Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

NN 8/2022 (19.1.2022.), Pravilnik o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

78

Na temelju članka 10. stavka 5. i članka 13. stavka 11. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O UPISU U UPISNIKE DOBAVLJAČA, LABORATORIJA I UZORKIVAČA POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način vođenja Upisnika dobavljača poljoprivrednog sjemena, Upisnika dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, Upisnika uzorkivača poljoprivrednog sjemena i Upisnika ovlaštenih i referentnih laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, način podnošenja zahtjeva za navedene Upisnike, obrasci zahtjeva za upis u navedene Upisnike, te sadržaj navedenih Upisnika.

Veza s propisima Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2004/117/EZ od 22. prosinca 2004. o izmjeni Direktive 66/401/EEZ, Direktive 66/402/EEZ, Direktive 2002/54/EZ, Direktive 2002/55/EZ i Direktive 2002/57/EZ u pogledu ispitivanja koja se provode pod službenim nadzorom i jednakovrijednosti sjemena proizvedenog u trećim zemljama (SL L 14, 18. 1. 2005)

– Provedbena Direktiva Komisije 2014/97/EU оd 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu registracije dobavljača i sorti i zajedničkog popisa sorti (SL L 298, 16. 10. 2014.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Pojmovnik

Članak 4.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. »Mjesto proizvodnje« je organizacijski i poslovno zaokružena gospodarska cjelina (uključujući zemljište, objekte, strojeve i opremu), poljoprivredno gospodarstvo, dio poljoprivrednoga gospodarstva ili druga lokacija na kojoj dobavljač obavlja jednu od sljedećih djelatnosti: održavanje, proizvodnja, dorada i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala. Dobavljač može obavljati djelatnosti dobavljača na više mjesta proizvodnje. Svako mjesto proizvodnje može imati više odvojenih proizvodnih jedinica.

2. »Proizvodna jedinica« je dio mjesta proizvodnje na kojoj dobavljač obavlja jednu ili više djelatnosti iz točke 1. ovoga članka.

3. »Korisnici Upisnika« su Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija), Državni inspektorat, te druga tijela državne i javne vlasti, pravne i fizičke osobe i javnost u skladu s dozvoljenom ili dogovorenom razinom pristupa.

4. »Upisnik« je ustrojena zbirka logički povezanih podataka prikupljenih iz različitih izvora, pohranjenih i oblikovanih u sustav dostupan korisnicima.

5. »Uzorkivači sjemena« su:

– neovisne fizičke osobe

– osobe koje su zaposlene kod fizičkih ili pravnih osoba čije djelatnosti uključuju/ne uključuju proizvodnju, doradu ili stavljanje na tržite sjemena. U slučaju da djelatnost fizičkih ili pravnih osoba uključuje proizvodnju, doradu ili stavljanje na tržište sjemena, uzorkivač sjemena može provoditi uzorkovanje sjemena samo na partijama sjemena koje su proizvedene u ime njegovog poslodavca, ako nije drukčije dogovoreno između njegovog poslodavca, podnositelja za certifikaciju i Agencije.

Obveze upisa u upisnike dobavljača i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Članak 5.

Upis u Upisnike dobavljača i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala obvezan je za dobavljače u skladu s člankom 10. stavcima 2. i 3. Zakona.

UPISNICI DOBAVLJAČA POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Podnošenje Zahtjeva za upis u upisnike dobavljača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Članak 6.

(1) Uvjeti za upis u upisnike dobavljača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala propisani su u članku 12. stavku 1. Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, održivači sorti vinove loze i voćnih vrsta obvezni su postupiti u skladu s odredbama članka 71. stavka 3. Zakona.

(3) Dobavljač podnosi Agenciji zahtjev na obrascima 1., 2. i 3. iz Priloga I. ovoga pravilnika koji čine njegov sastavni dio (u daljnjem tekstu: Prilog I.) za upis u Upisnike iz članka 10. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona.

(4) Uz zahtjev dobavljač mora dostaviti sljedeću potrebnu dokumentaciju iz članka 12. stavka 1. Zakona:

1. dokaz o radnom odnosu i radnom iskustvu stručne osobe

2. dokaz o stručnoj osposobljenosti stručne osobe

3. dokaz o posjedovanju opreme (fotodokumentacija po fazama dorade) za registraciju dorade

4. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 12. stavka 1. točke 4. podtočke b) Zakona, za registraciju dorade.

(5) Ako dobavljač ima različite stručne osobe za obavljanje različitih djelatnosti i/ili ako se takva djelatnost odnosi na različite skupine biljaka, uz zahtjev za svaku stručnu osobu podnosi se Obrazac 2 iz Priloga I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Prilog I.).

(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka dobavljač koji se upisuje za obavljanje djelatnosti iz članka 12. stavka 1. točke 5. Zakona podnosi zahtjev Agenciji na Obrascu 1 iz Priloga I. zajedno s dokazom da posjeduju opremu za čišćenje, sortiranje i/ili tretiranje (fotodokumentacija).

(7) Na temelju zaprimljenih zahtjeva iz stavaka 3.,4. i 6. ovoga članka Agencija će postupati u skladu s odredbama članka 11. Zakona.

Članak 7.

(1) Ako se dobavljač bavi održavanjem, proizvodnjom, doradom i uvozom poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala drvenastog ukrasnog bilja, stručna osoba iz članka 12. Zakona može biti inženjer ili diplomirani inženjer šumarstva odnosno prvostupnik šumarstva ili magistar šumarske struke, a za registraciju djelatnosti proizvodnje i šumarski tehničar sa završenim IV. stupnjem obrazovanja šumarske struke.

(2) Dobavljač koji je fizička osoba može ujedno biti stručna osoba, ako ispunjava uvjete iz članka 12. Zakona.

UPISNIK UZORKIVAČA POLJOPRIVREDNOG SJEMENA

Podnošenje Zahtjeva za upis u upisnik uzorkivača poljoprivrednog sjemena

Članak 8.

(1) Uvjeti za upis u upisnik uzorkivača poljoprivrednog sjemena propisani su u članku 12. stavku 2. Zakona.

(2) Uzorkivač podnosi Agenciji zahtjev za upis u Upisnik uzorkivača sjemena na Obrascu 4 iz Priloga I. za upis u Upisnik iz članka 10. stavka 1. točke 3. Zakona.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka uzorkivač mora dostaviti sljedeću potrebnu dokumentaciju iz članka 12. stavka 2. Zakona:

1. dokaz o radnom iskustvu u proizvodnji sjemena

2. dokaz o stručnoj osposobljenosti

3. dokaz da raspolaže odgovarajućom opremom za uzorkovanje ovisno o skupini bilja za koju se upisuje u upisnik.

(4) Na temelju zaprimljenih zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, Agencija će postupati u skladu s odredbama članka 11. Zakona.

(5) Uzorkivač se upisuje u upisnik iz članka 10. stavka 1. točke 3. Zakona uz obvezu obnavljanja obuke svakih pet godina pri Agenciji.

Članak 9.

(1) Dobavljač i/ili uzorkivač upisan u upisnike iz članka 10. stavka 1. Zakona dužan je u roku od 30 dana obavijestiti Agenciju o promjenama svih činjenica i podataka na temelju kojih je izvršen upis u navedene upisnike.

(2) Ako dobavljač upisan u upisnike iz članka 10. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona želi obavljati dodatne ili druge djelatnosti osim onih za koje je upisan, mora Agenciji dostaviti zahtjev za dopunu upisa u upisnike iz članka 10. stavka 1. Zakona.

(3) Zahtjev za promjenu ili dopunu upisa u upisnike iz članka 10. stavka 1. Zakona upisani dobavljač ili uzorkivač dostavlja na Obrascima 1 i 2 iz Priloga I.

(4) Na temelju zaprimljenih zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka Agencija će postupati u skladu s odredbama članka 11. Zakona.

Članak 10.

(1) Dobavljač i/ili uzorkivač upisan u upisnike iz članka 10. stavka 1. Zakona dužan je u roku od 30 dana po prestanku obavljanja djelatnosti za koje je upisan, dostaviti Agenciji zahtjev za brisanje iz navedenih upisnika na Obrascu 1 i/ili Obrascu 4 iz Priloga I.

(2) Na temelju zaprimljenih zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Agencija će postupati u skladu s odredbama članka 11. stavka 3. podstavka 1. Zakona.

(3) Agencija će po službenoj dužnosti ili na prijedlog nadležnog inspektora postupati u skladu s odredbama članka 11. stavka 3. podstavaka 2. i 3. Zakona ako se utvrdi da dobavljač i/ili uzorkivač ne ispunjava uvjete propisane Zakonom.

(4) Agencija će po službenoj dužnosti rješenjem brisati fizičku osobu upisanu u Upisnik uzorkivača poljoprivrednog sjemena iz članka 10. stavka 1. točke 3. Zakona ukoliko se nadzorom rada uzorkivača utvrde nesukladnosti u postupku uzorkovanja, te ako uzorkivač nije prošao obnavljanje obuke iz članka 8. stavka 5. ovoga Pravilnika.

UPISNIK OVLAŠTENIH I REFERENTNIH LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETE POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Podnošenje zahtjeva za upis u Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Članak 11.

(1) Uvjeti za upis u Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala propisani su u članku 13. stavcima 2. i 3. Zakona.

(2) Laboratorij podnosi Ministarstvu zahtjev za upis u Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na Obrascu 5 iz Priloga II. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio (u daljnjem tekstu: Prilog II.).

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka laboratorij mora dostaviti potrebnu dokumentaciju iz članka 13. stavka 2. ili članka 13. stavka 3. Zakona.

(4) Zahtjevu za upis u Upisnik ovlaštenih laboratorija u skladu s odredbama članka 13. stavka 2. Zakona prilaže se sljedeća dokumentacija:

1. dokaz o radnom odnosu i radnom iskustvu stručne osobe

2. dokaz o stručnoj osposobljenosti stručne osobe

3. dokaz o završenoj obuci za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala u Agenciji

4. dokaz da raspolaže odgovarajućim prostorom za obavljanje laboratorijskih analiza i prostorom za čuvanje uzoraka nakon završetka analiza (u posjedu ili najmu)

5. dokaz da raspolaže odgovarajućom opremom za obavljanje laboratorijskih analiza (u posjedu ili najmu)

6. opis postupaka ispitivanja kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (radni postupci) za metode i biljne vrste za koje se upisuje u Upisnik ovlaštenih laboratorija

7. dokaz o uspješnom sudjelovanju u međulaboratorijskim usporednim ispitivanjima (rezultati Ring testa)

8. potvrda o akreditaciji sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 od nacionalnog akreditacijskog tijela ukoliko laboratorij želi obavljati poslove analize uzoraka u provedbi inspekcijskog nadzora.

(5) Zahtjevu za upis u Upisnik referentnih laboratorija u skladu s odredbama članka 13. stavka 3. Zakona prilaže se sljedeća dokumentacija:

1. dokumentacija iz stavka 4. ovog članka

2. dokaz o organiziranju međulaboratorijskih usporednih ispitivanja s laboratorijima upisanim u Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija (rezultati Ring testa)

3. dokaz o provedenoj obuci novih analitičara prema iskazanom interesu polaznika (svjedodžba o završenoj obuci analitičara)

4. dokaz o provedenoj obuci novih uzorkivača prema iskazanom interesu polaznika (svjedodžba o završenoj obuci uzorkivača)

5. dokaz o provedenim radionicama iz područja ispitivanja kvalitete sjemena (popis sudionika radionica).

(6) Ispunjavanje uvjeta propisanih u članku 13. stavcima 2. i 3. Zakona prije prvog upisa, te pregledom u laboratoriju utvrđuje stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje ministrica.

(7) Redovni pregled laboratorija o ispitivanju uvjeta propisanih u članku 13. stavcima 2. i 3. Zakona, Povjerenstvo obavlja minimalno jednom unutar dvije godine.

(8) Povjerenstvo iz stavaka 6. i 7. ovoga članka nakon obavljenog pregleda sastavlja zapisnik s prijedlogom za dobivanje ovlaštenja.

(9) Na temelju zaprimljenih zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, zapisnika i prijedloga Povjerenstva iz stavka 8. ovoga članka, Ministarstvo će postupati u skladu s odredbama članka 13. stavaka 6., 7. i 9. Zakona.

Članak 12.

(1) Laboratorij upisan u upisnik iz članka 13. stavka 1. Zakona dužan je u roku od 30 dana obavijestiti Ministarstvo o promjenama svih činjenica i podataka na temelju kojih je izvršen upis u navedeni upisnik.

(2) Zahtjev za promjenu ili dopunu upisa u upisnik iz članka 13. stavka 1. Zakona, upisani laboratorij dostavlja na Obrascu 5 iz Priloga II.

(3) Povjerenstvo iz članka 11. stavka 6. ovoga Pravilnika provjerava ispunjavanje uvjeta za promjenu i/ili dopunu upisa te nakon obavljenog pregleda sastavlja zapisnik.

(4) Na temelju zaprimljenih zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, zapisnika i prijedloga Povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo će postupati u skladu s odredbama članka 13. stavaka 6., 7. i 9. Zakona.

Članak 13.

(1) Laboratorij upisan u upisnik iz članka 13. stavka 1. Zakona dužan je u roku od 30 dana po prestanku obavljanja djelatnosti za koje je upisan, dostaviti Ministarstvu zahtjev za brisanje iz upisnika na Obrascu 5 iz Priloga II.

(2) Na temelju zaprimljenih zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će postupati u skladu s odredbama članka 13. stavka 9. Zakona.

(3) Ministarstvo će po službenoj dužnosti ili na prijedlog Agencije po obavljenom pregledu laboratorija koje je provelo Povjerenstvo iz članka 11. stavka 6. ovoga Pravilnika postupati u skladu s odredbama članka 13. stavka 9. Zakona ako se utvrdi da laboratorij ne ispunjava uvjete propisane Zakonom.

Baze podataka

Članak 14.

(1) Upisnicima iz članka 10. stavka 1. Zakona upravlja se kao bazom podataka u Agenciji.

(2) U Upisnicima iz članka 10. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona vode se sljedeći podaci:

1. naziv dobavljača (fizičke ili pravne osobe)

2. adresa i kontakt dobavljača

3. jedinstveni upisnički broj dobavljača

4. registracija djelatnosti

5. skupine bilja na koju se djelatnost odnosi

6. podaci o stručnoj osobi

7. klasa i urudžbeni broj rješenja na temelju kojeg je izvršen upis

8. datum izdavanja akta

(3) U Upisniku iz članak 10. stavka 1. točke 3. vode se sljedeći podaci:

1. ime i prezime uzorkivača

2. adresa i kontakt poslovnog subjekta u kojem je uzorkivač zaposlen, ako je primjenjivo

3. jedinstveni upisnički broj uzorkivača

4. skupine bilja za koje je izdano ovlaštenje za uzorkovanje

5. klasa i urudžbeni broj rješenja na temelju kojeg je izvršen upis

6. datum izdavanja akta.

(4) Agencija prema potrebi objavljuje Upisnike iz stavka 1. ovoga članka na mrežnim stranicama Agencije.

(5) Agencija obavještava dobavljače o upisu u upisnike i o svakoj izmijeni u upisnicima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 15.

(1) Upisnikom iz članka 13. stavka 1. Zakona upravlja se kao bazom podataka u Ministarstvu.

(2) U Upisniku ovlaštenih i referentnih laboratorija za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala vode se sljedeći podaci:

1. naziv ovlaštenog i/ili referentnog laboratorija

2. sjedište ovlaštenog i/ili referentnog laboratorija

3. jedinstveni upisnički broj ovlaštenog i/ili referentnog laboratorija

4. skupine bilja za koje je izdano ovlaštenje za analizu kvalitete

5. metode za koje se laboratorij ovlašćuje

6. podaci o stručnoj osobi

7. klasa i urudžbeni broj rješenja na temelju kojeg je izvršen upis

8. datum izdavanja akta.

Prijelazne i završne
odredbe

Članak 16.

Pravne i fizičke osobe upisane u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala u skladu s Pravilnikom o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala (»Narodne novine« br. 29/08, 21/09, 37/09 i 24/17) imaju prava i obveze u skladu s člankom 88. Zakona.

Članak 17.

Do uspostave sustava za elektroničko podnošenje zahtjeva za upis u Upisnike dobavljača i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala dobavljači podnose pisanim putem zahtjev Agenciji.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala (»Narodne novine« br. 29/08, 21/09, 37/09 i 24/17).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/69

Urbroj: 525-07/0135-21-15

Zagreb, 12. siječnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

PRILOG II.

Obrazac 5