Odluka o usvajanju Izmjena Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

NN 16/2022 (4.2.2022.), Odluka o usvajanju Izmjena Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

159

Na temelju članka 52. stavka 2. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, broj 140/21.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 2022. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU IZMJENA PROGRAMA JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE AKTIVNE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA

I.

Usvajaju se Izmjene Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija (»Narodne novine«, br. 77/20., 28/21. i 75/21., u daljnjem tekstu: Program), o produljenju trajanja provedbe Programa, a na temelju pravila iz Komunikacije Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 (SL C 91, 20. 3. 2020.), Komunikacije Komisije – Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 (SL C 112, 4. 4. 2020.), Komunikacije Komisije – Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (SL C 164, 13. 5. 2020.), Komunikacije Komisije – Treća izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (SL C 218, 2. 7. 2020.), Komunikacije Komisije – Četvrta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 i izmjena Priloga Komunikaciji Komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 340, 13. 10. 2020.), Komunikacije Komisije – Peta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji bolesti COVID-19 i izmjena Priloga Komunikaciji Komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 34, 1. 2. 2021.) i Komunikacije Komisije – Šesta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji bolesti COVID-19 i izmjena Priloga Komunikaciji Komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 473, 24. 11. 2021.), uz zadržavanje svih ostalih određenja Programa.

Izmjene Programa sastavni su dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/09
Urbroj: 50301-04/25-22-2
Zagreb, 3. veljače 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

IZMJENE PROGRAMA JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE AKTIVNE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA

1. U Programu jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija (»Narodne novine«, br. 77/20., 28/21. i 75/21.), u točki 2. UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM, odlomak 6. mijenja se i glasi:

»Ugovori o kreditima s državnim jamstvom moraju biti zaključeni do 30. lipnja 2022., a državna jamstva moraju biti izdana do 30. lipnja 2022.«.

2. U točki 2.a Zbrajanje potpora, čuvanje podataka i izvještavanje, odlomak 6. mijenja se i glasi:

»MKM će Ministarstvu financija dostaviti popis mjera uvedenih na temelju programa odobrenih na temelju Privremenog okvira radi dostave toga popisa Europskoj komisiji do 30. lipnja 2022.«.

3. U točki 3. ROK VAŽENJA PROGRAMA, riječi: »31. prosinca 2021. godine« zamjenjuju se s riječima: »30. lipnja 2022. godine«.

4. Program iz točke 1. i ove Izmjene Programa važe do iskorištavanja sredstava, a najkasnije do 30. lipnja 2022.