Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

NN 9/2022 (21.1.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

Ministarstvo poljoprivrede

85

Na temelju članka 18.a stavka 3. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17, 111/18 i 144/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RASPOLAGANJU KAPACITETOM UZGOJA TUNA I DOZVOLJENIM ULAZNIM KOLIČINAMA ULOVLJENIH DIVLJIH TUNA (Thunnus Thynnus) NA UZGAJALIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta (»Narodne novine«, br. 22/21), u članku 4. stavku 1. riječi »članka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 3.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječi »članka 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 3.«.

Članak 3.

Dosadašnji Prilog I. Pravilnika zamjenjuje se novim Prilogom 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/12
Urbroj: 525-13/0780-22-5
Zadar, 20. siječnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

1. Raspodjela kapaciteta uzgoja tuna po nositeljima dozvola za uzgoj tuna za 2022. godinu

Broj dozvole za akvakulturu22013913886slobodni kapacitet
Maksimalni kapacitet uzgoja tuna u 2022. godini (u tonama)2.132,4701.776,1201.446,6701.736,740788,000

2. Raspodjela ulazne količine ulovljenih divljih tuna za 2022. godinu

Broj dozvole za akvakulturu22013913886slobodni kapacitet
Maksimalna ulazna količina divljih tuna u 2022. godini (u tonama)797,512664,241541,033649,514294,700