Pravilnik o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa

NN 8/2022 (19.1.2022.), Pravilnik o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

81

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju članka 32. stavka 1. podstavka 3. u vezi s člankom 11. stavkom 10. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, broj 143/21., u daljnjem tekstu: Zakon), 17. siječnja 2022. godine donijelo je sljedeći

PRAVILNIK

O IMOVINSKOJ KARTICI OBVEZNIKA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuje oblik, sadržaj i način popunjavanja obrasca imovinske kartice te podnošenje i objava imovinske kartice od strane obveznika utvrđenih u članku 3. Zakona.

(2) Povjerenstvo na svojim mrežnim stranicama objavljuje pravila i upute za popunjavanje i podnošenje obrasca imovinske kartice u kojima su navedene informatičke i tehničke upute za podnošenje imovinske kartice.

Članak 2.

(1) Obveznici su dužni obrazac imovinske kartice popuniti potpuno i istinito, uz iznimku podatka o plaći partnera koja je poslovna tajna, propisanu člankom 6. stavkom 10. ovog Pravilnika, na temelju članka 13. stavka 2. Zakona, uz obvezu dostave podataka Povjerenstvu.

(2) Obveznici su dužni prijaviti imovinu stečenu po svim pravnim osnovama.

Članak 3.

(1) Imovinsku karticu može podnijeti obveznik koji je upisan u Registar obveznika koji vodi Povjerenstvo i koji ima otvoren korisnički račun na mrežnoj stranici Povjerenstva.

(2) Korisnički račun obveznika otvara se na temelju popunjenog, potpisanog i ovjerenog zahtjeva za otvaranjem korisničkog računa, podnesenog Povjerenstvu. Obrazac zahtjeva za otvaranjem korisničkog računa objavljen je na mrežnim stranicama Povjerenstva.

(3) Imovinska kartica podnosi se isključivo popunjavanjem elektroničkog obrasca propisanog ovim Pravilnikom, kojem se pristupa putem korisničkog računa obveznika, te slanjem istog u informatički sustav Povjerenstva.

(4) Popunjeni obrazac imovinske kartice, prije podnošenja obveznik mora potpisati vlastoručno ili elektroničkim potpisom.

(5) Popunjeni obrazac imovinske kartice, koji je obveznik odabrao vlastoručno potpisati, obveznik je dužan u izvorniku (ispisan i potpisan na predviđenom mjestu) dostaviti na adresu Povjerenstva. Imovinske kartice koje obveznik podnosi za vrijeme trajanja mandata moraju sadržavati ovjeru vlastoručnog potpisa obveznika od strane tijela u kojem obveznik obnaša javnu dužnost na predviđenim mjestima na ispisanom obrascu.

(6) Imovinska kartica iz stavka 5. ovog članka smatra se podnesenom Povjerenstvu na dan na koji je elektronički poslana Povjerenstvu iz korisničkog računa i zaprimljena u informatičkom sustavu Povjerenstva, tek kada je dostavljena na adresu Povjerenstva u izvorniku.

(7) Popunjeni elektronički obrazac imovinske kartice obveznik može potpisati elektroničkim potpisom građana, putem servisa koji omogućavaju nadležna državna tijela. Imovinska kartica koja je uspješno potpisana elektroničkim potpisom i elektronički poslana Povjerenstvu iz korisničkog računa smatra se podnesenom od tog trenutka te obveznici ne dostavljaju na adresu ispisanu imovinsku karticu.

(8) Obveznik ima pristup svim svojim podnesenim imovinskim karticama u elektroničkom obliku, snimljenim u korisničkom računu obveznika. Korisnički račun zatvara se po isteku 24 mjeseca od prestanka obnašanja dužnosti.

Članak 4.

(1) Obrazac imovinske kartice popunjava se računalnim unosom traženih podataka.

(2) Ime, prezime, registracijska adresa elektroničke pošte i OIB obveznika automatski se upisuju u otvoreni obrazac imovinske kartice iz podataka prethodno unesenih u Registar obveznika.

(3) Obrazac je potrebno u cijelosti ispuniti kada obveznik podnosi imovinsku karticu po prvi put, a prilikom svakog sljedećeg pristupanja obrascu imovinske kartice, isti će automatski biti popunjen podacima koje je obveznik upisao prethodni put.

(4) Polja u obrascu koja obveznik ne mora ispuniti te podaci koji su izuzeti od objave vidljivo su označeni u elektroničkom obrascu.

Članak 5.

(1) Podaci u obrascu imovinske kartice unose se u za to utvrđene rubrike.

(2) Podaci o imovini obuhvaćaju i podatke o opisu i približnoj vrijednosti imovine, načinu stjecanja imovine i izvorima sredstava kojima je stečena imovina, isplatiteljima primitaka i osobama prema kojima postoji obveza i potraživanje, kao i druge podatke nužne za usporedbu prijavljenih podataka s podacima pribavljenim od nadležnih tijela u postupku provjere podataka iz članka 28. Zakona.

Članak 6.

(1) Obrazac imovinske kartice obuhvaća sljedeće osnovne rubrike podataka: opće informacije o obvezniku, njegovom partneru i maloljetnoj djeci, podatke o dužnostima i drugim poslovima obveznika, o članstvima i funkcijama obveznika u drugim pravnim osobama, podatke o prihodima i imovini obveznika, obveznikova partnera i obveznikove maloljetne djece.

(2) Opće informacije o obvezniku obuhvaćaju sljedeće podatke: ime, prezime, OIB, datum rođenja, stručnu spremu, zvanje, stranačku pripadnost, podatak o bračnom stanju, podatak o tome ima li djece, podatak o mjestu prebivališta, podatak o tome ima li ili ne boravište, ostali kontakt podaci (registracijski e-mail, broj telefona i mobitela). Opće informacije o bračnom drugu / izvanbračnom drugu/ životnom partneru te maloljetnoj djeci obveznika obuhvaćaju sljedeće podatke: ime, prezime, datum rođenja i osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB).

(3) Podaci o OIB-u, datumu rođenja, adresi prebivališta i boravišta te ostali kontakt podaci obveznika, bračnog druga / izvanbračnog druga / životnog partnera i maloljetne djece se ne objavljuju. Ne objavljuju se podaci o imenu i prezimenu bračnog druga / izvanbračnog druga / životnog partnera i maloljetne djece.

(4) Podaci o dužnostima obuhvaćaju podatke o: dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica, drugoj dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice, drugim javnim dužnostima za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice te o dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu. Ove rubrike podataka uključuju naziv dužnosti odnosno službe, naziv i adresu tijela odnosno OIB-a pravne osobe, službeni broj telefona, adresu elektroničke pošte, broj mobilnog telefona, datum početka mandata, predviđeni datum kraja mandata, stvarni datum kraja mandata te način obnašanja dužnosti.

(5) Podaci iz stavka 4. ovog članka se objavljuju, osim podataka o broju mobitela i adresi elektroničke pošte.

(6) Podaci o drugim poslovima obveznika obuhvaćaju podatke o: drugim poslovima obveznika za vrijeme obnašanja mandata, podatke o poslovima koje je obveznik obavljao neposredno prije stupanja na dužnost unazad dvije godine te podatke o poslovima koje je obveznik obavljao u razdoblju od 12 mjeseci nakon prestanka obnašanja dužnosti. Ove rubrike podataka uključuju naziv radnog mjesta, naziv, OIB i sjedište poslodavca, datum stupanja u radni odnos i datum prestanka radnog odnosa.

(7) Podaci iz stavka 6. ovog članka se objavljuju.

(8) Podaci o prihodima obuhvaćaju: podatke o mjesečnim bruto i neto primanjima obveznika od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica, podatke o mjesečnim bruto i neto primanjima obveznika od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice, podatke o mjesečnoj neto plaći obveznika ostvarenoj kod drugog poslodavca, podatke o ostalim prihodima obveznika, podatke o mjesečnoj bruto i neto plaći te drugim primicima bračnog druga / izvanbračnog druga / životnog partnera, podatke o subvencijama, donacijama, poticajima i stipendijama u korist obveznika, bračnog druga / izvanbračnog druga / životnog partnera i maloljetne djece obveznika. Uz podatke o prihodima navodi se naziv i OIB poslodavca, odnosno isplatitelja.

(9) Podaci iz stavka 8. ovog članka podrazumijevaju: dohotke od nesamostalnog rada, dohotke od samostalne djelatnosti, dohotke od imovine i imovinskih prava, dohotke od kapitala, drugi dohodak te primitke koji se ne smatraju dohotkom i primitke na koje se ne plaća porez na dohodak, sve sukladno posebnim propisima kojima je uređeno oporezivanje dohotka, osim primitaka koji predstavljaju naknadu putnih i drugih troškova rada obveznika, partnera ili maloljetne djece obveznika.

(10) Podaci iz stavka 8. ovog članka se objavljuju, uključujući podatke o isplatitelju plaće iz radnog odnosa te isplatitelju subvencija, donacija, poticaja i stipendijama. Iznimno, ne objavljuju se podaci o mjesečnoj bruto i neto plaći partnera obveznika ako je on zaposlen kod poslodavca kod kojeg se podaci o plaći i drugim materijalnim pravima smatraju poslovnom tajnom. U tom slučaju se iznos plaće ne upisuje u imovinsku karticu, već se ta činjenica unosi u napomenu. Podaci o imenu, prezimenu i OIB-u fizičke osobe isplatitelja ostalih prihoda obveznika i drugih primitaka obveznikova partnera se ne objavljuju.

(11) Podaci o obvezama obuhvaćaju dugove, preuzeta jamstva i ostale obveze izražene u novcu obveznika i bračnog druga / izvanbračnog druga / životnog partnera obveznika te sadrže: vrstu obveze, nosioca obveze, vjerovnika obveze, početni iznos glavnice duga, valutu duga, godinu zaduženja, rok vraćanja u mjesecima, iznos mjesečnog anuiteta, ugovorenu kamatnu stopu.

(12) Podaci iz stavka 11. ovog članka se objavljuju, osim podataka o imenu, prezimenu i OIB-u fizičke osobe vjerovnika obveze.

(13) Podaci o potraživanjima sadrže podatke o vrsti potraživanja, nositelju potraživanja, nazivu/imenu i OIB-u dužnika, neto iznosu potraživanja u kunama, vremenski raspon povrata.

(14) Podaci iz stavka 13. ovog članka se objavljuju, osim podataka o imenu, prezimenu i OIB-u dužnika fizičke osobe.

(15) Podaci o nekretninama sadrže podatke o vrsti (naravi) nekretnine, državi u kojoj se nalazi, mjestu i adresi nekretnine, mjernoj jedinici površine i površini, katastarskoj općini, približnoj tržišnoj vrijednosti nekretnine izraženoj u hrvatskim kunama (u daljnjem tekstu: HRK) u trenutku podnošenja imovinske kartice, vrsti vlasništva, broju zemljišnoknjižnog uloška (ili poduloška Knjige položenih ugovora), broju katastarske čestice, obliku vlasništva, načinu odnosno izvoru stjecanja te vlasničkom udjelu.

(16) Podaci iz stavka 15. ovog članka se objavljuju, osim podataka o adresi nekretnine, broju zemljišnoknjižnog uloška (ili poduloška Knjige položenih ugovora) i broju katastarske čestice nekretnine.

(17) Podaci o pokretninama koje se upisuju u javni registar sadrže podatke o vrsti pokretnine, tipu ili marki, godini proizvodnje, vrijednosti pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice u HRK, obliku vlasništva te načinu, odnosno izvoru stjecanja.

(18) Pod pokretninama iz stavka 17. ovog članka koje se upisuju u javni registar podrazumijevaju se vozila, plovila, zrakoplovi i radni strojevi, koji su upisani u javne registre nadležnih tijela kao vlasništvo obveznika i njegova partnera.

(19) Podatci o ostalim pokretninama veće vrijednosti sadrže podatke o vrsti pokretnine, marki, tipu ili opisu pokretnine, vrijednosti pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice, obliku vlasništva te načinu, odnosno izvoru stjecanja.

(20) Pod pojmom pokretnina veće vrijednosti iz stavka 19. ovog članka podrazumijeva se lovačko oružje, umjetnine, nakit, drugi predmeti osobne uporabne vrijednosti, vrijednosni papiri, životinje, ostali radni strojevi i druge stečene pokretnine pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna, osim predmeta kućanstva i odjevnih predmeta.

(21) Podaci iz stavka 17. i 19. ovog članka se objavljuju.

(22) Podaci o poslovnim udjelima i dionicama u trgovačkim društvima, udjelima u društvima osoba, vrijednosnim papirima te o poslovnim subjektima samostalne djelatnosti sadrže podatke o: vrsti udjela odnosno činjenici da je obveznik ili njegov partner vlasnik/nositelj poslovnog subjekta samostalne djelatnosti, nazivu, OIB-u i sjedištu poslovnog subjekta, broju dionica, nominalnoj vrijednosti pojedinačne dionice, veličini udjela u poslovnom subjektu u postocima, vrijednosti udjela u fondu na dan podnošenja, vrsti vrijednosnog papira, nominalnoj vrijednosti vrijednosnog papira, vlasniku/imatelju/nositelju te načinu odnosno izvoru stjecanja, ­OIB-u te imenu i prezimenu fizičke osobe, odnosno nazivu pravne osobe na koju je izvršen prijenos upravljačkih prava obveznika sukladno članku 19. Zakona.

(23) Podaci iz stavka 22. ovog članka se objavljuju, osim podataka o imenu i OIB-u fizičke osobe na koju je izvršen prijenos upravljačkih prava obveznika sukladno članku 19. Zakona.

(24) Podaci o novčanoj štednji i kriptovalutama sadrže podatke: o iznosu štednje, oznaku valute ili naziv kriptovalute, obliku vlasništva te načinu, odnosno izvoru stjecanja.

(25) Podaci iz stavka 24. ovog članka se objavljuju.

(26) Pod pojmom oblika vlasništva iz stavaka 15., 17., 19. i 24. ovog članka podrazumijeva se podatak o tome tko je, između obveznika, njegova partnera i njegove maloljetne djece vlasnik ili ima vlasničke udjele u prijavljenom predmetu imovine.

(27) Podaci o ostalim članstvima i funkcijama obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama sadrže podatke o nazivu, OIB-u i sjedištu pravne osobe, datumu učlanjenja i datumu kraja članstva obveznika te funkciji obveznika u pravnoj osobi.

(28) Podaci iz stavka 27. ovog članka se objavljuju.

Članak 7.

(1) Obveznik, koji je određeni predmet imovine stekao nasljeđivanjem, dužan je u imovinskoj kartici prijaviti podatke o ostavitelju.

(2) Podaci o ostavitelju sadrže podatke o: odnosu stjecatelja s ostaviteljem, imenu, prezimenu i OIB-u ostavitelja.

(3) Podaci o imenu, prezimenu i OIB-u ostavitelja se ne objavljuju.

Članak 8.

Približnu tržišnu vrijednost nekretnina i vrijednost pokretnina u imovinskoj kartici određuje obveznik sukladno njegovoj osobnoj procjeni na temelju javno dostupnih podataka o približnoj vrijednosti koja je tražena ili koju postiže na tržištu ista ili slična vrsta nekretnina i pokretnina na istom području u vrijeme podnošenja imovinske kartice.

Članak 9.

(1) Obrazac imovinske kartice sadrži mogućnost upisa posebne napomene uz svaki prijavljeni podatak o imovini.

(2) Obrazac imovinske kartice na kraju sadrži rubriku u koju se mogu upisati napomene kojima obveznik pojašnjava određene činjenice vezane uz obvezu podnošenja imovinske kartice.

(3) Tekst upisan u rubrikama napomena iz stavka 1. i 2. ovog članka objavljuje se u cijelosti. Ako obveznik podnese imovinsku karticu s osobnim podacima navedenim u rubrikama za napomene, pristaje na njihovu objavu na mrežnim stranicama Povjerenstva.

Članak 10.

Povjerenstvo od obveznika može zahtijevati da o navodima iz podnesene imovinske kartice dostavi dopune, objašnjenja i dokaze, što je obveznik dužan učiniti u roku koji odredi Povjerenstvo.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o utvrđenju sadržaja novog obrasca Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika od 31. prosinca 2014. (»Narodne novine« broj 4/15).

Članak 12.

Prikaz elektroničkog obrasca imovinske kartice prilog je ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 13.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Povjerenstva.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 711-I-51-R-15/22-01-18
Zagreb, 17. siječnja 2022.

Predsjednica Povjerenstva
Nataša Novaković, dipl. iur., v. r.