Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: UsII-127/21-6 od 14. prosinca 2021.

NN 9/2022 (21.1.2022.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: UsII-127/21-6 od 14. prosinca 2021.

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

89

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mire Kovačić, predsjednice vijeća, Biserke Kalauz i Gordane Marušić-Babić, članica vijeća, te sudskog savjetnika Filipa Mihaljevića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Županijske uprave za ceste Z. županije, Z., zastupanog po odvjetnicima iz Odvjetničkog društva J. & V. R., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., radi donošenja dopunskog rješenja u predmetu utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine nak­nade za pravo puta, na sjednici vijeća održanoj 14. prosinca 2021.

presudio je

I. Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Hrvat­ske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-03/18-11/182, urbroj: 376-05-3-21-37 od 8. ožujka 2021.

II. Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora.

III. Ova će se presuda objaviti u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti od 8. ožujka 2021. odbijen je zahtjev tužitelja Županijske uprave za ceste Z. županije, Z., za donošenje dopunskog rješenja u predmetu utvrđivanja Hrvatskog Telekoma d.d., Z., infrastrukturnim operatorom za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na županijskim i lokalnim cestama na području Z. županije te utvrđivanja količine i vrste takve infrastrukture i visine naknade za pravo puta.

2. Protiv rješenja tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) tužitelj Županijske uprave za ceste Z. županije (ŽUC Z. županije) podnio je tužbu radi bitne povrede pravila postupka, pogrešne primjene materijalnog prava te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. U tužbi u bitnom navodi da je zaključkom tuženika HAKOM-a od 31. siječnja 2018. Hrvatski Telekom d.d. imao obvezu izraditi kompletan geodetski Elaborat na katastarskim podlogama za cjelokupnu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za trase kabelske kanalizacije, trase kabela u zemlji i trase nadzemnih kabela na nosivim stupovima na županijskim i lokalnim cestama kojima upravlja ŽUC Z. županije, uključujući i zemljišni pojas s obje strane ceste potreban za nesmetano održavanje cesta, širine prema projektu ceste, a najmanje 1 m računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste, sukladno članku 4. Zakona o cestama, kojima upravlja ŽUC Z. županije na administrativnom području Z. županije. Ističe da je na temelju dostavljenog Elaborata o pravu puta tuženik HAKOM donio rješenje od 10. svibnja 2018. Navodi da kako se Hrvatski Telekom d.d. vodio isključivo katastarskim planom (digitalni plan) i snimljenim trasama elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), a nije se vodio stvarnim položajem dionica koridora javnih cesta kojima upravlja ŽUC Z. županije, što je sukladno zaključku HAKOM-a od 31. siječnja 2018. bila njegova obveza, to je dostavio tuženiku dokaz o vlasništvu za nekretnine i količine EKI koje nisu obuhvaćene rješenjem tuženika HAKOM-a od 10. svibnja 2018. Ističe kako tuženik HAKOM nije odbio zahtjev u odnosu na nove nekretnine i novu EKI i nije obustavio upravni postupak, to je predložio tuženiku da donese dopunsko rješenje i da u istom obuhvati sve trase EKI koje nisu bile određene u Elaboratu i rješenju od 10. svibnja 2018., a što je tuženik odbio osporavanim rješenjem. Navodi da je grafički prilog iz analize koridora cesta u njegovoj nadležnosti, a iz istog proizlazi da dužina trasa EKI u koridorima javnih cesta pod njegovom upravom koja nije uključena u Elaborat iznosi 40 385 m. Ističe da je novim Elaboratom obuhvatio trase EKI koje se nalaze unutar formiranih čestica županijskih ili lokalnih cesta kojima upravlja, te se pri izradi grafičkog priloga geodeta držao stvarnog stanja cesta na terenu koristeći digitalni ortofoto. Poziva se na e- mail Hrvatskog Telekoma d.d. od 15. siječnja 2021., te ističe da čak i da je tuženik odbio donijeti dopunsko rješenje za EKI koja nije bila obuhvaćena u Elaboratu u duljini od 40 385 m, bio je dužan donijeti dopunsko rješenje za EKI duljine 2.113,72 m, što da je Hrvatski Telekom d.d. učinio nespornim. Smatra da je nesporno da rješenjem tuženika od 10. svibnja 2018. nisu rješenja sva pitanja u vezi s ovom upravnom stvari, pa je tuženik u konkretnom predmetu bio dužan donijeti dopunsko rješenje sukladno članku 100. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku. Poziva se na ovosudne presude poslovni broj: UsII-302/19, poslovni broj: UsII-387/19, poslovni broj: UsII-188/19, poslovni broj: UsII-433/20, poslovni broj: UsII 361/20. Navodi da nije jasno zašto tuženik obrazlaže da se zahtjevom traži izmjena Elaborata i pravomoćnog rješenja, kad je iz samog zahtjeva vidljivo da se traži utvrđenje za nekretnine koje nisu obuhvaćena prvotnim rješenjem iz 2018., pa su ispunjeni uvjeti za donošenje dopunskog rješenja. Predlaže usvojiti tužbeni zahtjev i poništiti osporavano rješenje tuženika od 8. ožujka 2021., te potražuje trošak za sastav tužbe.

3. U odgovoru na tužbu tuženik u bitnom ističe da tužitelj zahtjevom za donošenje dopunskog rješenja u stvari osporava rješenje od 10. svibnja 2018. koje je doneseno u postupku utvrđivanja infrastrukturnog operatora, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme i utvrđivanja visine naknade za pravo puta. Ističe da je zahtjevom za donošenje dopunskog rješenja osporavana ispravnost činjenica utvrđenih u Elaboratu za pravo puta Županijske uprave za ceste Z. županije oznake 044/2018, koji je sastavni dio navedenog rješenja iz 2018., te ga nije moguće mijenjati dopunskim rješenjem. Navodi da tužitelj ponavlja da se Hrvatski Telekom d.d. pri izradi Elaborata vodio isključivo katastarskim planom (digitalni katastarski plan) i snimljenim trasama elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), te se nije vodio stvarnim položajem dionica koridora javnih cesta kojim upravlja ŽUC Zadarske županije, a što da je bila njegova obveza sukladno zaključku HAKOM-a od 31. siječnja 2018., pa tvrdi da je zbog toga došlo do razlike u duljini trasa elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u koridorima javnih cesta pod upravom tužitelja koja nije uključena u Elaborat,a iznosi 40 385 m. Ističe da je u obrazloženju osporavanog rješenja jasno naveo da se argumenti tužitelja za donošenje dopunskog rješenja temelje na navodno netočno evidentiranim trasama EKI-a navedenim u Elaboratu. Nadalje navodi da je obrazloženo da je Hrvatski Telekom d.d. prilikom izrade Elaborata koristio javno dostupne registre DGU (DOF5 i DKP), te opravdano nije imao saznanja o drugačijem položaju dionica koridora javnih cesta, dok ŽUC Z. županije na dostavljeni Elaborat nije imao primjedbi u postupku do donošenja rješenja iz 2018., te da je isti postao sastavni dio toga rješenja. Ističe da naknadna izmjena Elaborata ne može biti predmet donošenja dopunskog rješenja. Navodi da je bespredmetno pozivanje tužitelja na pravna shvaćanja iz odluka ovoga suda, poslovni broj: UsII-361/20 i poslovni broj: UsII-433/20, jer su u navedenim predmetima dopunska rješenja donesena na temelju naknadno dostavljenih dokaza kojima se dokazuje vlasništvo nekretnina utvrđenih u Elaboratu o pravu puta koji je sastavni dio donesenih rješenja, a u ovom postupku se radi o izmjeni Elaborata, što ne može biti predmet donošenja dopunskog rješenja. Predlaže odbiti tužbeni zahtjev.

4. Zainteresirana osoba Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, iako pozvana nije dostavila odgovor na tužbu.

5. Sukladno članku 6. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17. – ZUS) odgovor na tužbu tuženika dostavljen je tužitelju.

6. Tužitelj je dostavio podnesak kojim se očituje na odgovor na tužbu tuženika. U podnesku navodi da ustraje pri svim tužbenim navodima. Naglašava da se radi o zahtjevu za izdavanje dopunskog rješenja, a sve kako tuženik nije odbio zahtjev u odnosu na nove nekretnine i novu EKI, te nije ni obustavio upravni postupak, pa je osnovano predloženo tuženiku da donese dopunsko rješenje i obuhvati sve trase EKI koje nisu bile obrađene u Elaboratu i rješenju tuženika HAKOM-a od 10. svibnja 2018. Ponavlja da je tuženik bio dužan donijeti dopunsko rješenje sukladno članku 100. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, što proizlazi i iz prakse tuženika i presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, najnovije prakse iz presude poslovni broj: UsII-225/20. Predlaže usvojiti tužbeni zahtjev i poništiti rješenje tuženika HAKOM-a od 8. ožujka 2021. i obvezati tuženika da podmiri troškove postupka.

7. Tužbeni zahtjev nije osnovan.

8. Prema podacima spisa predmeta i obrazloženja rješenja tuženika proizlazi da je tužitelj ŽUC Z. županije, dana 15. listopada 2020. tuženiku dostavio dopis u kojem je naveo da je analizom utvrđeno da se izrađivač Elaborata prava puta isključivo vodio katastarskim planom (digitalni katastarski plan) i snimljenim trasama elektroničke komunikacijske infrastrukutre (EKI), a nije se vodio stvarnim položajem dionica koridora javnih cesta kojima upravlja ŽUC Z. županije. Naveo je da su primjetili da su neki koridori javnih cesta pod upravom ŽUC-a Z. županije izmješteni u odnosu na trenutak kad je izrađivan Eleborat za pravo puta. Nadalje je isticao da veliki broj dionica županijskih i lokalnih cesta nije katastarski uređen koriodorom, odnosno za veliki broj dionica nije formirana jedinstvena katastarska čestica koja svojim oblikom i položajem odgovara stvarnom stanju na terenu, Elaboratom prava puta nisu određene sve trase elektroničke komunikacijske infrastrukture. Dostavio je grafički prilog iz analize koridora cesta u nadležnosti ŽUC-a Z. županije. Tvrdi da dužina trase EKI u koridorima javnih cesta pod upravom ŽUC-a Z. županije koja nije uključena u elaborate prava puta iznosi 40 835 m. Radi navedenog traži donošenje dopunskog rješenja na način da se u istom obuhvate sve trase EKI koje nisu bile obrađene u Elaboratu i prvom rješenju tuženika iz 2018.

9. Iz navedenog proizlazi da tužitelj svoj zahtjev temelji na netočno evidenitanim trasama EKI navedenih u ranijem Elaboratu, odnosno na dodatno evidentiranim trasama EKI-a u odnosu na trase navedene u tom Elaboratu, a na temelju kojeg je doneseno rješenje HAKOM-a od 10. svibnja 2018., klasa: UP/I-344-03/18-11/182, urbroj: 376-10-18-14 (sastavni dio rješenja je bio Elaborat za pravo puta Županijske uprave za ceste Z. županije oznake 044/2018 o količini, vrsti i prostornom polažaju EKI). U postupku je utvrđeno i da tužitelj ŽUC Z. županije nije podnio prigovor u postupku do donošenja tog rješenja iz 2018. Navedeno rješenje potvrđeno je presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj:UsII-223/18, dakle postalo je pravomoćno.

10. Člankom 100. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« 47/09. – ZUP) propisano je da ako javnopravno tijelo rješenjem nije riješilo sva pitanja koja su predmet postupka, može se na prijedlog stranke ili po službenoj dužnosti donijeti rješenje o pitanjima koja nisu riješena (dopunsko rješenje).

11. Prema ocjeni ovoga Suda u konkretnom slučaju ne radi se o pitanjima koja su predmet postupka, a nisu riješena rješenjem iz 2018., budući da se radi o novim dodatnim podacima o trasama EKI u odnosu na podatke navedene u Elaboratu koji je sastavni dio pravomoćnog rješenja iz 2018., dakle radi se o izmjeni tog Eleborata.

12. U vezi pozivanja tužitelja na presude ovoga Suda valja istaknuti da isto nije od utjecaja na rješavanje ove upravne stvari jer se presude na koje se tužitelj poziva odnose na predmete u kojima su odbijeni tužbeni zahtjevi Hrvatskog telekoma d.d. protiv dopunskih rješenja, jer su u navedenim predmetima dopunska rješenja donesena na temelju naknadno dostavljenih dokaza kojima se dokazuje vlasništvo nekretnina utvrđenih u Elaboratu o pravu puta koji je bio sastavni dio donesenih rješenja. Međutim, u ovom postupku radi se o novim podacima u odnosu na podatke utvrđene u ranijem Elaboratu, odnosno o izmjeni toga Eleborata, što ne može biti predmet donošenja dopunskog rješenja, već eventualno donošenja novog rješenja povodom novog zahtjeva.

13. Slijedom navedenog, tužbeni zahtjev ocijenjen je neosnovanim, pa je na temelju članka 57. stavka 1. ZUS-a, odlučeno kao u točki I. izreke ove presude.

14. S obzirom na to da tužitelj nije uspio u ovom upravnom sporu, ne pripada mu pravo na naknadu troškova upravnog spora, sukladno članku 79. stavku 4. ZUS-a. Stoga je odlučeno kao u točki II. izreke presude.

15. Odluka o objavi (točka III. izreke presude) temelji se na članku 14. stavku 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17.).

Poslovni broj: UsII-127/21-6
Zagreb, 14. prosinca 2021.

Predsjednica vijeća
Mira Kovačić, v. r.