Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

NN 9/2022 (21.1.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

87

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19) i članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18 i 144/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U RIBARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 84/17, 20/19 i 45/20) u članku 2. stavku 1. nakon točke a) dodaje se nova točka b) koja glasi:

»b) »Dozvola za akvakulturu« – isprava na temelju koje se smije obavljati gospodarska djelatnost akvakulture«.

Dosadašnje točke b) do j) postaju točke c) do k).

Dosadašnja točka g) koja postaje točka h), mijenja se i glasi:

»h) »Povlastica za gospodarski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: povlastica)« – isprava na temelju koje se smije obavljati gospodarski ribolov na moru«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:

»a) korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice odnosno nositelj dozvole za akvakulturu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu iz članka 7. te u trenutku donošenja Odluke odnosno Rješenja o dodjeli sredstava iz članka 9. točke a) ovoga Pravilnika«.

U točki c) iza riječi: »Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »po osnovi javnih davanja«.

U stavku 2. riječi: »o uzgoju ribe i drugih morskih organizama/popis o akvakulturi« brišu se.

U stavku 3. točka a) mijenja se i glasi:

»a) ribarsko plovilo mora biti u funkciji, a što se dokazuje odgovarajućim važećim dokumentom«.

Točka d) mijenja se i glasi:

»d) ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 500 kg ili minimalnu vrijednost prodaje ulova od 15.000,00 kuna u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedene količine odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječi: »stavcima 4. do 8.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4. odnosno stavka 5.«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznos sredstava potpore iz stavka 1. ovoga članka na godišnjoj razini određuje se Odlukom o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu državne potpore male vrijednosti u ribarstvu koju donosi ministar.«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Iznos potpore dodijeljene Odlukom odnosno Rješenjem o dodjeli sredstava iz članka 9. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika na godišnjoj razini ne može biti viši od iznosa prihoda od prodaje od djelatnosti odnosno sektora iz članka 3. ovoga Pravilnika za koju se podnosi Zahtjev za potporu, ostvarenog u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

(6) Ako se Zahtjev za potporu podnosi za više djelatnosti odnosno sektora iz članka 3. ovoga Pravilnika, za utvrđivanje najvišeg iznosa potpore na godišnjoj razini iz stavka 5. ovoga članka, u obzir se uzimaju prihodi od prodaje od svih djelatnosti za koje se Zahtjev za potporu podnosi.«.

Dosadašnji stavci 5. do 8. postaju stavci 7. do 10.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 10. riječi: »stavku 6.« zamjenjuju se riječima: »stavku 9.«.

Članak 5.

Naziv dijela IV. mijenja se i glasi:

»IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I ODLUČIVANJE«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. riječi: »te u područnim jedinicama Uprave ribarstva« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 1. siječnja do 1. svibnja 2022. godine.«.

Stavak 5. briše se.

Članak 7.

U članku 8. na kraju stavka 3. dodaju se riječi: »Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Uprava ribarstva ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.«.

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave korisniku.

(5) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.«.

U stavku 7. iza riječi: »Odluku« dodaju se riječi: »odnosno Rješenje«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 9. mijenja se i glasi: »Odlučivanje o zahtjevu za potporu«.

Članak 9.

U članku 9. točkama a) i b) iza riječi: »Odluku« dodaju se riječi: »odnosno Rješenje«.

Članak 10.

U članku 10. stavku 4. iza riječi: »Odluku« dodaju se riječi: »odnosno Rješenje«, a iza riječi: »Odluke« dodaju se riječi: »odnosno Rješenja«.

U stavku 5. iza riječi: »Odlukom« dodaju se riječi: »odnosno Rješenjem«, a iza riječi »Odluke« dodaju se riječi: »odnosno Rješenja«.

Članak 11.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »Odluke« dodaju se riječi: »odnosno Rješenja«.

U stavku 2. iza riječi: »Odlukama« dodaju se riječi: »odnosno Rješenjima«.

Članak 12.

U članku 12. stavku 2. iza riječi: »Odluka« dodaju se riječi: »odnosno Rješenje«.

Članak 13.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »Odlukom« dodaju se riječi: »odnosno Rješenjem«.

U stavku 2. iza riječi: »Odluka« dodaju se riječi: »odnosno Rješenje«.

U stavku 3. u uvodnoj rečenici iza riječi: »Odluka« dodaju se riječi: »odnosno Rješenje«.

U stavku 3. točkama a) i b) iza riječi: »Odlukom« dodaju se riječi: »odnosno Rješenjem«.

U stavku 4. iza riječi: »Odluke« dodaju se riječi: »odnosno Rješenja«, a iza riječi: »Odlukom« dodaju se riječi: »odnosno Rješenjem«.

U stavku 5. iza riječi: »Odluci« dodaju se riječi: »odnosno Rješenju«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Uprava ribarstva će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.«.

Članak 14.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka odnosno Rješenje o povratu sredstva, iznimno od članka 14. stavka 4. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Uprava ribarstva u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Odluke odnosno Rješenja o povratu sredstva.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Uprava ribarstva će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.«.

Članak 15.

Naziv dijela VIII. mijenja se i glasi:

»VIII. PRAVNI LIJEK«.

Članak 16.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

(2) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Uprave ribarstva te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja akata na oglasnu ploču Uprave ribarstva.

(3) Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika, uključujući i njihov ispravak iz članka 16. ovoga Pravilnika, nisu upravni akti te je protiv istih dopušten prigovor.

(4) Prigovor na odluke iz stavka 3. ovoga članka se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za rješavanje prigovora, putem Uprave ribarstva, preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od petnaest dana od zaprimanja akata iz stavka 3. ovoga članka, na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, uz naznaku: »Prigovor u okviru državne potpore male vrijednosti u ribarstvu«.

(5) Prigovor mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje, razloge prigovora i potpis korisnika. Ako se prigovor podnosi putem opunomoćenika uz prigovor se prilaže punomoć.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

c) pogrešne primjene pravog propisa na kojemu se temelji odluka.

(7) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor neposredno u pisanom obliku ili poštom. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(8) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima korisnici ne mogu uvoditi nove činjenice i dokaze.

(9) Nakon provedenog postupka Ministarstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor

c) usvojiti prigovor, poništiti odluku i vratiti predmet na ponovni postupak.

(10) Ministarstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora.

(11) Ministarstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(12) Odluke Ministarstva po prigovorima iz stavka 4. ovoga članka su konačne.

(13) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopušten prigovor odnosno žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(14) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.«.

Članak 17.

U Prilogu I. Izračun državne potpore, u točki 1) Uzgoj školjaka, riječi: »o uzgoju ribe i drugih morskih organizama« brišu se.

U točki 2) Uzgoj hladnovodnih vrsta riba, riječi: »popis o akvakulturi« zamjenjuju se riječju: »očevidnik«.

Na kraju Priloga dodaje se nova točka 4) koja glasi:

»4) Plovila koja koriste ribolovne alate čije je korištenje ograničeno zbog preklapanja s ekološkom mrežom NATURA 2000 sukladno Planu upravljanja

– u iznosu godišnjeg prihoda koji su ostvareni tim ribolovnim alatom.

* Godišnji prihod se odnosi na jednu od prethodne tri godine, a koja je financijski najpovoljnija za korisnika. Godišnji prihod se dokazuje prodajnim listovima ili računima.

Uvjet za dobivanje ove potpore je da korisnik zbog preklapanja s ekološkom mrežom NATURA 2000 sukladno Planu upravljanja nije obavljao ribolov ovim alatima od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.«.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/38
Urbroj: 525-13/0747-22-11
Zagreb, 12. siječnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.