Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

NN 9/2022 (21.1.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

86

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19) i članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18 i 144/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U SEGMENTU TOPLOVODNOG UZGOJA SLATKOVODNIH RIBA, PRERADE PROIZVODA RIBARSTVA I LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPINA U RIBARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 110/17 i 45/20) u članku 2. stavku 1. točka g) postaje točka b) te se mijenja i glasi:

»b) »Dozvola za akvakulturu« – isprava na temelju koje se smije obavljati gospodarska djelatnost akvakulture«.

Dosadašnje točke b), c), d), e) i f) postaju točke c), d), e), f) i g).

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točki a) iza riječi: »Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »po osnovi javnih davanja«.

U stavku 2. točki a) riječ: »ovlaštenik« zamjenjuje se riječju: »nositelj«, a riječ: »povlastice« zamjenjuje se riječima: »dozvole za akvakulturu«.

U točki b) riječi: »popis o akvakulturi« zamjenjuju se riječju: »očevidnik«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »stavka 5.« dodaju se riječi: »odnosno stavka 6.«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznos sredstava potpore iz stavka 1. ovoga članka na godišnjoj razini određuje se Odlukom o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu koju donosi ministar.«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) U slučaju korisnika iz članka 3. alineja 1. i 2. ovoga Pravilnika, iznos potpore dodijeljene Odlukom odnosno Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 9. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika na godišnjoj razini ne može biti viši od iznosa prihoda od prodaje od djelatnosti odnosno sektora iz članka 3. alineje 1. odnosno alineje 2. ovoga Pravilnika za koju se podnosi Zahtjev za potporu, ostvarenog u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

(6) Ako se Zahtjev za potporu podnosi za više djelatnosti odnosno za oba sektora iz članka 3. alineja 1. i 2. ovoga Pravilnika, za utvrđivanje najvišeg iznosa potpore na godišnjoj razini iz stavka 5. ovoga članka, u obzir se uzimaju prihodi od prodaje od obje djelatnosti za koje se Zahtjev za potporu podnosi.«.

Dosadašnji stavci 5. do 8. postaju stavci 7. do 10.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 10. riječi: »stavku 7.« zamjenjuju se riječima: »stavku 9.«.

Članak 5.

Naziv dijela IV. mijenja se i glasi: »IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I ODLUČIVANJE«.

Članak 6.

U članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 1. siječnja do 1. svibnja 2022. godine.«.

Stavak 5. briše se.

Članak 7.

U članku 8. na kraju stavka 3. dodaju se riječi: »Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Uprava ribarstva ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave korisniku.«.

U stavku 7. iza riječi: »Odluku« dodaju se riječi: »odnosno Rješenje«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 9. mijenja se i glasi: »Odlučivanje o zahtjevu za potporu«.

Članak 9.

U članku 9. točkama a) i b) iza riječi: »Odluku« dodaju se riječi: »odnosno Rješenje«.

Članak 10.

U članku 10. stavku 4. iza riječi: »Odluku« dodaju se riječi: »odnosno Rješenje«, a iza riječi: »Odluke« dodaju se riječi: »odnosno Rješenja«.

U stavku 5. iza riječi: »Odlukom« dodaju se riječi: »odnosno Rješenjem«, a iza riječi »Odluke« dodaju se riječi: »odnosno Rješenja«.

Članak 11.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »Odluke« dodaju se riječi: »odnosno Rješenja«.

U stavku 2. iza riječi: »Odlukama« dodaju se riječi: »odnosno Rješenjima«.

Članak 12.

U članku 12. stavku 2. iza riječi: »Odluka« dodaju se riječi: »odnosno Rješenje«.

Članak 13.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »Odlukom« dodaju se riječi: »odnosno Rješenjem«.

U stavku 2. iza riječi: »Odluka« dodaju se riječi: »odnosno Rješenje«.

U stavku 3. u uvodnoj rečenici iza riječi: »Odluka« dodaju se riječi: »odnosno Rješenje«.

U stavku 3. točkama a) i b) iza riječi: »Odlukom« dodaju se riječi: »odnosno Rješenjem«.

U stavku 4. iza riječi: »Odluke« dodaju se riječi: »odnosno Rješenja«, a iza riječi: »Odlukom« dodaju se riječi: »odnosno Rješenjem«.

U stavku 5. iza riječi: »Odluci« dodaju se riječi: »odnosno Rješenju«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Uprava ribarstva će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.«.

Članak 14.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka odnosno Rješenje o povratu sredstva, iznimno od članka 14. stavka 4. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Uprava ribarstva u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Odluke odnosno Rješenja o povratu sredstva.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Uprava ribarstva će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.«.

Članak 15.

Naziv dijela VIII. mijenja se i glasi: »VIII. PRAVNI LIJEK«.

Članak 16.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(2) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(3) Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika, uključujući i njihov ispravak iz članka 16. ovoga Pravilnika, nisu upravni akti te je protiv istih dopušten prigovor.

(4) Prigovor na odluke iz stavka 3. ovoga članka se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za rješavanje prigovora, putem Uprave ribarstva, preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od petnaest dana od zaprimanja akata iz stavka 3. ovoga članka, na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, uz naznaku: »Prigovor u okviru državne potpore male vrijednosti u ribarstvu«.

(5) Prigovor mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje, razloge prigovora i potpis korisnika. Ako se prigovor podnosi putem opunomoćenika uz prigovor se prilaže punomoć.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

c) pogrešne primjene pravog propisa na kojemu se temelji odluka.

(7) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor neposredno u pisanom obliku ili poštom. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(8) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima korisnici ne mogu uvoditi nove činjenice i dokaze.

(9) Nakon provedenog postupka Ministarstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor

c) usvojiti prigovor, poništiti odluku i vratiti predmet na ponovni postupak.

(10) Ministarstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora.

(11) Ministarstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(12) Odluke Ministarstva po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka su konačne.

(13) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopušten prigovor odnosno žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(14) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.«.

Članak 17.

U Prilogu I. Izračun državne potpore, u točki 1) Uzgoj toplovodnih vrsta slatkovodnih riba, riječi: »popis o akvakulturi« zamjenjuju se riječju: »očevidnik«.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/38
Urbroj: 525-13/0747-22-13
Zagreb, 12. siječnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.