Pravilnik o izmjeni Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe

NN 9/2022 (21.1.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe

Ministarstvo zdravstva

88

Na temelju članka 194. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 147/20), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POČETKU, ZAVRŠETKU I RASPOREDU RADNOG VREMENA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ORDINACIJI U MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

Članak 1.

U Pravilniku o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe (»Narodne novine«, broj 106/19) članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako se rad u ljekarni organizira u jednoj smjeni, rad u ljekarni može se organizirati u prijepodnevnoj smjeni ili naizmjenično u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni od ponedjeljka do petka. Rad ljekarni subotom organizira se na način da prati rad ordinacija primarne zdravstvene zaštite.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-04/40
Urbroj: 534-07-1-1/5-22-18
Zagreb, 11. siječnja 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.