Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2021. godini

NN 16/2022 (4.2.2022.), Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2021. godini

Vlada Republike Hrvatske

156

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 2022. donijela

UREDBU

O FINANCIJSKOJ STRUKTURI OMOTNICE ZA PROGRAM IZRAVNIH PLAĆANJA U 2021. GODINI

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje financijska struktura omotnice za program izravnih plaćanja u 2021. godini koju čine sredstva Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: EFJP) i dopunska nacionalna izravna plaćanja iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovom se Uredbom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/1017 od 15. travnja 2021. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i priloga II. i III. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 224, 24. 6. 2021.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1307/2013)

3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1135 od 9. srpnja 2021. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2021. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 245, 12. 7. 2021.); (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1135).

Članak 3.

Nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2021. godini iz sredstava EFJP-a utvrđuje se sukladno:

1. Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1307/2013

2. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/1135.

Članak 4.

Dopunska nacionalna izravna plaćanja u 2021. godini utvrđuju se sukladno Prilogu VI. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20., 43/21., 69/21., 114/21. i 122/21.) i Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (»Narodne novine«, broj 140/21.) na razdjelu 060 Ministarstvo poljoprivrede za 2021. i 2022. godinu, na poziciji A819058 – ZPP Izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima.

Članak 5.

(1) Financijska struktura omotnice za financiranje programa izravnih plaćanja u 2021. godini sukladno člancima 3. i 4. ove Uredbe je:

Program izravnih plaćanja u 2021. godiniUkupna omotnica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2021. godini

Nacionalna gornja granica za financiranje programa izravnih plaćanja u 2021. godini iz sredstava EFJP-a

(iz članka 3. ove Uredbe)

Dopunska nacionalna izravna plaćanja u 2021. godini

(iz članka 4. ove Uredbe)

(u kunama)(u kunama)(u kunama)
Osnovno plaćanje1.243.370.1741.175.285.49968.084.675
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš – »zeleno plaćanje«867.460.019819.959.66147.500.358
Preraspodijeljeno plaćanje289.155.836273.322.38315.833.453
Plaćanje za mlade poljoprivrednike57.827.34454.661.4813.165.863
Proizvodno vezana potpora:450.395.482409.979.83140.415.651
– krave u proizvodnji mlijeka149.171.399135.017.37814.154.021
– tov goveda94.524.89685.553.1948.971.702
– krave dojilje48.318.38343.727.6874.590.696
– ovce i koze35.632.18632.254.6923.377.494
– proizvodnja povrća14.191.46612.843.4641.348.002
– proizvodnja voća15.097.62213.667.2421.430.380
– šećerna repa35.632.18632.254.6923.377.494
– proteinski usjevi57.827.34454.661.4813.165.863
Ukupno2.908.208.8552.733.208.855175.000.000

(2) U slučaju da iznos dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja za pojedinu mjeru iz programa izravnih plaćanja u 2021. godini iz stavka 1. ovoga članka ostane neiskorišten, može se izvršiti preraspodjela na ostale mjere iz programa izravnih plaćanja u 2021. godini.

Članak 6.

Preračunavanje iznosa za financiranje programa izravnih plaćanja u 2021. godini iz članaka 3. i 4. ove Uredbe iz eura u kune izvršeno je prema tečaju Europske središnje banke na dan 30. rujna 2021., koji iznosi 7,4889 kuna za euro, sukladno članku 106. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/06
Urbroj: 50301-05/14-22-5
Zagreb, 3. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.