Pravilnik o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja

NN 8/2022 (19.1.2022.), Pravilnik o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja

Ministarstvo poljoprivrede

77

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O PROTOKOLIMA ZA ISPITIVANJE RAZLIČITOSTI, UJEDNAČENOSTI I POSTOJANOSTI SORTI U SVRHU PRIZNAVANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se minimalne karakteristike i uvjeti koje biljne vrste moraju ispuniti prilikom ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti (u daljnjem tekstu: DUS) sorti u svrhu priznavanja.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Komisije 2003/90/EZ оd 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ u pogledu minimalnih karakteristika koje se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 254, 8. 10. 2003.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2021/746 оd 6. svibnja 2021. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ u pogledu protokolâ za ispitivanje određenih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća te o izmjeni Direktive 2003/90/EZ u pogledu određenih botaničkih naziva bilja (SL L 160, 7. 5. 2021.);

– Direktiva Komisije 2003/91/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata povrća (SL L 254, 8. 10. 2003.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2021/746 оd 6. svibnja 2021. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ u pogledu protokolâ za ispitivanje određenih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća te o izmjeni Direktive 2003/90/EZ u pogledu određenih botaničkih naziva bilja (SL L 160, 7. 5. 2021.);

– Direktiva Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (SL L 193, 20. 7. 2002.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

Pojedini izrazi u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Sorta je »različita« ako je jasno različita u jednoj ili više bitnih karakteristika koje proizlaze iz određenog genotipa ili kombinacije genotipa od bilo koje druge sorte koja je opće poznata na dan podnošenja zahtjeva za priznavanje.

2. Sorta je »ujednačena« ako je, podložno varijaciji koja se može očekivati s obzirom na posebne značajke njezine reprodukcije, dostatno ujednačena u izražavanju onih karakteristika koja su sadržana u ispitivanju različitosti, kao i bilo kojih drugih svojstava koja se upotrebljavaju za opis sorte.

3. Sorta je »postojana« ako nakon uspješnog razmnožavanja ili umnožavanja ili na kraju svakog ciklusa (gdje je uzgajivač definirao poseban ciklus razmnožavanja ili umnožavanja) ostane vjerna opisu njenih bitnih karakteristika.

4. Sorta je opće poznata ako je navedena u Zajedničkom katalogu sorata Europske unije iz članka 3. točke 35. Zakona ili je podnijet zahtjev za upis sorte u sortnu listu u bilo kojoj zemlji članici Europske unije.

Članak 5.

DUS ispitivanje obavlja:

a) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo; ili

b) nadležno službeno tijelo druge države članice Europske unije ili Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (u daljnjem tekstu: UPOV).

Članak 6.

(1) Prilikom ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti vrste navedene u Dodatku I. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio moraju zadovoljiti uvjete navedene u CPVO protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti Ureda Zajednice za zaštitu biljnih sorti (u daljnjem tekstu: CPVO).

(2) Prilikom ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti vrste navedene u Dodatku II. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio moraju zadovoljiti uvjete navedene u UPOV vodičima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti.

(3) Sve sortne karakteristike u protokolima iz stavka 1. ovoga članka za pripadajuće vrste i sve karakteristike koja su označene zvjezdicom (*) u vodičima za ispitivanje iz stavka 2. ovoga članka za pripadajuće vrste, koriste se pod uvjetom da praćenje karakteristike nije onemogućeno iskazivanjem neke druge karakteristike i pod uvjetom da iskazivanje karakteristike ne priječe uvjeti okruženja u kojem se ispitivanje provodi.

(4) U pogledu vrsta navedenih u Dodacima I. i II. ovoga Pravilnika, u trenutku pregleda potrebno je osigurati ispunjavanje minimalnih zahtjeva za provedbu ispitivanja u odnosu na shemu pokusa i uvjete rasta, kako je utvrđeno u vodičima odnosno protokolima za ispitivanje.

(5) Metode koje se koriste za utvrđivanje karakteristika moraju biti precizne i pouzdane.

(6) Prilikom ispitivanja različitosti moraju se koristiti usporedne sorte navedene u protokolima iz stavka 1. ovoga članka i u vodičima iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 7.

Za preglede započete prije 1. siječnja 2022. godine primjenjivat će se uvjeti u skladu s odredbama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu (»Narodne novine« broj 45/08, 84/08, 77/13, 136/15, 57/17, 70/18, 75/19 i 62/20).

Članak 8.

U Pravilniku o upisu sorti u Sortnu listu (»Narodne novine« broj 45/08, 84/08, 77/13, 136/15, 57/17, 70/18, 75/19 i 62/20) prilog 2 briše se.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/45
Urbroj: 525-7/1272-21-12
Zagreb, 12. siječnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

DODATAK I.

POPIS VRSTA KOJE MORAJU UDOVOLJAVATI PROTOKOLIMA CPVO-a ZA PROVOĐENJE DUS ISPITIVANJA

Znanstveni nazivUobičajeni nazivProtokol CPVO-a
Allium cepa L. (skupina Cepa)LukTP 46/2 od 1. 4. 2009.
Allium cepa L. (skupina Aggregatum)Luk kozjakTP 46/2 od 1. 4. 2009.
Allium fistulosum L.Luk zimskiTP 161/1 od 11. 3. 2010.
Allium porrum L.PorilukTP 85/2 od 1. 4. 2009.
Allium sativum L.ČešnjakTP 162/1 od 25. 3. 2004.
Allium schoenoprasum L.VlasacTP 198/2 od 11. 3. 2015.
Apium graveolens L.CelerTP 82/1 od 13. 3. 2008.
Apium graveolens L.Celer korjenašTP 74/1 od 13. 3. 2008.
Asparagus officinalis L.ŠparogaTP 130/2 od 16. 2. 2011.
Beta vulgaris L.Cikla uključujući Cheltenham repuTP 60/1 od 1. 4. 2009.
Beta vulgaris L.BlitvaTP 106/1 od 11. 3. 2015.
Brassica oleracea L.Kelj lisnatiTP 90/1 od 16. 2. 2011.
Brassica oleracea L.CvjetačaTP 45/2 Rev. 2 od 21. 3. 2018.
Brassica oleracea L.Brokula ili kalabrijska brokulaTP 151/2 Rev. 2 od 21. 4. 2020.
Brassica oleracea L.Kelj pupčarTP 54/2 Rev. od 15. 3. 2017.
Brassica oleracea L.KorabicaTP 65/1 Rev. od 15. 3. 2017.
Brassica oleracea L.Kelj grmoliki, kupus bijeli i kupus crveniTP 48/3 Rev. od 15. 3. 2017.
Brassica rapa L.Kupus kineskiTP 105/1 od 13. 3. 2008.
Capsicum annuum L.Čili paprika ili paprikaTP 76/2 Rev. 2 od 21. 4. 2020.
Cichorium endivia L.Kudrava endivija i endivija širokolisnaTP 118/3 od 19. 3. 2014.
Cichorium intybus L.Industrijska cikorijaTP 172/2 od 1. 12. 2005.
Cichorium intybus L.Lisnati ili glavati radičTP 154/1 Rev. od 19. 3. 2019.
Cichorium intybus L.Radič za pospješivanjeTP 173/2 od 21. 3. 2018.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiLubenicaTP 142/2 od 19. 3. 2014.
Cucumis melo L.DinjaTP 104/2 Rev. od 21. 4. 2020.
Cucumis sativus L.Krastavac i krastavac za konzerviranjeTP 61/2 Rev. 2 od 19. 3. 2019.
Cucurbita maxima DuchesneBučaTP 155/1 od 11. 3. 2015.
Cucurbita pepo L.Tikva ili tikvicaTP 119/1 Rev. od 19. 3. 2014.
Cynara cardunculus L.Artičoka i kardaTP 184/2 Rev. od 6. 3. 2020.
Daucus carota L.Mrkva i stočna mrkvaTP 49/3 od 13. 3. 2008.
Foeniculum vulgare Mill.KomoračTP 183/1 od 25. 3. 2004.
Lactuca sativa L.Zelena salataTP 13/6 Rev. od 15. 2. 2019.
Solanum lycopersicum L.RajčicaTP 44/4 Rev. 4 od 21. 4. 2020.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPeršinTP 136/1 od 21. 3. 2007.
Phaseolus coccineus L.Grah mnogocvjetniTP 9/1 od 21. 3. 2007.
Phaseolus vulgaris L.Grah mahunar niski i grah mahunar visokiTP 12/4 od 27. 2. 2013.
Pisum sativum L. (partim)Grašak naboranog sjemena, grašak okruglog sjemena i grašak šećeracTP 7/2 Rev. 3 od 6. 3. 2020.
Raphanus sativus L.Rotkvica, rotkvaTP 64/2 Ispravak rev. od 11. 3. 2015.
Rheum rhabarbarum L.RabarbaraTP 62/1 od 19. 4. 2016.
Scorzonera hispanica L.Crni korijenTP 116/1 od 11. 3. 2015.
Solanum melongena L.PatlidžanTP 117/1 od 13. 3. 2008.
Spinacia oleracea L.ŠpinatTP 55/5 Rev. 3 od 6. 3. 2020.
Valerianella locusta (L.) Laterr.MatovilacTP 75/2 od 21. 3. 2007.
Vicia faba L. (partim)BobTP 206/1 od 25. 3. 2004.
Zea mays L. (partim)Slatki kukuruz i kukuruz kokičarTP 2/3 od 11. 3. 2010.
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. SpoonerPodanci rajčiceTP 294/1 Rev. 4 od 21. 4. 2020.
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata DuchesneMeđuvrsni hibridi Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne kao podloga za cijepljenjeTP 311/1 od 15. 3. 2017.
Festuca arundinacea Schreb.Vlasulja barskaTP 39/1 od 1. 10. 2015.
Festuca filiformis Pourr.Uskolisna vlasulja ovčjaTP 67/1 od 23. 6. 2011.
Festuca ovina L.Vlasulja ovčjaTP 67/1 od 23. 6. 2011.
Festuca pratensis Huds.Vlasulja livadnaTP 39/1 od 1. 10. 2015.
Festuca rubra L.Vlasulja nacrvenaTP 67/1 od 23. 6. 2011.
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.Oštrolisna vlasuljaTP 67/1 od 23. 6. 2011.
Lolium multiflorum Lam.Ljulj talijanskiTP 4/2 od 19. 3. 2019.
Lolium perenne L.Ljulj engleskiTP 4/2 od 19. 3. 2019.
Lolium x hybridum Hausskn.Ljulj oldenburškiTP 4/2 od 19. 3. 2019.
Pisum sativum L. (partim)Stočni grašakTP 7/2 Rev. 3 od 6. 3. 2020.
Poa pratensis L.Vlasnjača livadnaTP 33/1 od 15. 3. 2017.
Vicia faba L.Stočni bobTP 8/1 od 19. 3. 2019.
Vicia sativa L.Grahorica jaraTP 32/1 od 19. 4. 2016.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Stočna korabaTP 89/1 od 11. 3. 2015.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Uljana rotkvaTP 178/1 od 15. 3. 2017.
Brassica napus L. (partim)Uljana repicaTP 36/3 od 21. 4. 2020.
Cannabis sativa L.KonopljaTP 276/1 Djelomična rev. od 21. 3. 2018.
Glycine max (L.) Merr.SojaTP 80/1 od 15. 3. 2017.
Gossypium spp.PamukTP 88/2 od 11. 12. 2020.
Helianthus annuus L.SuncokretTP 81/1 od 31. 10. 2002.
Linum usitatissimum L.Lan/sjeme lanaTP 57/2 od 19. 3. 2014.
Sinapis alba L.Gorušica bijelaTP 179/1 od 15. 3. 2017.
Avena nuda L.Golozrna zobTP 20/3 od 6. 3. 2020.
Avena sativa L. (uključuje A. byzantina K. Koch)Zob i crvena zobTP 20/3 od 6. 3. 2020.
Hordeum vulgare L.JečamTP 19/5 od 19. 3. 2019.
Oryza sativa L.RižaTP 16/3 od 1. 10. 2015.
Secale cereale L.RažTP 58/1 od 31. 10. 2002.
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolorSirakTP 122/1 od 19. 3. 2019.
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex DavidseSudanska travaTP 122/1 od 19. 3. 2019.
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex DavidseHibridi nastali križanjem vrsta Sorghum bicolor subsp. bicolor i Sorghum bicolor subsp. drummondiiTP 122/1 od 19. 3. 2019.
xTriticosecale Wittm. ex A. CamusHibridi nastali križanjem vrste iz roda Triticum i vrste iz roda SecaleTP 121/2 Rev. 1 od 16. 2. 2011.
Triticum aestivum L. subsp. aestivumPšenicaTP 3/5 od 19. 3. 2019.
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van SlagerenTvrda pšenicaTP 120/3 od 19. 3. 2014.
Zea mays L. (partim)KukuruzTP 2/3 od 11. 3. 2010.
Solanum tuberosum L.KrumpirTP 23/3 od 15. 3. 2017.Tekst protokola objavljen je na mrežnim stranicama CPVO-a (www.cpvo.europa.eu).

DODATAK II.

POPIS VRSTA KOJE MORAJU UDOVOLJAVATI VODIČIMA UPOV-a ZA PROVOĐENJE DUS ISPITIVANJA

Znanstveni nazivUobičajeni nazivSmjernice UPOV-a
Brassica rapa L.Postrna repaTG/37/10 od 4. 4. 2001.
Beta vulgaris L.Stočna repaTG/150/3 od 4. 11. 1994.
Agrostis canina L.Rosulja pasjaTG/30/6 od 12. 10. 1990.
Agrostis gigantea RothRosulja bijelaTG/30/6 od 12. 10. 1990.
Agrostis stolonifera L.Rosulja vriježastaTG/30/6 od 12. 10. 1990.
Agrostis capillaris L.Obična rosuljaTG/30/6 od 12. 10. 1990.
Bromus catharticus VahlStoklasa štraderovaTG/180/3 od 4. 4. 2001.
Bromus sitchensis Trin.Stoklasa zobenaTG/180/3 od 4. 4. 2001.
Dactylis glomerata L.Klupčasta oštricaTG/31/8 od 17. 4. 2002.
xFestulolium Asch. et Graebn.Hibridi nastali križanjem vrste iz roda Festuca i vrste iz roda LoliumTG/243/1 od 9. 4. 2008.
Phleum nodosum L.Mačji repak BertolonijevTG/34/7 od 17. 12. 2020.
Phleum pratense L.Mačji repakTG/34/7 od 17. 12. 2020.
Lotus corniculatus L.Smiljkita roškastaTG 193/1 od 9. 4. 2008.
Lupinus albus L.Lupina bijela slatkaTG/66/4 od 31. 3. 2004.
Lupinus angustifolius L.Lupina uskolisnaTG/66/4 od 31. 3. 2004.
Lupinus luteus L.Lupina slatkaTG/66/4 od 31. 3. 2004.
Medicago doliata Carmign.Dunjica čigrasta/šiljastaTG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago italica (Mill.) FioriMedicago italica (Mill.) FioriTG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.Obalna vija/dunjicaTG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago lupulina L.Hmeljasta vija/dunjicaTG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago murex Willd.Medicago murex Willd.TG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago polymorpha L.Oštrodlakava vija/dunjicaTG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago rugosa Desr.Medicago rugosa Desr.TG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago sativa L.LucernaTG/6/5 od 6. 4. 2005.
Medicago scutellata (L.) Mill.Štitasta vija/dunjicaTG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago truncatula Gaertn.Buretasta lucernaTG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago x varia T. MartynBastardna lucernaTG/6/5 od 6. 4. 2005.
Trifolium pratense L.Djetelina crvenaTG/5/8 od 17. 12. 2020.
Trifolium repens L.Djetelina bijelaTG/38/7 od 9. 4. 2003.
Trifolium subterraneum L.Podzemna djetelinaTG/170/3 od 4. 4. 2001.
Phacelia tanacetifolia Benth.FacelijaTG 319/1 od 5. 4. 2017.
Arachis hypogaea L.Orašac/kikirikiTG/93/4 od 9. 4. 2014.
Brassica juncea (L.) CzernSmeđa gorušicaTG/335/1 od 17. 12. 2020.
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsKrmna ogršticaTG/185/3 od 17. 4. 2002.
Carthamus tinctorius L.ŠafranikaTG/134/3 od 12. 10. 1990.
Papaver somniferum L.MakTG/166/4 od 9. 4. 2014.


Tekst vodiča objavljen je na mrežnim stranicama UPOV-a (www.upov.int).