Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika

NN 16/2022 (4.2.2022.), Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

158

Na temelju odredbi članaka 8. i 31. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 144. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 138/15. – Oduka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19. i 98/19.) i članka 108. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01., 92/05., 86/08., 28/10. i 74/10.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 2022. donijela

ODLUKU

O MATERIJALNIM I NEMATERIJALNIM PRAVIMA, DRUGIM NAKNADAMA TE VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

I.

Sva materijalna i nematerijalna prava koja su državni službenici i namještenici iz rada i po osnovi rada ostvarivali temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine«, br. 112/17., 12/18., 2/19., 119/19. i 66/20. – u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) priznavat će se i primjenjivati u istom opsegu i nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Kolektivnom ugovoru.

II.

Materijalna prava i druge naknade, ugovorene Kolektivnim ugovorom isplaćivat će se, nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u Kolektivnom ugovoru, u visini i na način na koji su ugovorene.

III.

Osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike utvrđuje se u visini od 6.044,51 kune bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec veljaču 2022., koja se isplaćuje u mjesecu ožujku 2022.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 10. veljače 2022. i važi do sklapanja novog kolektivnog ugovora kojim se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada državnih službenika i namještenika.

Klasa: 022-03/22-04/26

Urbroj: 50301-05/20-22-2

Zagreb, 3. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.