Uredba o izmjenama Uredbe o metodologijama vještačenja

NN 16/2022 (4.2.2022.), Uredba o izmjenama Uredbe o metodologijama vještačenja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

157

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (»Narodne novine«, broj 85/14.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O METODOLOGIJAMA VJEŠTAČENJA

Članak 1.

U Uredbi o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, br. 67/17. i 56/18.), u članku 2. stavku 1. točka b) briše se.

Dosadašnja točka c) koja postaje točka b) mijenja se i glasi:

»b) u postupcima za ostvarivanje prava civilnih i ratnih vojnih invalida iz Drugog svjetskog rata, sudionika Drugog svjetskog rata i članova obitelji sudionika Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida te ratnih vojnih invalida iz mirovnih snaga i mirovnih misija prema propisu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, postotak oštećenja organizma, stupanj potrebe za njegom i pomoći druge osobe, stupanj ortopedskog dodatka, nesposobnost za privređivanje i potreba za dodatkom za pripomoć u kući«.

Dosadašnje točke d), e), f), g), h) i i) postaju točke c), d), e), f), g) i h).

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Revizija ocjene radne sposobnosti prema propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji obavlja se na način i u postupku predviđenom tim propisima.«.

Članak 2.

Naziv Glave VII. iznad članka 24. mijenja se i glasi:

»VII. VJEŠTAČENJE U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA TEMELJU PROPISA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA«.

Članak 3.

U članku 24. stavku 1. riječi: »propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,« brišu se.

Članak 4.

U članku 25. stavci 1. i 2. brišu se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 1. riječi: »točke c)« zamjenjuju se riječima: »točke b)«.

Članak 5.

U članku 26. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Stavci 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 4.

Članak 6.

Članak 27. briše se.

Članak 7.

U članku 29. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 1., 2., 3. i 4.

Članak 8.

U članku 34. stavcima 1. i 2. riječi: »pod okolnostima utvrđenim propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno« brišu se.

Članak 9.

U članku 37. stavci 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 1. i 2.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Postotak oštećenja organizma povećan na temelju stavaka 1. i 2. ovoga članka može iznositi najviše 100% – II. skupina.«.

Članak 10.

U članku 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako su prve pojave bolesti iz stavka 1. ovoga članka nastupile pod okolnostima utvrđenim propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, ili se pod tim okolnostima bolest znatno pogoršala, s obzirom na uobičajeni tijek bolesti i nastupile su komplikacije bolesti, odnosno potreba za operativnim liječenjem ili su te okolnosti onemogućile pravilno liječenje i nastupile su komplikacije bolesti, odnosno potreba za operativnim liječenjem, može se uzeti u obzir i tako nastalo oštećenje organizma, s tim što se u takvim slučajevima, kao i u slučajevima pogoršanja bolesti poznate etiologije, postotak utvrđuje u skladu s propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.«.

Članak 11.

U članku 43. stavku 2. riječi: »propisa o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno« brišu se.

Članak 12.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Vojni i civilni invalidi rata kod kojih u vezi s utvrđenim oštećenjem organizma nastanu oštećenja organizma: kirurško odstranjivanje organa, kirurški zahvati na vitalnim organima, trajna dekompenzacija srca, jetre, pluća, bubrega, gušterače i paralize živaca, aktivna tuberkuloza te gubitak ili teško oštećenje parnoga organa mogu, na osnovu tih oštećenja, podnijeti zahtjev za utvrđivanje novoga postotka oštećenja organizma prije isteka roka utvrđenog propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, što se dokazuje otpusnim pismom bolnice ili drugom odgovarajućom medicinskom dokumentacijom.«.

Članak 13.

U članku 46. riječi: »HRVI iz Domovinskog rata na temelju propisa o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno« brišu se.

Članak 14.

Naziv poglavlja iznad članka 47. mijenja se i glasi:

»Vještačenje i razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegu i pomoć druge osobe«.

Članak 15.

U članku 47. stavku 1. riječi: »HRVI iz Domovinskog rata I. skupine, odnosno« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vojni i civilni invalid I. skupine kod kojeg postoji bilo koje oštećenje organizma iz Liste II koje nije obuhvaćeno stavkom 1. ovoga članka, a potrebna mu je njega i pomoć druge osobe pa se zbog toga razvrstava u drugi stupanj doplatka za njegu i pomoć druge osobe, i druga oštećenja koja ga (zajedno) čine potpuno nesposobnim za obavljanje svih životnih potreba, te mu je zbog toga potrebna neprekidna njega i pomoć druge osobe, također se razvrstava u prvi stupanj doplatka za njegu i pomoć druge osobe.«.

Članak 16.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»U prvi stupanj doplatka za njegu i pomoć druge osobe razvrstava se i vojni i civilni invalid rata II., III. i IV. skupine, kojemu je organizam oštećen i neovisno o vojnom, odnosno civilnom invaliditetu, ako mu je ukupno oštećenje organizma jednako oštećenju predviđenom u članku 47. stavku 1. ove Uredbe, a potpuno je nesposoban za obavljanje svih životnih potreba te mu je potrebna neprekidna njega i pomoć druge osobe.«.

Članak 17.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»U drugi stupanj doplatka za njegu i pomoć druge osobe razvrstava se vojni i civilni invalid I. skupine kod kojeg postoji bilo koje oštećenje organizma iz Liste II što nije obuhvaćeno u članku 47. stavku 1. ove Uredbe, a potrebna mu je njega i pomoć druge osobe.«.

Članak 18.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»U drugi stupanj dodatka za njegu i pomoć druge osobe razvrstava se i vojni i civilni invalid rata II., III. i IV. skupine, kojemu je organizam oštećen i neovisno o vojnom, odnosno civilnom invaliditetu, ako mu je ukupno oštećenje organizma jednako oštećenju invalida rata I. skupine, razvrstanoga u drugi stupanj dodatka za njegu i pomoć druge osobe.«.

Članak 19.

Članak 51. briše se.

Članak 20.

Članak 52. briše se.

Članak 21.

U članku 53. stavku 1. riječi: »HRVI,« brišu se.

Članak 22.

U članku 54. stavci 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.

Članak 23.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Vijeća vještaka iz članka 25. ove Uredbe daju nalaz i mišljenje o potrebi za dodatkom za pripomoć u kući prema težini trajnih promjena u zdravstvenom stanju korisnika osobne ili obiteljske invalidnine prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te sudionika Drugog svjetskog rata i članova njihovih obitelji određenih prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata koji su korisnici zajamčene minimalne naknade, a na temelju utvrđenih kriterija medicinske znanosti.«.

Članak 24.

Članak 55.a briše se.

Članak 25.

U Prilogu 4. LISTA POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA – LISTA II koji je sastavni dio Uredbe o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, br. 67/17. i 56/18.), u GLAVI IX – NEUROZE I PSIHOZE točke 234. do 239. mijenjaju se i glase:

»234. Klinički utvrđeni bipolarni poremećaji raspoloženja ili češće depresivne epizode, ako se utvrdi da prije rata nije od toga bolovao, te ukoliko se tijekom ocjene oštećenja organizma isključe druga traumatska iskustva osim onih zadobivenih pod okolnostima iz propisa o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata:

a) lakog stupnjamanje od 20%
b) teškog stupnja20 do 30%

privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno.

235. Klinički utvrđeni neurotski poremećaji (anksiozni, fobični, disocijativni, somatoformni i drugi neurotski poremećaji) ako se utvrdi da prije rata nije od toga bolovao, te ukoliko se tijekom ocjene oštećenja organizma isključe druga traumatska iskustva osim onih zadobivenih pod okolnostima iz propisa o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata:

a) lakog stupnjamanje od 20%
b) teškog stupnja20 do 30%

privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno.

236. Klinički utvrđene psihoze (shizofrenija, perzistirajući sumanuti poremećaj, akutni i prolazni psihotični poremećaj, shizoafektivni poremećaj i drugi psihotični poremećaji) ako se utvrdi da prije rata nije od toga bolovao, te ukoliko se tijekom ocjene oštećenja isključe druga traumatska iskustva osim onih zadobivenih pod okolnostima iz propisa o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata:

a) lakog stupnja20 do 40%
b) teškog stupnja40 do 60%

privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno.

237. Neuroze i psihoze koje su se prvi put pojavile pod okolnostima utvrđenim propisom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, za koje je utvrđeno da se ne mogu više otkloniti ili ublažiti psihoterapijskim ili drugim postupcima, uzimaju se u obzir kao osnova za utvrđivanje postotka oštećenja organizma kao bolest na čije su nastajanje znatno utjecali napori pod tim okolnostima. Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma osim težine bolesti uzimaju se u obzir trajanje i vrsta tegoba kojima je invalid bio izložen.

238. Psihički poremećaji vezani uz ratnu traumu (posttraumatski stresni poremećaj i trajne promjene osobnosti nakon ratnog PTSP) ako se utvrdi da prije rata nije bolovao od psihičkih poremećaja te ukoliko se tijekom ocjene oštećenja organizma isključe druga traumatska iskustva osim onih zadobivenih pod okolnostima iz propisa o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Kod odgođenog PTSP, koji se pojavio nakon 6 mjeseci ili kasnije od prestanka zlostavljanja, odnosno otpusta iz zatočeništva pod okolnostima iz propisa o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, visina postotka ocjene oštećenja organizma ovisi o kontinuitetu i primjerenosti liječenja uz protokol sukladan medicinskoj znanosti:

a) lakog stupnjamanje od 20%
b) srednjeg stupnja20 do 30%
c) teškog stupnja30 do 40%
d) teškog stupnja s komorbiditetom (psihički i psihosomatski)30 do 40%

privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno za točke b), c) i d).

239. Bolesti ovisnosti, ako se utvrdi da prije rata nije od toga bolovao te ukoliko se tijekom ocjene oštećenja organizma isključe druga traumatska iskustva osim onih zadobivenih pod okolnostima iz propisa o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata:

a) lakog stupnjamanje od 20%
b) teškog stupnja20%

privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno.«.

U GLAVI X – TUBERKULOZA točka D. mijenja se i glasi:

»D. Zajedničke odredbe o tuberkulozi

Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma uslijed tuberkuloze i kada je u pitanju pogoršanje ne primjenjuju se odredbe članka 38. ove Uredbe, već se smatra da je bolest nastala pod okolnostima utvrđenim propisom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Postotak za tuberkulozu utvrđuje se privremeno do tri godine, a nakon toga trajno.«.

U GLAVI XI – SRČANE BOLESTI točka D. mijenja se i glasi:

»D. Opće odredbe za srčane bolesti

Involutivne i staračke promjene kardiovaskularnog aparata ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma. Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma za organske bolesti srčanih zalistaka i miokarda koje su nastale pod okolnostima utvrđenim propisom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uzima se u obzir cjelokupno oštećenje srca.«.

Članak 26.

U Prilogu 6. OBRASCI NALAZA I MIŠLJENJA koji je sastavni dio Uredbe o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, br. 67/17. i 56/18.), Obrazac HB1, Obrazac HBREV1, Obrazac HBD1, Obrazac HB2, Obrazac HBREV2, Obrazac HBD2, Obrazac HB3, Obrazac HBREV3, Obrazac HBD3, Obrazac HB4, Obrazac HBREV4, Obrazac HBD4, Obrazac HB5, Obrazac HBREV5, Obrazac HBD5, Obrazac HB9, Obrazac HBREV9, Obrazac HBD9, Obrazac HB10, Obrazac HBREV10, Obrazac HBZ, Obrazac HBZREV i Obrazac HBZD brišu se.

Obrazac HBZPC mijenja se i glasi:

»Obrazac HBZPC

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA O OŠTEĆENJU FUNKCIJE EKSTREMITETA ILI OŠTEĆENJU KRALJEŽNICE ILI DRUGIH ORGANA ČIJE OŠTEĆENJE UTJEČE NA FUNKCIJU EKSTREMITETA ODNOSNO O OŠTEĆENJU VIDA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA II. DO IV. SKUPINE

VIJEĆE VIŠIH VJEŠTAKA ZA PREGLED VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Broj: ___________Broj predmeta:_______________
Dana ___________Klasa: _____________________
U ______________Urbroj: _____________________

Vijeće viših vještaka za pregled vojnih i civilnih invalida rata pregledalo je dana ____________ medicinsku i ostalu dokumentaciju

______________________
prezime (očevo ime) ime

Iz _____________, općina _________ rođenog/e ___________

osobna iskaznica broj __________, izdana u _________________

te na temelju Odluke Ministarstva hrvatskih branitelja o postupku, uvjetima i načinu ocjene postotka oštećenja donjih ekstremiteta, od 24. ožujka 2015., klase: 011-02/15-0001/1, urbroja: 522-04/1-3-15-1, u postupku za ostvarivanje prava vojnih i civilnih invalida rata daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

Podnositelj zahtjeva ima priznat status vojnog/civilnog invalida rata _________ %

MIŠLJENJE:

Podnositelj zahtjeva ima/nema oštećenje donjih ekstremiteta u iznosu od _______ %

Podnositelj zahtjeva ima/nema oštećenje vida u iznosu od _____ %

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ______________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ______________________

_______________________________

(datum i potpis pregledane osobe)«.

Članak 27.

Postupci vještačenja pokrenuti prije stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se prema odredbama Uredbe o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, br. 67/17. i 56/18.).

Članak 28.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/50
Urbroj: 50301-05/14-22-4
Zagreb, 3. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.