole i neprenosiva je.

Članak 20.

Na način obavljanja rekreacijskog ribolova, karakteristike i količine ribolovnog alata primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika.

Članak 21.

(1) Ribolovac, vlasnik posebne dozvole iz članka 19. ovoga Pravilnika, rekreacijski ribolov smije obavljati prema sljedećim količinama ribolovnih alata i opreme:

– odmetom, ukupno do dva (2) komada

– kančenicom, ukupno do dva (2) komada

– povlačnim povrazom (panulom), ukupno do dva (2) komada

– povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada

(2) Uporaba svih ostalih ribolovnih alata nije dozvoljena, kao niti upotreba sredstava za primamljivanje ribe ili drugih morskih organizama.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka vlasnici posebne godišnje dozvole iz članka 19. ovoga Pravilnika, mogu obavljati ribolov uz uporabu umjetne rasvjete, odnosno jednog rasvjetnog tijela električne snage do najviše 100 W za žarulju sa žarnom niti, odnosno 30 W za halogenu i LED žarulju te kod plinskih ferala do 400 cd jakosti svjetlosti, isključivo kod ribolova povrazima s kukom za lov glavonožaca, uz posjedovanje posebne dozvole za upotrebu umjetne rasvjete koju prodaje Ustanova.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, vlasnici posebne dozvole za rekreacijski ribolov koja se izdaje bivšim ovlaštenicima važećih povlastica za mali obalni ribolov kojima je povlastica ukinuta na njihov zahtjev, osobama koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov, a zahtjevom su odustale od prelaska u mali obalni ribolov te osobe koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov i podnijele zahtjev za prelazak u mali obalni ribolov, a ne nalaze se na rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu u određenoj kalendarskoj godini, uz alate iz stavka 1. ovoga članka, mogu obavljati ribolov i:

– ostima sa ili bez upotrebe umjetne rasvjete, ukupno jedan (1) komad

– vršama za lov ribe, ukupno do tri (3) komada

– stajaćim parangalima, jedan ili više njih do ukupno 100 udica

– uz korištenje umjetne rasvjete tehničkih karakteristika propisanih u stavku 3. ovoga članka.

(5) Lov glavonožaca povrazom s kukom uz umjetnu rasvjetu zabranjen je od 1. ožujka do 30. rujna.

Članak 22.

Plovilo koje se kreće ili pluta za vrijeme obavljanja rekreacijskog ribolova, ne smije biti bliže od 100 metara od linije Podzone 1A, Podzone 1B, Zone zabrane ribolova te Podzone ronilačkih aktivnosti u vremenskom razdoblju kada je za Podzonu ronilačkih aktivnosti određena zabrana obavljanja ribolova sukladno članku 18. stavku 2. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

U rekreacijskom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti i sakupiti do tri (3) kilograma riba i drugih morskih organizama, a dopuštena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugog morskog organizma kojim se premašuje dopuštenih tri (3) kilograma.

Članak 24.

(1) Ribolovne alate iz članka 21. dopušteno je koristiti u Podzoni regulacije gospodarskih aktivnosti, Podzoni očuvanja biološkog bogatstva mora i Podzoni ronilačkih aktivnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u Podzoni ronilačkih aktivnosti ribolov je zabranjen sukladno ograničenju obavljanja ribolova propisanom člankom 18. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

Članak 25.

(1) Ovlaštenici prava ribolova na području Parka prirode koji posjeduju posebnu dozvolu za obavljanje rekreacijskog ribolova dužni su voditi evidenciju o obavljenom ribolovu, po vrstama, količini i području ulova te korištenim ribolovnim alatima i njihovoj količini.

(2) Evidencija o obavljenom ribolovu služi u svrhu prilagodbe ribolovnog napora prema stanju ribljeg fonda kao uvjet za očuvanje bioloških bogatstava mora kroz regulaciju ribolova, a u svrhu obnove ribljeg fonda.

(3) Evidencija se dostavlja Ustanovi u roku od 30 dana od dana isteka važenja posebne dozvole.

(4) Obrazac evidencije nalazi se u Prilogu II. i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(5) Radi očuvanja prirodnih vrijednosti Parka prirode Ustanova može donijeti odluku o obustavi izdavanja posebnih dozvola i obavljanja rekreacijskog ribolova.

Članak 26.

(1) Bilo koji oblik marikulture na cijelom području Parka prirode je zabranjen.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nekomercijalna marikultura u svrhu doprinosa ekološkoj ravnoteži i održivom upravljanju morskog ekosustava u Podzoni očuvanja biološkog bogatstva mora dozvoljena je sukladno posebnim propisima.

Poljoprivreda

Članak 27.

Na području Parka prirode se dozvoljava građenje zgrada i drugih jednostavnih građevina za vlastite gospodarske potrebe u funkciji tradicionalne poljoprivrede na površinama pod maslinicima i poljoprivrednim površinama u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom i odredbama Zakona.

Članak 28.

(1) Na području Parka prirode dopušteno je obavljanje poljoprivrede prema pravilima struke, a posebno se potiče ekološka i integrirana poljoprivreda.

(2) U slučajevima okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta treba u što većoj mjeri očuvati postojeća vrijedna i ugrožena rubna staništa (suhozide, živice, pojedinačna stabla, skupine stabala, lokve, livadne pojaseve) ili stvoriti nova na način da se osigura najveća vrijednost staništa za biološku i krajobraznu raznolikost.

Članak 29.

Na području Parka prirode dopuštena je košnja i tradicionalna ispaša autohtonih pasmina stoke.

Ispaša stoke dopuštena je samo uz ljudski nadzor.

Članak 30.

(1) Na području Parka prirode dozvoljeno je držanje pčela uz pribavljeno koncesijsko odobrenje Ustanove i suglasnost vlasnika zemljišta na kojem se planira postavljanje košnica.

(2) Lokaciju postavljanja košnica dogovaraju Ustanova i ovlaštenik koncesijskog odobrenja, vodeći računa o primjerenoj udaljenosti od posjetiteljske infrastrukture i sadržaja.

(3) Iznimno vlasnici i ovlaštenici prava na zemljištu u prostoru Parka prirode mogu na svojim zemljišnim posjedima, ako ne ugrožavaju kretanje posjetitelja, držati pčele bez ishođenja koncesijskog odobrenja.

(4) Držanje pčela obavljaju se u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje pčelarstvo.

Gradnja

Članak 31.

(1) Gradnja u Parku prirode provodi se u skladu s prostor­no-plan­skom dokumentacijom sukladno posebnim propisima kojima se uređuju prostorno uređenje i gradnja.

(2) Na području Parka prirode posebno je zabranjeno:

– postavljanje ugostiteljske i trgovačke opreme na otvorenom bez koncesijskog odobrenja Ustanove,

– postavljanje štandova ili postolja za prodaju bez koncesijskog odobrenja Ustanove,

– postavljanje montažno-demontažnih objekata bez odobrenja nadležnog tijela.

Članak 32.

Na području Parka prirode zabranjeno je izvođenje pristupa obali, građenje i nasipavanje obale, građenje lučica, vezova i drugih vrsta pristana, osim na za to predviđenim mjestima sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji uz odgovarajući akt kojim se odobrava gradnja.

Promet

Članak 33.

(1) Promet vozilima na nerazvrstanim cestama unutar Parka prirode može biti ograničen.

(2) Ograničenja iz stavka 1. ovoga članka donosi nadležna jedinica lokalne samouprave uz suglasnost Ustanove.

(3) Zabranjeno je zadržavanje i parkiranje vozila izvan označenih parkirališta.

(4) Zabrane i ograničenja prometovanja u Parku prirode ne odnose se na vozila Ustanove, Ministarstva i pravnih osoba s javnim ovlastima (policija, vatrogasci, hitna pomoć, inspekcijske i druge srodne službe) u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga.

Članak 34.

(1) Unutar Parka prirode nadlijetanje letjelica može biti ograničeno temeljem posebnih propisa koji uređuju pitanja civilnog zrakoplovstva.

(2) Snimanje iz zraka dopušteno je uz suglasnost Ustanove sukladno posebnom propisu koji uređuje snimanje iz zraka.

Članak 35.

(1) U Podzoni 1A zabranjeni su plovidba, privezivanje plovila i kretanje posjetitelja.

(2) U Podzoni 1B dozvoljen je samo tranzit plovila bez zaustavljanja.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka u Podzoni 1B dozvoljeno je zaustavljanje plovila u svrhu ronilačkog posjećivanja uz prethodno odobrenje Ustanove.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka Ustanova može posebnim odobrenjem dozvoliti plovidbu, privezivanje plovila i kretanje posjetitelja, u kojim slučajevima je obavljanje takvih aktivnosti moguće isključivo uz pratnju ovlaštenih djelatnika Ustanove.

Članak 36.

(1) Kretanje plovila u Parku prirode dozvoljeno je uz odobrenje Ustanove.

(2) Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na vlasnike nekretnina i ovlaštenike na nekretninama u Parku prirode.

(3) Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka smatra se ulaznica, potvrda ili bilo koji dokument Ustanove kojim se dokazuje da je kretanje unutar Parka prirode dozvoljeno.

Članak 37.

(1) Radi onemogućavanja nedozvoljene plovidbe u području Parka prirode Ustanova može postaviti vidljive zapreke i oznake na moru.

(2) Ustanova će na vidna mjesta postaviti oznake o ograničenju brzine.

Ulaz i posjećivanje

Članak 38.

(1) U Parku prirode dopušteno je posjećivanje svima pod jednakim uvjetima u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Za posjećivanje Parka prirode plaća se naknada Ustanovi (ulaznica).

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, naknadu za posjećivanje ne plaćaju pravne osobe, zaposlenici pravnih osoba te fizičke osobe koje obavljaju dopuštenu gospodarsku djelatnost sukladno posebnim propisima.

(4) Dodatna naknada plaća se za izlete plovilima ili autobusima Ustanove, stručno vođenje, edukativne programe i dr.

(5) Cjenik ulaznica i naknada iz stavka 2. i 4. ovoga članka utvrđuje Upravno vijeće Ustanove u sklopu Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode ili posebnom odlukom.

(6) Posjetitelji Parka prirode dužni su imati ulaznicu tijekom cijelog boravka u Parku prirode.

(7) Rekreativne aktivnosti, posjećivanje i druge srodne aktivnosti unutar Parka prirode obavljaju se na vlastitu odgovornost.

Članak 39.

(1) Odredbe članka 38. ovoga Pravilnika ne odnose se na stanovnike s prebivalištem te vlasnike i nositelje prava na nekretninama u Parku prirode.

(2) Osobama iz stavka 1. ovoga članka Ustanova će izdati propusnicu za nesmetano kretanje do njihovih nekretnina.

(3) Propusnice se izdaju i zaposlenicima pravnih osoba i fizičkim osobama koje obavljaju dopuštenu djelatnost u Parku prirode.

(4) U propusnici se utvrđuju uvjeti i način nesmetanog kretanja u Parku prirode.

Članak 40.

U Park prirode posjetitelji mogu ući samo na mjestima koja su određena kao službeni ulazi.

Službeni ulazi u Park prirode su:

– Kopneni ulaz Dolac

– Pomorski ulaz uvala Mir.

Članak 41.

Za vrijeme boravka, kretanja i razgledavanja Parka prirode posjetitelji su dužni pridržavati se odredbi ovoga Pravilnika i svih uputa koje su otisnute na ulaznici, informativnim pločama te drugim oznakama u Parku prirode kao i dodatnih uputa čuvara prirode.

Članak 42.

(1) Unutar Parka prirode posjetiteljima je dopušteno kretanje samo unutar područja i na stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.

(2) Djeci do 12 godina dopušteno je posjećivanje Parka prirode samo uz pratnju odrasle osobe.

(3) U slučaju prekomjernog broja posjetitelja na pojedinom lokalitetu Ustanova zadržava pravo privremene regulacije i/ili zabrane ulaska.

Članak 43.

(1) U slučaju izvanrednih okolnosti koje ne traju dulje od 15 dana, kao što su poplave, urušavanje staza, požari i dr., kretanje posjetitelja na području Parka prirode može se ograničiti ili potpuno zabraniti kada je to u interesu očuvanja prirodnih vrijednosti Parka prirode i/ili sigurnosti posjetitelja.

(2) Zabranu i/ili ograničenje kretanja posjetitelja donosi ravnatelj odlukom u kojoj je sadržan popis područja zabrane, razlozi ograničenja, trajanje zabrane i mjere koje su dužne poduzeti pojedine službe Parka prirode.

(3) Ako bi posjećivanje Parka prirode moglo ugroziti njegovo očuvanje i/ili sigurnost posjetitelja, ministar nadležan za zaštitu prirode može donijeti naredbu o zabrani ili ograničenju posjećivanja.

(4) Objekte sigurnosti plovidbe može postaviti isključivo ovlaštena osoba u skladu s posebnim propisom iz područja pomorstva.

Članak 44.

Zabranjen je organizirani prijevoz posjetitelja u Parku prirode bez koncesijskog odobrenja Ustanove.

Članak 45.

(1) Izrada i postavljanje elemenata signalizacije i interpretacije propisani su posebnim propisom kojim se uređuje jedinstveni vizualni identitet zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

(2) Na području Parka prirode pravnim i fizičkim osobama postavljanje reklamnih oznaka dopušteno je uz odobrenje Ustanove.

(3) Na području Parka prirode, izvan naseljenih mjesta, zabranjeno je postavljanje svjetlećih reklamnih oznaka.

(4) Novopostavljena rasvjeta unutar Parka prirode mora biti u skladu s posebnim propisom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

Članak 46.

Na području Parka prirode zabranjeno je kupanje na neoznačenim mjestima.

Članak 47.

(1) Na području Parka prirode zabranjeno je sidrenje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sidrenje je dopušteno u situacijama kada je neophodno zbog zaštite ljudskih života i sigurnosti sukladno posebnom propisu.

(3) Privez plovila dozvoljen je samo na za to unaprijed predviđenim i označenim mjestima.

(4) Ustanova je dužna osigurati da mjesta predviđena za privez plovila budu odgovarajuće označena.

Sport i rekreacija

Članak 48.

(1) Ronjenje uz upotrebu ronilačke opreme (u daljnjem tekstu: ronjenje) dozvoljeno je u grupama organiziranim od pravne ili fizičke osobe koja je registrirana za obavljanje takve djelatnosti i koja ima dopuštenje za organiziranje ronilačkog posjećivanja Parka prirode sukladno posebnim propisima.

(2) Zabranjeno je individualno ronjenje, odnosno ronjenje izvan organiziranih grupa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Izuzev stavka 2. ovoga članka, individualno ronjenje dozvoljeno je u svrhu znanstveno-istraživačkog rada uz dopuštenje nadležnog tijela.

Članak 49.

(1) Ronilačko posjećivanje dozvoljeno je u Podzoni ronilačkih aktivnosti sukladno članku 8. stavku 1. točki 4. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je ronilačko posjećivanje u Podzoni 1B uz uvjete propisane člankom 35. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

Članak 50.

(1) Visinu naknade i dozvole za ronjenje određuje Upravno vijeće Ustanove posebnom odlukom.

(2) Ustanova za svaku tekuću godinu izrađuje program ronilačkog posjećivanja.

Članak 51.

Unutar Podzone ronilačkih aktivnosti dopušta se postavljanje najviše po dvije plutače u moru sa sidrenim blokovima ili ankerima učvršćenim za morsko dno, za privez plovila pravne ili fizičke osobe za organiziranje ronilačkog posjećivanja Parka prirode i u to vrijeme obavljanja te aktivnosti.

Članak 52.

(1) Na području Parka prirode zabranjena je vožnja biciklom izvan označenih biciklističkih staza, padobransko jedrenje (parajedriličarstvo), zmajarenje, skijanje na vodi, vožnja vozilima izvan cesta, penjanje i postavljanje penjačkih smjerova te ostali ekstremni sportovi i svi grupni sportovi i druga sportska događanja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Ustanova može odobriti održavanje sportskih priprema i sportskih manifestacija putem koncesijskog odobrenja.

Članak 53.

(1) Na području Parka prirode zabranjeno je kampiranje i postavljanje objekata za robinzonski smještaj.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u svrhu znanstvenih istraživanja kampiranje je dopušteno uz odobrenje Ustanove.

Snimanje i fotografiranje

Članak 54.

(1) Na području Parka prirode zabranjeno je snimanje i/ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez koncesijskog odobrenja Ustanove.

(2) Na području Parka prirode nije dopušteno snimanje i/ili fotografiranje materijala koji su u suprotnosti s načelima zaštite prirode.

(3) Na području Parka prirode zabranjeno je snimanje bespilotnom letjelicom iz zraka osim u iznimnim slučajevima uz odobrenje Ustanove.

Protupožarna zaštita

Članak 55.

Mjere protupožarne zaštite Parka prirode Ustanova provodi u skladu s procjenom ugroženosti od požara, programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara i operativnim planom za zaštitu od požara.

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti

Članak 56.

(1) Za obavljanje gospodarskog korištenja prirodnih dobara i/ili obavljanje dopuštene djelatnosti na području Parka prirode pravnim i fizičkim osobama Ustanova može dati koncesijsko odobrenje na vrijeme do pet godina u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

(2) Postupak davanja koncesijskih odobrenja provodi se javnim prikupljanjem ponuda, a može se pokrenuti na zahtjev pravne i/ili fizičke osobe ili po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom.

(3) Djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje propisane su Zakonom i propisima donesenim temeljem njega.

Ostala ograničenja, mjere zaštite i zabranjene radnje

Članak 57.

(1) Na području Parka prirode zabranjeno je namjerno branje, rezanje, sječa, sakupljanje ili uništavanje strogo zaštićenih jedinki samoniklih biljaka, gljiva, lišajeva i algi iz prirode u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti.

(2) Zabrana iz stavka 1. odnosi se i na korištenje samoniklih vrsta biljaka, gljiva, lišajeva i algi u komercijalne svrhe.

(3) Iznimno na području Parka prirode dopuštene su radnje iz stavka 1. ovoga članka u znanstveno-istraživačke i obrazovne svrhe, radi provođenja sanitarnih mjera i uspostave prirodne ravnoteže uz dopuštenje Ministarstva.

Članak 58.

Zabranjeno je uvođenje stranih vrsta u prirodu na području Parka prirode.

Članak 59.

(1) Na području Parka prirode zabranjene su sljedeće radnje sa životinjama u prirodi:

– hranjenje, proganjanje, ozljeđivanje, hvatanje ili ubijanje,

– namjerno uznemiravanje,

– uništavanje ili uzimanje jaja čak i ako su prazna te njihovo čuvanje,

– uništavanje, oštećivanje ili uklanjanje njihovih razvojnih oblika, gnijezda ili legla,

– oštećivanje ili uništavanje područja njihova razmnožavanje ili odmaranja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na području Parka prirode dopuštene su radnje iz tog stavka u znanstveno-istraživačke svrhe i uz dopuštenje Ministarstva, u interesu zaštite divljih vrsta, očuvanja prirodnih staništa, radi sprječavanja ozbiljne štete, posebice na usjevima, stoci, šumama i vodama te u interesu javnog zdravlja, sigurnost ljudi i imovine.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na području Parka prirode dopuštene su radnje iz tog stavka u svrhu provedbe lovnih aktivnosti sukladno odredbama posebnih propisa koji uređuju područje lovstva i uz ograničenja propisana ovim Pravilnikom.

Članak 60.

(1) Na području Parka prirode zabranjeno je loženje vatre izvan mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu.

(2) Na području Parka prirode izvan naselja zabranjeno je korištenje roštilja, upotreba pirotehničkih sredstava i ostalih sredstava s otvorenim plamenom.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na području Parka prirode dopušteno je strogo kontrolirano paljenje travnjaka na malim površinama u svrhu održavanja prirodnih staništa uz dopuštenje Ministarstva.

Članak 61.

(1) Na području Parka prirode dopušteno je kretanje pasa, a kada je to moguće i drugih kućnih ljubimaca, isključivo na povodcu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kretanje pasa bez povodca dopušteno je u svrhu obavljanja lovnih aktivnosti i za čuvanje stada.

Članak 62.

Na području Parka prirode strogo je zabranjeno odlaganje svih vrsta otpada izvan za to predviđenih i označenih mjesta.

Članak 63.

Na području Parka prirode zabranjeno je markiranje novih planinarskih staza bez suglasnosti Ustanove.

Članak 64.

(1) Na području Parka prirode zabranjeno je uzimati minerale i/ili fosile iz prirode.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je uzimanje minerala i/ili fosila iz prirode u znanstveno-istraživačke svrhe uz dopuštenje Ministarstva.

Članak 65.

Na području Parka prirode strogo je zabranjeno vađenje pijeska, šljunka, kamena, humusa, gline i sl.

Članak 66.

(1) Na otvorenim prostorima Parka prirode razina dopuštene buke može danju iznositi do najviše 50 dB, a noću do 40 dB.

(2) Iznimno od ograničenja iz stavka 1. ovoga članka dopuštena je veća razina buke za manifestacije koje odobri Ustanova.

(3) Ograničenja razine buke ne odnose se na buku koju proizvodi mehanizacija za obavljanje dozvoljenih radova i buku na prometnicama i/ili plovnom putu u Parku prirode.

Članak 67.

(1) Ustanova, vlasnici i/ili nositelji drugih stvarnih prava na zemljištu unutar Parka prirode dužni su provoditi mjere zaštite, obnove i očuvanja staništa te očuvanja zavičajnih vrsta uz dopuštenje Ministarstva.

(2) Ustanova obavještava vlasnike i/ili nositelje drugih stvarnih prava o mjerama zaštite, obnove i očuvanja staništa iz stavka 1. ovoga članka te daje rok od 6 mjeseci za provođenje.

(3) Mjerama zaštite, obnove i očuvanja iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

– zahvati sprječavanja zarastanja travnjaka (sukcesije) mehaničkim uklanjanjem drvenastih vrsta i košnjom ili drugim prihvatljivim metodama,

– zahvati uklanjanja invazivnih stranih vrsta,

– drugi zahvati odobreni dopuštenjem iz stavka 1. ovoga članka koji imaju za cilj očuvanje povoljnog stanja staništa.

(4) Mjere zaštite i očuvanja staništa iz ovoga članka ne odnose se na zemljišta koja su uvrštena u šumskogospodarske planove.

(5) U slučaju nepoštivanja mjera zaštite, obnove i očuvanja iz stavka 1. te roka iz stavka 2. ovoga članka, Ustanova pisanom obavijesti i objavom na oglasnoj ploči Ustanove i jedinice lokalne samouprave daje rok od 30 dana vlasniku i/ili nositelju drugih stvarnih prava za provođenje mjera zaštite, obnove i očuvanja staništa.

(6) Po isteku roka iz stavka 5. ovoga članka Ustanova može samostalno provoditi mjere zaštite, obnove i očuvanja iz stavka 1. ovoga članka bez naknade.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

Postupanja suprotno mjerama zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja Parka prirode propisanim ovim Pravilnikom kažnjivo je sukladno prekršajnim odredbama Zakona i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 69.

Fizičkim osobama koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika posjeduju važeću posebnu dozvolu za obavljanje rekreacijskog ribolova na području Parka prirode, izdat će se posebna dozvola prema uvjetima iz ovoga Pravilnika po isteku važenja postojeće posebne dozvole.

Članak 70.

Zone zabranjenog sidrenja iz članka 47. ovoga Pravilnika stupaju na snagu po objavi u službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama.

Članak 71.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode »Telašćica« (»Narodne novine« broj 38/96).

Članak 72.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/21-06/02
Urbroj: 517-10-2-1-21-12
Zagreb, 24. prosinca 2021.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG I.

KARTOGRAFSKI PRIKAZ UPRAVLJAČKE ZONACIJE PARKA PRIRODE »TELAŠĆICA«

PRILOG II.

OBRAZAC EVIDENCIJE O OBAVLJENOM RIBOLOVU