Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2022.

NN 14/2022 (2.2.2022.), Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2022.

Državni ured za reviziju

141

Na temelju odredaba članaka 16. i 27. Zakona o Državnom uredu za reviziju (»Narodne novine« 25/19) i članka 43. stavka 2. točka c. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine« 140/21), glavni državni revizor donosi

PLAN

PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU
DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU
ZA 2022.

I.

Ovim Planom prijma utvrđuje se prijam u državnu službu državnih revizora i službenika u Državni ured za reviziju tijekom 2022.

II.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Državnog ureda za reviziju predviđeno zapošljavanje ukupno 370 zaposlenika, a zaposleno je 298 zaposlenika.

III.

U Državnom uredu za reviziju u 2022. planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– 21 (dvadeset jedan) revizora/revizorica – službenik/službenica sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem

– 1 (jedan) službenik/službenica sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine

– 3 (tri) službenika/službenice srednje stručne spreme.

IV.

Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja koji će biti posebno objavljen i premještaja.

V.

Financijska sredstva za planirani prijam u državnu službu, u skladu s odredbama članka 4. stavka 1. i 2. Zakona o Državnom uredu za reviziju, planirana su Financijskim planom Državnog ureda za reviziju za 2022. i osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu.

VI.

Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom objave, a objavit će se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Državnog ureda za reviziju.

Klasa: 112-01/22-01/1

Urbroj: 613-01-01-22-1

Zagreb, 28. siječnja 2022.

Glavni državni revizor
mr. Ivan Klešić, dipl. oec., v. r.